Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled environmentálních rizik (vybraná témata)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled environmentálních rizik (vybraná témata)"— Transkript prezentace:

1 Přehled environmentálních rizik (vybraná témata)
Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Přehled environmentálních rizik (vybraná témata)

2 Vymezení hlavních ekologických problémů
dle Konference OSN ve Stockholmu 1972: Nebezpečné odpady (plynné emise, tekuté odpadní vody, tuhé toxické, radioaktivní aj.), narušení životodárných planetárních systémů (např. hydrologický cyklus, klimatický systém aj.), globální problémy spojené s atmosférou skleníkový efekt narušení ozónové vrstvy znečištění ovzduší, nadměrné čerpání neobnovitelných zdrojů (nerostné suroviny) i obnovitelných (živé organismy, půda, voda).

3 Vymezení hlavních ekologických problémů
poškození půdy (eroze, vysoušení povrchové vrstvy, přeměna na poušť, přemíra zavlažování, zasolování půd, rozmělňování humusové složky, kácení pralesů aj.), Ohrožení biodiverzity (genetické základny druhů rostlin a živočichů, snížení počtu druhů i rozmanitosti ekosystémů). Konference OSN vycházela z vědomí GLOBÁLNÍ POVAHY ohrožení životního prostředí, které překonalo hranice jednotlivých států.

4 Růst populace, demografická transformace
V současnosti již 7 miliard lidí na Zeměkouli, růst stále větším tempem (první miliarda na přelomu 18/19. století – na první miliardu „jsme čekali“ tisíc let, na poslední miliardu „jsme čekali“ 12 let), demografická transformace – demografická revoluce. Průmyslové země Severu již prodělaly, tj. dlouhodobý pokles počtu dětí v rodině, zvýšení věku matek, zvýšení věku matek, zvýšení vzdělanosti, nízká vyrovnaná porodnost i úmrtnost, naopak země Jihu, které neprošly demografickou transformací, mají např. vysokou porodnost, uplatnění žen nízké, vysoký počet dětí v rodině, odpor proti antikoncepci aj.

5 Změny klimatu Úzce souvisejí se skleníkovým jevem v atmosféře,
předpokládá se celková odchylka až 6 stupňů Celsia od normálu, Hrozby a perspektivy: výskyt extrémních situací (horkých období, mrazy, silné větry a deště, sucho apod.), vliv na srážky, jiný směr a rychlost mořských proudů, změna celého klimatického režimu, který představuje velmi jemný vyvážený systém, znečištění ovzduší (výskyt prachů, spalin aj., nárůst nemocí spojených s dýcháním, kyselé deště, snahy o omezení výskytu škodlivin.).

6 Biodiverzita, desertifikace
Druhová rozmanitost = biodiverzita, ochrana ohrožených druhů, zásahy do specifických přírodních podmínek druhů (vznik nové zástavby, kácení lesů, zemědělské využívání půdy, nově zavlečené druhy), Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD) z r Rio de Janeiro – usiluje o záchranu diverzity genové, druhové a ekosystémové, Rozšiřování pouští, degradace území na pouštní nebo polopouštní na vodu suchou oblast (likvidace vegetace, kácení studní, navrtávání studní, odvod vody, pěstování náročných rostlin aj.).

7 Potravinový problém, voda
Půda využívaná k produkci potravin je „kvalitnější“ než půda, která zatím kultivována není? „přeměna planety na velkovýkrmnu lidí“, nárůst produkce potravin je stále dražší (vlivem vzácnějších zdrojů vody, rozpínání zemědělského sektoru, kontaminace půd, hnojivy, pesticidy aj.), znečištění vody, nevhodné zásahy do vodního režimu (narovnávání koryt řek, odvodňování mokřin, kácení lesů – rychlý odtok vody z krajiny), ztráta retenční schopnosti krajiny (zadržovací schopnost), záplavy, fragmentace přehradami a jezery aj.

8 Riziko jaderné energetiky
Diskutabilnost vhodnosti jaderných elektráren – příroda nám „darovala“ potenciál v skrytý jádru, ale spjatý s rizikem toho, že svět leží na „jaderné bombě“, havárie např.: Československo 1977 Jaslovské Bohunice (radiace), USA 1979 Pensylvánie (únik radioaktivity), Ukrajina 1986 Černobyl (havárie, radiace nejvyššího stupně, obětí až 150 tis.), Japonsko 2011 Fukušima (havárie, radiace), úvahy nad bezpečností jaderné energie stále sílí.

9 Ropné a chemické havárie
Je jasné, že ropné společnosti budou způsobovat havárie (bohužel) a poskytnutí náhrady? Havárie při těžbě i přepravě (tankery), nejvýznamnější v historii např.: Velká Británie/Francie 1967 potopení Torrey Canyon, Francie 1978 ztroskotal Amoco Cadiz, Mexický záliv 1979 výbuch ropného zařízení Ixtoc Uno, Perský záliv mil tun ropy uniklo, USA 1989, havárie Exxon Valdez tankeru, Perský záliv 1991 milion tun ropy úniku při válce, Uzbekistán mil. tun ropy, rusko 1994 havárie ropovodu v Komi, Velká Británie 1996 potopil se tanker Sea Empress u Walesu, Španělsko 2002 rozlomil se tanker Prestige aj. Odstraňování ropných havárií technologicky náročné Chemické havárie obdobné ekologické zátěže (např.:Itálie 1976 továrna na výrobu pesticidů, Indie 1984 výbuch reaktoru v Bhópálu pesticidy, Rumunsko 2000 únik kyanidů Baira Mare, Maďarsko 2010 havárie hliníkárny u Kolontáru aj.).

10 Geneticky modifikované potraviny
Lidská populace geometrickou řadou roste (R. Malthus 19. stol.), Je možné přirozeným způsobem nasytit takto rostoucí počet lidí? GMP jsou potraviny, jejichž genetický materiál byl úmyslně změněn , ale nebylo toho dosaženo přirozenou rekombinací, cílem je zvýšit výnos, zlepšit existenci v horších podmínkách, ale zatím s nevyzkoušeným rizikem možných negativních účinků na člověka a jeho zdraví, finanční náročnost šlechtění, rozpor s biopotravinami aj.

11 (Vybrané) použité zdroje informací
ADAMOVÁ, H. Geneticky modifikované potraviny. Jaká jsou rizika? [cit ]. Dostupné na WWW:< jaka-jsou-rizika.aspx> Rok po velké ropě. Respekt. 2011, XXII, 34, s Dostupné také na WWW: < RICHTER, J. Největší ekologické katastrofy za posledních 40 let [cit ] Dostupné na WWW:< Globální environmentální problémy. [cit ] Dostupné na WWW: < Globální populační vzorce a trendy [cit ]. Dostupné na WWW: <


Stáhnout ppt "Přehled environmentálních rizik (vybraná témata)"

Podobné prezentace


Reklamy Google