Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

44 zdroje světla Jan Klíma.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "44 zdroje světla Jan Klíma."— Transkript prezentace:

1 44 zdroje světla Jan Klíma

2 Absorpce záření Látka pohlcuje fotony záření a elektrony přecházejí na vyšší energetické hladiny En Em absorpce záření

3 Samovolná emise záření
Elektrony samovolně přecházejí z vyšší energetické hladiny En na nižší Em a atomy vyzařují fotony s energií: E = Em – En = h . f En Em samovolná emise

4 Stimulovaná (vynucená) emise světla
Nastává u excitovaných atomů vnějším působením. Emisi vyvolá jen foton o stejné frekvenci, jakou má foton, který emisí vzniká. En Em stimulovaná emise

5 Běžné zdroje světla + vlastnosti
Tepelné zdroje (svíčka, petr. lampa, žárovka) Malá účinnost (málo energie se přemění na světlo) Široké spektrum použití Výbojové zdroje (výbojky, doutnavky) Mají čárové nebo pásové spektrum, jejich účinnost je větší než u tepelných zdrojů

6 Luminiscenční zdroje (obrazovky, zářivky)
Luminiscence Děj, při němž záření o kratší vlnové délce vyvolá v látce určitého složení vznik záření o delší vlnové délce V zářivce probíhá výboj plynu jehož UV záření je pro oko neviditelné. UV dopadá na vrstvu látky (luminofor), kterou je pokryta vnitřní plocha trubice a způsobuje její luminiscenci (záření).

7 Druhy luminiscence: Fotoluminiscence (zářivka) Radioluminiscence
Katodoluminiscence Chemiluminiscence Bioluminiscence světlo záření el. energie ∆U > 0

8 Princip činnosti laseru
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Zařízení pracující na principu stimulované emise Uvolňuje nahromaděnou energii jako energii monofrekvenčního záření Světlo je polarizované, koherentní a monochromatické E3 E2 He – Ne laser E1 He Ne

9 Světlo je z laseru vyzařováno ve formě úzkého svazku
Princip laseru využívá zákonů kvantové mechaniky a termodynamiky Zdroj záření Laserový paprsek Odrazné zrcadlo Polopropustné zrcadlo Aktivní prostředí

10 Zdrojem energie (výbojka) je do aktivního média dodávána energie.
Ta vybudí elektrony aktivního prostředí ze základní energetické hladiny do vyšší energetické hladiny, dojde k tzv. excitaci. Vzniká tzv. inverzní populace. Při opětném přestupu elektronu na nižší energetickou hladinu dojde k vyzáření (emisi) kvanta energie ve formě fotonů. Fotony následně interagují s dalšími elektrony inverzní populace, čímž spouštějí tzv. stimulovanou emisi fotonů. Díky umístění aktivní části Laseru do rezonátoru dochází k odrazu paprsku fotonů a jeho opětovnému průchodu prostředím. Dochází k exponenciálnímu zesilování toku fotonů. Výsledný paprsek opouští laser polopropustným zrcadlem.

11 He – Ne laser Aktivní prostředí tvoří směs helia a neonu (10:1)
3 energetické hladiny (tříhladinový laser) Vznikne-li v plynu He – Ne laseru elektrický výboj, dochází ke srážkám atomů He s elektrony a He přechází do excitovaného stavu s E3. Při interakci excitovaných atomů He s atomy Ne přechází Ne rovněž do excitovaného stavu.

12 Elektrony Ne přecházejí na hladinu energie, která je blízká energii excitovaného He.
Náhodný průchod fotonu aktivním prostředím laseru vyvolá stimulovanou emisi. Elektrony přecházejí na hladinu E2, to je spojeno s vyzařováním červeného světla o vlnové délce 623,8 nm. Polopropustné zrcadlo částečně odráží fotony zpět do trubice. Při zpětném odrazu se světlo dále zesiluje.

13 Vlastnosti laserového záření
Záření je koherentní Fotony, které mají jiný směr, po několika odrazech od stěn trubice vystupují z aktivního prostředí a činnosti laseru se neúčastní. Laserový paprsek má malou rozbíhavost a energie je soustředěna do úzkého svazku paprsků (10-6 m). Lasery mají různý výkon a lze dosáhnout záření až 1012 Wm-2.

14 Různé typy laserů Rozlišujeme podle druhu pracovní látky:
Polovodičové (tiskárny, CD, DVD, lékařství) Kmitočet záření se dá měnit Plynové Atomární - zaměřování polohy, termojaderná syntéza Iontové - oftalmologie, spektroskopie Molekulární - sváření, fotolitografie Chemické Lasery s pevnou fází (spektroskopie, holografie) Barvivové (dermatologie, chirurgie, oftalmologie) Rentgenové (vysokovýkonné)

15 Užití laserů Využívány v mnoha oborech vědy i v technické praxi. Uplatňuje se: Vysoký stupeň koherence světla (např. holografie) Značná intenzita světla a energie soustředěná do malého prostoru (obrábění tvrdých materiálů) Přesný směr a malá rozbíhavost laserového paprsku (měřící technika, mikroelektronika) Přímá přeměna elektrické energie na světelnou (polovodičové lasery v tiskárnách, CD snímače) Medicína (laserový skalpel)

16 Holografie Způsob zobrazování založený na interferenci paprskových svazků Zobrazovaný předmět je osvětlen monochromatickým koherentním světlem. Paprsky odražené od předmětu dopadají na fotografickou desku společně s jiným, nemodulovaným svazkem paprsků téže vlnové délky. Obě vlnění spolu interferují a vzniká složitý interferenční obrazec,který je zaznamenán na fotografickou desku.

17 Obraz je trojrozměrný na 2D nosiči
Když se vyvolaný snímek (hologram) osvětlí koherentním světlem, působí struktura snímku jako ohybová mřížka a pozorovatel vidí v propuštěném světle trojrozměrný obraz původního předmětu. Obraz je trojrozměrný na 2D nosiči Nosičem je citlivá vrstva fotografického filmu, emulze na skle nebo plastová fólie Zapisuje se informace jak o intenzitě, tak i o fázi světla odraženého od předmětu

18

19 Historie Dennis Gabor dal v roce 1948 holografii teoretické základy
Rozvinutí holografie až s vynálezem laseru (1960) Laser dodal dostatečné bodové a koherentní světlo První trojrozměrný záznam vznikl na michiganské univerzitě v roce 1964 Emmett Leith Juris Upatnieks

20 Hologramy mají široké uplatnění v experimentálním výzkumu i v technické praxi
Např. holografická interferometrie (založená na interferenci dvou expozic, tj. dvou hologramů pohybujícího se objektu na jednom snímku) se využívá při studiu kmitání, napjatosti i deformací součástí, stejně jako při jejich nedestruktivním testování. Jde také o jeden z možných principů stereovize.


Stáhnout ppt "44 zdroje světla Jan Klíma."

Podobné prezentace


Reklamy Google