Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svou vlídnou lásku dej nám, ó Pane náš, ať jsme tvůj zástup přej nám, ó Pane náš, ať líp se dýchá dej nám, ó Pane náš,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svou vlídnou lásku dej nám, ó Pane náš, ať jsme tvůj zástup přej nám, ó Pane náš, ať líp se dýchá dej nám, ó Pane náš,"— Transkript prezentace:

1 Svou vlídnou lásku dej nám, ó Pane náš, ať jsme tvůj zástup přej nám, ó Pane náš, ať líp se dýchá dej nám, ó Pane náš, ať mocná pýcha nedusí život náš Kdekdo říkal, že nejsi, nejvíc ti, co lhali nám, proto vyslyš mé prosby navzdor mým pochybám. I když dnes málo věřím, neumím Otčenáš, dojdu-li ke tvým dveřím,otevři, Pane náš.

2 Svou vlídnou lásku dej nám, ó Pane náš, ať jsme tvůj zástup přej nám, ó Pane náš, ať líp se dýchá dej nám, ó Pane náš, ať mocná pýcha nedusí život náš Dej, ať můžem všechno zpívat, dej, ať můžem všechno říct, ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic. Ať je naše voda čistá a taky naše svědomí a o všem, co se chystá, ať víme také my.

3 Svou vlídnou lásku dej nám, ó Pane náš, ať jsme tvůj zástup přej nám, ó Pane náš, ať líp se dýchá dej nám, ó Pane náš, ať mocná pýcha nedusí život náš Zbav nás, Bože, hříchu, bázně, zbav nás hanby, mlčení, další zkoušky, další strázně ať nám už duše nezmění. Dej nám štěstí, dej nám krásu a taky pláč nám dej, jen tou tíhou temných časů už nás netrestej.

4 Nejstarší lék proti napětí a stresu
Jozef Bajusz Čas přivonět k růžím Nejstarší lék proti napětí a stresu

5

6 Máme dobré důvody pro svoje jednání ?
Proč chodí křesťané v neděli do kostela?

7 „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
„Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host… V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.“ 2.Mojžíšova 20,8-11

8 Henry M. Taber, který je ateistou, říká: „Žádný člověk, který kdy studoval Bibli, nevynesl na světlo jediný verš, řádku nebo slovo, které by se mohlo nějakým způsobem vykládat jako důkaz pro zachovávání neděle.“ Faith or Fact str. 114

9 Křesťané, kteří touží žít ve shodě s Biblí, mají světit sobotu „Třetí přikázání: ’Pomni na den sobotní‘ ukazuje, že člověk je víc než jeho práce. Naše úvahy ke 3.přikázání musíme začít přiznáním, že jsme je jako křesťané ještě nikdy v našem životě neplnili. Všichni jsme notoričtí přestupníci soboty. ð Otto Herman Pesch (katolický teolog, profesor systematické teologie na universitě v Hamburku) „Die Zehn Gebote“, str

10 ï Začalo to tím, že jsme my, křesťané, již dávno zaměnili sobotu za neděli. Udělali jsme to s takovou samozřejmostí, jako kdybychom to směli udělat. Jinak ovšem zdůrazňujeme, že Boží přikázání musí zůstat netknutá a nesmí být upravována podle libosti člověka. Mimoto nepovažujeme za nutné brát odpočinek v neděli tak vážně jako staří Židé. A bohoslužba? Víme, jak to je ð

11 Můžeme mít při tom všem čisté svědomí
Můžeme mít při tom všem čisté svědomí? Mohli bychom, kdybychom nejprve směli konstatovat, že sobotní přikázání v Bibli není Božím přikázáním a nezavazuje naše svědomí ani ve vztahu k tomuto dni, ani ve vztahu k odpočinku a dokonce ani ve vztahu k účasti na bohoslužbě. Ale neřekli jsme tím nehoráznost?“ ï Otto Herman Pesch (katolický teolog, profesor systematické teologie na universitě v Hamburku) „Die Zehn Gebote“, str

12 „Věřící lidé se domnívají, že sedmidenní týden stvořil sám Bůh, že šest dnů pracoval, ale sedmý den odpočíval. Proto Bible přísně zakazovala porušovat svátost soboty - Bohu zasvěceného dne. Sobota bývala každotýdenním svátkem křesťanů i Židů. Ve druhém století však římský císař Hadrián zakázal křesťanům sobotu světit, proto byl den odpočinku přeložen na následující den, na den Slunce. V roce 321 římský císař Konstantin , který přijal křesťanství, uzákonil neděli za každotýdenní státní svátek.“ Člověk a čas, str. 169

13 Reakce církve: Biskup Eusebius ze 4.st.:„Všechny věci, které byly přikázané na sobotu, jsme přenesli na den Páně, který je autoritativnější než židovská sobota“ Migne v Patrologii str.23/1169

14 Kdo má pravdu? Jaká je pravda ohledně Božího dne odpočinku? „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ „Posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda.“ Jan 17,17

15 Koho se zeptáme?

16 Bezpečný zdroj pravdy:
„Posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda.“ Jan 17,17

17 „Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.“ Mojžíšova 2,2 Sobota = narozeniny Země

18 „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
„Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.“ Mojžíšova 20,8-10

19 „V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.“2.Moj 20,11 1. Odpočinul

20 „A řekl jim: ’Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu‘ “Marek 2,27
Sobota = společenství

21 „V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.“1.Moj 20,11 1. Odpočinul 2. Oddělil jej

22 1. Odpočinul 2. Oddělil jej 3. Požehnal
„A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“ Mojžíšova 2,3 1. Odpočinul 2. Oddělil jej 3. Požehnal

23 1. Odpočinul 2. Oddělil jej 3. Požehnal 4. Přikázal
„Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha.“ Mojžíšova 20,8-10 1. Odpočinul 2. Oddělil jej 3. Požehnal 4. Přikázal

24

25 „Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči…“ Izajáš 58,13 sobotní

26 soboty „Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já Hospodin je posvěcuji. Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.“ Ezechiel 20,12.20 soboty

27 6000 tisíc let starý lék proti napětí a stresu!
„Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha.“

28 Co dělá Vánoce Vánocemi?

29 Připravit se předem: práce, úklid, nákupy, vaření, šaty,
„Byl pátek (den připravování) a začínala sobota. Ženy, které přišly s Ježíšem z Galileje, šly za ním; viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno.“ Lukáš 23,54.55 Připravit se předem: práce, úklid, nákupy, vaření, šaty,

30 „… od jednoho večera do druhého budete zachovávat svůj den odpočinku
„… od jednoho večera do druhého budete zachovávat svůj den odpočinku.“ 3.Mojžíšova 23,32 Trvá 24 hod., od západu do západu slunce.

31 „Přišel do Nazareta, kde vyrostl
„Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma.“ Lukáš 4,16

32 Účast na shromáždění věřících
„Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude slavnost odpočinutí, bohoslužebné shromáždění; nebudete vykonávat žádnou práci. Je to Hospodinův den odpočinku…“ Mojžíšova 23,3 Účast na shromáždění věřících

33 „… Proto je dovoleno v sobotu činit dobře.“ Matouš 12,12
Nejkrásnější den v týdnu.

34 Vnitřní klid srdce. „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ Matouš 11,28

35 Den pro obdivování přírody

36 Den pro rodinné vztahy

37 „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání.“ Jan 14,15
Den pro setkání s Ježíšem „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání.“ Jan 14,15

38 „Proč mne oslovujete ’Pane, Pane‘, a nečiníte, co říkám?“ Lukáš 6,46

39 Světím neděli - proč mám měnit?
„Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu.“ Skutky 17,30

40 „Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.“ Jakub 4,17

41 „Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte - buď otročíte hříchu, a to vede ke smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede ke spravedlnosti.“ Římanům 6,16 Koho chci poslouchat?

42 Největší náboženský podvod
O tom, že církev nestála vždy na Boží straně.

43 Každý z vás je srdečně zván!
Také ty můžeš prožít nejkrásnější den týdne s Ježíšem! KDY: 24.února 2001 v 9.30 hod. KDE: aula pedagogické fakulty PROGRAM: *písničky *diskuze: Proč se modlit? *přednáška: Setkání s Ježíšem. Každý z vás je srdečně zván!


Stáhnout ppt "Svou vlídnou lásku dej nám, ó Pane náš, ať jsme tvůj zástup přej nám, ó Pane náš, ať líp se dýchá dej nám, ó Pane náš,"

Podobné prezentace


Reklamy Google