Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XXIV. SJEZD ČLK XXVIII. SJEZD ČLK HOTEL CLARION 22. – 23. 11. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XXIV. SJEZD ČLK XXVIII. SJEZD ČLK HOTEL CLARION 22. – 23. 11. 2014."— Transkript prezentace:

1 XXIV. SJEZD ČLK XXVIII. SJEZD ČLK HOTEL CLARION 22. – 23. 11. 2014

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI REVIZNÍ KOMISE ČLK XXVIII. SJEZD ČLK 22. – 23. 11. 2014 hotel Clarion Praha

3 KOMISE PRACOVALA VE SLOŽENÍ: (abecedně) ZÁSTUPCI ZA ČECHY: MUDr. Dominik Petr MUDr. Rybář Zdeněk MUDr. Sýkora Tomáš MUDr. Vedralová Jana – předsedkyně MUDr. Vejvarová Hana ZÁSTUPCI ZA MORAVU: MUDr. Gaillyová Renata, Ph.D. MUDr. Janáček Ivo MUDr. Mgr. Kohnová Ivana - zástupkyně MUDr. Řezník František

4 ČINNOST a PERSONÁLNÍ ZASTOUPENÍ SEKRETARIÁTU RK/ČR ČLK v kanceláři v Praze – společný sekretariát pro RK i ČR ČLK ředitel kanceláře: MUDr. Tomáš Merhaut trvale 3 sekretářky na plný úvazek 1 pracuje pro ČR ČLK – ale vzájemná zastupitelnost

5 POČET ZASEDÁNÍ RK ČLK: 10 x Praha: 5 x Olomouc: 5 x Výjezdní: 1x Doba konání: pátek 17 00 – 23 00 výjimečně sobota od 9 00 Výstup: „Zápis z jednání“ – dle rozdělovníku Pravidelně: vždy účast předsedkyně RK ČLK na zasedání představenstva ČLK

6 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, REGISTR KAUZ Pravidelné schéma projednávání kauz na zasedáních: stav databáze, monitoring stížností stav ukončování a kontrola uzavírání kauz projednávání vadných rozhodnutí RK/ČR OS ČLK projednávání komplikovaných kauz projednávání návrhů pověřených členů dle SP4 § 4/3 projednávání rozhodnutí o námitkách dle SP4, § 4/5 projednávání kauz ze znaleckých komisí projednávání žádostí o delegace stížností

7 ROZVAHA NAD SLEDOVANÝMI KAUZAMI ZA ROK 2013/2014 za rok 2013 zaregistrováno celkem 963 stížností resp. 1403 stížností z 1403 stížností bylo 1116 postoupeno okresním disciplinárním orgánům pověření členové RK ČLK odmítli 297 stížností, což představuje 21, 2 % z celkového počtu (1403) v 74 případech byla proti rozhodnutí pověřeného člena RK podána námitka za rok 2014 1. 1. - 31. 10. 2014 zaregistrováno: 981, resp. 1215 stížností

8 DELEGOVÁNÍ KAUZ zvláštní problém – snaha o redukci na minimum, naopak v opodstatněných případech žádostem vyhovíme delegace v souvislosti se změnou pracoviště lékaře předání veškeré spisové dokumentace na delegovaný okres - nutnost vyvinutí aktivity okresu, který o delegaci žádá a vzájemná spolupráce okresů včetně refundace nákladů S4 § 2, odst. 12. POČTY DELEGOVANÝCH KAUZ rok schválení delegace zamítnutí delegace celkem 2013 26733 2014 (do 31. 10.) 211536

9 PROBLÉMY PŘI VYŘIZOVÁNÍ KAUZ velké množství práce – ale ve srovnání s předchozími obdobími se situace nadále zlepšuje i díky elektronickému registru kauz stálý problém – neřešení stížností některými okresy v řádných termínech RK ČLK je kontrolní, nikoliv výkonný orgán směřuje-li jedna stížnost na více lékařů z různých okresů, event. pracuje-li lékař ve více okresech, je kauza přidělena k řešení do okresu podle místa registrace lékaře v době, kdy se údajný skutek měl stát - toto OS ČLK může požádat o delegaci do okresu dle místa skutku s následnou refundací nákla dů

10 DŮVODY PRŮTAHŮ PŘI VYŘIZOVÁNÍ KAUZ problémy se získáváním zdravotnické dokumentace - stále panuje mylná domněnka o nemožnosti nahlížení ČLK do zdravotnické dokumentace - toto oprávnění komory zůstalo jednoznačně zachováno – zák. č. 372/2011 Sb. § 51, odst. 4 a § 65, odst. 2, písm. d) a právní výklad ČLK a legislativní rady vlády přerušení řízení v ČLK pro předání věci jiné instituci (PČR) doba projednávání v nezávislých odborných komisích směřuje-li stížnost proti zdravotnickým zařízením a nikoliv proti konkrétnímu lékaři – nutnost jeho dohledání prvoinstančními orgány! složité a komplikované kauzy pomalé a liknavé vyřizování v některých OS ČLK

11 NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ ZE STRANY RK ČLK trvalé upozorňování okresů na vleklé řešení stížností doporučení právní pomoci doporučení vypracování posudku VR ČLK konzultace s PČ RK ČLK neradi uplatňujeme S4 §2, odst. 13 – předání kauz ČR ČLK k udělení pokuty OS ČLK za nečinnost rychlým řešením stížností lze předejít případným žalobám na lékaře u soudu!

12 ÚČAST NA JEDNÁNÍ NEZÁVISLÝCH ODBORNÝCH KOMISÍ (dříve znalecké komise) účast pověřených členů na jednáních NOK v roce 2013 – 16 x 1. 1. – 31. 10. 2014 – 10 x závěr ve smyslu "non lege artis" postupu byl podnětem k zahájení šetření na půdě ČLK – 6 x

13 KONTROLA ODVODU ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ k 30. 10. 2014 činil dluh odvodů členských příspěvků za rok 2014 do centra 211 568 Kč, z toho: Třebíč: 161 280 Kč vnitřní dluh - nevybrané členské příspěvky v OS ČLK do 30. 10. 2014 ve výši 4 494 274 Kč za léta 2011- 2013 ve výši 2 196 660 Kč celkem vnitřní dluh 6 690 934 Kč

14 VYMÁHÁNÍ DLUŽNÝCH ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ v první instanci řeší RK OS ČLK zahájením disciplinárního řízení a uložením disciplinárního opatření pro neplnění povinností člena ČLK právní oddělení ČLK se zabývá vymáháním tohoto dluhu až následně žádáme představenstva OS ČLK k bezodkladnému podání návrhu na zahájení DŘ u neplatičů členských příspěvků za rok 2014 !

15 KONTROLA EKONOMIKY A HOSPODAŘENÍ rozbor hospodaření centra ČLK k 31. 12. 2013 (výkazy zisků a ztrát OS ČLK a centra) rozbor hospodaření ČLK k 30. 6. 2014 rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2014 návrhy rozpočtů a členských příspěvků ČLK pro rok 2015 přehled splátek úvěrů a úroků na pořízení nemovitosti v Praze a Olomouci poslední splátka úvěru za nemovitost v Olomouci byla uhrazena v prosinci 2013 za nemovitost v Praze bude uhrazena v 05/2015

16 KONTROLA FAKTUR A ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA EKONOMICKÉM ODBORU kontrola za období 11/2013 - 10/2014: dodavatelské faktury, pokladní a mzdové podklady, podkladové smlouvy pro fakturace, náhrady za výkon funkce v orgánech ČLK vedení dokumentace administrativně v pořádku nebyly shledány závady ve vedení účtů RK ČLK není kompetentní k posuzování účelnosti vynaložených finančních prostředků

17 HOSPODAŘENÍ OS ČLK RK ČLK dle SP 17, §12/2 pravidelně projednává rozpočty těch OS ČLK, kde okresní shromáždění nebyla usnášeníschopná – projednáno 85 z 86 1 usnášeníschopný okres: Most RK ČLK předkládá delegátům sjezdu přehled hospodaření jednotlivých OS ČLK s vyčíslením nákladů za jednotlivé položky a s přepočtem na jednoho člena za účelem porovnání efektivity hospodaření jednotlivých OS ČLK v roce 2013 hospodařilo se ztrátou po zdanění 17 okresů 5 okresů vykázalo záporné jmění

18 ČERPÁNÍ NÁKLADŮ OS ČLK RK ČLK opakovaně doporučuje adekvátně finančně ohodnotit práci funkcionářů OS ČLK od 1.1.2012 - 400 Kč/hod dle Usnesení XXV. Sjezdu ČLK 2011 apeluje na snížení zbytečných nákladů (např. vysoký nájem) a minimalizaci nákladů nedaňových – na reprezentaci, vzdělávání, dary apod.

19 Za všechno patří dík všem RK OS ČLK, sekretariátu RK ČLK v Praze a ekonomickému oddělení ČLK v Olomouci


Stáhnout ppt "XXIV. SJEZD ČLK XXVIII. SJEZD ČLK HOTEL CLARION 22. – 23. 11. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google