Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztahy mezi lidmi a formy soužití

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztahy mezi lidmi a formy soužití"— Transkript prezentace:

1 Vztahy mezi lidmi a formy soužití
multikulturní společnost

2 zápis z učebnice, sociální vztahy
Str

3 vztahy ve skupině (ne) přátelské – sousedi, náboženství
Problém současnosti: většinový vztah k minoritě (asimilace, diskriminace, segregace, genocida, apartheid)

4 majorita = většina minorita = menšina multikulturní společ. je taková, kde bezproblémově spolu žije majorita s minoritou Taková společ. Se staví proti asimilaci, oceňuje rozmanitost kultur majorita respektuje svébytnost minorita

5 národ = kulturní a politické společenství, na jehož utváření mají největší vliv společné dějiny, území a jazyk, je často vázán na konkrétní stát vznik národního vědomí úsilí o politickou autonomii až po vlastní stát, + vědomé k příslušnosti, (Skotsko, Katalánsko, Vlámové, Jižní Tyrolsko, Korsika,…) národ není tvořen uměle, je dán vývojem, těžké zničit

6 = osobité a uvědomělé kulturní, politické a společenské vědomí
společné dějiny a území vlastenectví – silné národní uvědomění

7 2 typy národů evropské americké – státy vznikly bez kulturní identity

8 problémy etnických a národnostních vztahů
etnická skupina = sk. lidí stejného histor. vývoje společ. původu, stejný jazyk, společ. materiální a duchovní kultura, společ. antropologické znaky (i fyziologické) etnické vědomí = subjektivní cítění zařazení do skupiny, vědomí sounáležitosti Etnické skupiny- ve společ. Jako národnostní menšiny Multietnická města (Londýn, Berlín,…

9 typy rodová a kmenová společenství – širší příbuzenství, společ. území
národnosti – obecné znaky národ - + vědomé k příslušnosti, usilování o vlastní stát (Skotsko, Katalánsko, Vlámové, Jižní Tyrolsko, Korsika,…)

10 rasa = velká skupina lidí lišící se od sebe antrolopologicky (barva kůže, vlasy) na základě fyziologických znaků rasa bílá (europoidní), žlutá (mongoloidní), černá (negroidní) a smíšená, australoidní smíšená (mestici – europ.+mongoloidní; mulati – europ.+ negroid.; zambové – negroid.+mongol.)

11 v rámci každé rasy mohou existovat antropolog. rysy
liší se jazykem, náboženstvím (germánská, románská, židovská,…)

12 Etnikum x rasa Etnikum – kulturní rozdíly mezi jednotlivými skupinami, subjektivní vědomí (osobní a dobrovolné ztotožnění se s daným etnikem) Rasa – objektivní biologické a genetické třídy lidí (fyziologické rozdíly mezi lidmi jsou, ale vědci se domnívají, že ohraničené rasy jsou vědeckým konstruktem Spíše se upřednostňuje termín etnikum

13 Poznámka: Multietnický stát USA
Dáno historicky – řada přistěhovalců z mnoha evropských zemí, otroci z Afriky, z Mexika, z Latinské Ameriky (16% obyv.)

14 problém Jak sladit mnohé rozdílné styly, hodnoty a normy ke všeobecné spokojenosti? Každý čl. a každá etnická menšina má právo na sebeurčení Strategie: asimilace, přizpůsobení, multikulturní společ.

15 multikulturalismus myšlenkový a politický proud, který zastává stanovisko, že v jednom demokratickém státě mohou společně žít nejen jednotlivci, ale i skupiny s různou kulturou a zdůrazňuje prospěšnost kulturní rozmanitosti pro společnost a stát někde bývá chápán i jako politika státu poprvé pojem užit ve Švýcarsku r. 1957

16 Ideál avšak přináší i řadu obtíží
Zastánci této teorie jsou příslušníci menšin

17 řada současných politiků však tvrdí, že politika multikulturalismu selhala (např. německá kancléřka Merkelová, britský premiér Cameron nebo býv. fran.prezident Sarkózy) velmi citlivé téma (přistěhovalci často handicapováni neznalostí většinového jazyka, vytvářejí si svá ghetta atd.) často též vznikají fundamentalistická hnutí (ostré vymezení proti hodnotám dané země)

18 Špatná řešení vztahu k menšinám
asimilace = přizpůsobení menšiny nebo přistěhovalce okolní většinové společnosti, může být i násilná diskriminace = spočívá v omezování, utiskování určitých společenských skupin, resp. jejich jednotlivých členů tím, že jsou jim upírána občanská práva, snižovány šance na uplatnění ve společnosti, spojena s předsudky

19 segregace = rozdělování lidí podle jejich sociálního postavení ve společnosti, minorita žije v ghettech, i dnes genocida = je zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním trestním právem jako „úmyslné a systematické zničení, celé nebo části, etnické, rasové, náboženské nebo národnostní skupiny“ minority Příkladem je holocaust, rwandské kmeny Tutsiové x Hutuové (o život přišla asi pětina obyv.)

20 vztahy správné je soužití, vzájemné respektování skutečnost:

21 předsudky = zakořeněný úsudek nebo názor, který není založen na vlastním poznání, ale pouhém předpokladu Zjednodušené představy o okolním světě Objevují se tam, kde nemáme osobní zkušenosti s daným pojem vůči jiným lidem, národům, pohlaví, rasám Jsou iracionální, proto je těžké je vymýtit Způsobeno xenofobií

22 Náměty řady vtipů (o blondýnách, policistech, tchýních, atd.)

23 diskriminace Oproti předsudku (postoj) je diskriminace jednání
Jednání, které znevýhodňuje určitého čl. na základě jeho pohlaví, etnické či nábož. Příslušnosti Lze je postihnout

24 Rozděl pojmy předsudek(stereotyp) X diskriminace
Ženy do politiky nepatří Rasové zákony Romové kradou Muži nerozumí vaření Zákaz vstupu pro bílé Hledáme manažera – muže Nižší platy žen v totožných pozicích Kastovní systém Tchýně jsou protivné Kluci nebrečí

25 pojmy etnocentrismus = opak multikul. spol.
přesvědčení, že naše kultura je nadřazena všem dalším a všechny ostatní jsou označeny za méněcenné př. koloniální politika, křížové výpravy

26 xenofobie = strach z něčeho cizího, neznámého, co by mohlo člověka ohrozit, týká se především našeho přístupu k ostatním etnikům, přistěhovalcům,…

27 antisemitismus = nepřátelství vůči židům (náboženství, rase)

28 nacionalismus = intenzivní národnostní uvědomění, které se nám vyhraňuje vůči jiným národům

29 Rasismus- důsledek xenofobie
= ideologie, která tvrdí, že existují vyšší a nižší rasy lidí, a na základě tohoto rozdělení pojímá dějiny a kulturu lidstva; její součástí je agresivní postoj vůči tzv. nižším rasám Existuje řada teorií o nerovnosti lidských ras (např. Artur de Gobineau vydal v r Esej o nerovnosti lidských ras)

30 A řada dalším nevědeckých teorií, jimi se nechaly inspirovat politicko-mocenské snahy
Teorie obětního beránka: vnitřní problémy (ekonom. bída) státu, politici maskují domnělým viníkem a snahou ho potrestat, je přesunuta vina, rasové násilí, a potom uvolnění napětí (př. Předválečné Německo)

31 Právní stránka Dle trestního zákona (platný od ) hrozí za veřejné hanobení rasy či národa nebo za podněcování rasové nenávisti dva roky vězení V případě újmy na zdraví 1-5 let, těžká újma 5-12 let, smrti let


Stáhnout ppt "Vztahy mezi lidmi a formy soužití"

Podobné prezentace


Reklamy Google