Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět: Občanská nauka Zpracovala: Mgr. Martina Sprengerová, č. 260

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět: Občanská nauka Zpracovala: Mgr. Martina Sprengerová, č. 260"— Transkript prezentace:

1 Předmět: Občanská nauka Zpracovala: Mgr. Martina Sprengerová, č. 260
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“ Světová náboženství Předmět: Občanská nauka Aktivizační metody ve výuce Zpracovala: Mgr. Martina Sprengerová, č. 260

2 Světová náboženství Počet vyučovacích hodin: 4
Obor a třída: DS2- Provozní technika- 2. ročník, nástavbové studium, dálkové (hodinu lze využít také u těchto tříd: I., II. ročník čtyřletých studijních oborů, I. ročník tříletých učebních oborů)

3 Vyučující by této problematice měl věnovat minimálně čtyři vyučovací hodiny. U některých oborů a tříd, které mají nedostatečnou časovou dotaci u ON, je možno snížit počet hodin na tři (viz obor: Provozní technika).

4 Cíle výuky: -osvojení si dovednosti diskutovat, asertivně prosadit svůj názor, ale i být schopen přijmout cizí názory -osvojení si schopnosti získávat a kriticky zhodnotit informace z různých zdrojů -seznámení s problematikou světových náboženství -osvojení si schopnosti tolerance vůči náboženské nesnášenlivosti

5 Pomůcky na přípravu: čtvrtky, papír, nůžky, lepidlo
soubor s podkladovými materiály sada obrázků a textů k závěrečnému opakování

6 Metody: Situační metoda Analýza dokumentů-životopisů Brainwriting
Skupinová práce (u třídy DS však nebylo možno tuto metodu využít) Prezentace Metoda problémové situace Diskusní metoda

7 hodina-motivace: -situační metoda-videoukázka-studenti zhlédnou ukázky dokumentů o jednotlivých osobnostech světových náboženství- Jan Pavel II., Mohammad, současný dalajláma-po analýze životopisů se snaží odpovědět na otázky, jak by se tato osoba zachovala v různých životních situacích (studenti obdrží tabulky s otázkami, odpovědi zakroužkují, mohou zapsat i svůj komentář, následně vymyslí dvě vlastní otázky, které do tabulky doplní)

8

9

10 Otázky k dokumentům: 1) Pokuste se vymezit nejdůležitější mezníky v životě těchto osobností. 2) Tyto osobnosti charakterizujte. 3) Najděte shody a rozdíly v životních osudech těchto osobností. Své odpovědi zapíší studenti na papír, který odevzdají vyučujícímu, ten odpovědi zhodnotí, může rozvinout další diskusi.

11

12 Kdyby vypukla v Iránu morová epidemie, odešel by Jan Pavel II
Kdyby vypukla v Iránu morová epidemie, odešel by Jan Pavel II. do těchto míst? Pomáhal by zde těm nejchudším? ANO NE NEVÍM Stal by se Jan Pavel II. knězem, kdyby už byl otcem dvou malých dětí? Byl by schopen současný dalajláma tolerovat lidskou nesvobodu, pokud by byl ohrožen jeho život? Byl by schopen současný dalajláma zabít v sebeobraně člověka?

13 Konvertoval by Mohammad ke křesťanství, kdyby to zachránilo život jeho rodinných příslušníků?
ANO NE NEVÍM Dokázal by Mohammad odpustit člověku, který ho zradil (např. plánoval jeho likvidaci, kterou neúspěšně realizoval)

14

15 Brainwriting-studenti poté obdrží čtvrtku (ta se po zápisu pověsí na tabuli), na kterou postupně zapíší všechny nápady a otázky související s uvedenou problematikou-na tyto otázky se pokusí odpovědět-vše se zapíše na novou čtvrtku (opět se pověsí na tabuli). Studenti se následně pokusí o nalezení správného řešení-zpracováním powerpointové prezentace (druhá vyuč. hodina). Vyučující může použít jen jednu velkou čtvrtku, na které budou otázky i odpovědi. Je však výhodnější, když vyučující použije dvě čtvrtky, neboť studenti mohou o otázkách déle přemýšlet, a tudíž i odpovědi jsou smysluplnější. V této aktivitě lze pokračovat i další hodinu (úvodní motivace pro tvorbu powerpointové prezentace).

16

17 Krátké shrnutí zkušeností s realizací první hodiny:
studenti zhlédli části dokumentů, poté se snažili provést analýzu životopisů-to pro ně bylo celkem obtížné, protože byli omezeni i časovým limitem, měli potřebu ptát se, a to i svých spolužáků (tato aktivita by mohla probíhat i ve skupině, výsledek této práce by byl také velmi zajímavý), nejvíce se trápili s první otázkou, (pokud vyučující chce svým studentům práci zjednodušit, provede po zhlédnutí dokumentů jejich analýzu sám, shrne celou problematiku, pak teprve svým studentům zadá otázky k dokumentům-lze využít hlavně u tříletých oborů),

18 poté následovala práce s tabulkou (5 min
poté následovala práce s tabulkou (5 min.), bylo vidět, že je tato aktivita baví, a tudíž se nebojí kreativně přemýšlet, cíl aktivity: snaha o neobvyklé způsoby myšlení, studenti tedy nemají dojít k nějakému správnému řešení (ani to není možné), na konci hodiny se pak snažili vymyslet zajímavé otázky, které se vztahují k danému tématu, bohužel byli ovlivněni i předcházejícím úkolem (tvorba otázek do tabulky), a tudíž otázky byly někdy velmi podobné, vyučující by měl tedy své studenty před touto aktivitou upozornit, že otázky se mají týkat spíše náboženství obecně (nemusí se vztahovat výhradně k náb. osobnostem), v této aktivitě budou pokračovat i příští hodinu-pokusí se zároveň na otázky odpovědět.

19 2.-3. hodina Rozdělení do skupin
-studenti se rozdělí losováním lístečku, na kterých budou odborné termíny (např. Korán-mešita, rabín-synagoga, Ježíš Kristus-eucharistie, ramadán-Mekka, védy-upanišady, Siddhártha-Gautama-Tripitaka, Tóra-diaspora, papež-Nový zákon), které musí dát dohromady, -jednotlivé dvojice spolu nemusí úplně souviset, důležitější je, že student rozpozná, kam má daný termín zařadit, (tvorba lístečků se odvíjí i od počtu žáků a jejich věku), -tímto systémem vzniknou nejen pětičlenné skupiny, ale zároveň si studenti vyberou i téma své práce -pokud je ve třídě málo žáků, mohou pracovat i samostatně, -třída DS2 zpracovala PWP doma (nedostatečná hodinová dotace u ON).

20 Powerpointová prezentace
každá skupina si připraví podle zadané osnovy prezentaci (osnova: kdy, kde náboženství vzniklo, kdo je zakladatelem, smysl –základní myšlenky, principy víry, jak věřící nazývají svého Boha, název nejdůležitější knihy-její dělení a stručný obsah, text základní modlitby + jiné důležité texty –jejich analýza, kde se věřící modlí, jak modlitba probíhá, zvyky a tradice, důležité svátky, typické pokrmy, důležité a známé osobnosti

21 Ústní prezentace: -mluvčí každé skupiny představí ostatní členy týmu, dodrží dohodnutý čas samotné prezentace (8 min.), na konci vyzve ostatní studenty k otázkám -na konci hodiny vyberou studenti nejlepší powerpointovou prezentaci-do této diskuse se zapojí i vyučující-zhodnotí práce i po faktické stránce (např. upozorní na chyby, nepřesnosti)

22 Vybrané powerpointové prezentace žáků:
Křesťanství Judaismus Judaismus Islám Buddhismus

23 Fotografie z ústní prezentace:

24 4. hodina- Ověření znalostí
-studenti se opět rozdělí do skupin, mohou pracovat i samostatně -každá skupina obdrží čtvrtku a různé obrázky a texty (pro každou skupinu stejné) -vylosuje si téma své samostatné práce (např. judaismus, křesťanství, islám atd.) -každá skupina vytvoří koláž (ta bude obsahovat nejdůležitější informace o zadaném tématu, obrázky budou popsané, texty analyzované) -vyučující následně jednotlivé práce zhodnotí -studenti se také pokusí odpovědět na problematické otázky z první hodiny

25 Texty a obrázky:

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Neodpírej dobrodiní Neodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci něco učinit. Neříkej bližnímu: „Přijď jindy,“ když právě teď mu můžeš pomoci. Nechystej proti bližnímu nic zlého, když k tobě chová důvěru. Nežaluj nikoho pro nic za nic, když ti neprovedl žádné zlo. Nezáviď člověku, jenž páchá násilí, nesdílej žádnou z jeho cest. Hospodinu se hnusí každý zvrhlík, s upřímnými však sdílí svá tajemství. Hospodinovo prokletí stíhá dům darebáka, obydlí spravedlivých ale požehná. Pro posměvače má Hospodin posměch, pokorným ale přízeň věnuje. Moudrým připadne za dědictví sláva, tupce však čeká potupa.

35 Bůh promluvil všechna tato slova: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej. Necizolož. Nekraď. Nelži o svém bližním. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla – nezáviď svému bližnímu vůbec nic.“

36 Slýchali jste, že předkům bylo řečeno: ‚Nezabíjej,‘ a kdokoli by někoho zabil, bude vydán soudu. Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by svému bratru řekl: ‚Tupče!‘ bude vydán veleradě, a kdokoli by mu řekl: ‚Blázne!‘ bude vydán pekelnému ohni. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.‘ Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.‘ Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. Když se s tebou někdo chce soudit, aby tě připravil o košili, nech mu i plášť. Když tě někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si od tebe chce půjčit, se neodvracej. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a svého nepřítele měj v nenávisti.‘ Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás? Nedělají snad totéž i výběrčí daní? A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“

37 Lidé, bojte se Pána svého, jenž stvořil vás z bytosti jediné a stvořil z ní manželku její a rozmnožil je oba v množství velké mužů i žen. A bojte se Boha, v Jehož jménu se vzájemně prosíte, a dbejte na pravidla o pokrevních svazcích, neboť Bůh zajisté nad vámi je pozorovatelem. A dávejte sirotkům majetky jejich a nezaměňujte špatné za dobré! Nepohlcujte jejich jmění přidávajíce je k majetkům svým, vždyť to hřích je veliký! Bojíte-li se, že nebudete spravedliví k sirotkům. . . berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři; avšak bojíte-li se, že nebudete spravedliví, tedy si vezměte jen jednu nebo ty, jimiž vládnou pravice vaše. A tak se nejlépe vyhnete odchýlení A nedávejte nerozumným jmění své, jež Bůh pro vás učinil podstatou obživy, ale dávejte jim z něho na jejich výživu a odívání a mluvte s nimi slovo vlídné. A nechť se střeží ti, kdož - v případě, že po sobě zanechají slabé potomstvo - se o ně budou také strachovat, utiskovat jiné! Nechť bojí se Boha a nechť hovoří slovo přímé! Ti, kdož nespravedlivě pohlcuji majetky sirotků, věru pohlcují to, co v břichách jejich v oheň se promění, a spáleni budou jeho plameny. A Bůh vám stanoví o dětech vašich toto: synovi podíl rovný podílu dvou dcer; a je-li dcer více než dvě, patří jim dvě třetiny toho, co zůstavil. A jestliže je dcera pouze sama, tedy jí patří polovina. A rodičům jeho: každému z nich jedna šestina toho, co zůstavil, jestliže měl mužského potomka. Jestliže neměl mužského potomka, pak po něm dědí jeho rodiče, přičemž matce jeho patří jedna třetina. A jestliže měl bratry, pak matce náleží jedna šestina toho, co zůstane po vyplacení odkazů a uhrazení dluhu“. A vy nevíte, kdo z rodičů či dětí vašich je vám užitečnější. A toto je ustanovení od Boha a věru Bůh je vševědoucí, moudrý.

38 Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého, Milosrdnému, Slitovnému, vládci dne soudného! Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme, veď nás stezkou přímou, stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou,ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.

39 Nebylo jsoucna ani nejsoucna tehdy, nebylo vzdušného prostoru ani nebe nad ním. Co se hýbalo? Kde? Kdo k ochraně bděl? Byla to voda, hluboká, nesmírná? Nebylo smrti, nesmrtelnosti v onen čas, nebylo stopy po noci a dni. Samo sebou jen to bez dechu dýchalo. Mimo to nic nebylo jiného ... Tma byla na počátku, pokrytá tmou, v ní toto vše jako nerozlišená spousta vod. Tam zárodek zahalen v prázdnotu hluchou - to jediné povstalo mocí tvůrčího vznícení. V něm se nejdříve zrodila touha - to byl první výron mysli. V srdci hledajíce rozvážně moudří v nejsoucnu nalezli odůvodnění jsoucna. Napříč rozpjali k měření šňůru: bylo vůbec něco dole, bylo něco nahoře? Oplodňující moc byla a síly: dole prasíla, nahoře podnět. Kdo v pravdě ví, kdo může na světě říci, odkud vše vzniklo, odkud se vše vytvářelo. Bozi se zrodili později s tímto světem. Kdo tedy ví, z čeho svět povstal. Ten, jenž toto stvořil svou mocí, ať sám vše vykonal nebo ne, on, bdící nad světem v nejvyšším nebi, jistě to ví … nebo neví to ani on sám.

40 V každém nebytí je pravda,
za pravdu neměj, co se jeví. Budeš-li se pokoušet uvidět pravdu, to, co uvidíš, nebude nikdy pravda. Máš-li mít pravdu v sobě, straň se falše, tvé srdce bude pravda. Ten, kdo cítí, chápe pohyb, jen ten, kdo necítí, se nehýbe. Pěstovat nehybnost je nehybnost necítících. Kdo poznat chce pravou nehybnost, musí dosíci nehybnosti v pohybu. Nehybnost je nehybnost, v necítění není sémě B………

41 Tajemství nesmrtelnosti lze nalézt
v očištěném srdci, v meditaci a v uskutečnění jednoty Já s Brahman uvnitř i vně, neboť nesmrtelnost spočívá ve spojení s Bohem. ÓM… Kéž nás Brahman ochraňuje, kéž nás vede, kéž nám dá sílu a správné porozumění, kéž je v nás láska a harmonie. ÓM..Mír..mír…mír

42 Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpusť nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého. [Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.] Amen.

43 S rozhodnutím dosáhnout nejvyššího cíle
pro prospěch všech cítících bytostí což předčí dokonce i kouzelný prsten ať jsou pro mne drahé po všechny časy Kdykoli jsem s někým v kontaktu ať sám sebe vidím jako nejmenšího mezi všemi a z nejhlubší hlubiny svého srdce ať uctivě považuji ostatní za nadřazené Ve všech mých skutcích ať zkoumám ve své mysli a jakmile vzniknou mentální a emoční bolesti a ohrozí mě i ostatní ať se jim plně postavím a odvrátím je ……………………………………………………………. Když ostatní ze žárlivosti se mnou špatně nakládají a zneužívají mne urážejí mne a opovrhují mnou ať na sebe vezmu porážku a druhým nabídnu vítězství Když někdo, komu jsem pomohl nebo v koho jsem vkládal velké naděje mě týrá vysoce bolestným způsobem ať jej stále považuji za svého vzácného učitele ……………………………………………………………………. Ať toto zůstane neposkvrněno skvrnami osmi světských zájmů a nechť jsem, když poznám všechny věci jako iluze postrádaje připoutanost, osvobozen od pout

44

45 Vytvořené koláže:

46 Skupinové řešení problému:
Skupinové řešení problému: Operace srdce: studenti pracují ve skupinách, mohou tento problém řešit samostatně (pokud je ve třídě málo žáků) Zadání: Jste tým chirurgů. Musíte udělat důležité rozhodnutí. Čtyři pacienti čekají na transplantaci srdce. Momentálně je k dispozici pouze jeden dárce. Všichni níže uvedení pacienti jsou připraveni na operaci. Kterého pacienta vyberete a proč. Tým se musí dohodnout pouze na jednom kandidátovi. Své rozhodnutí zapíšete na papír, jeden člen týmu pak bude prezentovat názory celé skupiny. Pacienti: 12leté děvče židovského původu, talentovaná hudebnice Katolický kněz, 35letý Muž-dělník-živitel rodiny-muslim Světoznámý chirurg-neurolog, na vrcholu své kariéry-ateista Tato aktivita může být použita i na začátku hodiny, odhalí vyučujícímu třídní atmosféru, postoje žáků ( např.náboženskou nesnášenlivost).

47 Závěrečná aktivita:

48 Závěrečná diskuse: -studenti zhodnotí svou práci -popíší, co se dozvěděli nového (přínos vyuč. hodin), v čem se mýlili (a proč?) -popíší svůj postoj k církvi a náboženství -domácí úkol-studenti napíší úvahu na téma: Je náboženství jen pro slabé lidi? -vyučující na závěr zhodnotí práci svých studentů

49 Hodnocení hodiny: Studenti dokončili práci z první hodiny-tvorba otázek a odpovědí Powerpointovou prezentaci vytvořili žáci doma podle zadané osnovy, přesto se nevyhnuli drobným chybám (např. příliš dlouhý text u jednotlivých snímků, absence náboženských textů) Samotná ústní prezentace proběhla bez problémů-projev studentů byl na dobré úrovni, obsahově bez výraznějších nedostatků Tvorba „koláže“ byla nejzajímavější částí poslední hodiny, bylo vidět, že studenty práce bavila, byli schopni samostatně vybrat správné obrázky do své koláže, popsat je a napsat stručnou charakteristiku vybraného náboženství, menší potíže jim způsobily vybrané náboženské texty, po konzultaci s vyučujícím jim však výběr textů nedělal žádné větší potíže, také analýza textů pro ně následně byla jednodušší (tento úkol by mohl činit potíže studentům tříletých oborů, před tvorbou koláží by si vyučující měl se svými studenty jednotlivé texty přečíst)

50 Studenty zaujala i závěrečná aktivita, výsledek práce byl výborný, studenti nemají žádné náboženské předsudky Na konci hodiny diskutovali hlavně o svých mylných představách (např. mysleli si, že v Koránu se objevují jen samé texty, které burcují k násilí), upřesňovali si konkrétní náboženské termíny, vybrali také nejlepší powerpointovou prezentaci (p. Koros) Studentům byl zadán domácí úkol (slohová práce-úvaha), studenti slíbili, že práci přinesou příští hodinu Myslím si, že pokud by vyučující věnoval této problematice více hodin, pak by práce studentů byla kvalitnější

51 Použitá literatura a zdroje:
Bílý J.: Čítanka k občanské výchově-Člověk v dějinách státu I. Praha 1993. Chuej-neng: Tribunova sútra Šestého patriarchy. Praha 1988. Upanišady. Praha 1990.


Stáhnout ppt "Předmět: Občanská nauka Zpracovala: Mgr. Martina Sprengerová, č. 260"

Podobné prezentace


Reklamy Google