Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz Argumentace a efektivní komunikace pro vedoucí NZP PhDr. Ivana Hospodářová „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz Argumentace a efektivní komunikace pro vedoucí NZP PhDr. Ivana Hospodářová „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“"— Transkript prezentace:

1 Kurz Argumentace a efektivní komunikace pro vedoucí NZP PhDr. Ivana Hospodářová „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ (CZ.2.17/1.1.00/32033)

2 Co n á s ček á ? Podstata a principy argumentace Kritick é my š len í,logika a argumentace Tvrzen í a argument Stavba argumentu Struktura argumentace Z á kladn í ingredience „ dobr é ho “ argumentu “ Argumentačn í chyby a fauly Logika a emoce Obrana proti manipulaci Situace, rozbor 1. den 2. den

3

4

5

6

7 Kritick é my š len í Rozli š ovat a vyhodnocovat různ é typy argumentů, soudů nebo tvrzen í Schopnost tvořiv é ho rozli š ov á n í umožňuje spr á vně pochopit konkr é tn í situace, vytv á ř í prostor pro kvalitn í rozhodov á n í. Umožňuje ú činněji prosazovat sv é my š lenky, ú činněji argumentovat Schopnost vyhodnocovat a rozli š ovat - důležit á obrana proti manipulaci v š eho druhu

8

9 Rozum í me si? Je-li ú roveň kalorick é uspokojenosti subjektu A rovna 100% a ú roveň kalorick é uspokojenosti subjektu B je rovna 0 % nedojde v př í padě komunikačn í výměny k sjednocen í.

10 Nejčastěj ší manipulace? Nesrozumitelnost

11

12

13

14 Srozumitelnost „ Individu á ln í člen soci á ln í komunity často z í sk á v á informace prostřednictv í m vizu á ln í ch symbolických kan á lů “ (Volně podle R. Feynmana)

15 4 konverzačn í maximy: 1) kvantita - neinformuj v í ce než je nutn é 2) kvalita – mluv pravdu 3) relevance – mluv k věci 4) modalita – buď srozumitelný, jednoznačný, stručný a metodický. (H.P.Grice) Rozumět – posoudit - v é st dialog

16 Smysl a c í l dialogu: Poučit se a dobrat k novým faktům, poznatkům, pozn á n í… Ře š it složitěj ší probl é my Dělat společn á rozhodnut í Přesvědčit, motivovat, zaujmout ….

17

18 Logika v dialogu Člověk, pokud opravdu (racion á lně) mysl í, mysl í logicky Tento lidský způsob uvažov á n í se odjakživa ř í d í týmiž z á kony a sleduje tyt é ž postupy. Modern í definice: Logika je věda o spr á vnosti lidsk é ho usuzov á n í. Aristotel é s : Logika je hled á n í m pravdy.

19 Kter é tvrzen í je logicky spr á vn é Tvrzen í Ano/ne Předpoklad D éš ť je nutný pro pěstov á n í zeleniny, protože bez vody nic neroste. Neměl jsem ani kolo, ani motocykl, tak jsem tam nemohl zajet.

20 Kter é tvrzen í je logicky spr á vn é Tvrzen í Ano/nePředpoklad D éš ť je nutný pro pěstov á n í zeleniny, protože bez vody nic neroste. ne jen venku? co sklen í k? Neměl jsem ani kolo, ani motocykl, tak jsem tam nemohl zajet. ne a co autobus, auto … ?

21 Metody zkoum á n í, usuzov á n í, argumentace Indukce Dedukce obecné jednotlivé

22 Induktivn í metoda „ Každý člověk, kter é ho zn á m a který je z á vislý na tvrdých drog á ch, p á ch á trestnou činnost. Z toho plyne, že v š ichni, kdo jsou z á visl í na tvrdých drog á ch jsou zločinci. “ Probl é m? Z několika př í padů usuzujeme na v š echny.

23

24 Deduktivn í metoda Co plat í pro celek plat í i pro jednotlivosti. „ V š ichni lid é jsou smrteln í. V š ichni Řekov é jsou lid é. V š ichni Řekov é jsou smrteln í. “ Aristotelův sylogismus.

25 Deduktivn í metoda Dedukce - co plat í pro celek, plat í i pro jeho č á sti. „ V š ichni lid é chtěj í být zdrav í. Z toho plyne, že každý člověk bude j í st zdravou stravu. “ Slabina? Platnost obecn é ho poznatku

26 ? V š echna kosmick á tělesa ob í haj í kolem Země. Slunce je kosmick é těleso. Proto slunce ob í h á kolem Země. Nepravdiv á premisa= nepravdivý z á věr

27 ? V š ichni Skotov é jsou š etrn í. Patrik je Skot. Proto je Patrik š etrný. ??? Opravdu

28 Vyhodnoťte platnost z á věru P1:V í me, že pan Eriksson je Š v é d a že věř í v Boha. P2: V í me, že t é měř v š ichni Š v é dov é, kteř í věř í v Boha jsou protestanti. Form á t: předpoklady (P1,P2, atd.) a děl á me z á věr Z á věr - „ Pan Eriksson je protestant. “ Udělejme platný z á věr: „ Je pravděpodobn é, že pan Eriksson je protestant “.

29 Vyhodnoťte platnost tvrzen í Form á t: Tvrzen í T a podlož í me ho důkazy (D1, D2, atd.) T: „ Pasterizovan é ml é ko může být velmi nezdrav é“ D1: „ Můj otec dostal z á chvat, když pil pasterizovan é ml é ko. “

30 Tvrzen í dokl á d á me D, D2 … Dn Devět z deseti l é kařů doporučuje zubn í pastu FUJ protože je nejlevněj ší, nejlep ší v boji proti kazům a nav í c děl á zuby bělostnými jako perličky. Text čl á nku to dokazuje statistikou - v š echny ostatn í pasty jsou draž ší (D1), kazy po použit í pasty FUJ poklesly o 30 procent (D2) a zuby po měs í ci vypadaj í bělej ší (D3). Zkoum á me důkazy: D1 - pokud statistika nelže, pokud plat í pro zemi, kde se reklama roz š iřuje, pro stejn é velikosti tub a pro stejný rok … D2 - 30 procent kazů s 20 procenty poklesu kazů u konkurence – statistika se d á „ udělat “ + z á lež í na jednotlivci D3 - jak se bělost zubů měř í ? Na kolika lidech to vyzkou š eli? Jak dlouho to vydrž í a nem á to negativn í ú činky? …

31 Usuzujeme z analogie „ V lese, který je slunný, vlhký se sm íš eným porostem rostou houby – na š e zku š enost. Podobný les – budou i houby. “ Analogie Jestliže A, m á vlastnosti k, l, m, n, o, p, z B m á tak é vlastnosti k, l, m, n, o, p Potom usuzujeme, že B m á i vlastnost z. Z á věr ú sudku z analogie nevyplýv á z premis - je jen do jist é m í ry potvrzen a stupeň potvrzen í je t í m vět ší, č í m vět ší je podobnost mezi oběma objekty.

32 Analogie probouz í fantazii St á ř í je jako podzim života. Tak jako ze stromu na podzim opad á v á list í, opou š t í člověka ve st á ř í č á st jeho sil, uvnitř zůst á v á zjizvený, ale pevný jako strom.

33 Argumenty o př í čině a důsledku „ V oddělení byl proveden průzkum týkaj í c í se pracovn í výkonnosti. Jeho výsledky ukazuj í, že pracovi š tě, kter á maj í vy šší výkonnost maj í tak é př í jemn é pracovn í prostřed í. V z á věru průzkumu se tedy navrhuje zlep š ovat pracovn í prostřed í zaměstnanců, protože t í m se doc í l í zvý š en í pracovn í výkonnosti. “ „ Chytili ho u mrtvoly, tak to mus í být vrah! “ „ Dagmar Havlov á vystudovala herectv í a proto se dok á že chovat velmi společensky. “

34 Argumenty o př í čině Pravideln é cvičen í je v korelaci a dobrou fyzickou kondic í. Proto je pravideln é cvičen í př í činou dobr é fyzick é kondice. ???

35 Je to tak? „ Č í m v í c vypije š, t í m v í c se ti třesou ruce. Č í m v í c se ti třesou ruce, t í m v í c rozlije š. Č í m v í c rozlije š, t í m m í ň vypije š. “ Z á věr: „ Č í m v í c vypije š, t í m m í ň vypije š. “

36 Argumenty z autority Zaručuj í věrohodnost svých z á věrů uveden í m osoby nebo organizace, ze kterých informace poch á zej í Předpoklad? Nestrann é, nezaujat é zdroje

37 Odhalov á n í rozporů Z á kon sporu - z á kladn í logický z á kon - tot é ž tvrzen í nemůže být současně pravdiv é i nepravdiv é ; nebo že opaky nemohou platit současně. Př í klad: "Prezident odjel na ofici á ln í zahraničn í cestu. Nav š t í v í Polsko, Německo, Franci, Velkou Brit á nii a Spojen é st á ty. Vzhledem ke sv é mu zdravotn í mu stavu v š ak zru š il v š echny n á v š těvy v z á moř í. “ Rozpor je tedy vždy sign á lem chyby. Mezi pravdivými tvrzen í mi (fakty) totiž rozpor být nemůže. Nejtěž ší m probl é mem lži je pr á vě udržen í konzistence.

38 Chyběj í c í informace Srovn á v á n í a ú sudky „ Ten projekt jsem udělal š patně. “ „ Je to drah é. “ „ Tento poslanec je zjevně dobrým kandid á tem. “

39 Je snadn é změnit n á zor druhých? M í něn í Stanovisko N á zor Přesvědčen í

40 Argumentace „ Není nic obtížnějšího, než přivést druhé k tomu, aby změnili své stanovisko, mínění, názor, přesvědčení.“

41

42 3 roviny promluvy Deskriptivní obsah, fakta Co sleduji, cíl, vůle Emotivní obsah

43 Prostředky argumentace př í běh č í slo přirovn á n í, analogie odkaz na renomovaný zdroj odkaz na standard autorita definice výhod bohatý jazyk

44 Tvrzen í / argument Fakta = prokazateln é, logicky zdůvodniteln é skutečnosti. Tvrzen í = subjektivn í, často emotivn í a hodnot í c í výroky. „ Na š e nemocnice je vždy o krok před ostatn í mi zdravotnickými zař í zen í mi v republice! “ Tvrzen í. Ú daje o nemocnici, počtu výkonů, person á lu, pacientů atd Fakta. Srovn á n í cen na ší firmy a konkurence Fakta. Statistika – spokojen í klienti Fakta.

45 Pro a proti Argumenty (důkazy): ProProti

46 Každ é tvrzen í lze potvrdit i vyvr á tit „ Neexistuje nevyvratiteln é tvrzen í, každ á věc se d á argumentačně podpořit i argumentačně popř í t. “ (Ren é Descartes, 1596-1650)

47 Stavba argumentu 1. t é ma 2. Teze- tvrzen í 3. co chci 4. z á kladn í argument, který mě v tom podpoř í 5. proč je to opr á vněn é 6. př í běh ke zdůrazněn í 7.t é ma téma základní argument co chci teze příběh proč důležité

48 Argumentačn í řetězec Silný argument (1) Slab é argumenty (x) Ú derný argument (1)

49 Schopnost argumentovat a vytvořit si n á zor = umět naj í t důvody (argumenty) pro i proti umět nach á zet spr á vn é důvody pro sv á tvrzen í umět poznat, zda důvody druh é strany jsou legitimn í. naj í t spr á vn é ře š en í za daných podm í nek odhalit v předložen é m ře š en í chybu ( ú myslnou i ne ú myslnou) odhalit v předložen é m ře š en í (skryt é i zamlčen é ) předpoklady a důsledky

50 Co pom á h á Je pravda, že v mnoha zem í ch počet rozvodů stoup á spolu s počtem praček v dom á cnostech. Z toho ale nutně neplyne, že pračky jsou př í činou rozvodů. Ptejme se, zda v tvrzen í ch, kter é n á m druh á strana předkl á d á : –Je výchoz í z á klad tvrzen í pravdivý? –Vyplýv á z něho n áš z á věr? –Vyplýv á z něho nutně? –Jsou i jin é možn é z á věry?

51 Emoce a fakta Emoce: Př í běh Metafora Přirovn á n í Analogie Př í klad Humor Autorita Osobnost Fakta: Č í slo Statistika Norma Pravidlo Předpis Z á kon

52 Emotivn í výroky Z á jem o na š e služby roste x rozp í n á me kř í dla! To se podařilo x to je trefa do čern é ho! To je zaj í mav é x to mne vzalo za srdce!

53 Emoce Informovat Přesvědčit Fakta Emoce

54 Hlavn í z á sady argumentace Každ é tvrzen í doložit racion á lně i emocion á lně Nejdř í ve argumenty, potom tvrzen í Vždy jeden argument nav í c Nejsilněj ší nakonec Strategicky varianty a něco odsouhlasit Respektuj í c í př í stup – V-V Naladit se

55 Manipulace-pravda-lež Lež nen í protikladem pravdy. Pravda (nepravda) je o skutečnosti, zat í mco lež o snaze oklamat druh é. Existuje množstv í poctivých, a tedy nelživých, nepravd. Manipulace - synonymum lži, nikoliv opak pravdy. Mohu mluvit pravdu a přitom manipulovat. Manipulace znamen á snažit se, t í m či on í m způsobem, oklamat druh é. Rozhodovat za ně a neumožnit jim vytvořit si vlastn í n á zor. Proto je manipulace daleko nebezpečněj ší než lež

56 Manipulace je z á ludn á Manipulace nen í př í mým opakem pravdy Ke zji š těn í, že n á mi někdo manipuluje, nestač í zjistit, zda jsou jeho výpovědi pravdiv é !!!

57 Manipulace v reklamě - emoce „ Život se d á promarnit, prož í t nebo BMW “ „ Moji spoluž á ci mi z á vid í ! Můj t á ta se rozhodl pro sportovn í a spolehliv é auto. “ Seat Cordoba

58 Síla obrazů

59

60 Jak odhalit manipulaci- pozor na: Nesrozumitelnost, v á gnost, nejednoznačnost Podsouvaj í c í definice Emotivn í výroky Chybn é argumentace Ú hybn é taktiky

61 Emoce – snižuj í nebo zvy š uj í význam justičn í vražda – přehmat okupace ciz í ho st á tu – pomoc terorist é - bojovn í ci za osvobozen í vražda rukojm í – poprava

62 ??? Starý muž, stařec, dědek

63 Emoce – obch á z í rozum černoch nebo negr stařec, senior, starý chlap nebo dědek zabit, usmrcen, zavražděn zbožnost, kult, bigotnost noc dlouhých nožů nads á zka, ironie, zesmě š ňov á n í = př í mý ú tok na emoce

64 Co pom á h á – prvn í krok ?

65 Je výchozí základ tvrzení pravdivý? Vyplývá z něho náš závěr? Vyplývá z něho nutně? Jsou i jiné možné závěry?

66

67 Argumentačn í chyby Kvaziargumenty nejsou skutečnými argumenty, ale vyd á vaj í se za ně A) se společenským apelem (ad populum) B) proti člověku (ad hominem)

68 Argumentačn í chyby ad A) Se společenským apelem Př í klad „… my jako zaměstnanci t é to firmy bychom měli …“ „… každý norm á ln í (slu š ný člověk přece v í, že …“ „… kdo je in, kupuje si …“ Strategie nenechat se zmanipulovat do pocitu viny

69 Argumentačn í chyby ad A) Se společenským apelem Odpověď 1. „ pr á vě proto, že jsme zaměstnanci firmy, navrhujeme …“ 2. „ tohle sice nev í m, přesto se považuji za norm á ln í ho … slu š n é ho člověka …“ 3. vysvětlit si fakta

70 Argumentačn í chyby ad B) Proti člověku (ad hominem) Př í klad „… minulý měs í c jste tvrdili, že …, ale dnes mě přesvědčujete o jin é m …“ „… tohle se mi v projektu nel í b í …” – „… tak ho můžeme rovnou vyhodit! “ „… to je na nic pr á ce! ” – „… tak to tady zabal, když se ti tu nel í b í ! “ Strategie: nedopustit ú nik od probl é mu

71 Argumentačn í chyby ad B) Proti člověku (ad hominem) Odpověď 1. „… situace se od posledn í ho jedn á n í tak a tak změnila, pojďme se znovu pod í vat na možnosti, kter é m á me “ = vr á tit se k j á dru věci “ 2. „...projekt jako celek je dobrý, jenom tuhle partii bych předělal …“ 3. „...m á m dneska š patný den, za norm á ln í ch okolnost í mě to tady bav í ! “

72 Ad hominem a je š tě přitvrd í me „ Pan Pivrnec zv í tězil v městských volb á ch hlavně d í ky tomu, že prosazoval vybudov á n í nov é pl á že na břehu na š eho jezera. Přitom pan Pivrnec ani neum í plavat - zřejmě měl na mysli nějaký jiný prospěch. V í te, že jeho synovec je plavč í kem na star é pl á ži? Kromě toho m á pan Pivrnec prodejnu na nafukovac í matrace, jestli ch á pete, co t í m chci …“

73 Ekvivokace (stejně zněj í x různý význam) –„ Česk á republika nemus í usilovat o vstup do Evropy, protože v Evropě je už d á vno. “ –Strategie: VYSVĚTLIT SI TO! Generalizace (roz š iřov á n í nebo zužov á n í pohledu) –„ Viděl jsem tvou novou nab í dku, ale nezd á se mi jej í zpracov á n í. “ X „ Takže ji můžu podle tebe rovnou zahodit, jo?! “ –Strategie: KONKRETIZOVAT Z Á MĚR! Dal ší lahůdky dan é jazykem

74 Amfibolie (v á gn í, mlhav é tvrzen í ) –„ Ř í kejte si co chcete, ale na m á slova dojde. “ –Strategie: UPŘESNIT TVRZEN Í ! Komplexn í ot á zka (ano i ne) –„ Už ti konečně do š lo, že to jinak nejde? “ „ Už jste přestal kr á st ( b í t svou ženu)? “ „ Už konečně začnete pracovat? “ Strategie: ODPOVĚDĚT CELOU VĚTOU!

75 Sugestivn í dichotomie Buď si poř í d í te tento prac í pr áš ek nebo se rozlučte s b í lým pr á dlem “ „ Buď začnete poř á dně pracovat nebo se rozlučte s dal ší spoluprac í. “ „ Buď miluje š mne, nebo miluje š s á m sebe “. „ Volte na š i stranu, nebo se rozlučte s demokraci í. “ Strategie: HLEDAT DAL ŠÍ MOŽNOSTI

76 Chybn é argumentace Argumentace dovol á v á n í m se autority „ Každý občan v í... “, „ To je už d á vno překonan é stanovisko... “ „ Je naprosto zřejm é... “ „ Pan í učitelka ř í kala... “ „ Světov á veřejnost se shoduje na …. “ „ Odborn í ci na ř í zen í tvrd í, že …“ Př í padně citace, pokud možno obt í žně dostupn é ho pramene.

77 Autorita Thomas Alva Edison prohl á sil, že " ú spěch je deset procent inspirace a devades á t procent perspirace", teda potu. A vy si mi tady stěžujete, pane Doln í ček, že nechcete dělat neplacen é přesčasy?

78 Domněl á př í čina „ Vět ší počet rozvodů v na ší republice je způsoben snaz ší m průběhem rozvodov é ho ř í zen í u soudu. “ „ Legalizace měkkých drog by způsobila n á růst počtu drogově z á vislých i n á růst zločinnosti. “

79 Manipulace definicemi „ Vlastnictv í je legalizovan á kr á dež. “ „ Homosexualita je zvr á cen á sexu á ln í n á klonnost k osobě stejn é ho pohlav í. “ „ Euthanasie je vražda ze soucitu. “

80 Chybn é argumentace 14. Argumentace s chyběj í c í mi argumenty Jsou vynech á ny argumenty neplatn é, nebo ty, kter é nepodporuj í tvrzen í nebo by mohly působit nepř í znivě. „ Splňuji krit é ria pro pr á ci v konstrukčn í m oddělen í, m á m vystudovanou V Š stavebn í. “

81 Chybn é argumentace 15. Argumentace s komplexn í ot á zkou „ Obžalovaný, už jste přestal kr á st? “ „ Tak už jste konečně přestal podv á dět svou ženu? “ „ Jste už konečně připraven? “

82 Chybn é argumentace 16. Slabě induktivn í argumentace Indukci na z á kladě argumentů s nedostatečným stupněm potvrzen í -un á hlen é zobecněn í „ Vietnamci jsou zloději “. „ Ženy nemaj í logiku. “

83 Chybn é argumentace 17.Argumentace neznalost í (argumentum ad ignorantiam). „ Nikdy jsem jej neviděl p í t. Je proto abstinent. “

84 Chybn é argumentace 19. Domněl á př í čina (non causa pro causa) „ Vět ší počet rozvodů v na ší republice je způsoben snaz ší m průběhem rozvodov é ho ř í zen í u soudu. “ „ Legalizace měkkých drog by způsobila n á růst počtu drogově z á vislých i n á růst zločinnosti. “

85 Chybn é argumentace 20. Řetězec pravděpodobnostn í ch argumentac í (slippery slope) „ Na každ é ho, kdo čte nebo se d í v á na pornografii, působ í nebezpečně n í zk é pudy. Ty vzbuzuj í nemravn é a necudn é pocity. Ty mohou v é st k tomu, že se nepřiměřeně rozv í j í sexu á ln í pud a sexu á ln í ú chylky. Od nich nen í daleko ke zločinnosti, naru š ov á n í mor á lky, rozkladu rodiny, což v důsledku zvy š uje n á roky na pos í len í policistů, soudců a dozorců, pro kter é je třeba dosti peněz nejen na platy, ale i na zař í zen í. Pen í ze je třeba z í skat od občanů formou zvy š ov á n í dan í, kter é způsobuj í ochuzov á n í lid í. Ti pak budou m í t st á le omezeněj ší prostředky na kulturu a vzděl á n í, takže bude doch á zet k narůstaj í c í mu poklesu kulturn í ú rovně obyvatelstva, jeho ú padku, který skonč í z á nikem civilizace. Nelze tedy pochybovat o š kodlivosti pornografie a nutnosti jej í ho z á kazu. “

86 Slippery slope naopak „ Zak á zat pornografii je prvn í krok k zaveden í cenzury, k omezen í autorsk é a nakladatelsk é svobody, protože t í m začne zasahov á n í st á tu do svobodn é ho vyd á v á n í knih a časopisů. Po něm bude n á sledovat omezen í voln é ho projevu n á zorů nejen v tisku, v uměn í, ale i na š kol á ch, ve veřejných instituc í ch a ve společnosti vůbec. Jak v í me, společnost, jej í ž projev je ř í zen centr á ln í vl á dou, ve kter é vl á dnou jednotlivci, ř í kaj í c í co je dobr é a co ne, se stane opět společnost í s totalitn í m režimem. “

87 Chybn é argumentace 21) Nespr á vn é srovn á n í (analogie) N á pis na synagoze hl á s á : "Kdo sem vstoup í s nepokrytou hlavou, je jako kdyby zcizoložil." Grafiti pod n á pisem: „ Zkusili jsme oboj í, nelze srovn á vat!" „ S á zet do loterie je jako vyhazovat pen í ze oknem. “

88 Ú hybn é taktiky "Pravda, utratili jsme ze st á tn í ho rozpočtu dvě miliardy jen za propagaci vstupu do EU, ale sousedn í st á ty utratili čtyři". "Ale každý to tak přece děl á !" Dvě zla je š tě nedělaj í jedno dobro!!!

89 Ú hybn é taktiky Rudý herink - odl á k á n í s využit í m psychologie, kde v í me, že oponent docela r á d napadne jiný probl é m a chyt í se. "Ty tvrd íš, že průměrný plat š esti tis í c kolibř í ků nestač í k slu š n é mu životu, ale j á ti ř í k á m, že se za to slu š ně naj íš a je š tě může š na konci měs í ce něco uložit".

90 Ú hybn é taktiky Nespr á vn á asociace - přidružen í. Napadneme n á zory, chov á n í, nesplněn é sliby, … skupiny, do kter é oponent patř í nebo jin é ho představitele t é to skupiny. "To je syn toho vraha, to bude asi taky pěkný lump!"

91 Persuasivn í výroky 1. Ovlivní, aniž si to okolí uvědomí 2. Dávají jiný náboj realitě 3. Jde o klíčová slova, která zavedou další tok debaty

92 Podpůrn é přesvědčovac í faktory Použit í vhodných ot á zek Stabilizačn í výrok (dobře, rozum í m, … ) Sugestivn í tvrzen í (jak s á m dobře v í te) Metoda bumerangu (vy jste před chv í li uvedl) Průběžn á identifikace (plně v á s ch á pu) Pochvaly (to jste vyj á dřil velmi přesně) Zdůrazňov á n í shody v n á zorech

93 Schopnost argumentovat a vytvořit si n á zor znamen á : umět naj í t důvody (argumenty) pro i proti umět nach á zet spr á vn é důvody pro sv á tvrzen í umět poznat, zda důvody druh é strany jsou legitimn í. naj í t spr á vn é ře š en í za daných podm í nek odhalit v předložen é m ře š en í chybu ( ú myslnou i ne ú myslnou) odhalit v předložen é m ře š en í (skryt é i zamlčen é ) předpoklady a důsledky

94 Dialog vyžaduje Spolupr á ci Vůli probl é m ře š it Naslouchat D á t prostor partnerovi, aby se mohl vyj á dřit, zdvořile, taktně Schopnost formulovat srozumitelně, jednoznačně a uměřeně svůj z á měr

95 Ú činn á argumentace: Argumentace vyžaduje ř á dný pod í l logiky, dobrou př í pravu, strukturovaný projev, utř í děn é informace pod á van é vhodným způsobem a ve vhodný čas.

96 Děkuji vám za pozornost a přeji hodně přesvědčivých argumentací A úspěšných dialogů Ivana Hospodářová


Stáhnout ppt "Kurz Argumentace a efektivní komunikace pro vedoucí NZP PhDr. Ivana Hospodářová „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“"

Podobné prezentace


Reklamy Google