Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody sb ě ru dat a možnosti jejich analýzy Kvalitativní výzkum – sběr dat a práce s nimi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody sb ě ru dat a možnosti jejich analýzy Kvalitativní výzkum – sběr dat a práce s nimi."— Transkript prezentace:

1 Metody sb ě ru dat a možnosti jejich analýzy Kvalitativní výzkum – sběr dat a práce s nimi

2 Metody sběru dat Pozorování Rozhovor Ohniskové skupiny Projektivní metody Videozáznamy

3 Pozorování strukturované vs. nestrukturované (p ř edem vymezené a ur č ené jevy vs. vágn ě formulovaný seznam otázek) - nap ř. Flanders ů v systém; návrh plánu pozorování – témata/otázky, záznamový arch, vstup do terénu, klí č ové osoby, terénní poznámky maximáln ě využívat záznam – možnost opakovaného pozorování

4 Pozorování

5 pozorování OSTRAQ Je upravený Flanders ů v systém, který obsahuje redukované po č ty kategorií: O – ticho ve t ř íd ě S – mluví žáci T – mluví u č itel (krom ě otázek položených žák ů m) R – verbální odmítnutí žák ů, jejich kritika, trestání A – akceptace, empatie, odm ě ny, pochvaly, povzbuzování žák ů Q – otázky pro žáky (k rozvoji poznávacích funkcí) Index direktivity Je hodnota, která ozna č uje míru direktivity u č itele v hodin ě. Vypo č ítá se podle následujícího vztahu, ve kterém se uplat ň ují kategorie systému I d = (A+Q)/(T+R) Hodnota I d 1 ozna č uje spíše nedirektivního u č itele, resp. nedirektivní styl ř ízení u č ebních č inností žák ů.

6 Rozhovor nestrukturovaný („b ě žný rozhovor“, zvl. formou je narativní r., flexibilita vs. problém držet se relevantních témat, cíl ů studie) polostrukturovaný (schéma závazných otázek – tzv. jádro) strukturovaný (po ř adí a zn ě ní otázek je stanoveno) navázat kontakt, informovat (pro č, o nás, kolik č asu) a získat souhlas, domluvit se na rozhovoru, ukon č ení - v ě novat dostatek pozornosti ú č astník ů m otázky rozhodovací (ano-ne), alternativní, dopl ň ovací p ř ímé, nep ř ímé, projektivní

7 Ohniskové skupiny skupinová debata na téma ur č ené výzkumníkem (ohnisko) r ů zná míra strukturovanosti r ů zné role výzkumníka moderátor diskuse (p ř ípadn ě další pomocný moderátor) pozorovatel p ř íprava výb ě r a oslovení ú č astník ů, místo, č as (úm ě rný velikosti skupiny, 6-10, max. 18-20) záznam, kolik skupin? – pokud hlavní metoda, alespo ň 3-6 pr ů b ě h zahájení (p ř ivítání, informování, seznámení s pravidly) úvodní diskuse a motivace – nastartování jádro diskuse- menší zasahování moderátora ukon č ení;

8 Ohniskové skupiny pravidla ohniskové skupiny

9 Projektivní metody projektivní princip (jakýkoli „produkce“ – slovni, pohybová, výtvarná atd.) nap ř. : Lidé mají r ů zné p ř edstavy o r ů zných v ě cech, lidech, situacích v život ě. Zajímalo by nás, jak byste popsal(a) dobrého žáka… 20 statement test

10 Triangulace rozmanitost pohled ů na zkoumanou otázku kombinace metod (nap ř.pozorování, ohnisková skupina) kombinace zdroj ů dat (dotazování u č itele, jeho koleg ů, jeho žák ů ) kombinace p ř ístup ů (kvanti- kvali)

11 Analýza kvalitativních dat realistický p ř ístup – výpov ěď ú č astníka je pravdivý popis reality (indikátor reality) narativistický p ř ístup – výpov ěď ú č astníka je jeho konstruování (jeho zp ů sob interpretace) reality nutnost udržovat spojení mezi tvrzením a zdrojem dat (ne „U nesouhlasí s ŠVP“ – ale „U ř íká, že nesouhlasí s ŠVP“ – odtud se ptáme dál nikoli pro č U nesouhlasí s ŠVP, ale pro č U ř íká, že nesouhlasí s ŠVP)

12 Základem je otevřené kódování p ř i volb ě kódu si klademe otázku, o č em daná č ást textu vypovídá návodné otázky co – téma?, jev? kdo – o koho jde, v jaklých rolích? kdy – jaký č as, jak dlouho? kde? – místo, prostor, lokalizace? jak intenzivn ě – jak moc, jak siln ě ? pro č ? – p ř í č iny? kv ů li č emu? – jaký zám ě r? pomocí č eho – jaké strategie? jaké prost ř edky? ur č itá pasáž m ů že nést víc než jeden kód

13 jako kódy používáme zkratkovité vyjád ř ení významu správné „nálepky“

14 Běžné chyby v kódování p ř ílišná reproduktivnost (vybírají se klí č ová slova, in vivo termíny) p ř íliš dlouhé úseky jedním kódem – ztráta informací nep ř esné vystižení sd ě lovaného významu (nep ř iléhavá „nálepka“)

15 Analýza kvalitativních dat postupn ě seznam kód ů - z n ě j kategorie kategorie jako nad ř azené ozna č ení více konkrétních projev ů trsy kód ů dále lze zpracovat vý č tem analýzou odchylných p ř ípad ů – specifikace podmínek výskytu vzorc ů ur č itých kód ů komparace – porovnávání r ů zných vzorc ů

16 Analýza kvalitativních dat analytické závorkování – to, co zkoumáme má vždy dv ě roviny – CO (co se d ě je, co ú č astník vypovídá) a JAK (to ú č astník popisuje – jakým zp ů sobem, jaké volí prost ř edky, jak popisuje sebe) nejprve kódujeme CO, potom stejný materiál JAK vytvá ř ení struktur, p ř íb ě h ů „vyložení karet“ – p ř epovídání pomocí kód ů kontrastování – dva protikladné, „krajní“ p ř ípady typologizace

17 Analýza kvalitativních dat techniky zakotvené teorie otev ř ené kódování – axiální kódování – selektivní kódování model Strausse, Corbinové p ř í č inné podmínky  jev  kontext  intervenující podmínky  následky

18 Analýza kvalitativních dat všechny zp ů soby zpracování otev ř ených kód ů sm ěř ují k vytvo ř ení analytického obrazu (analytického p ř íb ě hu) - jak to je…?, pro č se d ě je tohle…? jaké jsou postoje…? co bylo v datech, jaké kategorie, jaká vzniká teorie – jaké prom ě nné a jaké bztahy mezi nimi jsme nalezli primární interpretace (vlastn ě úrove ň analýzy dat - nesta č í), sekundární interpretace – o č em naše data vypovídají, co jsme nalezli a pro č se to, co jsme nalezli d ě je, č i jak je to vysv ě tlitelné

19 ukázka textu

20


Stáhnout ppt "Metody sb ě ru dat a možnosti jejich analýzy Kvalitativní výzkum – sběr dat a práce s nimi."

Podobné prezentace


Reklamy Google