Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014"— Transkript prezentace:

1 11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014
ZKVALITŇOVÁNÍ PROSTOROVÝCH DAT VYUŽÍVANÝCH V ROZHODOVACÍCH PROCESECH VEŘEJNOU SPRÁVOU A CELOU SPOLEČNOSTÍ Václav Čada ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky

2 11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014
Motto… Proces řízení a správy společnosti závaznými legislativními předpisy, které pro veřejnou správu, místní samosprávy, instituce i řadové občany generuje ze strany státu řadu povinností. Jestliže stát plnění povinností pod sankcemi vyžaduje, je nezbytně nutné vytvořit předem odpovídající podmínky a prostředí pro plnění stanovených povinností. Z tohoto pohledu je nezastupitelná role každého státu dnes také v oblasti pořizování, správě a poskytování relevantních a garantovaných základních geografických dat. Kvalita rozhodovacích procesů je v mnoha případech ovlivněna kvalitou a dostupností geografických dat.

3 11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014
Základní prostorová data pro infrastrukturu pro prostorové informace v Evropském společenství zákona č. 200/1994 Sb. §4, odst.3 a) základní státní mapová díla pro veřejné použití,  Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb. b) geodetické údaje o zařízeních geodetických základů, c) databáze, d) ortofotografické zobrazení území celé republiky, e) databázový soubor geografického názvosloví. Základní státní mapové dílo - kartografické dílo se základním všeobecně využitelným obsahem, souvisle zobrazující území podle jednotných zásad, vytvářené a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu.

4 11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014
Lutonina (KP Zlín)

5 11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014
Večeře K.: Katastr 2014 a výhled do dalšího desetiletí, GaKO č.5/ročník 62(102) Vypovídací schopnost KN jako informačního systému o území se zvyšovat nedaří. Zvýšení přesnosti geometrického a polohového určení nemovitostí je finančně i časově náročný úkol, který budou řešit i následující generace… Absence systematické činnosti KÚ v podobě revizí KN se tak stává významným problémem… Komplikovaná situace se postupně vytvořila v oblasti souladu evidovaných parcel a budov se skutečností a v přesnosti geometrického a zejména polohového určení nemovitostí. Stále existuje velké procento budov buď v KN neevidovaných, nebo evidovaných v nějakém historickém stavu před podstatnými přestavbami… Varující je skutečnost, že ani v procesu obnovy katastrálního operátu novým mapováním se nedaří tyto problémy odstraňovat…

6 Strategický cíl č.3 GeoInfoStrategie
11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014 Strategický cíl č.3 GeoInfoStrategie Zkvalitňování a další rozvoj datového fondu prostorových dat pro jejich využívání veřejnou správou a celou společností je nezbytné stanovit datové sady prostorových dat, která potřebuje veřejná správa pro svoji činnost, je nutné stanovit způsob jejich pořízení, správy, aktualizace a také závaznosti, včetně určení správců a gestorů za tato data, je třeba zajistit standardizaci dat a jejich interoperabilitu, a to včetně zohlednění závazných mezinárodních norem. dlouhodobě není uspokojivě řešena problematika základních dat s vícenásobným využitím. Národní sada prostorových objektů (NaSaPO)

7 Specifické cíle – PRIORITNÍ TÉMATA GeoInfoStrategie
11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014 Specifické cíle – PRIORITNÍ TÉMATA GeoInfoStrategie Legislativní rámec (zákon o národní infrastruktuře a prostorových informacích) Národní integrační platforma pro prostorové informace (prostředek pro integraci informačních systémů jako sdílené služby) Národní geoportál Vzdělávání Národní Sada Prostorových Objektů

8 Proč NaSaPO prioritní téma GeoInfoStrategie?
11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014 Proč NaSaPO prioritní téma GeoInfoStrategie? Data – nedílná součást jakékoli funkční geoinformační infrastruktury Spolehlivá data – základní předpoklad generování kvalitních informací ꞊› nekvalitní informace ≡ dezinformace

9 Základní vlastnosti NaSaPO
11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014 Základní vlastnosti NaSaPO Stanovená množina geografických objektů s garancí identifikace a prostorové polohy na celém území státu SŽDC Obvod dráhy (veřejnosti přístupné plochy, budoucí obvod dráhy) Osy kolejí (budoucí osy kolejí) Styk nebo křížení dráhy s cizím vedením (železniční přejezdy, mosty, křížení s produktovody) Budovy a zařízení určené k uspokojování přepravních potřeb a poskytování služeb spojených s přepravou veřejnosti (výpravní budovy, nástupiště, skladiště, rampy) Plochy stavby pro nakládku a vykládku Ochranné pásmo dráhy (budoucí ochranné pásmo dráhy) – odvozený objekt

10 Základní vlastnosti NaSaPO
11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014 Základní vlastnosti NaSaPO V NaSaPO budou definovány objekty s jednotnými společnými vlastnostmi Legislativně bude stanoven správce a editor jednotlivých geografických objektů odpovědný za jejich vymezení a vedení Legislativně a technologicky vymezené procesy pořízení, správy, vedení a aktualizace dat

11 Základní vlastnosti NaSaPO
11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014 Základní vlastnosti NaSaPO Geografické objekty NaSaPO s nižší úrovní podrobnosti budou vytvářeny na základě modelové generalizace

12 Základní vlastnosti NaSaPO
11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014 Základní vlastnosti NaSaPO NaSaPO bude vedena v jednotném souřadnicovém systému a výškovém systému Pro založení NaSaPO bude maximálně využito stávajících dat s odpovídajícími specifikacemi a procesů toků dat Sběr, správa a poskytování dat bude v souladu s principy INSPIRE Specifikace geografických objektů NaSaPO jsou definovány v souladu s prováděcími pravidly INSPIRE a metadata s národním metadatovým profilem

13 Základní vlastnosti NaSaPO
11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014 Základní vlastnosti NaSaPO NaSaPO bude závazným podkladem a účelovým výstupem informačních systémů veřejné správy Geografické vzhledy NaSaPO budou zdrojem pro účelové výstupy typu ÚAP, DTM, Registr dopravní infrastruktury, Registr technické infrastruktury (včetně Registru pasivní infrastruktury) NaSaPO bude závazným podkladem pro tvorbu státního mapového díla (podstatná část obsahu státních mapových děl bude kartografickou reprezentací vybraných geografických vzhledů NaSaPO)

14 Toky dat do NaSaPO Stávající datové zdroje
11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014 Toky dat do NaSaPO Stávající datové zdroje dokumentární dílo státních hranic, databáze Geonames,… Dokumentace skutečného provedení staveb dokumentace by měla doznat změn tak, aby byly doplněny atributy např. vlastnictví objektů … Nové mapování nemělo by se však jednat o „resortní mapování“, ale reflektovat požadavky v území i dalších institucí, organizací a občanů… Nutno získat sdružené finanční zdroje – evropské strukturální fondy, státní prostředky, prostředky obecních samospráv, institucionální, firemní i soukromé finanční zdroje

15 Nutné podmínky pro realizaci NaSaPO
11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014 Nutné podmínky pro realizaci NaSaPO Legislativní zajištění včetně vynutitelných sankcí Institucionální zabezpečení NaSaPO Zabezpečení sdružených finančních zdrojů na sběr, vedení a údržbu NaSaPO Explicitní vyjádření souladu NaSaPO s principy INSPIRE Explicitní vyjádření souladu NaSaPO s principy INSPIRE

16 Podněty pro geodety v procesu realizace NaSaPO
11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014 Podněty pro geodety v procesu realizace NaSaPO Zajištění toků garantovaných geodat do NaSaPO Ověřování kvality základních prostorových dat Definování a vymezení objektů NaSaPO a jejich vazeb Budování NaSaPO jako distribuovaného informačního systému a institucionální zabezpečení NaSaPO

17 11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014
Start

18 Děkuji Vám za pozornost!
Závěr LITERATURA Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR při přípravě, řešení, realizaci a testování projektu „Digitální mapa veřejné správy“. (2008) Praha Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb. a vyhlášky č. 311/2009 Sb. Mildorf, T. (2012) Modelová generalizace pozemkového datového modelu. Disertační práce. Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 257/2013 Sb. Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google