Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Základní informace o lesích v ČR zaměřené na produkci dříví 2.Etapy vývoje zakázky s.p. LČR Ing. Jiří Novák náměstek ministra úseku lesního hospodářství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Základní informace o lesích v ČR zaměřené na produkci dříví 2.Etapy vývoje zakázky s.p. LČR Ing. Jiří Novák náměstek ministra úseku lesního hospodářství."— Transkript prezentace:

1 1.Základní informace o lesích v ČR zaměřené na produkci dříví 2.Etapy vývoje zakázky s.p. LČR Ing. Jiří Novák náměstek ministra úseku lesního hospodářství Ministerstvo zemědělství XXX. Valná hromada ČLS

2 Základní informace o lesích v České republice se zaměřením na produkci dříví

3 Zásoby dříví v lesních porostech

4 Těžba dřeva v ČR

5 Výše těžby ČR a LČR

6 Teoretický výhled decenálních těžebních možností na období 2008 - 2038 (z těžebních procent)

7 Etapy vývoje lesní zakázky Lesů České republiky, s.p.

8 Etapy vývoje lesní zakázky LČR 1. etapa 1992 - 1998 2. etapa 1998 - 2003 3. etapa 2003 - 2009 4. etapa 2010 - dosud

9 -Vládou schválená koncepce 10 let rámcově garantovala soukromoprávním subjektům, vzešlým z transformace, přístup k územním jednotkám, které obhospodařovaly v době transformace. -Desetileté období bylo založeno na smlouvách s dvouletou platností. -V případě nesplnění smluvních podmínek nebo nedohody o cenách bylo vypsáno výběrové řízení podle obchodního zákoníku. -Objektivní důvody desetiletého období: -nezbytnost pokračování v péči o les -lesní akciové společnosti převzaly všechny dlouhodobé závazky státních podniků k jejich zaměstnancům spolu s nefunkčním a nadbytečným majetkem a s většinou nedobytnými pohledávkami u zpracovatelů dříví. Dále měly povinnost odkoupit 17 mil. m 3 asanačních těžeb, souší, zlomů a jinak poškozeného dříví Shrnutí -Veškeré dříví se prodávalo na lokalitě „P“. Další aktivity LČR: - zabezpečení restitucí - v souvislosti s vydáváním majetků docházelo ke změně struktury oblastních inspektorátů i lesních správ. Docházelo ke změnám v počtu a výměře přímo řízených závodů - převod lesů v majetku státu do národních parků Charakteristiky 1. etapy 1992- 1998

10 −Druhá etapa začala vstupem LČR do obchodu se dřívím. −V roce 1998 byl zaveden majetkovým vstupem LČR do HLDS a.s. zpětný odkup dříví. −V průběhu této etapy: –docházelo k postupné deformaci některých cen, neboť ceny nebyly stanovovány tržním způsobem –podíl opakovaně soutěžených smluvních jednotek se pohyboval do 20% –v roce 2001 byla zahájena příprava projektu na vyhlášení celoplošného VŘ na lesní zakázku –požadavek LČR na zahájení soutěže byl opakovaně MZe odmítán a to až do roku 2003 Charakteristiky 2. etapy 1998 - 2003

11 Charakteristiky 3. etapy 2003 - 2009 Etapa „náhlých změn“ charakterizovaná: 1.Výměnami generálních ředitelů LČR Ing. Jiří Oliva…………………..leden 1992 - září 2003 Ing. Kamil Vyslyšel ………...září 2003 - leden 2005 Ing. Vladimír Blahuta……..leden 2005 - únor 2006 Ing. František Koníček …..únor 2006 - únor 2007 Ing. Jiří Holický……………….únor 2007 - říjen 2007 Ing. Vladimír Dolejský…….říjen 2007 - prosinec 2007 Ing. Jiří Novák ………………..prosinec 2007 - prosinec 2008 Ing. Svatopluk Sýkora …….leden 2009 - dosud

12 Charakteristiky 3. etapy 2003 - 2009 Etapa „náhlých změn“ charakterizovaná: 2. Zásahy do smluvních vztahů – hlavní události v letech 2004 – 2006 15.12.2004 - LČR vyhlašují 1. kolo výběrových řízení podle obchodního zákoníku 24.6.2005 - LČR vyhlásily 2. kolo VŘ 21.7.2005 - ÚOHS zastavil řízení vedená proti LČR, protože dospěl k závěru, že LČR nejsou veřejným zadavatelem a nejsou povinny postupovat podle zákona o VZ 27.1.2006 - ÚOHS rozhodl, že tendry na dodavatele lesnických prací by měly LČR zadávat podle zákona o VZ. Proti tomuto rozhodnutí LČR podaly rozklad 14.4.2006 - ÚOHS na rozdíl od roku 2005 potvrdil, že LČR musí při vyhlašování tendrů postupovat podle zákona o VZ říjen 2006 - protože v roce 2006 končily výpovědí z roku 2004 původní Smlouvy o provádění pěstebních činností a o prodeji a nákupu dříví, na jejichž základě se realizovala přibližně polovina celkové zakázky LČR původní a druhá polovina lesní zakázky byla kryta smlouvami uzavřenými v roce 2005, které byly však ÚOHS pravomocně označeny za neplatné od samého počátku - protože neproběhly v režimu veřejné zakázky, LČR vyhlásily jednoroční tendry na práce v lesích s platností jen pro rok 2007.

13 Etapa „náhlých změn“ charakterizovaná: 2.Zásahy do smluvních vztahů – hlavní události v roce 2007 Dne 18.-19. ledna orkán Kyrill způsobil rozsáhlé škody v lesích a vláda reagovala v nejpostiženějších regionech vyhlášením nouzového stavu. Větrnou kalamitou se výrazně změnil předmět zakázky v ročních VŘ. VŘ byla na základě vyhlášeného nouzového stavu pozastavena ÚOHS a následně zrušena LČR. Zpracování kalamity „Kyrill“ a zajištění lesnických prací pro rok 2007 bylo LČR řešeno ve třech po sobě jdoucích etapách dle zákona o VZ. Vše ve shodě s ÚOHS. Dne 27.6.2007 podepsáno „Memorandum mezi MZe a Konfederací lesnických a dřevozpracujících svazů“, obsah memoranda spočíval: -Lesy ČR budou v rámci notářsky ověřeného losování objektivně a transparentně rozděleny na poloviny (vždy samostatné smluvní územní jednotky) s tím, že na každé polovině bude uplatněn odlišný model správy lesního majetku: buď kompletní pěstební obsluha a výroba dříví pro LČR (těžba, manipulace a vyklizení na OM) nebo kompletní pěstební obsluha a prodej dříví smluvnímu partnerovi u pně, tzv. „P“ -na konci roku 2009 bude provedeno srovnání hospodářských výsledků obou modelů -na jeho základě bude do konce prvního pololetí roku 2010 vypsáno nové výběrové řízení -signatáři Memoranda se dále dohodli, že Ministerstvo zemědělství a Lesy ČR, s. p., na základě výše uvedeného srovnání obou modelů připraví návrh zákona, který by zaručoval stabilitu a dlouhodobou strategii správy lesního majetku a předloží jej k odborné a politické diskusi Charakteristiky 3. etapy 2003 - 2009

14 Etapa „náhlých změn“ charakterizovaná: 2.Zásahy do smluvních vztahů – hlavní události v roce 2008 Leden 2008 - podpis většiny smluv na vysoutěžených SÚJ dle zásad „Memoranda“ pro období 2008 – 2010. Krize - hospodářská krize a větrné kalamity v letech 2007 až 2008 na území ČR způsobují strmý pád cen surového dříví. Následuje postupné odstupování smluvních partnerů LČR od smluv 2008/2010. Převažuje odstupování od smluv s modelem na lokalitě “P“. Kalamity Emma a Ivan - zakázky se realizují na základě JŘBÚ. 2.Zásahy do smluvních vztahů – hlavní události v roce 2009 Vyhodnocení „Memoranda“ za rok 2008. Druhá polovina 2009 - příprava a projednávání podmínek tendrů na rok 2011 + Charakteristiky 3. etapy 2003 - 2009

15 - Podle, pro LČR efektivnější varianty „P“, byly zpracovány zadávací podmínky VŘ ve spolupráci s MZe, které vyjádřilo podporu principům tohoto VŘ. - Vyhlášeno výběrové řízení podle zákona o VZ. - ÚOHS na základě podnětu pozastavuje toto vyhlášené dvoukolové VŘ. Charakteristiky 4. etapy 2010 - dosud

16 VYHODNOCENÍ MEMORANDA, uzavřeného mezi MZe a KLDS dne 27.6.2007 V návaznosti na veřejně proklamovanou kritiku objektivnosti a věrohodnosti vyhodnocení Memoranda, vypracovaného nezávislou Komisí zřízenou ministrem zemědělství, je nutné uvést následující fakta: -Zakázka na lesnické činnosti pro období 2008 – 2010 byla rozdělena tak, aby se výše tříleté těžby, prodané na lokalitě „P“ rovnala výši těžby s výrobou na „OM“ spolu s výší těžby lesních závodů. Stalo se tak na základě jednání MZe, LČR a KLDS dne 4.7.2007, konaného na MZe, Praha. V zápise z tohoto jednání se mimo jiné uvádí, že „na maximálním počtu Krajských inspektorátů LČR, s.p. v rámci kapacitně nejmenších SÚJ bude převedeno minimálně 200 tis. m3/rok z varianty „OM“ do varianty „P“ pro smluvního partnera, aby byl zachován rovný přístup a rovné tržní příležitosti pro malé a střední podnikatelské subjekty. MZe a LČR upraví v tomto smyslu podkladové soubory ostatních SÚJ (varianta „OM“) tak, aby dne 9.7.2007 mohlo dojít k vyhlášení VŘ 2008-2010 dle zákona č. 137/2006.“ - Komise vyhodnotila všechna data dostupná v účetnictví. Komisi není znám účetní software, který by nákladové a výnosové položky členil podle dalších kritérií, jako jsou např. kvalita dříví, druh těžby, či přírodní podmínky.

17 VYHODNOCENÍ MEMORANDA, uzavřeného mezi MZe a KLDS dne 27.6.2007 - Z tabulek, které tvoří součást zápisu z jednání komise pro vyhodnocení Memoranda ze dne 29.4.2009 mj. vyplývá, že varianta „OM“ měla tržbově výhodnější zastoupení dřevin (podíl smrku 93% proti 79% u varianty „P“, podíl buku 5,6% oproti 8% varianty „P“). Obdobně měla příznivější zastoupení průměrných hmotnatostí, např. podíl hmotnatosti nad 1,00 m3 byl u varianty „OM“ 47,2% zatímco u varianty „P“ jen 45,3%. Tato zpráva vysvětluje i skutečnost, proč nebyly do hodnocení započteny výsledky těžby a prodeje dříví u P v rámci JŘBU. - Úkolem komise nebylo vyhodnocovat ekologický a sociální pohled na zakázku. Text Memoranda jednoznačně stanoví:„vyhodnocovat ekonomickou výhodnost použitých modelů pro správu lesů ve vlastnictví státu při zachování ekologických a sociálních funkcí lesa“. Tento text je deklaratorní, tj. závazný pro LČR – zachovávat ekologické a sociální funkce lesa. Komise dostala pouze za úkol vyhodnotit ekonomickou výhodnost, což také beze zbytku splnila. - Skutečnost, že ÚOHS rozhodl v několika správních řízeních, že LČR nepostupovaly v souladu se zákonem, když zadaly těžební, případně i pěstební činnosti na likvidaci následků větrné kalamity Emma v JŘBÚ, aniž byly splněny veškeré zákonné podmínky pro použití tohoto typu zadávacího řízení, není parametrem rozdílné ekonomické efektivnosti typu „P“ a „OM“.


Stáhnout ppt "1.Základní informace o lesích v ČR zaměřené na produkci dříví 2.Etapy vývoje zakázky s.p. LČR Ing. Jiří Novák náměstek ministra úseku lesního hospodářství."

Podobné prezentace


Reklamy Google