Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Jihlava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Jihlava"— Transkript prezentace:

1 Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Jihlava 1.12.2009
Ing. Marie Nápravníková

2 Právní úprava pomoci v hmotné nouzi
vychází z právních předpisů schválených v roce 2006 příslušné zákony byly publikovány ve Sbírce zákonů v částce 37 dne 31. března 2006 z. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu z. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi z. č. 112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona pomoci v hmotné nouzi

3 Právní úprava pomoci v hmotné nouzi
velmi úzce s pomocí v hmotné nouzi souvisí z. č. 113/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony z. č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů prováděcí vyhláška MPSV vydaná na základě ustanovení § 80 zákona o PvHN (dietní stravování)

4 Životní minimum – důvody nové úpravy
od r společensky uznaná hranice minimálních příjmů, po níž nastává stav hmotné nouze kritérium posuzování sociální potřebnosti určování příjemců a výše dávek státní sociální podpory kritérium výše příjmů v jiných oblastech potřeba přiblížení evropskému pojetí součást reformy veřejných financí

5 Hlavní principy nové úpravy
změna současného dvousložkového životního minima na jednosložkové vymezení potřeby finančních prostředků na výživu a ostatní základní osobní potřeby potřeby na bydlení jsou zohledněny v systému státní sociální potřeby a doplatku na bydlení v systému pomoci v hmotné nouzi degresní charakter životního minima – promítnutí tzv. úspory z počtu zavedení institutu existenčního minima

6 Životní a existenční minimum – předmět úpravy (§ 1 ŽaEM)
životní minimum minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb existenční minimum minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití

7 Základní pojmy jednotlivec společně posuzované osoby (§ 4 – viz dále)
osoba, která není společně posuzována s jinými osobami společně posuzované osoby (§ 4 – viz dále) byt soubor místností, popřípadě jednotlivá místnost, který podle rozhodnutí stavebního úřadu svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavek na trvalé bydlení

8 Společně posuzované osoby (§ 4)
rodiče a nezletilé nezaopatřené děti manželé (registrovaní partneři) rodiče a nezletilé zaopatřené děti nebo zletilé děti, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby

9 Společně posuzované osoby (§ 4)
nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do péče jednoho z rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu se posuzuje s tímto rodičem svěřené do společné nebo střídavé péče rodičů se posuzuje s tím rodičem, se kterým má být posuzováno na základě souhlasného prohlášení rodičů – prohlášení lze měnit nejdříve po uplynutí kalendářního měsíce posuzuje se vždy společně s rodičem, který prohlašuje pro účely daně, že spolu trvale žijí a uhrazují náklady na své potřeby

10 Společně posuzované osoby (§ 4) - rodič
za rodiče se považuje rovněž osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (není posuzováno společně s rodičem) za rozhodnutí příslušného orgánu se považuje rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiné osoby než rodiče rozhodnutí soudu o osvojení dítěte

11 Společně posuzované osoby (§ 4) - rodič
rozhodnutí orgánu SPO o péči budoucího osvojitele o dítě nejméně po dobu 3 měsíců před rozhodnutím soudu o osvojení rozhodnutí soudu o ustanovení osoby poručníkem rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutí orgánu SPO o dočasném svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem rozhodnutí soudu o předběžném opatření

12 Společně posuzované osoby (§ 4)
nezaopatřené dítě se neposuzuje s rodiči pokud je na základě rozhodnutí příslušného orgánu v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež plné přímé zaopatření poskytuje-li tento ústav dětem stravování, ubytování a ošacení

13 Společně posuzované osoby (§ 4)
v případě konkurence okruhů společně posuzovaných osob má přednost společné posuzování rodičů a nezaopatřených dětí v ostatních případech stanovení podle souhlasného prohlášení osamělý rodič společně užívající byt se svými rodiči se posuzuje i s dítětem společně s rodiči

14 Společně posuzované osoby (§ 4)
společně se posuzují osoby, pokud se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních důvodů či z důvodu dlouhodobého výkonu dobrovolnické služby, zdržují mimo byt, který užívají k bydlení

15 Společně posuzované osoby (§ 4)
osoba, která je ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody se nepovažuje v kalendářním měsíci za osobu společně posuzovanou, pokud tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc se posuzuje společně s dítětem, jde-li o matku, která má dítě ve své osobní péči v době výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody

16 Životní minimum společně posuzovaných osob
částky životního minima odstupňovány podle pořadí osob stanovení pořadí osob nejdříve posuzovány osoby, které nejsou nezaopatřenými dětmi poté osoby, které jsou nezaopatřenými dětmi v rámci těchto skupin se pořadí stanoví podle věku od nejstarší po nejmladší – rozhodným věkem je věk, kterého osoba dosáhne v kalendářním měsíci, za který je životní minimum zjišťováno

17 Výše životního minima jednotlivec 3126
první osoba, kt. není nezaopatřeným dítětem 2880 další osoba, kt. není nezaopatřeným dítětem 2600 děti podle věku do 6 let 1600 6 až 15 let 1960 15 až 26 let (nezaopatřené) 2250

18 Existenční minimum (§ 5)
částka existenčního minima osoby činí Kč měsíčně nelze použít u nezaopatřeného dítěte poživatele starobního důchodu osoby plně invalidní osoby starší 65 let

19 Posuzování příjmů (§ 6) pro posouzení, zda příjem dosahuje částky životního nebo existenčního minima se porovnává úhrn započitatelných příjmů s částkou životního nebo existenčního minima osoby úhrn započitatelných příjmů všech společně posuzovaných osob s úhrnem částek životního minima posuzovaných osob

20 Započitatelné příjmy (§ 7)
právní úprava vychází ze stanovení započitatelných příjmů v zákoně č. 463/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů dochází ke zpřesnění a zpřehlednění za příjem se nepovažují příspěvek na péči (v okruhu SPO) část sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející ze zdravotních důvodů dávky sociální péče poskytované vzhledem ke zdravotnímu stavu zvláštní příspěvek k důchodu podle zvláštních právních předpisů

21 Pomoc v hmotné nouzi – z. č. 111/2006 Sb
Pomoc v hmotné nouzi – z. č. 111/2006 Sb. – hlavní principy právní úpravy snaha o omezení dlouhodobé závislosti na sociálních dávkách propojení poskytování pomoci osobám s hodnocením jejich aktivity při zvyšování příjmu vlastním přičiněním reakce na změnu koncepce životního minima z dvousložkového na jednosložkové vytvoření podmínek pro tvorbu jednotného informačního systému

22 Systematika zákona část první – úvodní ustanovení (předmět, úpravy, stav hmotné nouze, stav, kdy osoba není v hmotné nouzi, dávky, okruh oprávněných osob, orgány) část druhá – vymezení některých pojmů

23 Systematika zákona část třetí – dávky
hlava první – příspěvek na živobytí hlava druhá – doplatek na bydlení hlava třetí – mimořádná okamžitá pomoc část čtvrtá – společná ustanovení o dávkách část pátá – organizace a řízení hlava první – organizace hlava druhá – povinnosti a oprávnění orgánů pomoci v hmotné nouzi a jejich zaměstnanců hlava třetí - řízení

24 Systematika zákona část šestá – zmocňovací a přechodná ustanovení
část sedmá – závěrečná ustanovení zrušovací ustanovení účinnost

25 Úvodní ustanovení – část první
zákon o pomoci v hmotné nouzi upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi upravuje systém dávek pomoci v hmotné nouzi garantuje každému nárok na sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení (návaznost na ustanovení článku 13 Evropské sociální charty) Evropská sociální charta vstoupila v účinnost dne – Česká republika je jí vázána ČR se tak zavázala: zajistit, že každé osobě, která je bez přiměřených prostředků a která není schopna si takové prostředky zajistit buď sama vlastním úsilím, nebo je získat z jiných zdrojů, zejména prostřednictvím dávek ze systému sociálního zabezpečení, bude poskytnuta přiměřená pomoc a v případě nemoci i péče nezbytná podle jejího stavu stanovit, že každému se může dostat prostřednictvím kompetentních veřejných nebo soukromých služeb takového poradenství a osobní pomoci nezbytné k zabránění, odstranění nebo zmírnění stavu potřebnosti jednotlivce nebo rodiny

26 Osoby v hmotné nouzi 7 okruhů situací, kdy se osoba (nebo společně posuzované osoby) nacházejí v hmotné nouzi po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem částky živobytí, přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení základních životních podmínek je tak vážně ohroženo

27 Osoby v hmotné nouzi příjem včetně příspěvku na živobytí dosahuje částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení a služby spojené s bydlením (odůvodněné náklady na bydlení) osoba, která nesplňuje podmínky pod body 1. ani 2., které ale, s ohledem na nedostatek finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví (především osoby z třetích zemí, které se na území ČR dostanou do obtížné sociální situace – ženy zavlečené do ČR na účelem prostituce, apod.)

28 Osoby v hmotné nouzi osoba, kterou postihne vážná mimořádná událost a její celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami; vážnou mimořádnou událostí se rozumí zejména: živelní pohroma - například povodeň vichřice vyšší stupně větrné pohromy zemětřesení požár nebo jiná destruktivní událost ekologická nebo průmyslová havárie

29 Osoby v hmotné nouzi osoba, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů vydání duplikátu rodného listu dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků s úhradou noclehu v případě nezbytné potřeby

30 Osoby v hmotné nouzi osoba, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé spotřeby s pořízením základního vybavení domácnosti s odůvodněnými náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte

31 Osoby v hmotné nouzi osoba, která v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením, jestliže zejména je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti je propuštěna ze školského zařízení ústavní či ochranné výchovy po dosažení zletilosti; respektive v 19 letech nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby

32 Osoba, která není v hmotné nouzi
osobou v hmotné nouzi není osoba, která není v pracovním nebo obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání (s výjimkou osob, u nichž se nezkoumá možnost zvýšení příjmu vlastní prací) je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti, a to po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k odmítnutí. úřad práce: poskytuje na žádost orgánu pomoci v hmotné

33 Úřad práce poskytuje na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi údaje
o vedení fyzické osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání, včetně důvodu vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání o tom, zda je uchazeči o zaměstnání poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci a o její výši o tom, zda jde o osobu, která vyžaduje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání o tom zda osoba nastoupila k výkonu veřejně prospěšných prací nebo krátkodobého zaměstnání nebo odmítla vykonávat veřejně prospěšné práce nebo krátkodobé zaměstnání zprostředkované úřadem práce o tom, zda bylo zahájeno řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání o tom, že uchazeč o zaměstnání vykonává výdělečnou činnost, která nebrání evidenci uchazeče o zaměstnání Novela zákona č. 435/2003 Sb. – zákonem č. 112/2006 Sb. – část 37 čl. 39

34 Osoba, která není v hmotné nouzi
prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním je osobou samostatně výdělečně činnou nebo spolupracující osobou a její příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění, a proto nemá dávky z tohoto pojištění je osobou, které byla za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky uložena sankce podle zákona o přestupcích, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby a tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc

35 Osoba, která není v hmotné nouzi
je osobou, jíž se poskytuje ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné déle než 3 kalendářní měsíce nebo je osobou, které nevznikl nárok na nemocenské proto, že si úmyslně přivodila pracovní neschopnost, nebo jí vznikla pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce, bezprostředně následkem opilosti nebo užití omamných prostředků anebo při spáchání úmyslného trestného činu, a proti ji nemocenské nenáleží nebo náleží ve snížené výši. je-li osoba, kterou nelze považovat za osobu v hmotné nouzi (s výjimkou osob ve výkonu trestu, vazby, ústavu sociální péče nebo zdravotnickém zařízení) je osobou společně posuzovanou, posuzuje se pro účely zjištění nároku na dávku společně, při stanovení výše dávky se však k této osobě nepřihlíží orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech určit, že tuto osobu bude považovat za osobu v hmotné nouzi (v rámci správní úvahy – nutno vypořádat se s určením v odůvodnění rozhodnutí ve věci)

36 Osoba, která není v hmotné nouzi
orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech rozhodnout, že osobou v hmotné nouzi není osoba jejíž celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí mohou i po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení zaručit dostatečné zajištění její výživy a ostatních základních osobních potřeb a toto zajištění lze na ní spravedlivě žádat

37 Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi
příspěvek na živobytí situace uvedená výše pod bodem 1 doplatek na bydlení situace uvedená výše pod bodem 2 mimořádná okamžitá pomoc situace uvedené výše pod body 3, 4, 5, 6, 7

38 Okruh oprávněných osob
na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení má nárok při splnění podmínek osoba, která je na území ČR hlášena k trvalému pobytu osoba, které byl udělen azyl (včetně osob požívajících doplňkové ochrany) cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva

39 Okruh oprávněných osob – mezinárodní smlouva zaručující práva
relevantní mezinárodní smlouvou je Evropská sociální charta (14/2000 Sb. m. s.) ESCh chrání cizince příslušníky smluvních stran, kteří legálně bydlí nebo řádně pracují na území jiné smluvní strany (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení) státní příslušníky smluvních stran, kteří se legálně nacházejí na území jiné smluvní strany, ale legálně zde nebydlí nebo zde řádně nepracují (mimořádná okamžitá pomoc)

40 Okruh oprávněných osob – mezinárodní smlouva zaručující práva
legální bydlení osoba, která je na území ČR hlášena k pobytu podle ust. § 93 odst. 1 zákona o pobytu cizinců po dobu delší než 3 měsíce řádná práce doporučení považovat osobu, která je v pracovním poměru, který zakládá účast na nemocenském pojištění je osobou samostatně výdělečně činnou – viz § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

41 Smluvní státy Evropské sociální charty
Rakousko Belgie Chorvatsko Kypr Česká republika Dánsko Finsko Francie SRN Řecko Maďarsko Island Irsko Itálie Lotyšsko Lucembursko Malta Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko Slovenská republika Španělsko Švédsko Republika Makedonie Turecko Velká Británie

42 Okruh oprávněných osob
občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území ČR k pobytu podle zákona o pobytu cizinců po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území ČR k pobytu podle zákona o pobytu cizinců po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropského společenství

43 Okruh oprávněných osob – Evropská unie
přímo použitelné předpisy Evropských společenství Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství Nařízení Komise (EHS) č. 1251/70 ze dne o právu pracovníků zůstat na území členského státu po skončení zaměstnání v tomto státě

44 Okruh oprávněných osob – Evropská unie
okruh osob krytých Nařízením 1612/68 pracovník, který je státním příslušníkem členského státu požívá stejné sociální a daňové výhody jako tuzemští pracovníci pracovníkem třeba rozumět osobu zaměstnanou (vztah zakládá účast na nemocenském pojištění) osobu samostatně výdělečně činnou – viz § 9 z. č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobu hledající zaměstnání – osobu vedenou v evidenci uchazečů o zaměstnání v době nároku na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci

45 Okruh oprávněných osob
mimořádná okamžitá pomoc v situaci uvedené pod bodem 3. mají nárok všechny výše uvedené okruhy osob osoby pobývající na území ČR na základě zákona o pobytu cizinců lze poskytnout i osobám výše neuvedeným v situacích uvedených pod body 4., 5., 6. a 7. lze poskytnout, pokud jde o osobu patřící do některého z výše vymezeného okruhu oprávněných osob

46 Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi
vychází ze Směrnice 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu státních příslušníků Evropské unie a členů jejich rodin pohybovat se a pobývat svobodně v rámci území členských států upravuje především otázku volného pohybu stanoví, že při výkonu práva na volný pohyb by se osoby neměly stát nepřiměřenou zátěží pro sociální systém hostitelského státu je relevantní i pro občany EHP (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) neaplikuje se v případě občanů Švýcarské konfederace

47 Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi
týká se situace, kdy o dávku pomoci v hmotné nouzi požádá občan členského státu EU, který je na území ČR hlášen k pobytu podle zákona o pobytu cizinců po dobu delší než 3 měsíce netýká se situace, kdy je takový občan hlášen na území ČR k trvalému pobytu za osobu, která se stala neodůvodnitelnou zátěží pro systém se nepovažuje osoba, jestliže je účastna nemocenského pojištění je jako OSVČ účastna důchodového pojištění je osobou, které nárok na sociální výhody vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropských společenství

48 Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi
před zahájením řízení o dávce byla v ČR výdělečně činná a v období 10 let předcházejících dni zahájení řízení o dávku byla nejméně po dobu 5 let a z toho bezprostředně před zahájením řízení o dávce nejméně po dobu 1 roku účastna nemocenského pojištění jako OSVČ důchodového pojištění a nemá ke dni zahájení řízení nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti

49 Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi
systémem bodů se hodnotí délka pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území ČR doba zaměstnání nebo doba výkonu OSVČ na území ČR doba soustavné přípravy na budoucí povolání na území ČR možnost pracovního uplatnění na území ČR podle získané kvalifikace, nutností zvýšené péče při zprostředkování zaměstnání a míry zaměstnanosti

50 Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi
za neodůvodnitelnou zátěž systému se vždy považuje osob, jejíž bodové ohodnocení činí 10 nebo méně bodů za neodůvodnitelnou zátěž systému se vždy nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20 nebo více bodů orgán pomoci v hmotné nouzi rozhodne, pokud bodového ohodnocení činí mezi 11 – 19 body při rozhodování přihlíží k vazbám na osoby blízké, které pobývají v ČR zda se jedná jen o dočasné obtíže zda poskytnutím dávek nedojde k neúměrnému zatížení systému pomoci v hmotné nouzi

51 Orgány pomoci v hmotné nouzi
orgány pomoci v hmotné nouzi jsou pověřené obecní úřady obecní úřady obcí s rozšířenou působností krajské úřady Ministerstvo práce a sociálních věcí Újezdní úřady výkon působnosti stanovený uvedeným orgánům je výkonem přenesené působnosti

52 Vymezení některých pojmů – společně posuzované osoby
pro dávky pomoci v hmotné nouzi je z okruhu společně posuzovaných osob vyloučena osoba, která je osobou, jíž se poskytuje ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné déle než 3 kalendářní měsíce je osobou, které nevznikl nárok na nemocenské proto, že si úmyslně přivodila pracovní neschopnost, nebo jí vznikla pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce, bezprostředně následkem opilosti nebo užití omamných prostředků anebo při spáchání úmyslného trestného činu, a proti ji nemocenské nenáleží nebo náleží ve snížené výši.

53 Vymezení některých pojmů – společně posuzované osoby
pro účely doplatku na bydlení je okruh společně posuzovaných osob shodný jako u příspěvku na bydlení poskytovaného ze systému státní sociální podpory všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu s výjimkou nezaopatřených dětí v plném přímém zaopatření ústavu – zařízení – pro péči o děti nebo mládež podmínka, aby tyto osoby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby se nevyžaduje podmínka trvalého pobytu není vyžadována, jde-li o osoby, které dlouhodobě užívají jinou než nájemní formu bydlení

54 Vymezení některých pojmů – společně posuzované osoby
v případech hodných zvláštního zřetele je z okruhu společně posuzovaných osob vyloučena osoba, u které žadatel prokáže, že společně s ním neužívá byt a společně s ním se nepodílí na úhradě nákladů společných potřeb vyloučení je možné pouze na základě žádosti žadatele o dávku v případě, že nastane situace, že osobu lze posuzovat v rámci dvou či více okruhů společně posuzovaných osob, určí orgán pomoci v hmotné nouzi do kterého okruhu osoba patří, a to podle skutečného soužití osob u vyloučení a určení se nejedná o samostatná správní rozhodnutí; nezbytné je se s vyloučením osoby vypořádat v odůvodnění rozhodnutí ve věci (v rozhodnutí o dávce)

55 Příjem pro potřeby zákona o pomoci v hmotné nouzi nutno rozlišovat
„obecný“ příjem (§ 9 odst. 1) příjem pro účely příspěvku na živobytí (§ 9 odst. 2) příjem pro určení přiměřených nákladů na bydlení (§ 9 odst. 3) nutno vycházet při stanovení vždy z „obecného“ příjmu

56 Obecný příjem (§ 9 odst. 1) za „obecný“ příjem se považuje
70 % příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z příjmů, a to po odpočtu daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce 80 % příjmu z dávky nemocenského pojištění z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci 100 % ostatních započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu s výjimkou příspěvku na živobytí

57 Příjem – přísp. na živobytí (§ 9 odst. 2)
příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob se pro účely příspěvku na živobytí rozumí obecný příjem snížený o přiměřené náklady na bydlení za přiměřené náklady na bydlení se považují skutečné (nutno rozumět odůvodněné) náklady na bydlení, nejvýše však do výše 30 % příjmu osoby nebo SPO 35 % příjmu osoby nebo SPO v hlavním městě Praze

58 Příjem – bydlení (§ 9 odst. 3)
za příjem pro určení přiměřených nákladů na bydlení se považuje obecný příjem, s výjimkou sociálního příplatku a dávek pěstounské péče ze systému SSP příjmů z kapitálového majetku, pokud nejde o plnění ze zákonného pojištění dalších opakujících se nebo pravidelných příjmů používá se pro stanovení 30 % (resp. 35 % v hl. m. Praze) příjmu osoby nebo SPO jako maxima přiměřených nákladů na bydlení

59 Rozhodné období rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem pro účely posuzování vzniku nároku na dávku je období 3 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, v němž byla uplatněna žádost o dávku pokud došlo u osoby nebo SPO k podstatnému poklesu příjmů, období, v němž byla podána žádost o dávku za podstatný pokles příjmů se považuje zejména ztráta příjmu z výdělečné činnosti ukončení výplaty podpory v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci ukončení výplaty rodičovského příspěvku příjem za období 3 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, v němž byla uplatněna žádost o dávku se zjišťuje vždy pro účely posouzení vzniku nároku na výplatu příspěvku na živobytí

60 Zvýšení příjmu vlastním přičiněním
při posuzování nároku na příspěvek na živobytí se zjišťuje, zda mají osoba a SPO možnost zvýšit si příjem vlastním přičiněním zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu vlastní prací řádným uplatněním nároků a pohledávek prodejem nebo jiným využitím majetku

61 Zvýšení příjmu vlastní prací
jako možnost zvýšení příjmu vlastní prací se posuzuje započetí výdělečné činnosti u osoby nepracující zvýšení rozsahu a intenzity výdělečné činnosti možnost vykonávat lépe placenou výdělečnou činnost za projevenou snahu o zvýšení příjmu vlastní prací se považuje prokázaná vlastní snaha o zvýšení příjmu z výdělečné činnosti, zejména využitím služeb agentur práce, inzerce, nabídek výdělečné činnosti prostřednictvím internetu a korespondence se zaměstnavateli plnění povinností uchazeče o zaměstnání výkon VPP nebo krátkodobého zaměstnání zprostředkovaného úřadem práce výkon dobrovolnické služby nebo veřejné služby, je-li tato práce vykonávána alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně

62 Zvýšení příjmu vlastní prací
možnost zvýšit si příjem vlastní prací se nezkoumá u osoby starší 68 let poživatele starobního důchodu osoby plně invalidní (ve třetím stupni) rodiče celodenně, osobně a řádně pečujícího alespoň o 1 dítě a z důvodu péče pobírá rodičovský příspěvek nebo o dítě, které není umístěno z vážných důvodů v jeslích nebo mateřské škole. osoby pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve ve stupni II, III nebo IV a tato pomoc je vykonávána v rozsahu nejméně 80% pracovní doby 40 hodin týdně nezaopatřeného dítěte osoby uznané dočasně práce neschopnými

63 Zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek
zvýšením příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek se rozumí uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění nároku na dávky důchodového pojištění, s výjimkou starobního důchodu, na který vznikne nárok před dosažením důchodového věku nároku na dávky SSP nároku na výživné a příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce; pro účely posuzování hmotné nouze osoby se posuzuje vyživovací povinnosti podle zákona o rodině nároku z jiných pohledávek

64 Zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek
uplatnění nároků a pohledávek příslušný orgán nevyžaduje v případech, kdy je zřejmé, že jejich uplatnění by nebylo úměrné zisku z něj plynoucímu nebo pokud nepovažuje za možné je po osobě spravedlivě žádat

65 Zvýšení příjmu prodejem nebo jiným využitím majetku
se rozumí prodej nebo jiné využití majetku, který nepatří mezi věci, jejichž prodej nebo jejich využití se podle zákona nevyžaduje, nebo které nepodléhají výkonu rozhodnutí prodej nebo jiné využití majetku se nevyžaduje v případech, kdy je zřejmé, že jeho prodej nebo jiné využití by nebyly úměrné zisku z něj plynoucímu nebo pokud to nelze po osobě spravedlivě žádat

66 Celkové sociální poměry
celkovými sociálními poměry se rozumí podíl rodiny na trvání stavu hmotné nouze, do kterého se osoba dostala při posuzování celkových sociálních poměrů se posuzuje také využívání jiného než vlastního majetku, které umožňují zpravidla osoby blízké

67 Celkové majetkové poměry
celkovými majetkovými poměry se rozumí hodnota movitého a nemovitého majetku vycházející z jeho zjištěné ceny, kterého lze využít ihned, popřípadě po určité době, pro zvýšení příjmu, a to jak krátkodobě k překlenutí přechodného stavu hmotné nouze, tak dlouhodobě, pokud nelze využít jiné možnosti pokud jde podle poměrů osoby o běžný nemovitý a movitý majetek, jehož hodnota je zjevně nízká nebo naopak tak vysoká, že nelze mít pochyby o tom, že majetkové poměry nebrání přiznání dávky nebo naopak jsou na překážku přiznání dávky, nemusí být jeho cena zjišťována znaleckým posudkem

68 Zdravotní stav posouzení schopnosti osoby zvýšit si příjem vlastní prací vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu provádí úřad práce posouzení se provádí ve vztahu ke schopnosti započetí výdělečné činnosti zvýšení rozsahu a intenzity výdělečné činnosti vykonávat zaměstnání odpovídající kvalifikaci

69 Nezaopatřenost dítěte
nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.

70 Veřejná služba Se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce Za výkon veřejné služby nenáleží odměna

71 Příspěvek na živobytí zajišťuje konkrétní pomoc osobě, respektive společně posuzovaným osobám stanoví se jako rozdíl mezi částkou živobytí (SPO) a příjmem (§ 9 odst. 2) osoby (SPO) potřebujeme znát příjem (§ 9 odst. 2) odůvodněné náklady na bydlení (resp. přiměřené náklady na bydlení) - § 34 částku živobytí osoby (SPO)

72 Živobytí částka živobytí činí
u nezaopatřeného dítěte částku životního minima (popřípadě zvýšenou z důvodu dietního stravování) u osob, u kterých se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací částku existenčního minima (tj Kč) zvýšenou o polovinu částky rozdílu mezi životním minimem osoby a existenčním minimem (tj. 553 Kč, 430 Kč, 290 Kč), popřípadě zvýšenou o částky uvedené v § 26 až 31 do 6 let 1600 6 až 15 let 1960 15 až 26 let (nezaopatřené) 2250

73 Hodnocení snahy zvýšení příjmu vlastní prací
zvýšení částky živobytí osobě, která má příjem z výdělečné činnosti a prokazatelně se snaží využít možnosti zvýšení příjmu vlastní prací o 50 % částky rozdílu mezi ŽM a EM osoby osobě, která je uchazečem o zaměstnání o 30 % částky rozdílu mezi ŽM a EM osoby o dalších 20 % částky rozdílu mezi ŽM a EM, pokud se prokazatelně snaží využít další možnosti zvýšení příjmu vlastní prací (§ 12 odst. 2 písm. a) a c) – prokázání vlastní snahy a výkon VPP nebo krátkodobého zaměstnání)

74 Hodnocení možnosti využití majetku
nárok na zvýšení částky živobytí o 30 % částky rozdílu mezi ŽM a EM mají první 3 měsíce pobírání příspěvku na živobytí všechny osoby prvních 12 měsíců pobírání příspěvku na živobytí osoba po dobu, po kterou pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci a po dobu pobírání dávek nemocenského pojištění, pokud doba, s výjimkou doby pobírání nemocenského po uplynutí podpůrčí doby, nepřesahuje 12 měsíců po sobě jdoucích; doby se sčítají od čtvrtého měsíce pobírání příspěvku na živobytí osoba, která majetek nemá má, ale nelze jej využít ke zvýšení příjmu má a využívá jej ke zvýšení příjmu

75 Hodnocení možnosti využití majetku
pokud nejde o osobu uvedenou v § 26 odst. 1 písm. b) a nedojde k využití nemovitého majetku do uplynutí 6 měsíců, za které pobírá osoba nebo SPO příspěvek na živobytí k využití movitého majetku do uplynutí 6 měsíců, za které pobírá osoba nebo SPO příspěvek na živobytí považuje se taková osoba za osobu, která prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním a nejedná se tak o osobu v hmotné nouzi

76 Hodnocení možnosti uplatnění nároků a pohledávek
nárok na zvýšení částky živobytí o 20 % částky rozdílu mezi ŽM a EM mají osoby, které nemají nároky ani pohledávky prokazatelně všechny své nároky a pohledávky uplatnily pokud nedojde k řádnému uplatnění některého z nároků a pohledávek do uplynutí 6 měsíců, za které pobírá osoba nebo SPO příspěvek na živobytí, považuje se taková osoba za osobu, která prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním a nejedná se tak o osobu v hmotné nouzi

77 Zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování
pokud zdravotní stav osoby vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování, zvyšuje se částka živobytí zvyšuje měsíčně o částku, kterou stanoví prováděcí právní předpis prováděcí právní předpis stanoví odbornost lékaře, který je příslušný k potvrzení potřeby příslušné diety

78 Zvýšení částky živobytí osoby hledající zaměstnání
částka živobytí osoby, která prokáže, že má zvýšené náklady spojené s hledáním zaměstnáním, zejména náklady na dopravu, telefon a korespondenci se zvyšuje o 300 Kč

79 Přiměřené náklady na bydlení
za přiměřené náklady na bydlení se považují skutečné náklady na bydlení (odůvodněné náklady na bydlení dle § 34) nejvýše do výše 30 % příjmu osoby nebo SPO (v hl. městě Praze do výše 35 %) do odůvodněných nákladů na bydlení se započítává nájemné až do výše cílového nájemného pravidelné úhrady za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu (obdobné náklady spojené s družstevní a vlastnickou formou bydlení) úhrada za ústřední (dálkové) vytápění

80 Přiměřené náklady na bydlení
dodávka teplé vody úklid společných prostor v domě užívání výtahu dodávka vody z vodovodů a vodáren odvádění odpadních vod kanalizacemi osvětlení společných prostor odvoz tuhého komunálního odpadu vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou další prokazatelné a nezbytné služby související s bydlením úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií úhrada dodávky a spotřeby elektrické energie, plynu, popřípadě výdaje na další druhy paliv, a to ve výši, která je v místě obvyklá

81 Výše cílového nájemného
se stanoví v období do 31. prosince 2010 jako součin cílové hodnoty měsíčního nájemného platného pro daný kalendářní rok a podlahové plochy bytu

82 Neplacené výživné je-li jednou z SPO nezaopatřené dítě, kterému není déle než 3 měsíce placeno soudem stanovené výživné, určuje se pro účely příspěvku na živobytí nejprve částka nahrazující neplacené výživné nebo jeho část částka nahrazující neplacené výživné je součástí příspěvku na živobytí stanoví se ve výši soudem stanoveného výživného, nejvýše však ve výši rozdílu mezi příjmem dítěte a jeho životním minimem

83 Neplacené výživné v případě přijetí dlužného výživného je příjemce příspěvku na živobytí povinen vrátit částky, které mu byly poskytnuty, a to až do výše přijatého dlužného výživného této povinnosti předchází možnost snížit výši příspěvku na živobytí, na kterou vznikl nárok v následujícím období

84 Doplatek na bydlení nárok na doplatek na bydlení má vlastník
nájemce bytu jestliže by po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení byl jeho příjem nižší než částka živobytí osoby příjem společně posuzovaných osob nižší než částka živobytí společně posuzovaných osob

85 Doplatek na bydlení podmínka nároku na doplatek na bydlení
získání nároku na příspěvek na živobytí a nároku na příspěvek na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře

86 Doplatek na bydlení v případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi rozhodnout, že za nájemce bytu považuje pro účely doplatku na bydlení i osobu dlouhodobě užívající jinou než nájemní formu bydlení nárok na doplatek na bydlení má i nezletilé nezaopatřené dítě, které je v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež nebo které žije v náhradní rodinné péči, na které přešlo vlastnictví nebo nájem bytu a dítě nemá dostatečný příjem nebo majetek k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení ostatní podmínky nároku se nezkoumají

87 Mimořádná okamžitá pomoc
nárok na MOP má osoba uvedená v § 2 odst. 3 (situace pod bodem 3) uvedená v § 2 odst. 4 (situace pod bodem 4), pokud je uznána za osobu v hmotné nouzi – lze přiznat pouze jedné z osob společně posuzovaných uvedená v § 2 odst. 5 (situace pod body 5 a 6), pokud je uznána za osobu v hmotné nouzi uvedená v § 2 odst. 6 (situace pod bodem 7), pokud je možno ji uznat za osobu v hmotné nouzi

88 Mimořádná okamžitá pomoc
výše MOP v situaci pod bodem 3 se stanoví k doplnění příjmu do výše existenčního minima osoby, která není nezaopatřeným dítětem, a u nezaopatřeného dítěte do výše jeho životního minima v situaci pod bodem 4 s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce (tj. do Kč)

89 Mimořádná okamžitá pomoc
v situaci pod bodem 5 se stanoví až do výše jednorázového výdaje v situaci pod bodem 6 se stanoví až do výše nákladů; součet dávek poskytnutých v rámci kalendářního roku nesmí překročit desetinásobek životního minim jednotlivce (tj Kč) v situaci pod bodem 7 se stanoví jednorázově ve výši Kč; součet dávek poskytnutých v rámci kalendářního roku nesmí překročit čtyřnásobek životního minima jednotlivce (tj Kč)

90 Společná ustanovení o dávkách
nárok na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení vzniká dnem splnění podmínek stanovených tímto zákonem na MOP vzniká dnem, kdy ji příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi přizná

91 Společná ustanovení o dávkách
nedosahují-li příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení za kalendářní měsíc částky 50 Kč, náležejí v této výši příjemcem dávky je ten, komu byla dávka přiznána zvláštní příjemce ustanovený orgánem pomoci v hmotné nouzi v případech kdy by se výplatou dávky příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit kdyby tím byly poškozeny zájmy osob, v jejichž prospěch je příjemce dávky povinen dávku používat nemůže-li příjemce výplatu přijímat

92 Zvláštní příjemce souhlas příjemce s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen v případě, že příjemce nemůže výplatu přijímat to neplatí, pokud příjemce vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce zvláštním příjemce může být ustanovena jen fyzická nebo právnická osoba, která s ustanovením souhlasí ustanovení realizováno formou rozhodnutí

93 Souhlas se sdělováním údajů
podmínkou nároku na výplatu dávky je písemný souhlas žadatele a SPO s tím, aby státní orgány, obce a kraje a jejich orgány a další právnické a fyzické osoby sdělily orgánům pomoci v hmotné nouzi, pokud o dávce rozhodují, vyplácí nebo ji kontrolují (v rozsahu potřebném pro rozhodování o nároku na dávku, její výši a výplatu) výši příjmu skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte zdravotní stav údaje o přihlášení se k trvalému pobytu další údaje tvořící náležitosti žádosti podle § 72 žadatelé – občané členských států EU a jejich rodinní příslušníci musí udělit souhlas se zjišťováním údajů rozhodných pro posouzení, zda nejsou neodůvodnitelnou zátěží systému

94 Formy poskytování dávek
příspěvek na živobytí poskytuje se v peněžní nebo věcné formě, popřípadě v obou těchto formách doplatek na bydlení poskytuje se v peněžní formě lze použít bez souhlasu příjemce k přímé úhradě nájemného nebo služeb spojených s bydlením, a to tak, že plátce doplatku jej poukazuje pronajimateli nebo poskytovateli služeb mimořádná okamžitá pomoc

95 Výplata dávek příspěvek na živobytí se vyplácí
v kalendářním měsíci, na který náleží v pravidelných měsíčních lhůtách určených plátcem příspěvku týdně nebo denně, je-li zřejmé, že příjemce nedokáže s větší částkou finančních prostředků hospodařit doplatek na bydlení se vyplácí měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce, za který náleží, nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce se souhlasem příjemce najednou po uplynutí delšího období, nepřesahuje-li výše 100 Kč (nejdéle za roční období) mimořádná okamžitá pomoc se vyplatí bezodkladně

96 Výplata dávek dávka se vyplácí způsob výplaty určuje plátce dávky
v české měně v hotovosti poštovní poukázkou převodem na účet určený žadatelem formou poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální služby prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě přímou úhradou částek, k jejichž úhradě je příjemce nebo SPO v hmotné nouzi zavázána způsob výplaty určuje plátce dávky požádá-li příjemce dávky o změnu způsobu výplaty dávky, je plátce dávky povinen změnu provést od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost o změnu v způsobu výplaty doručena plátce dávky se může rozhodnout nezměnit způsob výplaty

97 Změna skutečností změní-li se skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku nebo její výplatu tak, že nárok na dávku nebo její výplatu zanikne – dávka se odejme nebo její výplata zastaví od prvního dne následujícího po období, za které již byla poslední výplata dávky provedena dávka má být zvýšena – provede se zvýšení dávky od prvního dne kal. měsíce, ve kterém tato změna nastala dávka má být snížena – provede se snížení dávky od prvního dne kal. měsíce následujícího po období, za které již byla dávka v původní výši vyplacena

98 Změna skutečností změní-li se v průběhu pobírání dávky výše příjmů, posoudí se znovu nárok na dávku posoudí se nový měsíční průměrný příjem ze 3 kalendářních měsíců z příjmu v měsíci, v němž došlo ke změně výše příjmů a z příjmu ve dvou předcházejících kal. měsících nedosáhne-li změna nově zjištěného průměrného příjmu výše 100 Kč, výše vyplácené dávky se nezmění

99 Přechod nároku na dávky
zemřel-li žadatel o dávku před vydáním rozhodnutí o této žádosti stává se účastníkem řízení o dávce osoba, která je nejstarší z osob společně posuzovaných, nedohodnou-li se SPO jinak byla-li dávka přiznána před smrtí příjemce vyplatí se splatné částky, které nebyly vyplaceny do dne smrti příjemce, osobě, která je nejstarší z osob společně posuzovaných, nedohodnou-li se SPO jinak nároky na dávky nejsou předmětem dědictví není-li osob společně posuzovaných, nárok na dávku nebo její výplatu zaniká

100 Zánik nároku na dávku nebo její výplatu
nárok na dávku nezaniká uplynutím času, není-li stanoveno jinak nárok na výplatu dávku nebo její části zaniká uplynutím 3 let ode dne, za který dávka nebo její část náleží lhůta neplyne po dobu řízení o dávce a po dobu, po kterou osobě, která musí mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven je-li příjemce nebo SPO ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody stává se osobou, kterou nelze považovat za osobu v hmotné nouzi, a to ode dne následujícího po uplynutí prvního kal. měsíce vazby nebo výkonu trestu

101 Postoupení a srážky nároky na dávky nemohou být postoupeny
nároky na dávky nelze dát do zástavy dávky nemohou být předmětem dohody o srážkách dávky nepodléhají výkonu rozhodnutí

102 Povinnosti a odpovědnost
žadatel o dávku, příjemce i SPO jsou povinni osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu dát písemně souhlas k ověření těchto skutečností na výzvu se osobně dostavit k příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi, nebrání-li tomu těžko překonatelné překážky, zejména zdravotní stav podrobit se vyšetření zdravotního stavu na výzvu orgánu pomoci v hmotné nouzi

103 Povinnosti a odpovědnost
dostavit se na vyzvání k posouzení nebo přezkoumání zdravotního stavu k lékaři OSSZ příjemce dávky je povinen písemně oznámit změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o těchto skutečnostech dozvěděl vyhovět výzvě, aby osvědčil skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne doručení výzvy, neurčil-li orgán PvHN lhůtu delší

104 Povinnosti a odpovědnost
osoba společně posuzovaná je povinna v souvislosti s řízení o dávce písemně oznámit orgánu PvHN změnu ve skutečnostech, které osvědčila do 8 dnů ode dne, kdy ke změně skutečností došlo na požádání příjemce osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu udělit písemný souhlas se sdělováním údajů pokud odmítne splnit na požádání příjemce, vyzve orgán PvHN, aby tyto povinnosti splnila do 8 dnů ode dne vyzvání (lze dohodnou dobu delší)

105 Povinnosti a odpovědnost
pokud nebude splněna některá z uvedených povinností ve stanovených lhůtách, může být po předchozím upozornění žádost o dávku zamítnuta výplata dávky zastavena dávka odejmuta za porušení povinnosti může být žadateli, příjemci nebo SPO uložena pořádková pokuta až do výše Kč (nelze uložit, pokud v souvislosti s porušením povinnosti vznikla povinnost uhradit přeplatek na dávce)

106 Přeplatky příjemce je povinen vrátit neprávem přijaté částky
jestliže přijímal dávku, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že tato dávka byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než náležela jestliže dávka byla přiznána na základě nepravdivých, neúplných nebo zkreslených údajů sdělených příjemcem společně posuzovaná osoba je povinna vrátit neoprávněně poskytnuté částky jestliže způsobila, že dávka byla poskytována neprávem, ačkoliv to musela z okolností předpokládat

107 Přeplatky jestliže přeplatek na dávce způsobily příjemce a SPO společně, odpovídají orgánu PvHN, který dávku vyplatil, za vrácení přeplatku společně a nerozdílně povinnost vrátit přeplatek nevzniká, jestliže nedosahuje částky 100 Kč u jednoho druhu dávky o povinnosti vrátit dávku nebo její část rozhoduje orgán PvHN, který dávku vyplácí nebo naposledy vyplácel

108 Přeplatky částky neprávem přijaté mohou být sráženy z běžně vyplácené nebo později přiznané dávky ustanovení o nepostižitelnosti dávky exekucí v tomto případě neplatí povinnost vrátit dávku zaniká uplynutím 3 let ode dne, kdy byla vyplacena lhůta neběží po dobu řízení o opravném prostředku nebo o žalobě proti rozhodnutí o přeplatku řízení o výkonu rozhodnutí a jeho provádění kdy na úhradu přeplatku jsou prováděny srážky z dávky nebo z jiného příjmu

109 Přeplatky pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností vymáhají přeplatky rozhodují o upuštění od vymáhání těchto dávek jsou povinny vymožené a vrácené částky bezodkladně odvést do státního rozpočtu vrácené a vymožené prostředky jsou příjmem státního rozpočtu o upuštění od vymáhání v každém jednotlivém případě u Pživ a MOP rozhoduje v částce do Kč pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností v částce nad Kč pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností jen s předchozím souhlasem MPSV

110 Informační systém pomoci v HN
orgány PvHN jsou oprávněny zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování o dávkách a jejich výplatu včetně osobních údajů MPSV je správcem informačního systému PvHN MPSV zajišťuje aplikační program automatizovaného zpracování údajů orgány PvHN jsou povinny při řízení o dávkách, při jejich výplatě a kontrole tento program používat

111 Organizace Ministerstvo práce a sociálních věcí
řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti pomoci v hmotné nouzi zabezpečuje jednotný postup pro řešení hmotné nouze na území ČR zabezpečuje jednotný aplikační program a poskytuje tento program bezplatně orgánům pomoci v HN stanovuje jednotné tiskopisy žádostí o dávky a zveřejní je na internetu je správcem informačního systému o dávkách a jejich výši vydá metodický pokyn určující optimální počty zaměstnanců vzhledem k počtu adresátů dávek Poskytuje dotaci obcím ke krytí pojistného sjednaného pro výkon veřejné služby

112 Organizace pověřený obecní úřad
rozhoduje o přiznání příspěvku na živobytí, mimořádné okamžité pomoci a doplatku na bydlení a o jejich výši a provádí jejich výplatu poskytuje osobám informace vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení posuzuje, zda se občan členského státu EU nebo jeho rodinný příslušník nestal neodůvodnitelnou zátěží systému – v odůvodněných případech též opětovně písemně sděluje, že se osoba stala neodůvodnitelnou zátěží systému

113 Organizace obecní úřadu obce s rozšířenou působností
rozhoduje o přiznání a výši mimořádné okamžité pomoci v situaci pod bodem 7 a provádí její výplatu poskytuje těmto osobám informace potřebné k překonání jejich okamžité nepříznivé životní situace

114 Oprávnění orgánů PvHN na základě souhlasu žadatele o dávku, příjemce a SPO vstupovat do obydlí s cílem sociálního šetření o sociálním šetření se vždy učiní záznam ve spise pokud bude sociální šetření tím, že nebude udělen souhlas k jeho provedení, může být žádost o dávku zamítnuta, dávka snížena nebo odejmuta

115 Povinnosti zaměstnanců orgánů PvHN
v souvislosti s poskytováním dávek jsou zaměstnanci orgánu PvHN povinni chránit práva a zájmy osob v hmotné nouzi, přitom respektovat jejich důstojnost, soukromí a důvěrnost sdělení zachovávat mlčenlivost informovat každou osobu o možných postupech řešení hmotné nouze a zapojovat ji do řešení její situace a vést ji k zodpovědnosti respektovat jedinečnost každé osoby bez ohledu na její původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, ekonomickou situaci, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení vyhledávat aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí spolupracovat s obcí, v jejíž působnosti se bydliště osoby v hmotné nouzi nachází

116 Řízení v řízení se postupuje podle správního řádu
místní příslušnost pověřeného obecního úřadu se řídí místem, kde je žadatel o dávku hlášen k trvalému pobytu není-li žadatel hlášen k trvalému pobytu, pak jiným místem, kde je hlášen není-li žadatel hlášen k pobytu nikde, pak místem, kde je zaměstnán pokud není hlášen k pobytu ani není zaměstnán, místem, kde na území ČR bydlí

117 Řízení místní příslušnost pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností při řízení o MOP se řídí místem, kde je osoba hlášena k trvalému pobytu pokud došlo k situaci, která vyžaduje poskytnutí MOP, mimo správní obvod POÚ, v němž je osoba hlášena k pobytu je místně příslušným ten POÚ, v jehož správním obvodu k této situaci došlo

118 Řízení účastníci řízení zahájení řízení
osoby společně posuzované se žadatelem o dávku nebo jejím příjemcem jsou účastníky řízení o dávkách, jen jde-li o řízení o přeplatku na dávce zahájení řízení řízení o přiznání dávky se zahajuje na základě písemné žádosti osoby podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem řízení o změně výše již přiznané dávky nebo o jejím odnětí nebo zastavení její výplaty se zahajuje na návrh příjemce, zvláštního příjemce, osoby společně posuzované nebo z moci úřední řízení zahájené z moci úřední je zahájeno dnem, kdy správní orgán učinil vůči osobě první písemný úkon

119 Řízení zastupování nezletilá oprávněná osoba
svěřená na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné fyzické osoby je zastoupena při uplatnění nároku a v řízení touto fyzickou osobou v plném přímém zaopatření ústavu je zastoupena při uplatnění nároku a v řízení ústavem v případě, že zákonný zástupce nepožádal o dávku nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy mu byla zaslána výzva POÚ, aby o dávku požádal není znám jeho pobyt

120 Řízení podání a jiné úkony – je-li předepsán tiskopis, lze podání nebo jiný úkon učinit též se souhlasem orgánu příslušného k řízení o dávkách na počítačové sestavě, která má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s předepsaným tiskopisem v elektronické podobě elektronicky podepsané, pokud MPSV zveřejnilo příslušný tiskopis v elektronické podobě

121 Řízení důkazní prostředky – lze použít
záznamy na technických nosičích dat mikrografické záznamy tištěné produkty optického archivačního systému tištěné nebo fotografické produkty jiné výpočetní techniky místo originálu listiny, podle jehož obsahu byly pořízeny, pokud z povahy věci nevyplývá, že je třeba předložit originál nebo úředně ověřený opis listiny

122 Řízení vyjádření k podkladům pro rozhodnutí – povinnost neplatí, jedná-li se pouze o podklady, které správnímu orgánu předložil účastník řízení rozhodnutí se vydává jen v případě, že dávka nebyla přiznána dávky byla odejmuta dávka byla snížena výplata dávky byla zastavena jde o přeplatek na dávce jde o rozhodnutí ve věci neodůvodnitelné zátěže systému jde o rozhodnutí vydávané po uplatnění námitek jde o rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce

123 Řízení v případech, kdy orgán PvHN rozhoduje bez vydání rozhodnutí (přiznání či zvýšení dávky) je povinen doručit žadateli písemné oznámení o dávce a její výši nedoručuje písemné oznámení do vlastních rukou proti písemnému oznámení lze uplatnit námitky, a to do 15 dnů ode dne výplaty první splátky dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky po jejím přiznání

124 Řízení námitky se podávají písemně u příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi, který dávku přiznal orgán pomoci v hmotné nouzi vydá do 30 dnů ode dne, kdy mu námitky došly, rozhodnutí o dávce rozhodnutí přezkoumává v odvolacím řízení krajský úřad odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek

125 Řízení výkon rozhodnutí
provádí orgán PvHN, který vydal rozhodnutí v prvním stupni řízení provádí orgány PvHN, pokud není podán návrh na soudní výkon rozhodnutí

126 Mlčenlivost zaměstnanci orgánů PvHN jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při rozhodování o dávkách nebo v přímé souvislosti s ním povinnost mlčenlivost trvá i po skončení pracovního vztahu za porušení povinnosti možnost uložení pokuty do Kč

127 Správní delikty přestupku se dopustí ten, kdo na výzvu nesdělí údaje rozhodné pro nárok na dávku, její výši a výplatu – možno uložit pokutu fyzické osobě do výše Kč právnické osobě do výše Kč správní delikty projednává orgán PvHN, na jehož výzvu nebyla povinnost splněna pokuty vybírá a vymáhá orgán PvHN, který je uložil a jsou rovněž příjmem rozpočtu, ze kterého je činnost orgánu hrazena

128 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Jihlava"

Podobné prezentace


Reklamy Google