Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerské informační systémy Informační strategie MIS Datový model Ing. Dagmar Řešetková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerské informační systémy Informační strategie MIS Datový model Ing. Dagmar Řešetková"— Transkript prezentace:

1 Manažerské informační systémy Informační strategie MIS Datový model Ing. Dagmar Řešetková resetkova@seznam.cz

2 Strategické řízení a plánování rozvoje IS Proces strategického řízení a plánování rozvoje IS je činnost, která se periodicky opakuje a vede k neustálému cyklu inovací IS/IT. Probíhá v těchto základních krocích Informační strategie Reengineering firemních procesů Firemní strategie Reengineering /inovace IS/IT

3 Firemní strategie Firma Poslání Co chceme? Vize Kam směřujeme? Strategie Jak toho dosáhneme?

4 Firemní strategie Určuje poslání (vize) organizace Základní dlouhodobé cíle Směr rozvoje organizace Alokaci zdrojů

5 Firemní vize Obraz budoucnosti Smysl a účel existence každé firmy Definuje předmět podnikání Zaměřuje se na potřeby zákazníka

6 Poslání firmy Sjednocení představ vlastníků, managementu a zaměstnanců Vychází z firemní vize Odpovídá na otázky: Kdo je náš zákazník? Jak úspěšně podnikáme? …

7 Stanovení cílů Cíl – Co chci? Plán – Jak to udělám? Realizace Měření výsledku – bylo dosaženo cíle?

8 Informační strategie Informační strategie by měla obsahovat vizi, cíle a hlavní charakteristiky budoucího stavu IS/IT firmy a mimo to by měla účinně přispívat k omezení chaotického řízení jejich vývoje a provozu. Příprava a rozvoj informační strategie jsou důležité nejen z pohledu účinného fungování informačního systému, ale také z pohledu správného, systematického a cíleného vkládání investic do informačních technologií a programových prostředků

9 Schéma informační strategie Informační strategie IT strategieIS strategie Firemní strategie Analýza interních zdrojů Makroprostředí Mikroprostředí Firemní cíle Informační požadavky Cíle IS strategie

10 Řízení IS CIO – Chief Information Officer - hlavní manažer IS/IT firmy Systémový integrátor – pracovník, odpovědný za integritu IS firmy zvláště v případě budování IS formou nákupu hotových produktů Top Management Systémový integrátor CIO Útvar IS/IT

11 Řízení IS Strategické řízení Příprava informační strategie Výběr dodavatelů a nákup IS/IT Řízení financí IS/IT Taktické řízení Orgware Dodržování legislativy Ochrana dat Operativní řízení Zajištění provozu Zajištění školení a podpory zaměstnancům Zajištění bezpečnosti provozu CIO

12 MIS – Manažerské informační systémy „Manažeři nemají málo interních dat, pouze je neumí využít.“

13 MIS Úkolem MIS je zpracování agregovaných (seskupených, spojených) dat za delší časové období Výstupem jsou většinou tabulky a grafy k zachycení trendů

14 MIS – rozšířený model ERP MIS CRMERPSCM

15 Datové sklady Důležité pro implementaci MIS Skládá se z několika vrstev: Primární datové zdroje ETL procesy Datový sklad OLAP prezentace

16 Základní rysy datového skladu Sjednocení dat z primárních zdrojů Databáze Sjednocení dat z různých části firmy Časové razítko Agregační úroveň dat

17 Účel datového skladu Zpřístupnit data širšímu spektru uživatelů Jednotná „pravda“ společnosti Historie firmy Oddělení analytického a transakčního systému Různé pohledy na data

18 Proces vytváření datového skladu 1. Zdroje primárních dat 2. ETL procesy Extrakce dat Transformace dat Rozdělení atributu Standardizace Odstraňování duplicit Sloučení atributů Uložení dat 3. Datový sklad

19 Návrh schématu skladu Tabulky faktů Tabulky dimenzí Prodej zboží Dimenze výrobku Dimenze zákazníka Dimenze času

20 DATOVÝ MODEL

21 Datový model Převod reálných objektů na datové Používají se databázové programy pro efektivní práci s daty DATA = fyzický záznam INFORMACE = vjem lidského mozku

22 Tvorba datového modelu Které datové objekty nás zajímají? věty, tabulky Jaké údaje o datových objektech nás zajímají? struktura věty, položka věty Jaký je vzájemný vztah datových objektů? vazby

23 Položka věty a její atributy je určena TYPEM a DÉLKOU pro určení typu položky existují pravidla délka položky se určuje odhadem

24 Základní typy položek TextováC ČíselnáN DatumD ObjektO LogickáL

25 Textová položka v MS Access určeno pro ukládání kombinace textu a číslic (resp. znaků např. z ASCCI tabulky) omezena na maximálně 255 znaků Memo položka v MS Access určeno pro ukládání kombinace textu a číslic (resp. znaků např. z ASCCI tabulky) omezena na maximálně 65535 znaků

26 Číslo v MS Access pro data, která se účastní matematických operací bajt (velikost 1 bajt, tj. 0 až 255) celé číslo (2 bajty, tj. -32768 až 32767) dlouhé celé číslo (4 bajty) jednoduchá přesnost ( reálné číslo na 7 desetinných míst) atd.

27 Délky položek Délka se určuje kvalifikovaným odhadem Dva extrémy: Bude příliš dlouhá Bude příliš krátká

28 Relační datový model Zkoumáme relační vztahy mezi jednotlivými datovými objekty Kolik záznamů v tabulce jedné odpovídá kolika záznamům v tabulce druhé?

29 Relační vztahy 1:1 - jedné větě na levé straně odpovídá jedna věta na pravé straně 1:N - jedné větě na levé straně odpovídá více vět na pravé straně N:1 - více větám na levé straně odpovídá jedna věta na pravé straně N:M - více větám na levé straně odpovídá více vět na pravé straně

30 Funkční/datové modelování Slovní popis algoritmu Specifikace dokumentu Procesní diagram Stavový diagram Šachovnicová tabulka Diagram toku dat Vývojový diagram Rozhodovací tabulka

31 Příklad popišme funkční model procesu „ZKOUŠKA STUDENTA“ na VŠ

32 Funkční popis modelu

33 Slovní popis algoritmu Student získá zápočet Pokud ne  náhradní termín. Zápočet zapíše učitel do „Indexu“ Učitel vypíše termín zkoušky. Student se přihlásí na zkoušku (je vypsaný termín, student má zápočet, není už přihlášen, nemá vyčerpané 3 termíny, termín zkoušky je volný. Pokud nemá zápočet, nemůže se zapsat na zkoušku.)

34 Student se může odhlásit ze zkoušky datum < datum zkoušky Student přijde na zkoušku Student píše test. Je-li test úspěšný, může pokračovat na ústní zkoušku, pokud ne, zapíše se hodnocení „F “ do „indexu.“ Student skládá ústní zkoušku. Jsou mu kladeny otázky, odpovídá. Pokud u ústní zkoušky uspěje, dostává známku (A-E), kterou učitel zapisuje do „indexu“. Slovní popis algoritmu

35 Učitel vytiskne zkušební zprávu Po ukončení zkoušky jsou uvolněni přihlášení studenti z přihlášených studentů Slovní popis algoritmu

36 Procesní diagram Při tvorbě kreslíme na levou stranu stránky události, které proces ovlivňují, na pravé straně zachycujeme jednotlivé činnosti. Diagram můžeme kreslit na různých stupních podrobnosti podle potřeby. Zpravidla začínáme na nejvyšším stupni zobecnění a podle potřeby diagram převádíme na dílčí řešení jednotlivých činností

37 Procesní diagram - schéma událost Činnost 1 Funkce 1 Činnost 3 Činnost 2 Funkce 2 Funkce 3 událost

38 Stavový diagram Stavový diagram nám zachycuje stavy vybraného objektu a určuje, co způsobuje přechody z jednoho stavu do druhého

39

40 DFD diagram V DFD diagramu se téměř nedají zachytit rozhodovací procesy, na druhou stranu velmi přehledně znázorňuje, s jakými datovými soubory se ve kterém procesu pracuje síť procesů, které plní jednotlivé funkce a předávají si mezi sebou informace nástroj strukturované analýzy

41 DFD diagram - značky Proces Číslo Proces Místo Proces definuje daný děj, činnost Externí zdroj dat Externí zdroj dat popisuje, kdo a kdy data poskytuje/přijímá Uložení dat Uložení dat určuje, o jaký datový soubor se jedná Proces

42 DFD diagram

43 Vývojový diagram Vývojový diagram patří společně s DFD diagramem k nejpoužívanějším. VÝHODA - možnost zachycení rozhodovacích procesů (splnění a nesplnění podmínek)

44 Vývojový diagram - značky

45

46 DĚKUJI ZA POZORNOST.


Stáhnout ppt "Manažerské informační systémy Informační strategie MIS Datový model Ing. Dagmar Řešetková"

Podobné prezentace


Reklamy Google