Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XI. celostátní finanční konference „Majetek jako základ fungování měst a obcí“ Zkušenosti obcí s DPH Mgr. František Lukl starosta města Kyjova člen Předsednictva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XI. celostátní finanční konference „Majetek jako základ fungování měst a obcí“ Zkušenosti obcí s DPH Mgr. František Lukl starosta města Kyjova člen Předsednictva."— Transkript prezentace:

1 XI. celostátní finanční konference „Majetek jako základ fungování měst a obcí“ Zkušenosti obcí s DPH Mgr. František Lukl starosta města Kyjova člen Předsednictva SMO předseda Legislativní komise SMO Kyjov počet obyvatel: výměra v ha:2988 rozpočet:DP:135 mil.BV:320 mil. NP:21 mil.KV:97 mil. KP:27 mil. D:238 mil.

2

3 Prameny:  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“)  Vyhláška MF. č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášek č. 568/2002 Sb., 484/2003 Sb. a 440/2006 Sb  Dotazy k uplatňování zákona o DPH (zaslaných Kanceláří SMO Ministerstvu financí ČR a odpovědi na ně) – více na  MFČR-Informace o uplatňování DPH pro kraje a obce II  Olga Holubová: DPH u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí, Aspi 2006, druhé vydání  Externí daňový poradce města Kyjova Ing. Žůrek  Kancelář SMO ČR – Ing. Jaroslava Kypetová, PhD

4 Od dochází k významným změnám v zákoně o DPH,nejvýznamnější změnou nová definice obratu.  dosud se do obratu započítávají výnosy za uskutečněná plnění,nově se do obratu budou započítávat veškeré úplaty za uskutečněná plnění  dosud se do obratu obcí nezapočítává nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostorů osvobozený od DPH, nově se tento nájem do obratu bude započítávat.  zrušení pojmu „veřejnoprávní subjekt“ a zúžení rozsahu subjektů, pro které platí, že při výkonu veřejné správy se nepovažují za osoby povinné k dani.  rokem 2009 obrat mnoha obcí za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 mil. Kč a těmto obcím vznikne povinnost zaregistrovat se k DPH.

5  rozdělení činnosti na ekonomickou činnost a na činnost, která je výkonem působnosti v oblasti veřejné správy  ekonomickou činností obce není výkon působností v oblasti veřejné správy, i když je úplatná – např. ověřování podpisů a listin, místní poplatky, poplatky za likvidaci odpadu, poplatky za vydobývaný prostor, hřbitovní poplatky vymezení zón placeného stání, výkony související se zajištěním bezpečnosti a veřejného pořádku Činnost vykonávaná obcí za místní nebo správní poplatek je činností, která není předmětem daně

6  ekonomickou činnost je dále nutné rozdělit na plnění osvobozená od daně a plnění zdanitelná  plnění osvobozená u obcí od DPH jsou například převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, výchova a vzdělávání sociální pomoc ochrana a výchova dětí a mládeže sport a tělesná výchova, kam patří provozování koupaliště a stadionu, kulturní služby.  plnění zdanitelná -obvykle vedlejší činnost obcí  často dochází ke kombinaci jednotlivých činností

7  město Kyjov je plátcem DPH od  předmětem DPH např.: -krátkodobý nájem stavby, bytů a NP do 48 hodin -nájem movitých věcí -kopírování za úplatu -prodej knih, brožur, novin, časopisů a dalších tiskovin -reklamní služby, umístění reklamy -ubytování -ochrana objektů prováděna Pultem centrální ochrany -pronájem smuteční síně -zřizování věcných břemen -nájem honitby (tj. nájem pozemků za účelem provozování myslivosti)

8 III.Q.200 8rok 2007rok 2006rok 2005rok 2004rok 2003 Pult centrání ochrany nárok odvod rozdíl Kompostárna nárok odvod rozdíl Nájem movitých věcí nárok odvod rozdíl Honitba nárok000 odvod rozdíl

9 III.Q rok 2007 rok 2006 rok 2005 rok 2004 rok 2003 Ubytovna nárok odvod rozdíl Reklama nárok odvod rozdíl chata Kameňák nárok odvod rozdíl Povodí Moravy nárok odvod rozdíl Informační centrum nárok odvod rozdíl

10 III.Q rok 2007 rok 2006 rok 2005 rok 2004 rok 2003 Pohřebnictví-smuteční síň nárok odvod rozdíl Ostatní nárok odvod rozdíl CELKEM nárok odvod rozdíl

11  nárůst rozsahu a náročnost zpracování účetnictví o evidenci k DPH a přiznání k DPH  město Kyjov kvartálním plátcem DPH  vyšší povinnost odvodu daně než nároku na odpočet daně  realizace rozsáhlejší investice nebo oprava majetku, která slouží k uskutečňování zdanitelných plnění  budování kompostárny městu Kyjov vznikl nárok na odpočet DPH ve výši cca 3 mil. Kč

12  odběratel našich zdanitelných plnění je plátce DPH = DPH nemá negativní dopad na rozpočet města, ani na náklady odběratele  Příklad města Kyjova: - příjmy z kompostárny - pult centrální ochrany pro soukromou strážní službu, - nájem movitých věcí plátcům DPH, - nájem honitby za účelem výkonu práva myslivosti, - poskytnutí reklamní plochy plátcům DPH.

13  odběratel zdanitelných plnění jsou neplátci DPH = DPH v tomto případě negativně zatíží buď rozpočet obce nebo odběratele  Příklad města Kyjova: - krátkodobý pronájem radničního sklípku, - kopírování pro občany - sečení trávy za účelem údržby břehu Kyjovky - nájem movitých věcí neplátcům DPH a plátcům DPH, kteří nemají nárok na odpočet.

14  posouzení z hlediska účetního a zařazení konkrétní činnosti do hlavní nebo do vedlejší činnosti  další posouzení z hlediska činnosti ekonomické nebo neekonomické, případně jestli se jedná o činnost zdaňovanou či osvobozenou  závěrečné posouzení z hlediska daně z příjmů  rozdíly mezi posouzením pro účely účetnictví, DPH a daně z příjmů  nelze vždy říci, že hlavní činnost je nezdaňovaná a vedlejší činnost je zdaňovaná  při změně způsobu provozování některých činností, nemusí být dopad plátcovství DPH na obce jen negativní.

15 Závěr:  erudovaný personální substrát Úřadu  metodická pomoc Ministerstva financí ČR  kvalitní daňové poradenství  výměna zkušeností prostřednictví SMO ČR  Legislativní komise SMO ČR + další odborné komise Svazu

16 S přáním mnoha sil, dobré nálady a pozitivní energie ve výkonu náročného, nezáviděníhodného, přesto úžasného starostovského poslání, díky za pozornost! Mgr. František Lukl


Stáhnout ppt "XI. celostátní finanční konference „Majetek jako základ fungování měst a obcí“ Zkušenosti obcí s DPH Mgr. František Lukl starosta města Kyjova člen Předsednictva."

Podobné prezentace


Reklamy Google