Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Quo vadis 913? OSM LET ODBORNOSTI 913 ANEB CO DÁL S OŠETŘOVATELSKOU PÉČÍ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Quo vadis 913? OSM LET ODBORNOSTI 913 ANEB CO DÁL S OŠETŘOVATELSKOU PÉČÍ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB?"— Transkript prezentace:

1 Quo vadis 913? OSM LET ODBORNOSTI 913 ANEB CO DÁL S OŠETŘOVATELSKOU PÉČÍ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB?

2 Quo vadis 913? VÚPSV Praha, prosinec 2003: Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče Autoři: Blanka Misconiová, Iva Merhautová, Ladislav Průša Až do konce r. 1991 byla zdravotní péče v ústavech sociální péče poskytována ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, podle něhož stát poskytoval zdravotní služby prostřednictvím svých zařízení, přičemž nebyla rozlišena zdravotnická zařízení a ústavy sociální péče. Ustanovení § 11 odst. 2 téhož zákona upravovalo zdravotnická zařízení jako místo, kde se zdravotní péče poskytuje, přičemž nešlo o oprávnění tohoto subjektu k poskytování zdravotní péče, neboť zákon vycházel z toho, že se zdravotní péče poskytuje i jinde než ve zdravotnických zařízeních. Do 31. 12. 1991 byly tedy ústavy sociální péče na základě citovaných ustanovení přímo ze zákona jako státní zařízení oprávněny poskytovat zdravotní péči. TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE

3 Quo vadis 913? VÚPSV Praha, prosinec 2003: Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče Autoři: Blanka Misconiová, Iva Merhautová, Ladislav Průša V r. 1992 byl zaveden systém všeobecného (dnes veřejného) zdravotního pojištění, z jehož fondů jsou prováděny úhrady zdravotní péče zdravotnickým zařízením na základě smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče. Na rozdíl od dřívější právní úpravy mohla tedy poskytovat zdravotní péči pouze zdravotnická zařízení, tedy subjekty, které mají statut zdravotnických zařízení, resp. které mají oprávnění k poskytování zdravotní péče udělené státním orgánem (registraci ve smyslu § 10 zákona č. 160/1992 Sb.). TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE

4 Quo vadis 913? VÚPSV Praha, prosinec 2003: Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče Autoři: Blanka Misconiová, Iva Merhautová, Ladislav Průša VZP tehdy v rozporu s výše uvedenými právními předpisy odmítala dostát svým závazkům vůči pojištěncům, které vyplývají z čl. 31 Listiny základních práv a svobod a z uvedeného zákona a byla toho názoru, že náklady ústavů sociální péče na jimi poskytnutou zdravotní péči nemají být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, neboť tato zařízení mají povinnost poskytovat zdravotní péči vlastními zaměstnanci a hradit ji ze svého rozpočtu. VZP tvrdila, že ústavy sociální péče nejsou zdravotnickými zařízeními ve smyslu § 11 zákona o péče o zdraví lidu, v platném znění, a že s nimi tedy ani nemůže uzavírat smlouvy na úhradu poskytované zdravotní péče. TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE

5 Quo vadis 913? VÚPSV Praha, prosinec 2003: Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče Autoři: Blanka Misconiová, Iva Merhautová, Ladislav Průša Tuto argumentaci VZP vyvrátil soud v řízení mezi VZP a Domovem důchodců Sněženková 8, Praha 10 (viz rozsudek č.j. 39 Co 261/97-57 ze dne 29. 9. 1997): zdravotní péče, na kterou má každý občan nárok na základě čl. 31 Listiny základních práv a svobod a která je poskytována obyvatelům ústavů sociální péče podle § 22 písm. d/ zákona č. 48/1997 Sb. jako tzv. zvláštní ambulantní péče, musí být hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ústavy sociální péče mohou být registrovány jako nestátní zdravotnické zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb., přičemž tato registrace zároveň ústavy aktivně legitimuje k účasti na výběrovém řízení a na jeho základě k uzavření smlouvy. TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE

6 Quo vadis 913? VÚPSV Praha, prosinec 2003: Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče Autoři: Blanka Misconiová, Iva Merhautová, Ladislav Průša Pro kvantifikaci ekonomických dopadů poskytování zdravotních výkonů v ústavech sociální péče realizovalo MPSV v závěru r. 1999 týdenní šetření o rozsahu poskytované zdravotní péče ve všech ústavech sociální péče. Z tohoto šetření vyplynulo, že ústavy sociální péče vynakládaly cca 1,8 mld. Kč (tj. cca 25 %) z rozpočtu svých zařízení na krytí nákladů spojených s poskytováním ošetřovatelské péče pro obyvatele těchto zařízení. Jakkoliv se tento objem finančních prostředků z řady pohledů může jevit jako velmi nízký, je nutno uvést, že VZP předpokládala, že na zdravotní péči v ústavech sociální péče by bylo nutno vynaložit cca 3 - 4mld. Kč. TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE

7 Quo vadis 913? Od 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který v § 36 stanovuje, že rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče o osoby, kterým se poskytují pobytové služby v zařízeních sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. c) až f), upravují zvláštní právní předpisy a že ošetřovatelská a rehabilitační péče je těmto osobám poskytována především prostřednictvím zaměstnanců zařízení uvedených v předchozí větě, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu. Podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, uzavírají zdravotní pojišťovny za účelem zajištění věcného plnění při poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních služeb s pobytovými službami zvláštní smlouvy. Příslušná zdravotní pojišťovna zvláštní smlouvu uzavře, pokud o to zařízení sociálních služeb požádá a současně prokáže, že ošetřovatelská a rehabilitační zdravotní péče bude poskytována zdravotnickými pracovníky zařízení sociálních služeb, kteří jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů

8 Quo vadis 913? Jaká je realita v odbornosti 913?

9 Quo vadis 913? Provozně ekonomické ukazatele VZP v letech 2008 - 2013 Zdroj: VZP Rok 200820092010201120122013 Počet IČZ536549558568583596 Počet bodů (tis.)601 694877 464826 790886 911912 272857 226 Počet UOP46 74946 60744 54145 43045 60245 046 Počet bodů/UOP12 87118 82718 56219 52320 00519 030 Náklady (tis.Kč)620 132789 724743 344798 889749 219799 036 Náklady/UOP (Kč)13 26516 94416 68917 58516 43017 738

10 Quo vadis 913?

11 V roce 2009 došlo k výraznému nárůstu počtu bodů na UOP oproti roku 2008 při snížení počtu UOP = PZSS začala více vykazovat? V roce 2010 pokles počtu bodů i UOP = důsledek rozsáhlé revizní činnosti VZP V roce 2013 pokles počtu UOP oproti roku 2012 = přehlašování pojištěnců k jiným zdravotním pojišťovnám, které v roce 2012 neregulovaly? Od roku 2009 se počet vykázaných bodů i průměrný počet bodů na jednoho UOP relativně stabilizoval V roce 2013 je počet bodů/UOP nižší než v roce 2012 – nabídka VZP na regulaci vztaženou k bodům zaplaceným za 0,90 Kč v roce 2013 je výhodnější pro VZP Co lze z těchto grafů vyčíst?

12 Quo vadis 913? Porovnání počtu bodů a nákladů odbornosti 913 u VZP Počet UOP

13 Quo vadis 913? V roce 2009 výrazný nárůst počtu bodů/UOP (nákladů/UOP) oproti roku 2008 při snížení počtu UOP. V roce 2010 pokles počtu UOP = důsledek rozsáhlé revizní činnosti VZP. V roce 2012 nárůst počtu bodů při zachování počtu UOP, ale dochází k poklesu nákladů/UOP = důsledek regulace vztažené k roku 2010 (revizní činnost VZP) a zrušením materiálového výkonu 06623 u podávání léku per os. V roce 2013 opětné navýšení nákladů/UOP nad úroveň roku 2011 – bude sníženo regulací vztaženou k roku 2011. Rok 2014 = bude průměrován k roku:  2013 k bodům zaplaceným za 0,90 Kč (u PZSS, která podepsala Memorandum): pro zjednodušení 857 226 000 / 45 046 = 19 030 bodů/UOP  2012 ke všem uznaným bodům (u PZSS, která nepodepsala Memorandum) = což je více než v roce 2013: 912 272 000 / 45 602 = 20 005 bodů/UOP Co lze z těchto grafů vyčíst?

14 Quo vadis 913? Porovnání počtu bodů a nákladů odbornosti 913 Zařízení č. 1Zařízení č. 2 20102011201220132010201120122013 Počet bodů 1 165 482922 4201 328 6262 487 7861 322 2491 016 7501 998 3201 844 191 Počet UOP 961037594786610271 Počet bodů/UOP 12 1408 95617 71526 46616 95215 40519 59125 975 Počet bodů/UOP VZP 18 56219 52320 00519 03018 56219 52320 00519 030 Náklady (Kč) 1 048 934830 1781 195 7632 239 0071 190 024915 0751 798 4881 659 772 Náklady/UOP (Kč) 10 9268 06015 94423 81915 25713 86517 63223 377 Regulace dle memoranda VZP, APSS ČR a AK Náklady (Kč) 986 7171 710 662 1 663 8751 659 772 Náklady/UOP (Kč) 13 15618 199 16 31323 377 Ztráta (Kč) -209 046-528 345 -134 6130 Pozn.: Hodnota "Počet bodů/UOP" za všechna PZSS v roce 2013 ve výši 170 % roku 2011 by činila 1,7 x 19 523 = 33 189 bodů

15 Quo vadis 913? Porovnání počtu bodů a nákladů odbornosti 913 Zařízení č. 3Zařízení č. 4 20102011201220132010201120122013 Počet bodů 1 258 9651 224 1221 197 5402 420 363542 227419 989362 056890 640 Počet UOP 12512412512747453438 Počet bodů/UOP 10 0729 8729 58019 05811 5379 33310 64923 438 Počet bodů/UOP VZP 18 56219 52320 00519 03018 56219 52320 00519 030 Náklady (Kč) 1 133 0691 101 7101 077 7862 178 327488 004377 990325 850801 576 Náklady/UOP (Kč) 9 0658 8858 62217 15210 3838 4009 58421 094 Regulace dle memoranda VZP, APSS ČR a AK Náklady (Kč) 1 077 7862 033 822 325 850657 715 Náklady/UOP (Kč) 8 62216 014 9 58417 308 Ztráta (Kč) 0-144 505 0-143 861 Pozn.: Hodnota "Počet bodů/UOP" za všechna PZSS v roce 2013 ve výši 170 % roku 2011 by činila 1,7 x 19 523 = 33 189 bodů

16 Quo vadis 913? Za vším hledej peníze aneb kolik vlastně proděláváme na ošetřovatelské péči?

17 Quo vadis 913? Vyhláška 472/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., 2 – Seznam zdravotních výkonů 06613 OŠETŘOVATELSKÁ INTERVENCE – ČASOVÁ DISPOZICE 10 MINUT Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře. Výkon lze kombinovat s ostatními materiálovými výkony odbornosti 913. Čas výkonu: 10 minut Body: 24

18 Quo vadis 913? Vyhláška 472/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., 2 – Seznam zdravotních výkonů 06611 ZAVEDENÍ NEBO UKONČENÍ ODBORNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST SESTRY Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře při převzetí pacienta do lékařem indikované péče. Čas výkonu: 60 minut Body: 178 Pro srovnání: výkon 06613 – 24 bodů x 6 = 144 bodů za hodinu

19 Quo vadis 913? Vykazované výkony x Plat zdravotních sester (výpočet bez náhrad např. za dovolenou a bez příplatků) Předpoklad: 1 x zdravotní sestra Max. počet výkonů 06613 za hodinu: 60 / 10 = 6 výkonů Max. počet bodů při výkonu 06613: 6 x 24 = 144 bodů Úhrada od ZP při 0,90 Kč/bod: 144 x 0,90 = 129,60 Kč/hod Úhrada od ZP při 0,40 Kč/bod: 144 x 0,40 = 57,60 Kč/hod (minimální hodinová mzda v roce 2014 = 50,60 Kč)!!! Průměrný počet odpracovaných hodin/1měsíc při týdenní pracovní době 37,5 hodin: 37,5 x 4,348 (průměrně týdnů v měsíci) = 163,05 hodin

20 Quo vadis 913? Vykazované výkony x Plat zdravotních sester Průměrný výdělek zdravotní sestry při plném vytížení vykazováním: a) při 0,90 Kč/bod:b) při 0,40 Kč/bod: 163,05 x 129,60 = 21 131,28 Kč163,05 x 57,60 = 9 391,68 Kč (Minimální mzda v roce 2014 = 8 500,-Kč)!!! Platový tarif zdravotních sester v 10. platové třídě: 1.stupeň (do 1 roku započitatelné praxe): 15 960,- Kč Průměr: 12 stupeň (nad 32 let započitatelné praxe): 24 020,- Kč 19 990,- Kč Průměrný plat vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění: 26 787,- Kč Plat vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění v 1. stupni: 21 386,- Kč ZDRAVOTNÍ SESTRY NENÍ MOŽNÉ ZAPLATIT ANI PŘI 0,90 Kč/BOD

21 Quo vadis 913? ZÁVĚR 1.) Zdravotní sestra v pobytových sociálních službách je očekávanou službou jak od našich klientů, tak od jejich příbuzných. 2.) Zrušení zdravotních sester bez náhrady není možné. 3.) Je nezbytné zvýšit hodnotu bodu tak, aby pokryla osobní náklady zdravotních sester. 4.) VZP je povinna zaplatit ošetřovatelskou péči o klienty v PZSS. 5.) Odbornost 913 je nejlevnější způsob zajištění ošetřovatelské péče: Pacient v LDN stojí VZP cca 35 000,-Kč/měsíc, klient v PZSS stojí VZP cca 1 500,- Kč/měsíc (rok 2013 bez regulace) = VZP by měla mít zájem o zajištění ošetřovatelské péče především v PZSS. 6.) APSS ČR nás nemůže podle uzavřeného Memoranda zastupovat, tzn., že musíme jednat každý sám za sebe (pokud nás VZP nevyzve k jednání s našimi zástupci).

22 Quo vadis 913? Děkuji za pozornost Kontakty: Ing. Petr Boťanský, 602 427 795 petrbotansky@seznam.cz reditel@ddst.cz


Stáhnout ppt "Quo vadis 913? OSM LET ODBORNOSTI 913 ANEB CO DÁL S OŠETŘOVATELSKOU PÉČÍ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB?"

Podobné prezentace


Reklamy Google