Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza kvantitativních dat I. Popisné statistiky a explorační analýza

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza kvantitativních dat I. Popisné statistiky a explorační analýza"— Transkript prezentace:

1 Analýza kvantitativních dat I. Popisné statistiky a explorační analýza
UK FHS Historická sociologie (LS 2014+) Analýza kvantitativních dat I. Popisné statistiky a explorační analýza Jiří Šafr jiri.safr(zavináč)seznam.cz vytvořeno , poslední aktualizace

2 Obsah Analýza kvantitativních dat (obecné principy)
Dva základní typy (přístupy ke) statistiky Připomenutí základních pojmů – typy znaků Jednoduché popisné statistiky → třídění dat 1. stupně (jednorozměrná analýza): Střední hodnoty: modus, medián, průměr Variance-rozptýlení dat: rozptyl, směrodatná odchylka Další míry variability-rozptýlení (rozpětí, kvantily, špičatost, šikmost) Střední hodnoty a míry variability v SPSS Míry variability pro kategoriální proměnné (úvod): Směrodatná odchylka pro dichotomickou proměnnou Variační poměr – v Vlastnosti rozdělení znaků Ověření normality rozložení dat Na co si dát v datech pozor Standardizace na z-skóre

3 Analýza kvantitativních dat
Předmětem statistického zkoumání jsou hromadné jevy: výskyt vlastností u velkého počtu prvků – statistických jednotek (osoby, organizace, události,…) Jejich vlastnosti vyjadřují statistické znaky (= proměnné): kvantitativní (číselné)/ kvalitativní (slovní). Získání dat pomocí šetření: - úplné-vyčerpávající - výběrové (pouze u části populace → výběrový soubor, který reprezentuje základní soubor) [Cyhelský, Hustopecký, Závodský 1978]

4 Dva základní typy statistiky
Popisná statistika: metody pro zjišťování a sumarizaci informací → grafy, tabulky, popisné charakteristiky (průměr, rozptyl percentily,..) Inferenční statistika (statistická indukce): metody pro přijímání a měření spolehlivosti závěrů o populaci založených na informacích získaných z jejího výběru (odhad parametru na základě výběru z populace)

5 Proces analýzy dat musíme promyslet již ve stadiu plánování dotazníku (modelu vztahů a hypotéz).

6 Nejprve malé připomenutí základních pojmů

7 Základní pojmy Populace Základní soubor Výběrový soubor (vzorek)
Datový soubor Znak Třídění dat (jedno a vícestupňové) Absolutní četnost Relativní (poměrná) četnost Kumulativní četnost Distribuce (rozdělení) hodnot proměnné

8 Typy znaků – proměnných
Kategoriální: Nominální Kategorie jsou rovnocenné (na úrovni jmen) př.: pohlaví, jména, typ rodiny, barva vlasů, profese Pořadové (ordinální) Kategorie lze seřadit do hierarchie Lze se ptát: vyšší/nižší apod., ale ne o kolik např.: spokojenost, stupeň souhlasu Kardinální (intervalové/poměrové): číselné proměnné lze se ptát větší/ menší a o kolik př.: věk, příjem, počet dětí → Různé typy znaků vyžadují v analýze odlišné přístupy (statistické míry).

9

10 Znaky / proměnné kardinální
A) intervalové – nemají přirozený počátek: obsahový smysl má rozdíl ale nikoliv podíl Příklad: „Dnes je o 10 st. C tepleji“, ale ne „o 25% tepleji.“ / IQ nemá nulu B) poměrové – mají přirozený počátek (0 má význam), tudíž lze uvažovat i podíl. Příklad: „nulové“ i „dvojnásobné tržby“

11 Jednoduché popisné statistiky
třídění dat 1. stupně: Střední hodnoty Míry variability

12 Střední hodnoty: nominální znaky → modus
ordinální znaky → medián (aritmetický průměr) intervalové znaky → aritmetický průměr Pomocí „jednoho čísla“ vyjadřujeme vlastnost znaku → typická hodnota datové řady

13 Základní střední hodnoty (míry centrální tendence)
Modus (Mo) = kategorie s největší četností Nelze s ním provádět žádné algebraické operace. Může existovat i více modálních kategorií. Medián (Me) = hodnota, která je ve prostředku všech pozorování seřazených podle hodnot nebo jinak řečeno: Hodnota proměnné, před níž je polovina pozorování majících menší hodnotu a za níž je druhá polovina pozorování majících větší hodnotu než má medián. Při sudém počtu hodnot: průměr dvou prostředních hodnot. _ Aritmetický průměr (X) = součet hodnot dělený počtem pozorování Pro symetrické rozložení hodnot je Mo = Me = X

14 Modus (mode) [Babbie 1995]

15 Medián Poznámka: zde je důležité, aby hodnoty znaku byly seřazeny.
Máme 31 případů (žáků) seřazených podle věku, tj. medián je uprostřed (16. žák): 50 % případů je pod a 50 % nad ním. Zde je medián zároveň modusem i průměrem. [Babbie 1995]

16 Průměr [Babbie 1995]

17 Střední hodnoty a jejich limity
Střední hodnota → popis rozložení hodnot znaku „pomocí jednoho „typického“ čísla“ – těžiště uspořádání hodnot znaku To má pochopitelně limity: - jedno číslo většinou nestačí (málokdy mají všechny případy přibližně stejnou hodnotu) - neříká nic o variabilitě – rozptýlení dat - moc se nehodí pro kategoriální znaky (místo modusu ukazujeme raději celou distribuci v %) Proto je vždy používáme zároveň s údaji o variabilitě, rozptylu → “kvalitativní“ informace

18 Charakteristiky variability → „Kvalitativní“ charakteristiky středních hodnot
Rozptyl = střední hodnota kvadrátů odchylek od střední hodnoty Směrodatná odchylka = odmocnina z rozptylu náhodné veličiny (na rozdíl od rozptylu je v původních jednotkách proměnné) Výběrová směrodatná odchylka (dtto ale ve výběrovém souboru → malinká úprava ve vzorci, logicky jde o odmocninu z výběrového rozptylu)

19 Charakteristiky variability kardinálních znaků: Rozptyl a Směrodatná odchylka
Udávají koncentraci nebo rozptýlení kolem střední hodnoty. Ukazují na „kvalitu“ průměru. Rozptyl (σ2) = součet kvadratických odchylek od průměru dělený rozsahem výběru (pokud jde o výběrový soubor tak navíc zmenšeným o 1) (anglicky Variance) Směrodatná odchylka (σ) = odmocnina z rozptylu (anglicky Standard Deviation – STDDEV) Směrodatná odchylka je míra rozptýlení hodnot od průměrné (střední) hodnoty vyjádřená v původních hodnotách, v nichž proměnnou měříme (např. u věku v letech). Naproti tomu samotný rozptyl je bezrozměrný a špatně se tak interpretuje. Existují také míry variability pro kategoriální (nominální) znaky, viz dále.

20 Výpočet směrodatné odchylky
pozorování: 2 5 4 3 1 8 6 7 odchylky od prům.: -2 -1 -3 čtverce odchylek 9 16 Máme pozorování: součet řady = 40; počet případů n = 10; průměr = 40/10 = 4 odchylky od průměru (X=4): (součet odchylek je 9 – 9 = 0) čtverce odchylek: součet čtverců odchylek = 52 průměrná čtvercová odchylka tj. rozptyl σ2= 52/10= 5,2 směrodatná odchylka (odmocnina z rozptylu) s = 2,28 Existují dva vzorečky: pro populační směrodatnou odchylku (zde – pro celou populaci) a pro výběrovou, tj. jen pro vzorek z populace, v níž je ve jmenovateli místo „n „n-1“.

21 Výpočet směrodatné odchylky
Obdobné jako předchozí příklad, ale vynechali jsme jedno – poslední pozorování (n=9). Příklad 2. Máme pozorování: Součet řady = 33; n = 9; průměr = 33/9 = 3,66 odchylky od průměru: -1,66 1,34 0,34 -0,66 -2,66 4, ,66 2,34 -1,66 součet odchylek je = 0 čtverce odchylek: 2,76; 1,80; 0,12; 0,44; 7,08; 18,84; 2,76; 5,48; 2,76 součet čtverců odchylek = 42,04 průměrná čtvercová odchylka tj. rozptyl = 42,04 /9= 4,67 směrodatná odchylka (odmocnina z rozptylu) = 2,16

22 Příklad k procvičení DATA: Věk AKD1 LS 2012 Porovnejte střední hodnoty (průměr, medián) a směrodatnou odchylku u skupin studentů z Denního a Kombinovaného studia Denní 23 25 24 22 Kombinované 33 30 48 25 31 46 49 38 26 28

23 Směrodatná odchylka v Excelu
STDEVPA pro základní soubor STDEVA pro výběrový soubor V SPSS je výpočet pro výběrovou směrodatnou odchylku StD (tj. pro vzorek z populace).

24 Další popisné statistiky - variabilita
Pro kardinální (číselné) proměnné Minimum / maximum Rozpětí (= max - min) Kvantily: dolní a horní kvartil → mezikvartilové rozpětí (jsou ale jiné členění do stejně početně zastoupených skupin, např. tercily (33 % / 33 % / 33 %), decily (10 % / 10 % …) Koeficienty šikmosti (Skewness) Koeficienty špičatosti (Kurtosis) Variační koeficient (= podíl směr.odchylky a průměru) Pro kategoriální proměnné míry variability (variační koeficient a jeho varianty) – viz AKD II. 9. Míry variability: variační koeficient a další indexy

25 Různé typy proměnných a odpovídající popisné statistiky (střední hodnoty, míry variability, grafy, …) Zdroj: [Rachad 2003: 81].

26 Střední hodnoty a míry variability v SPSS
K dispozici máme více možností, např. pomocí příkazů: FREQUENCIES, MEANS, DESCRIPTIVES a EXAMINE. FREQUENCIES vek /STATISTICS MEAN STDDEV MEDIAN MODE. *průměr, směrodatná odchylka, medián a Modus (tabulku frekvencí lze vypnout pomocí přidání /FORMAT NOTABLE.). MEANS vek /CELLS MEAN STDDEV MEDIAN COUNT. *průměr, směrodatná odchylka, medián a počet případů. DESCRIPTIVES vek. *průměr, směrodatná odchylka, počet případů; vhodné pro porovnání hodnot u více proměnných. EXAMINE vek /PLOT NONE. *velké množství statistik pro střední hodnoty a variabilitu, zde bez grafů.

27 Střední hodnoty a míry variability v SPSS (output)
Frequencies Means Descriptives Explore

28 Směrodatná odchylka pro dichotomickou proměnnou (podíl)
Variance = p*q kde p (resp. q) je pravděpodobnost (tj. p = % / 100). Směrodatná odchylka = √p*q nebo √p(1-p) Příklad: p = 0,29 q = 0,71 StD = √0,29*0,71 = 0,45 Pokud máme hodnoty dichotomické proměnné kódovány jako 0/1 (např. 0=nepracuje, 1=pracuje), pak lze v SPSS použít např. Descriptives (vzorec není ale stejný – výsledek se může nepatrně lišit).

29 Kvanitly Kvantily (obecně) → členění do stejně početně zastoupených skupin Tercily: tři skupiny (33 % / 33 % / 33 %) Decily: deset skupin (10 % / 10 % …) Kvartily: čtyři skupiny (25 % / 25 % / 25 % / 25 %) → mezikvartilové rozpětí: rozdíl horního a dolního kvartilu (x75 – x25) Zobrazujeme je (spolu s mediánem) v Boxplotu → jejich poloha ukáže na zešikmení (čím blíže je H nebo D kvartil k mediánu, tím větší zešikmení) Určení kvantilů v SPSS pomocí NTILES: FREQUENCIES vek /NTILES (4). *číslo v závorce určuje, pro kolik stejných skupin chceme určit hranice hodnot (na jejich základě můžeme dále rekódovat kardinální-spojitý znak na ordinální-kategoriální).

30 Boxplot – vousaté krabičky: vizualizace distribuce
KVARTILY dělí statistický soubor na desetiny: dolní Q0,25 (Q1) a horní Q0,denní5 (Q3) Interkvartilové rozpětí: HH = horní kvartil + 1,5 násobku interkvartilového rozpětí DH = dolní kvartil + 1,5 násobku interkvartilového rozpětí

31 Variabilita hodnot u nominálního znaku
Na rozdíl od kardinálních-numerických znaků tvar rozložení nedává smysl (v histogramu), protože kategorie nemají žádný číselný - hierarchický význam. (u ordinálních znaků tvar rozložení ovšem určitou informaci podává). Variabilita znaku je dána rozptýleností / koncentrací podílů (%) v jednotlivých kategoriích (nulová je tehdy jsou-li kategorie % stejně zastoupené).

32 Míry variability pro kategoriální proměnné poněkud složitější situace (než u kardinálních znaků)
Nominální proměnné: Variační poměr – v Nominální rozptyl – D (nomvar) (Giniho koeficient) → relativní počet všech dvojic, které nejsou ve stejné kategorii Normalizovaný nominální rozptyl (norm. nomvar nebo IQV) Entropie – H normalizovaná entropie – H* Ordinální proměnné: Ordinální rozptyl - dorvar Variační koeficient a jeho varianty – viz AKD II. 9. Míry variability: variační koeficient a další indexy Viz také

33 Vlastnosti měr variability kategoriálních znaků
Čím vyšší hodnota tím vyšší heterogenita souboru Jsou rovny nule, když je celý soubor soustředěn do jedné kategorie (nulové rozptýlení) → úplná homogenita Maximální hodnota = rovnoměrné rozložení dat (kategorií) → úplná heterogenita Ukazují do jaké míry, jsou data koncentrována kolem své charakteristické hodnoty (→ modální kategorie), tj. jak moc je tato hodnota typická pro celý soubor. Zdroj: [Řehák, Řeháková 1986: 66-69]

34 Variační poměr – v Nejjednodušší míra variability.
Pokud je více modálních kategorií uvažujeme nejvyšší četnost pouze jednou. Výhodou v je jednoduchost výpočtu. Nevýhodou v je, že je založeno pouze na modální četnosti (normvar – D je pracnější,ale odráží celou strukturu tabulky). Zdroj: [Řehák, Řeháková 1986: 66]

35 Příklad: Variační poměr – v (DATA)
[Řehák, Řeháková 1986: 68-70; Agresti, Agresti 1978]

36 Příklad: Variační poměr – v
Způsob získávání denního tisku u pravidelných čtenářů, pro Periodikum J (N = 1289) Předplácí Kupuje K disp. v práci Půjčuje si Získává jinak Celkem N % z celku 48,3% 24,1% 6,9% 16,4% 43,0% 100 116 8,9 lze spočítat v Excelu: v = 1 – (56,028 / 116) = 0,517 V může sloužit k porovnání variability rozložení několika znaků (např. zde různých periodik) nebo podskupin v třídění 2.stupně (podobně jako Směrod.odchylka u kardinálních znaků). Zde způsoby získávání u různých periodik: např. periodikum J (v=0,517) má dvojnásobný variační poměr než periodikum H (v=0,224), tj. způsoby jeho získávání jsou mnohem variabilnější (všimněte si, že u tiskoviny H představuje modus „Kupuje“ celých 77,6 %). Zdroj: [Řehák, Řeháková 1986: 68-69]

37 Nominální variance (nomvar) Index diversity (D)
nomvar nebo D Kde: p – podíl pozorování v dané i-té kategorii → podíl všech dvojic jednotek, které nemají stejnou hodnotu znaku nebo také → pravděpodobnost, že dva náhodně vybraní jedinci z populace budou patřit do rozdílných kategorií. Index je tím vyšší, čím více je kategorií a čím více jsou pozorování rozptýlena rovnoměrně v těchto kategoriích. [Řehák, Řeháková 1986: 68-70; Agresti, Agresti 1978]

38 Více k varianci kategoriálních znaků v AKD II. http://metodykv. wz
SPSS míry variability pro kategoriální proměnné neumí, ale na již hotovou tabulku (FREQUENCIES) lze v outputu použít skript Míry variability pro kategorizované proměnné

39 Vlastnosti rozdělení znaků
popisná statistka pro kardinální znaky v grafickém znázornění

40 Symetrie, variabilita Vlastnosti rozložení hodnot znaku, jsou dány střední hodnotou (průměrem) a rozptylem hodnot [Hanousek, Charamza 1992: 21]

41 Šikmost a špičatost → odchylky od symetrie (šikmost) a variability (špičatost/plochost) [Hanousek, Charamza 1992: 21]

42 Normální rozložení hodnot a směrodatná odchylka
Rozložení hodnot (tvar křivky) je dán průměrem a rozptylem. Zde jde o normované (standardizované) normální rozdělení, kde μ=0 a σ=1 Platí, že v ploše pod křivkou vymezené +/- 1 směrodatnou odchylkou od průměru je 68 % případů (cca 2/3). Jde o teoretické rozložení hodnot, v praxi vždy dochází k nějaké odchylce od tohoto normálního rozložení. Pro většinu analýz kardinálních znaků (např. průměr nebo korelace) potřebujeme, aby se rozložení proměnných co nejméně odchylovalo od tohoto tvaru (gaussovy křivky).

43 A k čemu variabilita dat (směrodatná odchylka) je?
Směrodatná odchylka ukazuje na to, jak „kvalitně“ popisuje průměr data. (nulová STDEV = všechny případy mají stejnou hodnotu, tj. průměr) → uvádíme-li průměr, tak vždy uvedeme i směrodatnou odchylku (StDev) Distribuci hodnot – varianci v datech musíme věcně interpretovat (StdDev, míry šikmosti, percentily, …). Před výpočty u numerické proměnné (korelace, průměr, …) ověřujeme rozložení hodnot, zda se (výrazněji) nevychyluje od normálního rozložení. A pro výběrová data, tj. náhodný(!) vzorek z populace platí: normální rozdělení je vlastně zákonem chyb měření (a to i těch o nichž nevíme, tj. přímo jsme je neměřili). A na tom jsou postaveny principy inferenční statistiky (testování hypotéz) Směrodatná odchylka slouží k výpočtu Standardní chyby (S.E.) → kvantifikace chyb měření

44 Ověření normality rozložení dat
Histogram → vizuálně orientačně Podrobněji a přesněji: Q-Q graf (quantile-quantile): ukazuje kvantily pozorované distribuce proměnné proti kvantilů zvolené distribuční funkce Normálně rozložená data → přímkový charakter v SPSS: Analyze, Descriptive statistics, Q-Q plots Kolmogorov-Smirnov test: H0 = data jsou normálně rozložena, Pozor na interpretaci výsledku: nízké! p (< 0,05) → distribuce dat se statisticky signifikantně lišší od normální distribuce. v SPSS: Analyze, Nonparametric Tests, 1-Sample K-S... Dojde-li k porušení normality rozložení → rekódování, transformace (např. logaritmická), použití neparametrických metod

45 Rozložení četností a Q-Q graf

46 Na co si dát v datech pozor
Variance a střední hodnoty

47 Vzájemná poloha průměru a mediánu

48 Průměr a rozptyl nejsou všechno!
Ve všech třech případech stejné: maximum 170 průměr 85 směrodatná odchylka 25,8 Výsledek testu (interval hodnot) případ 1 případ 2 případ 3 případ 4 20-29 1 - 30-39 4 2 40-49 6 5 12 50-59 8 10 34 60-69 16 70-79 17 80-89 18 90-99 7 3 šikmost 0,00 0,57 špičatost -0,43 0,18 -1,23 -1,77 Zdroj: [Hanousek, Charamza 1992: 38-39]

49 Variabilita rozložení hodnot - doporučení
kardinální znaky Průměr a směrodatná odchylka nestačí, uvádějte ještě alespoň medián Grafické znázornění variability → Histogram (případně boxplot) Pokud chceme variabilitu popsat čísly: Koeficienty šikmosti (Skewness) a špičatosti (Kurtosis) nebo mezikvartilové rozpětí (rozdíl horního a dolního kvartilu) kategoriální (nominální) znaky Tabulka frekvencí (s %) nebo graficky → Barchart

50 Standardizace na z-skóre odstranění původní metriky u kardinálních-číselných znaků
Z – skóry: průměr X=0 a StD =1 V transformované proměnné je aritmetický průměr roven nule a směrodatná odchylka je jedna. Odchylka od průměru / směrodatnou odchylkou: Od každého pozorování odečteme průměr a vydělíme směrodatnou odchylkou. z-skóre = kolik standardních odchylek je danná hodnota vzdálena od střední hodnoty (aritmetického průměru) Většina nově transformovaných hodnot je v rozmezí od -3 do 3. → umožňuje porovnat znaky s odlišnou metrikou.

51 Standardizace na z-skóre
V SPSS jednoduše pomocí Descriptives přidáním SAVE: DESCRIPTIVES var1 /SAVE. V datech vznikne proměnná automaticky pojmenovaná Zvar1 (v Labelu je uvedeno „Zscore:“ a původní pojmenování) Pozor: Proměnná musí mít přibližně normální rozložení! (kontrolujeme aspoň vizuálně pomocí Histogramu) Pokud ne, pak lze transformovat na percentily. Existují i jiné principy standardizace dat, např. přímá standardizace.

52 Webové nástroje pro analýzu
Index of On-line Stats Calculators Exact r×c Contingency Table: Statistical Calculations R. Webster West applets Učebnice: Interstat - hypertextová interaktivní učebnice statistiky pro ekonomy Statnotes: Topics in Multivariate Analysis, by G. David Garson StatSoft - Elektronická učebnice statistiky (anglicky)

53 Nejprve se ptej, k čemu analýza tvá má sloužit, potom teprv výběrem metody dej se soužit.
[Hanousek, Charamza 1992 : 61]

54 Literatura Babbie, E. (1995). The Practice of social Research. 7th Edition. Belmont: Wadsworth. (kapitola 15 – Elementary Analyses). Hanousek, Charamza Moderní metody zpracování dat. Matematická statistika pro každého. Praha: Grada. Řehák, J., B. Řeháková Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha: Academia.


Stáhnout ppt "Analýza kvantitativních dat I. Popisné statistiky a explorační analýza"

Podobné prezentace


Reklamy Google