Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY V ČR. LEGISLATIVA se řídí zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny zákon rozlišuje obecnou a zvláštní ochranu přírody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY V ČR. LEGISLATIVA se řídí zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny zákon rozlišuje obecnou a zvláštní ochranu přírody."— Transkript prezentace:

1 OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY V ČR

2 LEGISLATIVA se řídí zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny zákon rozlišuje obecnou a zvláštní ochranu přírody. obecná ochrana přírody je ochranou všech druhů rostlin včetně hub a živočichů před vyhubením. zvláštní ochrana přírody je dále rozlišena na územní a druhovou ochranu

3 Orgány ochrany krajiny a přírody: Ministerstvo životního prostředí (MŽP) Krajský úřad (KÚ) Pověřený obecní úřad (tzv. obec třetího typu) Obecní úřad (OÚ)

4 Kategorie chráněných území: 1) zvláště chráněná území: –15 % území –velkoplošná: –maloplošná: Obr.1

5 2) obecně chráněná území: přírodní parky významné krajinné prvky VKP územní systém ekologické stability ÚSES (biocentra a biokoridory) 3) přechodně chráněné plochy

6 BIOSFÉRICKÉ REZERVACE v rámci programu Člověk a biosféra (MAB), který vyhlásilo UNESCO, je postupně vytvářena celosvětová síť chráněných území. Hlavní funkce: –ochrana přírodní a kulturní různorodosti –podpora a zajištění udržitelného rozvoje místních obyvatel –podpora vědy, výzkumu a výchovy v ČR jsou zastoupeny: Krkonošský NP NP + CHKO Šumava CHKO Třeboňsko CHKO Křivoklátsko CHKO Pálava CHKO Bílé Karpaty

7 NATURA 2000 je soustava chráněných území, chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť na území EU. ptačí oblasti (PO): vyhlašovány pro ochranu 47 druhů volně žijících ptáků (např. orel mořský, čáp bílý či ťuhýk obecný). Celkem 41 PO pokrývá 9 % rozlohy ČR evropsky významné lokality (EVL): vyhlašovány pro ochranu 105 evropsky významných druhů rostlin a živočichů a 61 typů přírodních stanovišť (patří sem např. zvonek český, bobr evropský či rašelinné lesy) Celkem 1 082 EVL pokrývá 10 % rozlohy ČR

8 Velkoplošná chráněná území slouží k ochraně krajiny málo narušené zásahy člověka, se zachovalými zbytky původní přírodní krajiny Národní parky (NP) 4 celková rozloha 1182,3 km2 Chráněné krajinné oblasti (CHKO) 25 celková rozloha 10 806,4 km2

9 Obr. 2Obr. 3 Obr. 4Obr. 5 NÁRODNÍ PARKROK VYHLÁŠENÍROZLOHA V HA Krkonošský národní park196336 300 Národní park Podyjí19916 300 Národní park Šumava199169 000 Národní park České Švýcarsko 20007 900

10 KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK VYHLÁŠEN V ROCE 1963 ROZLOHA 549 km² Obr. 6

11 NP KRKONOŠE ostrov tundry uprostřed Evropy (unikátní mozaika horských ekosystémů)  horské lesy a louky, borovice kleč, alpínské trávníky a rašelinná společenstva. severovýchodní část Čech při hranici s Polskem rozloha činí 385 km2, k NP náleží ještě krkonošské ochranné pásmo s rozlohou 162 km2 endemity: zvonek český nebo několik druhů jestřábníků zdroj: http://www.krnap.cz/ Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9

12 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA VYHLÁŠEN V ROCE 1991 ROZLOHA 690 km² Obr. 10

13 NP ŠUMAVA účel vzniku  ochrana pestré mozaiky unikátních rozsáhlých rašelinišť, smrkových i bukových pralesů, horských luk, nespoutaných řek a ledovcových jezer. největší souvislý komplex lesů ve střední Evropě označení = zelená střecha Evropy nachází se zde 5 ledovcových jezer ohrožené druhy rostlin a živočichů: rys, los či tetřev. Některé druhy hmyzu se nevyskytují nikde jinde na světě než právě v šumavských rašeliništích. Obr. 11

14 NÁRODNÍ PARK PODYJÍ VYHLÁŠEN V ROCE 1991 ROZLOHA 63 km² Obr. 12

15 NP PODYJÍ nejmenší národní park navazuje na rakouské chráněné území Thayatal předmět ochrany = krajina říčního údolí řeky Dyje (údolí má místy hloubku až 220 m), vytváří četné meandry nivní louky, teplomilné druhy rostlin zdroj: http://www.nppodyji.cz/ Obr. 13 Obr. 14

16 NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO VYHLÁŠEN V ROCE 2000 ROZLOHA 79 km² Obr. 15

17 NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO území tvoří pískovce z období druhohor  pískovcová skalní města, kaňony, stěny apod. nejznámější útvar = Pravčická brána nad Hřenskem Obr. 16

18 Přehled CHKO I. N Á ZEV CHKODATUM VYHL ÁŠ EN Í ROZLOHA (HA) CHKO Beskydy5. 3. 1973116 600 CHKO B í l é Karpaty 3. 11. 198071 500 CHKO Blan í k 29. 12. 19814000 CHKO Blanský les8. 12. 198921 235 CHKO Broumovsko27. 3. 199141 000 CHKO Česk é středohoř í 19. 3. 1976107 000 CHKO Český kras12. 4. 197213 200 CHKO Český les1. 8. 200547 000 CHKO Český r á j 1. 3. 195518 152 CHKO Jesen í ky 19. 6. 196974 000 CHKO Jizersk é hory 8. 12. 196735 000 CHKO Kokoř í nsko 19. 3. 197627 000 CHKO Křivokl á tsko 24. 11. 197863 000 CHKO Labsk é p í skovce 27. 6. 197224 500 CHKO Litovelsk é Pomorav í 29. 10. 19909 600 CHKO Lužick é hory 19. 3. 197635 000 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast

19 Přehled CHKO II. N Á ZEV CHKODATUM VYHL ÁŠ EN Í ROZLOHA (HA) CHKO Moravský kras4. 7. 19569 200 CHKO Orlick é hory 28. 12. 196920 000 CHKO P á lava 19. 3. 19767 000 CHKO Poodř í 27. 3. 19918 150 CHKO Slavkovský les3. 5. 197464 000 CHKO Š umava 27. 12. 196394 480 CHKO Třeboňsko15. 11. 197970 000 CHKO Žď á rsk é vrchy 25. 5. 197071 500 CHKO Železn é hory 27. 3. 199138 000 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast

20 MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ slouží k ochraně zvláště cenných lokalit mohou být zřizována i v rámci velkoplošných chráněných území 4 kategorie: národní přírodní rezervace (NPR) národní přírodní památka (NPP) přírodní rezervace (PR) přírodní památka (PP)

21 Hranice maloplošných území: v terénu označena cedulí se státním znakem hranice označeny červenými pruhy (2 vně, 1 uvnitř chráněného území) Obr. 17 Obr. 18

22 Další ochrana: Kromě zvláště chráněných území se vyhlašují také: přírodní parky památné stromy Chráněné jsou i vzácné druhy rostlin a živočichů, které se dělí do 3 kategorií: druhy ohrožené silně ohrožené kriticky ohrožené

23 Samostatná práce Do mapky ČR zaznač velkoplošná chráněná území. K národním parkům přiřaď správná loga Zapiš zvláště chráněná území, která patří do Olomouckého kraje Najdi a na mapu Přerova zaznač památné stromy ve městě Zaznač na mapu Přerova maloplošná chráněná území v okolí města Podle tabulek vypiš všechna nej (největší NP, největší CHKO, nejmenší CHKO, nejmladší CHKO, nejstarší CHKO, nejstarší NP, nejmladší NP, nejmenší NP, ….) Do mapy ČR zakresli biosférické rezervace Zkus navrhnout sám logo CHKO

24 Řešení Nej.... Největší národní park - NP Šumava (683,3 km2) Největší chráněná krajinná oblast - Beskydy (1197 km2). Nejstarší chráněné území - od roku 1838 Žofínský prales a zároveň to je nejstarší přírodní rezervace v Evropě. Nejstarší chráněná krajinná oblast - od roku 1955 Český ráj. Nejstarší chráněná krajinná oblast – od roku 2005 Český les Nejmenší chráněná krajinná oblast – Blaník (4 000 ha) Nejstarší národní park - od roku 1963 Krkonošský národní park.

25 Zdroje obrázků Obr. 1: http://www.hajduch.net/system/files/image/cesko/priroda/thumb-chko-np-medium.jpghttp://www.hajduch.net/system/files/image/cesko/priroda/thumb-chko-np-medium.jpg Obr. 2: http://www.lideazeme.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_big/files/upload/story_press/2219/016_001_jpg_4935018fed.j pg http://www.lideazeme.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_big/files/upload/story_press/2219/016_001_jpg_4935018fed.j pg Obr. 3: http://itras.cz/fotogalerie/sumava/velke/061.jpghttp://itras.cz/fotogalerie/sumava/velke/061.jpg Obr. 4: http://akce.ceskesvycarsko.cz/sites/default/files/imagecache/location_image_story/promoter_logo/logo_npcs_zelene.jpg http://akce.ceskesvycarsko.cz/sites/default/files/imagecache/location_image_story/promoter_logo/logo_npcs_zelene.jpg Obr. 5: http://www.nppodyji.cz/uploads/loga_symboly/znak_web_npp.jpghttp://www.nppodyji.cz/uploads/loga_symboly/znak_web_npp.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Biosf%C3%A9rick%C3%A1_rezervace http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102 Obr. 6: http://www.krkonose.eu/index.php?s=zonykrnap&lang=1http://www.krkonose.eu/index.php?s=zonykrnap&lang=1 Obr. 7: http://www.teepek.cz/noRW_photodisplay/1048_43ace6506affaed19b45dd38eca6ea6b.jpg?1282037764http://www.teepek.cz/noRW_photodisplay/1048_43ace6506affaed19b45dd38eca6ea6b.jpg?1282037764 Obr. 8: http://www.tyden.cz/obrazek/4af948cf4855b/krkonose1-4af94a7b01622_275x351.jpghttp://www.tyden.cz/obrazek/4af948cf4855b/krkonose1-4af94a7b01622_275x351.jpg Obr. 9: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/res/data/023/002857_05_011824.jpghttp://www.casopis.ochranaprirody.cz/res/data/023/002857_05_011824.jpg Obr. 10: http://geografie.kvalitne.cz/ochrana/sumava.gifhttp://geografie.kvalitne.cz/ochrana/sumava.gif Obr. 11: http://i.idnes.cz/09/041/gal/PJE2a2de8_kurovec_ov1.jpg Obr. 12: http://iregion.dacicko.info/obr/podyji_mapa.gifhttp://iregion.dacicko.info/obr/podyji_mapa.gif Obr. 13: http://www.nppodyji.cz/photo/udoli-dyje-u-ledovych-slujihttp://www.nppodyji.cz/photo/udoli-dyje-u-ledovych-sluji Obr. 14: http://www.nppodyji.cz/photo/vazka-cervena Obr. 15: http://jetrichovicko.euweb.cz/mapanpcs.jpghttp://jetrichovicko.euweb.cz/mapanpcs.jpg Obr. 16: http://www.ceskesvycarsko.cz/turisticke-cile/pravcicka-brana/http://www.ceskesvycarsko.cz/turisticke-cile/pravcicka-brana/ Obr. 17: http://www.horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/rezervace.jpghttp://www.horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/rezervace.jpg Obr. 18: http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/AD1EE79F-EA73-4E3E-BB57-221C6D4261B7/0/cedule_a_pruhy.jpghttp://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/AD1EE79F-EA73-4E3E-BB57-221C6D4261B7/0/cedule_a_pruhy.jpg


Stáhnout ppt "OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY V ČR. LEGISLATIVA se řídí zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny zákon rozlišuje obecnou a zvláštní ochranu přírody."

Podobné prezentace


Reklamy Google