Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR."— Transkript prezentace:

1 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Přehled projektů každý si doplní dle svých potřeb každý si doplní dle svých potřeb Celkem projektů k Aktivita a)Aktivita b)Celkové způsobilé výdaje ,21 Kč

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Přehled projektů Podle počtu projektů Podle objemu Mladá Boleslav 39Kladno České Budějovice 33Brno Strakonice33Chrudim Pardubice32

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Přehled projektů

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Přehled projektů

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Kontakty ⋐Pobočka pro NUTS II Střední Čechy Pověřena vedením: Dana Čechová nám. Míru 9 (Národní dům), Praha 2 Tel.: , Fax: ⋐Pobočka pro NUTS II Jihozápad Vedoucí: Ing. Naděžda Burešová Karlova 108, Písek Tel.: , Fax: ⋐Pobočka pro NUTS II Severovýchod, Vedoucí: Ing. Leoš Macura U Koruny 73, Hradec Králové Tel.: , Fax:

7 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Kontakty ⋐Pobočka pro NUTS II Severozápad Vedoucí: Ing. Jindřich Puchinger Školní 1183/10, Chomutov Tel.: , Fax: ⋐Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Vedoucí: Ing. Tatiana Mifková Novobranská 526/14, Brno Tel.: , Fax: POZOR!!! Od sídlí pobočka na nové ⋐Pobočka pro NUTS II Střední Morava Vedoucí: Ing. Ivana Šupová Jeremenkova 40B, Olomouc Tel.: , Fax:

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Kontakty ⋐Pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko Vedoucí: Ing. Lumír Ondřejek 28. října 165, Ostrava Tel.: , Fax:

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Základní dokumentace ⋐ Text výzvy ŘO ze dne ⋐ Příručka pro žadatele a příjemce pro 5.2 s přílohami, aktuální od ⋐ Seznam deprivovaných zón (tj. seznam bytových domů) FAQ 2013/iop/vyzvy-iop-dle-oblasti-intervence/5-2/#faq 2013/iop/vyzvy-iop-dle-oblasti-intervence/5-2/#faq

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Aktivita 5.2b) Regenerace bytových domů ⋐Podpora zaměřená na regeneraci společných prostor bytových domů musí mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace, podporu nelze využít na provádění oprav či údržby (Opravou se odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do původního a provozuschopného stavu)

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Aktivita 5.2b) ⋐počáteční datum pro způsobilost výdajů - den uvedený na potvrzení o způsobilosti projektu, které CRR zašle žadateli po posouzení přijatelnosti ⋐před datem uvedeným na potvrzení nesmí být zahájeny stavební práce nebo dán závazný příslib objednávky zařízení, nesmí být rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky, tj. podepsána smlouva ⋐ukončení realizace/způsobilosti do

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Aktivita 5.2b) - Způsobilé výdaje: ⋐způsobilé jsou pouze investiční výdaje ⋐způsobilé jsou pouze výdaje do společných částí bytových domů

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Aktivita 5.2b) - Způsobilé výdaje: 1.modernizace, rekonstrukce nebo technické zhodnocení hmotného majetku, např.: ⋐zateplení obvodového pláště domu (zateplení fasády, výměna oken, vnějších dveří, střechy atd.) ⋐pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu (otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, výtahu atd.)

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Aktivita 5.2b) - Způsobilé výdaje: ⋐odstranění statických poruch domů (např. nosných zdí a základových zdí, stropních konstrukcí atd.) ⋐rekonstrukce, modernizace, popř. technické zhodnocení, společných prostor (schodiště, chodby) ⋐sanace základů a hydroizolace spodní stavby ⋐rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů (např. výměna zábradlí, balkonů atd.)

15 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Aktivita 5.2b) - Způsobilé výdaje: 2. rekonstrukce prostor na sociální byty 3. zařízení sociálních bytů: umyvadlo, sprcha, WC, kuchyňská linka a vařič 4. výdaje na povinnou publicitu vyplývající z Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3 Příručky), pokud jsou zaúčovány jako pořízení dlouhodobého hmotného majetku 5. daň z přidané hodnoty u neplátců DPH 6. daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu

16 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Podmínky Rozhodnutí ⋐Část III, bod 4: Příjemce je povinen pravidelně předkládat CRR pravdivé a úplné informace o průběhu realizace projektu prostřednictvím hlášení o pokroku a monitorovacích zpráv. ⋐Hlášení o pokroku (HoP) je příjemce povinen předkládat CRR každých 6 měsíců od prvního dne měsíce následujícího po schválení prvního Rozhodnutí až do ukončení realizace projektu. Předkládá je do pátého pracovního dne od kalendářního měsíce, ke kterému měl hlášení předložit. V případě překrytí termínů +/- jeden kalendářní měsíc s monitorovací zprávou příjemce předkládá jen etapovou/závěrečnou monitorovací zprávu. ⋐Příklad: 1. Rozhodnutí schváleno , HoP za období – bude předloženo na CRR do , 2. HoP za období – bude předloženo do Pokud realizace projektu byla započata před schválením 1. Rozhodnutí bude začátek období 1. HoP totožný s počátkem 1. etapy.

17 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Podmínky Rozhodnutí ⋐Etapovou/závěrečnou monitorovací zprávu příjemce předkládá CRR vždy do dvaceti pracovních dnů od ukončení etapy/realizace projektu (počítáno od data ukončení realizace na Rozhodnutí o poskytnutí dotace) ⋐Hlášení o udržitelnosti projektu - 10 měsíců po ukončení realizace projektu zašle CRR příjemci dopis a bude vyžadovat vyplnění hlášení o udržitelnosti projektu do 20 prac. dnů ⋐poslední hlášení o udržitelnosti projektu bude příjemci k vyplnění zasláno 4 roky a 10 měsíců po skončení realizace ⋐povinnost není uvedena v Podmínkách Rozhodnutí, pouze v PPŽP ⋐Část III, bod 5: Příjemce je povinen neprodleně oznámit CRR všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek, nebo skutečnosti s tím související, písemně prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách v projektu. Oznámení o změnách v projektu musí být s výjimkou neočekávaných událostí předloženo před vlastní realizací změny.

18 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Podmínky Rozhodnutí ⋐Část III, bod 8: Příjemce je povinen nejpozději při podání poslední Žádosti o platbu prokázat naplnění účelu projektu, na který mu byla dotace poskytnuta, a monitorovacích indikátorů v termínu uvedeném v Rozhodnutí. Příjemce je povinen udržet monitorovací indikátory po dobu pěti let od ukončení realizace projektu. ⋐v případech, kdy dojde k naplnění nebo přeplnění indikátorů mimo rozmezí 90–105 % stanovené výše, nebude dotace vyplacena – řešením je včasné (tj. v době realizace) podání Oznámení o změně

19 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Podmínky Rozhodnutí ⋐Část III, bod 9: Výsledky projektu je příjemce povinen zachovat po dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu. Po tuto dobu nesmí příjemce majetek získaný byť i částečně z dotace bez předchozího písemného souhlasu ŘO prodat, převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a k tomuto majetku nesmí být po tuto dobu zřízeno věcné břemeno ani nesmí být předmětem zástavního práva. ⋐A)převody bytů do vlastnictví dle zákona, bude CRR vydávat souhlasy lidem k převodu bytů do OV? – nikoli, jednotlivé byty je možné převádět do vlastnictví bez souhlasu CRR, předmětem dotace je zde bytový dům, souhlas ŘO IOP by byl potřeba jen pokud by se prodával celý BD.

20 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Podmínky Rozhodnutí ⋐B) u bytového domu družstva při převádění bytů do OV může nastat situace, že vznikne SVJ - bytovému družstvu již zůstane pouze nějaký podíl ve společenství, smlouva o dotaci zůstane na družstvo nebo se bude muset udělat převod na SVJ? – příjemcem dotace zůstává družstvo (v současnosti není možné měnit příjemce v průběhu realizace/ udržitelnosti), závazky však lze upravit smluvně, je to na dohodě obou stran. ⋐C) prodej bytů již ve vlastnictví jiné fyzické osobě, bude CRR vydávat souhlas, kdo bude garantem že vlastník požádá o vydání souhlasu, když při prodeji bytů v OV si většinou vlastníci prodají byt a družstvo se to dozví i s půlročním zpožděním. – viz odpověď ad A) – záleží na družstvu, jak si se členy ošetří podmínky/ povinnosti vyplývající z poskytnutí dotace v rámci IOP a jak je příp. budou původní vlastníci předávat novým

21 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Podmínky Rozhodnutí ⋐D) zřízení zástavního práva (ručení tímto bytem) ve prospěch banky při vyřízení úvěru na koupi bytu – v době udržitelnosti je možné dům zastavit, ale pouze s předchozím souhlasem ŘO IOP.

22 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Publicita Velkoplošný reklamní panel v místě a v době realizace projektu: ⋐jehož náklady hrazené z veřejných prostředků činily více než EUR; a zároveň ⋐který spočíval ve financování infrastruktury nebo stavebních prací. ⋐Rozměry reklamního panelu by měly odpovídat významu projektu, obecně doporučujeme alespoň 2x2m a musí obsahovat tyto údaje: a) symbol Evropské unie (vlajka EU) b) odkaz na spoluúčast Evropské unie na financování projektu; c) odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj, např.: „Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“ nebo obdobná věta se stejným významem, minimálně však výslovně uvedený „Evropský fond pro regionální rozvoj“; d) prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“; e) název projektu; f) symbol Integrovaného operačního programu. ⋐ Informace uvedené pod body a) - d) musí zabírat alespoň 25 % celkové plochy panelu, tj. dostatečně viditelné a dominantní

23 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Publicita ⋐Nejpozději do 6 měsíců po ukončení realizace projektu je příjemce povinen nahradit velkoplošný reklamní panel dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou vysvětlující tabulkou v místě realizace projektu: ⋐jehož náklady hrazené z veřejných prostředků činily více než EUR; a zároveň ⋐který spočíval ve financování infrastruktury nebo stavebních prací. ⋐Musí být uvedeny stejné informace jako na velkoplošném panelu ⋐Informace uvedené pod body a) - e) musí zabírat nejméně 25 % tabulky ⋐Rozměry tabulky by měly odpovídat významu projektu, vždy však musí být zaručena viditelnost a čitelnost textu a symbolů. Minimální velikost doporučujeme 300 x 400 mm. Tabulka musí být vyhotovena z materiálu trvalé hodnoty (např. kov).

24 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Publicita Označení hmotných výstupů projektu, jehož náklady hrazené z veřejných prostředků činily méně než EUR: a) symbolem Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu b) symbolem Integrovaného operačního programu; c) informací o finanční účasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj; d) prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“. ⋐Nejčastěji tabulka

25 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Návrh velkoplošného reklamního panelu

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google