Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Quo vadis 913? OSM LET ODBORNOSTI 913

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Quo vadis 913? OSM LET ODBORNOSTI 913"— Transkript prezentace:

1 Quo vadis 913? OSM LET ODBORNOSTI 913
ANEB CO DÁL S OŠETŘOVATELSKOU PÉČÍ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB?

2 TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
Quo vadis 913? VÚPSV Praha, prosinec 2003: Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče Autoři: Blanka Misconiová, Iva Merhautová, Ladislav Průša Až do konce r byla zdravotní péče v ústavech sociální péče poskytována ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, podle něhož stát poskytoval zdravotní služby prostřednictvím svých zařízení, přičemž nebyla rozlišena zdravotnická zařízení a ústavy sociální péče. Ustanovení § 11 odst. 2 téhož zákona upravovalo zdravotnická zařízení jako místo, kde se zdravotní péče poskytuje, přičemž nešlo o oprávnění tohoto subjektu k poskytování zdravotní péče, neboť zákon vycházel z toho, že se zdravotní péče poskytuje i jinde než ve zdravotnických zařízeních. Do byly tedy ústavy sociální péče na základě citovaných ustanovení přímo ze zákona jako státní zařízení oprávněny poskytovat zdravotní péči. TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE

3 TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
Quo vadis 913? VÚPSV Praha, prosinec 2003: Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče Autoři: Blanka Misconiová, Iva Merhautová, Ladislav Průša V r byl zaveden systém všeobecného (dnes veřejného) zdravotního pojištění, z jehož fondů jsou prováděny úhrady zdravotní péče zdravotnickým zařízením na základě smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče. Na rozdíl od dřívější právní úpravy mohla tedy poskytovat zdravotní péči pouze zdravotnická zařízení, tedy subjekty, které mají statut zdravotnických zařízení, resp. které mají oprávnění k poskytování zdravotní péče udělené státním orgánem (registraci ve smyslu § 10 zákona č. 160/1992 Sb.). TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE

4 TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
Quo vadis 913? VÚPSV Praha, prosinec 2003: Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče Autoři: Blanka Misconiová, Iva Merhautová, Ladislav Průša VZP tehdy v rozporu s výše uvedenými právními předpisy odmítala dostát svým závazkům vůči pojištěncům, které vyplývají z čl. 31 Listiny základních práv a svobod a z uvedeného zákona a byla toho názoru, že náklady ústavů sociální péče na jimi poskytnutou zdravotní péči nemají být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, neboť tato zařízení mají povinnost poskytovat zdravotní péči vlastními zaměstnanci a hradit ji ze svého rozpočtu. VZP tvrdila, že ústavy sociální péče nejsou zdravotnickými zařízeními ve smyslu § 11 zákona o péče o zdraví lidu, v platném znění, a že s nimi tedy ani nemůže uzavírat smlouvy na úhradu poskytované zdravotní péče. TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE

5 TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
Quo vadis 913? VÚPSV Praha, prosinec 2003: Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče Autoři: Blanka Misconiová, Iva Merhautová, Ladislav Průša Tuto argumentaci VZP vyvrátil soud v řízení mezi VZP a Domovem důchodců Sněženková 8, Praha 10 (viz rozsudek č.j. 39 Co 261/97-57 ze dne ): zdravotní péče, na kterou má každý občan nárok na základě čl. 31 Listiny základních práv a svobod a která je poskytována obyvatelům ústavů sociální péče podle § 22 písm. d/ zákona č. 48/1997 Sb. jako tzv. zvláštní ambulantní péče, musí být hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ústavy sociální péče mohou být registrovány jako nestátní zdravotnické zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb., přičemž tato registrace zároveň ústavy aktivně legitimuje k účasti na výběrovém řízení a na jeho základě k uzavření smlouvy. TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE

6 TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
Quo vadis 913? VÚPSV Praha, prosinec 2003: Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče Autoři: Blanka Misconiová, Iva Merhautová, Ladislav Průša Pro kvantifikaci ekonomických dopadů poskytování zdravotních výkonů v ústavech sociální péče realizovalo MPSV v závěru r týdenní šetření o rozsahu poskytované zdravotní péče ve všech ústavech sociální péče. Z tohoto šetření vyplynulo, že ústavy sociální péče vynakládaly cca 1,8 mld. Kč (tj. cca 25 %) z rozpočtu svých zařízení na krytí nákladů spojených s poskytováním ošetřovatelské péče pro obyvatele těchto zařízení. Jakkoliv se tento objem finančních prostředků z řady pohledů může jevit jako velmi nízký, je nutno uvést, že VZP předpokládala, že na zdravotní péči v ústavech sociální péče by bylo nutno vynaložit cca 3 - 4mld. Kč. TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE

7 Quo vadis 913? Od nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který v § 36 stanovuje, že rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče o osoby, kterým se poskytují pobytové služby v zařízeních sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. c) až f), upravují zvláštní právní předpisy a že ošetřovatelská a rehabilitační péče je těmto osobám poskytována především prostřednictvím zaměstnanců zařízení uvedených v předchozí větě, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu. Podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, uzavírají zdravotní pojišťovny za účelem zajištění věcného plnění při poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních služeb s pobytovými službami zvláštní smlouvy. Příslušná zdravotní pojišťovna zvláštní smlouvu uzavře, pokud o to zařízení sociálních služeb požádá a současně prokáže, že ošetřovatelská a rehabilitační zdravotní péče bude poskytována zdravotnickými pracovníky zařízení sociálních služeb, kteří jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů

8 Jaká je realita v odbornosti 913?
Quo vadis 913? Jaká je realita v odbornosti 913?

9 Provozně ekonomické ukazatele VZP v letech 2008 - 2013
Quo vadis 913? Provozně ekonomické ukazatele VZP v letech Zdroj: VZP Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Počet IČZ 536 549 558 568 583 596 Počet bodů (tis.) Počet UOP 46 749 46 607 44 541 45 430 45 602 45 046 Počet bodů/UOP 12 871 18 827 18 562 19 523 20 005 19 030 Náklady (tis.Kč) Náklady/UOP (Kč) 13 265 16 944 16 689 17 585 16 430 17 738

10 Quo vadis 913?

11 Co lze z těchto grafů vyčíst?
Quo vadis 913? V roce 2009 došlo k výraznému nárůstu počtu bodů na UOP oproti roku 2008 při snížení počtu UOP = PZSS začala více vykazovat? V roce 2010 pokles počtu bodů i UOP = důsledek rozsáhlé revizní činnosti VZP V roce 2013 pokles počtu UOP oproti roku 2012 = přehlašování pojištěnců k jiným zdravotním pojišťovnám, které v roce 2012 neregulovaly? Od roku 2009 se počet vykázaných bodů i průměrný počet bodů na jednoho UOP relativně stabilizoval V roce 2013 je počet bodů/UOP nižší než v roce 2012 – nabídka VZP na regulaci vztaženou k bodům zaplaceným za 0,90 Kč v roce 2013 je výhodnější pro VZP Co lze z těchto grafů vyčíst?

12 Porovnání počtu bodů a nákladů odbornosti 913 u VZP
Quo vadis 913? Porovnání počtu bodů a nákladů odbornosti 913 u VZP Počet UOP

13 Co lze z těchto grafů vyčíst?
Quo vadis 913? V roce 2009 výrazný nárůst počtu bodů/UOP (nákladů/UOP) oproti roku 2008 při snížení počtu UOP. V roce 2010 pokles počtu UOP = důsledek rozsáhlé revizní činnosti VZP. V roce 2012 nárůst počtu bodů při zachování počtu UOP, ale dochází k poklesu nákladů/UOP = důsledek regulace vztažené k roku 2010 (revizní činnost VZP) a zrušením materiálového výkonu u podávání léku per os. V roce 2013 opětné navýšení nákladů/UOP nad úroveň roku 2011 – bude sníženo regulací vztaženou k roku 2011. Rok 2014 = bude průměrován k roku: 2013 k bodům zaplaceným za 0,90 Kč (u PZSS, která podepsala Memorandum): pro zjednodušení / = bodů/UOP 2012 ke všem uznaným bodům (u PZSS, která nepodepsala Memorandum) = což je více než v roce 2013: / = bodů/UOP Co lze z těchto grafů vyčíst?

14 Porovnání počtu bodů a nákladů odbornosti 913
Quo vadis 913? Porovnání počtu bodů a nákladů odbornosti 913 Zařízení č. 1 Zařízení č. 2 2010 2011 2012 2013 Počet bodů Počet UOP 96 103 75 94 78 66 102 71 Počet bodů/UOP 12 140 8 956 17 715 26 466 16 952 15 405 19 591 25 975 Počet bodů/UOP VZP 18 562 19 523 20 005 19 030 Náklady (Kč) Náklady/UOP (Kč) 10 926 8 060 15 944 23 819 15 257 13 865 17 632 23 377 Regulace dle memoranda VZP, APSS ČR a AK 13 156 18 199 16 313 Ztráta (Kč) Pozn.: Hodnota "Počet bodů/UOP" za všechna PZSS v roce 2013 ve výši 170 % roku 2011 by činila 1,7 x = bodů

15 Porovnání počtu bodů a nákladů odbornosti 913
Quo vadis 913? Porovnání počtu bodů a nákladů odbornosti 913 Zařízení č. 3 Zařízení č. 4 2010 2011 2012 2013 Počet bodů Počet UOP 125 124 127 47 45 34 38 Počet bodů/UOP 10 072 9 872 9 580 19 058 11 537 9 333 10 649 23 438 Počet bodů/UOP VZP 18 562 19 523 20 005 19 030 Náklady (Kč) Náklady/UOP (Kč) 9 065 8 885 8 622 17 152 10 383 8 400 9 584 21 094 Regulace dle memoranda VZP, APSS ČR a AK 16 014 17 308 Ztráta (Kč) Pozn.: Hodnota "Počet bodů/UOP" za všechna PZSS v roce 2013 ve výši 170 % roku 2011 by činila 1,7 x = bodů

16 Quo vadis 913? Za vším hledej peníze aneb kolik vlastně proděláváme na ošetřovatelské péči?

17 Quo vadis 913? Vyhláška 472/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., 2 – Seznam zdravotních výkonů OŠETŘOVATELSKÁ INTERVENCE – ČASOVÁ DISPOZICE 10 MINUT Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře. Výkon lze kombinovat s ostatními materiálovými výkony odbornosti 913. Čas výkonu: 10 minut Body: 24

18 Quo vadis 913? Vyhláška 472/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., 2 – Seznam zdravotních výkonů ZAVEDENÍ NEBO UKONČENÍ ODBORNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST SESTRY Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře při převzetí pacienta do lékařem indikované péče. Čas výkonu: 60 minut Body: 178 Pro srovnání: výkon – 24 bodů x 6 = 144 bodů za hodinu

19 Quo vadis 913? Vykazované výkony x Plat zdravotních sester (výpočet bez náhrad např. za dovolenou a bez příplatků) Předpoklad: 1 x zdravotní sestra Max. počet výkonů za hodinu: 60 / 10 = 6 výkonů Max. počet bodů při výkonu 06613: 6 x 24 = 144 bodů Úhrada od ZP při 0,90 Kč/bod: 144 x 0,90 = 129,60 Kč/hod Úhrada od ZP při 0,40 Kč/bod: 144 x 0,40 = 57,60 Kč/hod (minimální hodinová mzda v roce 2014 = 50,60 Kč)!!! Průměrný počet odpracovaných hodin/1měsíc při týdenní pracovní době 37,5 hodin: 37,5 x 4,348 (průměrně týdnů v měsíci) = 163,05 hodin

20 Quo vadis 913? Vykazované výkony x Plat zdravotních sester
Průměrný výdělek zdravotní sestry při plném vytížení vykazováním: a) při 0,90 Kč/bod: b) při 0,40 Kč/bod: 163,05 x 129,60 = 21 131,28 Kč 163,05 x 57,60 = 9 391,68 Kč  (Minimální mzda v roce 2014 = 8 500,-Kč)!!! Platový tarif zdravotních sester v 10. platové třídě: 1.stupeň (do 1 roku započitatelné praxe): 15 960,- Kč Průměr: 12 stupeň (nad 32 let započitatelné praxe): 24 020,- Kč ,- Kč Průměrný plat vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění: ,- Kč Plat vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění v 1. stupni: ,- Kč ZDRAVOTNÍ SESTRY NENÍ MOŽNÉ ZAPLATIT ANI PŘI 0,90 Kč/BOD

21 Quo vadis 913? ZÁVĚR 1.) Zdravotní sestra v pobytových sociálních službách je očekávanou službou jak od našich klientů, tak od jejich příbuzných. 2.) Zrušení zdravotních sester bez náhrady není možné. 3.) Je nezbytné zvýšit hodnotu bodu tak, aby pokryla osobní náklady zdravotních sester. 4.) VZP je povinna zaplatit ošetřovatelskou péči o klienty v PZSS. 5.) Odbornost 913 je nejlevnější způsob zajištění ošetřovatelské péče: Pacient v LDN stojí VZP cca ,-Kč/měsíc, klient v PZSS stojí VZP cca 1 500,- Kč/měsíc (rok 2013 bez regulace) = VZP by měla mít zájem o zajištění ošetřovatelské péče především v PZSS. 6.) APSS ČR nás nemůže podle uzavřeného Memoranda zastupovat, tzn., že musíme jednat každý sám za sebe (pokud nás VZP nevyzve k jednání s našimi zástupci).

22 Quo vadis 913? Děkuji za pozornost Kontakty: Ing. Petr Boťanský,


Stáhnout ppt "Quo vadis 913? OSM LET ODBORNOSTI 913"

Podobné prezentace


Reklamy Google