Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MENŠÍ ZDROJE KVET V ČR A V EU PO JEJÍM ROZŠÍŘENÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MENŠÍ ZDROJE KVET V ČR A V EU PO JEJÍM ROZŠÍŘENÍ"— Transkript prezentace:

1 MENŠÍ ZDROJE KVET V ČR A V EU PO JEJÍM ROZŠÍŘENÍ
Josef Jeleček, předseda COGEN CZECH Osnova: Obecný přehled energetické účinnosti ve světě jako důvod k prosazování KVET Jak se vyvíjí a bude vyvíjet postavení KVET a DE v rámci EU

2 HRUBÉ ROZDĚLENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ VE SVĚTE
TRVALÝ PŘÍKON 1 ČLOVĚKA: 1. USA kW 2. země EU kW 3. Země třetího světa 0,5 kW V průmyslově vyspělých zemích se spotřebovává 90% veškerých světových energetických zdrojů. Tomu odpovídá i podíl průmyslových zemí na emisích CO2. Byli jsme svědky dopadu nárůstu spotřeby oceli v Číně na celosvětovou výrobu oceli, až Číňané usednou do aut bude obdobná situace u ropy. Problémy s dodávkou elektřiny jsou již dnes v Číně kritické. !!!VYSOKÝ POTENCIÁL K ÚSPORÁM!!!

3 SVĚT A EVROPA V ČÍSLECH:
Celosvětově vyrobíme ze 100% paliva pouze 32,7% elektřiny, v Evropě 33,2%!!! Ještě horší je účinnost v dopravě! Příklad: jeden rohlík sníme a dva vyhodíme!!! Pouze celosvětové T&D ztráty ve výši 1338 TWh by stačily na pokrytí spotřeby domácností a služeb v celé Evropě! T&D ztráty pouze v Evropě jsou 7 x vyšší, než celková spotřeba elektřiny v ČR! Ztráty nevyužitím tepla při výrobě elektřiny jsou minimálně 12 x vyšší než T&D a to není akceptovatelné v budoucnosti!!!

4 CELOSVĚTOVÁ VÝROBA ELEKTŘINY

5 KLIMATICKÉ A ENERGETICKÉ PORUCHY V budoucnu běžné!
Povodně v Evropě v posledních letech (2000, 2002) Vedra v loňském létě Tání ledovců a s tím způsobený vzestup mořské hladiny Trvalejší efekty v dlouhodobém horizontu – globální oteplování, změna klimatických pásem

6 JEDINÉ ŘEŠENÍ – SNÍŽIT SPOTŘEBU PALIV
vytvořením prostoru pro nové vysoce účinné technologie v oblasti výroby elektřiny minimalizovat ztráty elektřiny při dopravě - decentralizace liberalizace celého sektoru v dlouhodobém horizontu povede k v budoucnosti k tržnímu prosazení se účinnějších technologií. Dočasně je a bude celosvětově nutná podpora KVET z prozaického důvodu – nové zdroje vzhledem k odepsanosti centrálních zdrojů nejsou schopny cenově konkurovat obchod s emisemi bude významným faktorem k tržnímu ocenění KVET

7 POTENCIÁL ÚSPOR INVESTIC ČÁSTEČNÝM PŘECHODEM NA DE

8 EVROPSKÉ ZEMĚ, SITUACE • Ceny elektřiny v EU byly pod úrovní prosté reprodukce • Trh s plynem zůstává stále neotevřen, ceny plynu se pohybují s cenou ropy, naproti tomu je trh s uhlím a ropou již plně otevřen • Je téměř nemožné postavit jakoukoliv novou výrobní kapacitu, schopnou konkurovat starým zdrojům • Od roku 2005 se může objevit nedostatek výrobních kapacit

9 Publikováno v Official Journal dne 21.02.2004
DIRECTIVA 2004/8/EC z 11 února 2004 Na podporu kogenerace, založené na výrobě užitečného tepla na vnitřním evropském trhu a doplnění Direktivy 92/42/EEC Publikováno v Official Journal dne

10 CO MUSÍ BÝT ZAPRACOVÁNO ČESKÉHO PRÁVA?
Kogenerace (KVET) – znamená současnou výrobu užitečného tepla a elektrické (nebo mechanické) energie ve společném technologickém procesu Užitečné teplo – teplo, produkované v KVET k pokrytí ekonomicky ospravedlnitelných potřeb pro vytápění , ohřev, chlazení nebo pro technologické účely Ekonomicky ospravedlnitelná potřeba tepla – je potřeba tepla, která nepřevyšuje potřeby tepla pro vytápění, ohřev, chlazení nebo pro technologické účely, které by jinak byly uspokojeny na základě tržních podmínek jinak, než z KVET, nebo je doposud uspokojována z jiných zdrojů, než KVET. Tyto pojmy například vylučují provoz kogenerace, kde už nějaká KVET existuje, pak se nejedná o užitečné teplo.

11 DALŠÍ DEFINICE Elektřina z KVET
Záložní elektřina – elektřina, která musí být dodána ze sítě v době přerušení kogeneračního procesu nebo v době provádění údržby či při odstávce z důvodu poruchy. Špičková elektřina – je elektřina, která je dodávána ze sítě v případě, kdy je příkon objektu vyšší, než výkon zdroje KVET. Celková účinnost zdroje KVET – porovnávání ročních výrob elektřiny a tepla a spotřeb paliva Elektrická účinnost zdroje KVET Tepelná účinnost zdroje KVET Vysoce účinná KVET Mikrokogenerace Malá kogenerace Referenční hodnota pro oddělenou výrobu

12 DALŠÍ VYPLÝVAJÍCÍ POVINNOSTI
Do doby, než budou stanoveny harmonizační referenční hodnoty účinností pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla dle bodu Komisí EU, stanoví tyto hodnoty pro výpočet účinností KVET stát (MPO, ERÚ,…).. Osvědčení o původu elektřiny z KVET (garance původu) – je nutno stanovit odpovědnou autoritu, orgán, ministerstvo Zpracovat rozbor národního potenciálu pro vysoce účinnou KVET v rozsahu dle směrnice, včetně vysoce účinné mikrokogenerace a v termínu nejpozději do odeslat Komisi.. Stanovit orgán (ministerstvo), které má zpravodajskou povinnost vyplývající ze směrnice 2004/8/EC vůči Komisi . Nejpozději do a pak každé tři roky vyhodnocovat pokrok při zvyšování podílů kogenerace a plnění národního potenciálu. Ministerstvo (MPO, ERU, SEI, ..) je povinno do konce roku předložit Komisi údaje o výrobě elektřiny a tepla v KVET a úsporách energií v souladu s metodikou v příloze 3 za rok 2003 nejpozději do konce roku 2004

13 DALŠÍ VYPLÝVAJÍCÍ POVINNOSTI
Přednostní připojení u všech KVET Zjednodušit připojení KVET o malém výkonu k distribučním soustavám bez jakýchkoliv administrativních poplatků či administrativních bariér Provozovatelé distribučních soustav jsou povinni akceptovat připojení ¨mikrokogenerace k distribučním soustavám po předložení typového schválení příslušné jednotky certifikačním nebo schvalovacím orgánem, uznávaným v EU, a to bez jakýchkoliv administrativních poplatků či administrativních bariér. Zajistit nediskriminační postavení výrobce z decentrálního zdroje elektřiny

14 DEFINICE ZDROJŮ KVET Za elektřinu, vyrobenou v KVET se rozumí elektřina, vyrobená v technologických procesech, využívajících zařízení: a) kombinované cykly plynové turbíny s využitím tepla b) parní protitlaké turbíny c) parní kondenzační odběrové turbíny d) plynové turbíny s využitím tepla e) motory s vnitřním spalováním (pístové) f) mikroturbíny g) Stirlingovy motory h) palivové články i) parní motory j) organické Rankin – Clausiovy cykly k) všechny další podobné technologie, v souladu s definicí v §..(bod2)

15 DEFINICE ELEKTŘINY Z KVET
Množství elektřiny z KVET bude stanoveno jako celková roční produkce měřená na svorkách generátoru u následujících jednotek: V KVET typu b), d), e), f), g a h) s celkovou roční účinností nejméně 75%, a v jednotkách typu a) a c) podle účinností vyšší než 80%. V KVET, které nedosahují účinností dle předchozího bude množství elektřiny z KVET stanoveno dle následujícího vzorce: EKVET = HKVET . C kde E KVET je roční množství elektřiny z KVET C poměr elektřina/teplo HKVET je množství užitečného tepla z KVET, kalkulované pro tento význam jako celkové teplo mínus teplo vyrobené v samostatných kotlech nebo teplo na regeneraci před vstupem do turbíny, atd. Není-li C známo, použije se: Kombinovaný cyklus s plynovou turbínou a využitím tepla: 0,95 Protitlaká parní turbína 0,45 Kondenzační odběrová turbína 0,45 Plynová turbína s využitím tepla 0,55 Spalovací motor ,75

16 VYSOCE ÚČINNÁ KVET Pro účely tohoto zákona se vysoce účinnou KVET rozumí taková KVET, která plní následující kritéria: produkce z KVET přináší úspory primárních paliv, kalkulovaných podle bodu b) nejméně 10% ve srovnání s oddělenou výrobou elektřiny a tepla. To znamená, že PES musí být rovno nebo větší než 10%. Produkce z mikrokogenerace kogenerace je vždy považována za vysoce účinnou. Výpočet energetických úspor výpočet energetických úspor je prováděn podle následujícího vzorce: 1 PES = x 100% KVET Hη KVET Eη Ref Hη Ref Eη

17 KRITÉRIA PRO ROZBOR N.P. Typy paliv, které budou použity k realizaci potenciálu vysoce účinné KVET, včetně možnosti využití OZE pro KVET. Typy kogeneračních technologií dle tohoto zákona, které budou využity k realizaci národního potenciálu pro vysoce účinnou KVET Typy oddělené výroby elektřiny a tepla, kterou KVET nahradí Rozdělení potenciálu na modernizaci starých zařízení a výstavbu nových kapacit Tento rozbor bude obsahovat vhodné mechanismy pro vyhodnocení efektivity vynaložených nákladů ve vyjádření PES (primárních energetických úspor), zahrnujících zvýšení podílu vysoce účinné KVET v národním mixu. Rozbor národního potenciálu pro vysoce účinnou KVET určí potenciál ve vztahu k časovým rámcům 2010, 2015 a 2020 a bude obsahovat příslušné odhady nákladů na jednotlivé částky.

18 OCENĚNÍ KVET Stanovit podpůrný mechanismus pro vysoce účinnou KVET (příplatky k výkupním cenám elektřiny z KVET, certifikáty), tak, aby bylo dosaženo postupné naplňování potenciálu pro vysoce účinnou kogeneraci. Při stanovování výše podpory by se tedy mělo přihlédnout k: úspoře primárních paliv, vzniklých použitím vysoce účinné KVET. Příspěvek by měl být diferencován podle velikosti rozdílu mezi celkovou účinností dané KVET a referenční hodnotou pro účinnou KVET). investiční náročnosti do technologií vysoce účinné KVET ceně paliva Mělo by být zajištěno stabilní cenové prostředí pro investory na dobu minimálně 10 roků podobně jako OZE

19 OCENĚNÍ KVET Enviromentální ocenění elektřiny z KVET by mělo být závislé na míře využití paliva, diferencované a kompatabilní s OZE (zelené certifikáty, příplatky, atd.) Mělo by být více oceněn decentrální způsob výroby elektřiny – diskuze G komponenty, atd. Ve stávající legislativě je řešeno i když ne dostatečně příplatky za DE. Ocenění ušetřených ztrát vlivem DE Ocenění schopnosti poskytovat systémové služby – ocenění kratšího denního provozu (návrh COGEN - tabulka) Interakcí s jinými nástroji, jako jsou např. emisní obchodování příbuzná legislativa EU - Energetické provedení budov (povinnost zvážit možnost KVET v budovách o ploše větší než 1000 m2), Energetická účinnost a energetické služby (ročně ušetřit 1 energií)

20 NÁVRH OCENĚNÍ KRATŠÍHO DENNÍHO PROVOZU
Doba provozu (hod/den) Příplatek za výkon v čase (Kč/MWh) 24 22 50 20 100 18 150 16 200 14 250 12 300 10 350 Méně než 10 400

21 ENVIROMENTÁLNÍ OCENĚNÍ KVET – PŘÍJKLAD
KJ TEDOM CENTO 160 – ZEMNÍ PLYN Elektrický výkon kW Tepelný výkon kW Příkon vstupního paliva kW Bilance CO2 na 1 MWh při náhradě tepla z uhlí: Vyprodukované emise v KJ +0,590 t CO2 Srovnatelné CO2 v kond. el. (úspora) -1,2120 t CO2 Úspora CO2 využitím tepla -0,6920 t CO2 Celková úspora CO2 v KJ -1,314 t CO2 Celková úspora CO2 při náhradě tepla z ZP -1,000 t CO2 Finanční vyjádření: 10 až 50,- EUR/t CO až 1970,- Kč/MWh Přiměřené ocenění KVET by se tedy mohlo pohybovat kolem 800,- Kč/MWh při plném využití tepla.

22 NÁVRH DIFERENCIACE PŘÍSPĚVKU PODLE ÚČINNOSTI
Celková účinnost zdroje KVET podle §2 odst. 9 Počet certifikátů na každou vyrobenou MWh elektřiny z vysoce účinné KVET (nebo příplatek) 80% a celá výroba z malé a mikrokogenerace 800 75% 660 70% 520 65% 380 60% 240 55% 100 Méně než 55%

23 DÍLČÍ ZÁVĚR Direktiva 8 tvoří rámec pro budoucí rozvoj KVET
Direktiva definuje nástroje podpory Komise připraví implementaci Členské státy musí implementovat Členské státy musí připravit požadovanou dokumentaci KVET je levnou cestou k dosažení potřebných energetických úspor a redukci emisí KVET zvyšuje spolehlivost a bezpečnost dodávek KVET nabízí místní produkci v blízkosti odběratele

24 JAK VYPADÁ SOUČASNOST V ČR?
Potřeba nových centrálních zdrojů v ČR není aktuální, 30% elektřiny jde na export Nové kapacity, které by měly nahradit odstavené centrální elektrárny, by měly být vysoce účinné decentrální zdroje KVET v rámci potenciálu, který bude třeba naplňovat Je-li naším národním cílem nezávislé a úsporné státní energetické hospodářství, pak musíme nalézt a nastavit daně a zákony tak, abychom ho dosáhli.

25 JAK JE TO S EMISEMI SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ U NÁS?
Emise skleníkových plynů na obyvatele jsou v ČR asi o 1/3 vyšší než v členských státech EU a v přepočtu na jednotku HDP jsou více než dvojnásobné, přes 11 tun CO2 na hlavu ročně. Tradiční průmysloví obři Evropy přitom vykazují méně: Velká Británie 9,1a Německo 10,4 tuny na hlavu, nemluvě o skandinávských zemích s méně než sedmi tunami. Tlak na zvyšování počtu povolenek k produkci CO2 není správná cesta. Energetičtí manažeři, pokud jimi jsou by naopak měli zastávat cestu ke zvyšování účinnosti přeměny energií a k úsporám paliv. Je třeba snížit energetickou náročnost v oblasti výroby, distribuce a konečné spotřeby energie na 60 až 70 procent současné spotřeby primárních energetických zdrojů v roce 2030. KVET JE JEDNA Z NEJLEVNĚJŠÍCH CEST.

26 ÚPLNÝ ZÁVĚR Je opravdu nejvyšší čas se chovat energeticky rozumně!!!!!
Perspektivu menších kogeneračních zdrojů v EU vidím pozitivně. Jsem rád, že EU vidí nutnost změnit energetické myšlení lidstva. Věřím, že si ČR nevyloží vše po svém a k problému se postaví seriózně a objektivně. Poučili jsme se již mnohokrát. Je opravdu nejvyšší čas se chovat energeticky rozumně!!!!!

27 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘÍPADNÉ PŘETAŽENÍ ČASOVÉHO LIMITU
Josef Jeleček COGEN CZECH Předseda sdružení


Stáhnout ppt "MENŠÍ ZDROJE KVET V ČR A V EU PO JEJÍM ROZŠÍŘENÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google