Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dětské skupiny v praxi Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dětské skupiny v praxi Ministerstvo práce a sociálních věcí"— Transkript prezentace:

1 Dětské skupiny v praxi Ministerstvo práce a sociálních věcí
Workshop konaný v rámci projektu „Harmonizace při opatrování dětí“ Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 Program Služby péče o děti v ČR
Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Dětské skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí Diskuze

3 Služby péče o děti v ČR Soukromá zařízení podle zákona o živnostenském podnikání vázaná živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu" volná živnost, obor činnosti č. 72 „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ volná živnost, obor činnosti č. 79 „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“. Mateřské školy zřízené státem, obcí, krajem, svazkem obcí, církevními právnickými osobami či jinými právnickými osobami, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona. Praxe ukazuje, že jiné typy služeb péče o děti jsou v ČR poskytovány v souladu s platnými právními předpisy.

4 Návrh nové právní úpravy
Služba péče o dítě provozovaná na nekomerční bázi (mimo režim zákona o živnostenském podnikání), a mimo režim školského zákona. Upravuje činnost fakticky existující, na kterou se ale nevztahuje žádná současná úprava (včetně kvalifikace personálu, technických a hygienických standardů, počtu pečovatelek na dítě apod.), panuje nejistota poskytovatelů a rodičů ohledně toho, podle jakých parametrů má služby fungovat. Chybějící úprava péče o děti mimo režim předškolního vzdělávání, významné pro skupinu dětí mladších tří let, která není mimo živnostenský zákon upravena vůbec. Vznik úpravy ovlivnil požadavek občanských sdružení a zaměstnavatelských subjektů k nastavení parametrů služby, která není předškolním vzděláváním v MŠ (zejména s ohledem na počet dětí u menších zaměstnavatelů a věk dětí, které jsou mladší 3 let). Obdobný typ služby je rozšířený v „původních“ členských státech EU. Inspirováno rakouskou úpravou Kindergruppen, volně německou Tagesmutter.

5 Základní parametry úpravy I.
Definováno jako činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Poskytovateli budou NNO, zaměstnavatelé, dále organizační složky státu, územní samosprávné celky, vysoké školy. Upravuje kvalifikaci pečujícího personálu (obdobně jako u vázané živnosti péče o dítě do 3 let věku; včetně speciálního kvalifikačního standardu na osobu pečující o dítě do zahájení povinné školní docházky - chůva v rámci Národní soustavy kvalifikací). Stanoví počet dětí na pečující osobu dle standardů platných pro obdobnou činnost v zahraničí (cca 6 dětí na osobu, až 3 pečující osoby na 24 dětí). Vyšší počet pečujících osoby na dítě s ohledem na věk dětí. Podmínkou poskytování péče je Plán výchovy a péče.

6 Základní parametry úpravy II.
Oprávnění k poskytování služby na základě zápisu do evidence poskytovatelů vedené MPSV. Stavebně technické požadavky a hygienické požadavky na prostory a provoz stanoveny adekvátně, neboť nad 12 dětí platí stejné předpisy jako u MŠ i u DS. Úhrada nákladů za službu dle zřizovatele, přičemž k úhradě nákladů lze použít rodičovský příspěvek, který je od 2 let věku dítěte poskytován bez podmínky časového omezení péče o dítě v mateřské škole nebo v obdobném zařízení. Upravena evidence dětí, pojištění odpovědnosti, vnitřní pravidla a stravování. Upraven vznik, změna a zánik oprávnění k poskytování služby, kontrola a správní delikty. Rodič může uplatnit slevu na dani ve výši max. min. mzdy za rok. Náklady na provoz jsou pro zřizovatele rovněž daňově uznatelné. (Přičemž rovněž třída MŠ může být naplňována od počtu 12 dětí.);

7 Současný stav návrhu zákona
Senát rozhodl na své 23. schůzi, konané 24. července 2014, že vrátí návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Poslanecké sněmovně ve znění pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy se týkají: dobrovolné evidence poskytovatelů; rozsahu péče v dětské skupině ; kvalifikace pečujících osob. provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 tohoto zákona (dále jen „poskytovatel“), který ji zajišťuje v rozsahu odpovídajícím alespoň délce stanovené týdenní pracovní doby podle zákoníku práce týdně“. Odbornou způsobilostí pečující osoby je středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání z oblasti pedagogiky, psychologie, zdravotnictví nebo sociální péče.“.

8 Vznik dětské skupiny MPSV
První diskuze o možnosti zřídit na MPSV zařízení péče o děti začaly probíhat v roce 2010. Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zaměstnanci s cílem zjistit odpovědi na následující otázky: Jaký by byl přibližný počet dětí mladších a/nebo starších tří let, i z hlediska časového výhledu? Jaký by byl požadavek zaměstnanců na rozsah péče o děti? Jaký by byl požadavek zaměstnanců na obsah péče o děti? V průběhu jara 2011 byly provedeny stavební úpravy prostor vhodných pro provozování zařízení péče o děti na základě souhlasů dotčených orgánů. Zároveň byl zpracován interní materiál upravující provoz zařízení. V průběhu dubna a května 2011 probíhaly přijímací pohovory na pečující osoby a byly přijímány první žádosti o umístění dětí. V tomto období byla připravena pojistná smlouva o odpovědnosti za škodu.

9 Zahájení provozu dětských skupin MPSV
Provoz dětské skupiny MPSV 1 byl zahájen Dětská skupina – zařízení péče o děti na MPSV byla koncipována jako pilotní projekt k ověření návrhu věcného záměru zákona o službách péče o děti. Dětská skupina byla určena pro 8 dětí zaměstnanců ve věku 2 až 7 let. Provozní doba byla od 7:00 do 16:30. Celodenní strava byla zajišťována rodičem dítěte. Počet dětí byl v průběhu roku 2012 zvýšen nejprve na 10, posléze na 12 dětí. Zároveň byl stanoven maximální počet dětí na pečující osobu. Provozní doba byla prodloužena do 17:00. Zároveň začalo být provozovatelem zajišťováno teplé polední jídlo. Na konci roku 2012 bylo schváleno otevření dětské skupiny MPSV 2, reagující na zájem rodičů. Provoz dětské skupiny MPSV 2, určené pro 6 dětí byl zahájen

10 Dětské skupiny MPSV MPSV v současné době provozuje dvě dětské skupiny, které jsou koncipovány jako pilotní ověřování nových služeb péče o děti v rámci klíčové aktivity projektu financovaného z ESF „Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě“. V dětských skupinách je poskytována pravidelná služba péče o dítě s variabilní možností využití buď celotýdně nebo jen některé dny v týdnu, celodenně nebo jen po část dne. Opatřením je podporována možnost využití flexibilních forem pracovní doby a pracovního úvazku rodičů - zaměstnanců MPSV. Po dobu zapojení dětských skupin do projektu „Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě“ není od rodičů přijímána úhrada za umístění dítěte.

11 Dětské skupiny MPSV - konkrétní provozní podmínky
V dětských skupinách MPSV je vzhledem k prostorovým podmínkám pečováno současně o maximálně 18 dětí. Služba péče o dítě je poskytována dětem od 2 let do zahájení povinné školní docházky. Dětské skupiny MPSV jsou otevřeny ve všední dny od 7:00 do 17:00. Provoz zajišťují 3 pečující osoby na plný úvazek a 1 pečující osoba na částečný úvazek. Odborná způsobilost pečujících osob je požadována obdobně jako u vázané živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“. Jedna pečující osoba pečuje nejvýše o 6 dětí současně. Zajišťován je pitný režim a teplé polední jídlo. Svačiny zajišťují rodiče dětí. Poskytování služby probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb péče o děti v dětské skupině a řídí se Provozním řádem. MPSV má uzavřenou pojistnou smlouvu Pojištění odpovědnosti za újmu a újmu způsobenou výrobkem. Výchovná činnost probíhá podle Plánu výchovy a péče. Pečující osoby se účastní dalšího vzdělávání ohledně péče o dítě.

12 Děti v dětských skupinách MPSV
V dětských skupinách MPSV je péče poskytována dětem zaměstnanců bez ohledu na jejich pracovní zařazení (referenti, ředitelé, náměstci). Nejčastěji jsou do dětských skupin umisťovány děti krátce po dosažení dvou let, případně děti mezi druhým a třetím rokem. Umisťování dětí starších 4 let je spíše výjimkou. Trendem je umisťování dětí starších 3 let do mateřských škol, především z důvodu místní dostupnosti a vytváření sociálních vazeb s vrstevníky v dané lokalitě. V dětských skupinách MPSV byla poskytnuta péče dětem se specifickými potřebami.

13 Dětské skupiny MPSV – dotazník pro rodiče
V březnu 2014 bylo provedeno dotazníkové šetření mezi rodiči dětí umístěných v dětských skupinách. Dotazníky odevzdalo 18 respondentů. Otázky byly zaměřeny na následující oblasti: práce s dětmi (denní a týdenní program, výlety, akce pro děti a rodiče) přístup pečujících osob k dětem provozní záležitosti (otevírací doba, stravování) komunikace s rodiči (informovanost) Výsledky dotazníkového šetření ukázaly na spokojenost rodičů s nabízenými službami.

14 Změny v provozování dětských skupin od roku 2011
Od roku 2011 došlo ke změnám v několika oblastech: počet umístěných dětí se zvýšil z 8 na 18 díky změně prostorových podmínek s ohledem na potřeby rodičů byla rozšířena otevírací doba s navýšením počtu dětí začalo být zajišťováno polední jídlo provozovatelem postupně se měnila kritéria a proces přijímání dětí do dětských skupin na základě velkého zájmu ze strany rodičů byla zřízena druhá dětská skupina

15 Dětský koutek MPSV V únoru 2014 bylo otevřeno další zařízení péče o děti zaměstnanců – dětský koutek. V dětském koutku je poskytována krátkodobá příležitostná péče o děti od 1 roku do 9 let. Hlídání dětí v dětském koutku je zajištěno každé úterý kromě státních svátku od 8:00 do 12:00. Dítě může být umístěno na celou otevírací dobu nebo pouze na určitou část. Rodiče mohou dětský koutek využívat pro pobyt s dítětem každý všední den (kromě doby, kdy je zajištěna služba hlídání) od 7:00 do 17:00. Vzhledem k prostorovým podmínkám je péče v dětském koutku poskytována maximálně 2 dětem současně. Po dobu zapojení dětského koutku do projektu „Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě“ není od rodičů vybírána za službu hlídání žádná úhrada.

16 Děkuji Vám za pozornost.

17 Náměty k diskuzi Zkušenosti se zřizováním služeb péče o děti
Klíčové překážky Obecně problémy v oblasti rozšiřování služeb péče o děti Jak lze efektivně zapojit subjekty do poskytování služeb péče o děti za účelem pokrytí místní poptávky? Jakým způsobem přenášet příklady dobré praxe mezi různými subjekty, které poskytují či mají zájem poskytovat služby péče o děti? Dětské skupiny MPSV


Stáhnout ppt "Dětské skupiny v praxi Ministerstvo práce a sociálních věcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google