Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Základní informace o lesích v ČR zaměřené na produkci dříví 2.Etapy vývoje zakázky s.p. LČR Ing. Jiří Novák náměstek ministra úseku lesního hospodářství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Základní informace o lesích v ČR zaměřené na produkci dříví 2.Etapy vývoje zakázky s.p. LČR Ing. Jiří Novák náměstek ministra úseku lesního hospodářství."— Transkript prezentace:

1 1.Základní informace o lesích v ČR zaměřené na produkci dříví 2.Etapy vývoje zakázky s.p. LČR Ing. Jiří Novák náměstek ministra úseku lesního hospodářství Ministerstvo zemědělství XXX. Valná hromada ČLS

2 Základní informace o lesích v České republice se zaměřením na produkci dříví

3 Zásoby dříví v lesních porostech

4 Těžba dřeva v ČR

5 Výše těžby ČR a LČR

6 Teoretický výhled decenálních těžebních možností na období (z těžebních procent)

7 Etapy vývoje lesní zakázky Lesů České republiky, s.p.

8 Etapy vývoje lesní zakázky LČR 1. etapa etapa etapa etapa dosud

9 -Vládou schválená koncepce 10 let rámcově garantovala soukromoprávním subjektům, vzešlým z transformace, přístup k územním jednotkám, které obhospodařovaly v době transformace. -Desetileté období bylo založeno na smlouvách s dvouletou platností. -V případě nesplnění smluvních podmínek nebo nedohody o cenách bylo vypsáno výběrové řízení podle obchodního zákoníku. -Objektivní důvody desetiletého období: -nezbytnost pokračování v péči o les -lesní akciové společnosti převzaly všechny dlouhodobé závazky státních podniků k jejich zaměstnancům spolu s nefunkčním a nadbytečným majetkem a s většinou nedobytnými pohledávkami u zpracovatelů dříví. Dále měly povinnost odkoupit 17 mil. m 3 asanačních těžeb, souší, zlomů a jinak poškozeného dříví Shrnutí -Veškeré dříví se prodávalo na lokalitě „P“. Další aktivity LČR: - zabezpečení restitucí - v souvislosti s vydáváním majetků docházelo ke změně struktury oblastních inspektorátů i lesních správ. Docházelo ke změnám v počtu a výměře přímo řízených závodů - převod lesů v majetku státu do národních parků Charakteristiky 1. etapy

10 −Druhá etapa začala vstupem LČR do obchodu se dřívím. −V roce 1998 byl zaveden majetkovým vstupem LČR do HLDS a.s. zpětný odkup dříví. −V průběhu této etapy: –docházelo k postupné deformaci některých cen, neboť ceny nebyly stanovovány tržním způsobem –podíl opakovaně soutěžených smluvních jednotek se pohyboval do 20% –v roce 2001 byla zahájena příprava projektu na vyhlášení celoplošného VŘ na lesní zakázku –požadavek LČR na zahájení soutěže byl opakovaně MZe odmítán a to až do roku 2003 Charakteristiky 2. etapy

11 Charakteristiky 3. etapy Etapa „náhlých změn“ charakterizovaná: 1.Výměnami generálních ředitelů LČR Ing. Jiří Oliva…………………..leden září 2003 Ing. Kamil Vyslyšel ………...září leden 2005 Ing. Vladimír Blahuta……..leden únor 2006 Ing. František Koníček …..únor únor 2007 Ing. Jiří Holický……………….únor říjen 2007 Ing. Vladimír Dolejský…….říjen prosinec 2007 Ing. Jiří Novák ………………..prosinec prosinec 2008 Ing. Svatopluk Sýkora …….leden dosud

12 Charakteristiky 3. etapy Etapa „náhlých změn“ charakterizovaná: 2. Zásahy do smluvních vztahů – hlavní události v letech 2004 – LČR vyhlašují 1. kolo výběrových řízení podle obchodního zákoníku LČR vyhlásily 2. kolo VŘ ÚOHS zastavil řízení vedená proti LČR, protože dospěl k závěru, že LČR nejsou veřejným zadavatelem a nejsou povinny postupovat podle zákona o VZ ÚOHS rozhodl, že tendry na dodavatele lesnických prací by měly LČR zadávat podle zákona o VZ. Proti tomuto rozhodnutí LČR podaly rozklad ÚOHS na rozdíl od roku 2005 potvrdil, že LČR musí při vyhlašování tendrů postupovat podle zákona o VZ říjen protože v roce 2006 končily výpovědí z roku 2004 původní Smlouvy o provádění pěstebních činností a o prodeji a nákupu dříví, na jejichž základě se realizovala přibližně polovina celkové zakázky LČR původní a druhá polovina lesní zakázky byla kryta smlouvami uzavřenými v roce 2005, které byly však ÚOHS pravomocně označeny za neplatné od samého počátku - protože neproběhly v režimu veřejné zakázky, LČR vyhlásily jednoroční tendry na práce v lesích s platností jen pro rok 2007.

13 Etapa „náhlých změn“ charakterizovaná: 2.Zásahy do smluvních vztahů – hlavní události v roce 2007 Dne ledna orkán Kyrill způsobil rozsáhlé škody v lesích a vláda reagovala v nejpostiženějších regionech vyhlášením nouzového stavu. Větrnou kalamitou se výrazně změnil předmět zakázky v ročních VŘ. VŘ byla na základě vyhlášeného nouzového stavu pozastavena ÚOHS a následně zrušena LČR. Zpracování kalamity „Kyrill“ a zajištění lesnických prací pro rok 2007 bylo LČR řešeno ve třech po sobě jdoucích etapách dle zákona o VZ. Vše ve shodě s ÚOHS. Dne podepsáno „Memorandum mezi MZe a Konfederací lesnických a dřevozpracujících svazů“, obsah memoranda spočíval: -Lesy ČR budou v rámci notářsky ověřeného losování objektivně a transparentně rozděleny na poloviny (vždy samostatné smluvní územní jednotky) s tím, že na každé polovině bude uplatněn odlišný model správy lesního majetku: buď kompletní pěstební obsluha a výroba dříví pro LČR (těžba, manipulace a vyklizení na OM) nebo kompletní pěstební obsluha a prodej dříví smluvnímu partnerovi u pně, tzv. „P“ -na konci roku 2009 bude provedeno srovnání hospodářských výsledků obou modelů -na jeho základě bude do konce prvního pololetí roku 2010 vypsáno nové výběrové řízení -signatáři Memoranda se dále dohodli, že Ministerstvo zemědělství a Lesy ČR, s. p., na základě výše uvedeného srovnání obou modelů připraví návrh zákona, který by zaručoval stabilitu a dlouhodobou strategii správy lesního majetku a předloží jej k odborné a politické diskusi Charakteristiky 3. etapy

14 Etapa „náhlých změn“ charakterizovaná: 2.Zásahy do smluvních vztahů – hlavní události v roce 2008 Leden podpis většiny smluv na vysoutěžených SÚJ dle zásad „Memoranda“ pro období 2008 – Krize - hospodářská krize a větrné kalamity v letech 2007 až 2008 na území ČR způsobují strmý pád cen surového dříví. Následuje postupné odstupování smluvních partnerů LČR od smluv 2008/2010. Převažuje odstupování od smluv s modelem na lokalitě “P“. Kalamity Emma a Ivan - zakázky se realizují na základě JŘBÚ. 2.Zásahy do smluvních vztahů – hlavní události v roce 2009 Vyhodnocení „Memoranda“ za rok Druhá polovina příprava a projednávání podmínek tendrů na rok Charakteristiky 3. etapy

15 - Podle, pro LČR efektivnější varianty „P“, byly zpracovány zadávací podmínky VŘ ve spolupráci s MZe, které vyjádřilo podporu principům tohoto VŘ. - Vyhlášeno výběrové řízení podle zákona o VZ. - ÚOHS na základě podnětu pozastavuje toto vyhlášené dvoukolové VŘ. Charakteristiky 4. etapy dosud

16 VYHODNOCENÍ MEMORANDA, uzavřeného mezi MZe a KLDS dne V návaznosti na veřejně proklamovanou kritiku objektivnosti a věrohodnosti vyhodnocení Memoranda, vypracovaného nezávislou Komisí zřízenou ministrem zemědělství, je nutné uvést následující fakta: -Zakázka na lesnické činnosti pro období 2008 – 2010 byla rozdělena tak, aby se výše tříleté těžby, prodané na lokalitě „P“ rovnala výši těžby s výrobou na „OM“ spolu s výší těžby lesních závodů. Stalo se tak na základě jednání MZe, LČR a KLDS dne , konaného na MZe, Praha. V zápise z tohoto jednání se mimo jiné uvádí, že „na maximálním počtu Krajských inspektorátů LČR, s.p. v rámci kapacitně nejmenších SÚJ bude převedeno minimálně 200 tis. m3/rok z varianty „OM“ do varianty „P“ pro smluvního partnera, aby byl zachován rovný přístup a rovné tržní příležitosti pro malé a střední podnikatelské subjekty. MZe a LČR upraví v tomto smyslu podkladové soubory ostatních SÚJ (varianta „OM“) tak, aby dne mohlo dojít k vyhlášení VŘ dle zákona č. 137/2006.“ - Komise vyhodnotila všechna data dostupná v účetnictví. Komisi není znám účetní software, který by nákladové a výnosové položky členil podle dalších kritérií, jako jsou např. kvalita dříví, druh těžby, či přírodní podmínky.

17 VYHODNOCENÍ MEMORANDA, uzavřeného mezi MZe a KLDS dne Z tabulek, které tvoří součást zápisu z jednání komise pro vyhodnocení Memoranda ze dne mj. vyplývá, že varianta „OM“ měla tržbově výhodnější zastoupení dřevin (podíl smrku 93% proti 79% u varianty „P“, podíl buku 5,6% oproti 8% varianty „P“). Obdobně měla příznivější zastoupení průměrných hmotnatostí, např. podíl hmotnatosti nad 1,00 m3 byl u varianty „OM“ 47,2% zatímco u varianty „P“ jen 45,3%. Tato zpráva vysvětluje i skutečnost, proč nebyly do hodnocení započteny výsledky těžby a prodeje dříví u P v rámci JŘBU. - Úkolem komise nebylo vyhodnocovat ekologický a sociální pohled na zakázku. Text Memoranda jednoznačně stanoví:„vyhodnocovat ekonomickou výhodnost použitých modelů pro správu lesů ve vlastnictví státu při zachování ekologických a sociálních funkcí lesa“. Tento text je deklaratorní, tj. závazný pro LČR – zachovávat ekologické a sociální funkce lesa. Komise dostala pouze za úkol vyhodnotit ekonomickou výhodnost, což také beze zbytku splnila. - Skutečnost, že ÚOHS rozhodl v několika správních řízeních, že LČR nepostupovaly v souladu se zákonem, když zadaly těžební, případně i pěstební činnosti na likvidaci následků větrné kalamity Emma v JŘBÚ, aniž byly splněny veškeré zákonné podmínky pro použití tohoto typu zadávacího řízení, není parametrem rozdílné ekonomické efektivnosti typu „P“ a „OM“.


Stáhnout ppt "1.Základní informace o lesích v ČR zaměřené na produkci dříví 2.Etapy vývoje zakázky s.p. LČR Ing. Jiří Novák náměstek ministra úseku lesního hospodářství."

Podobné prezentace


Reklamy Google