Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rotary Club Ostrava (zpracoval Libor Friedel)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rotary Club Ostrava (zpracoval Libor Friedel)"— Transkript prezentace:

1 Rotary Club Ostrava (zpracoval Libor Friedel)
ETIKA PODNIKÁNÍ Rotary Club Ostrava (zpracoval Libor Friedel) © Rotary Club Ostrava 2002

2 Účel Seznámit účastníky semináře s tím, CO se rozumí etikou v podnikání, PROČ je etika důležitá v organizačním životě ziskových i neziskových organizací a JAK mohou vůdčí osobnosti v organizacích rozvíjet a pěstovat etiku a vštěpovat její principy lidem ve firmě/organizaci

3 Cíle Seznámit s problematikou etiky v podnikání Zdůvodnit přínosy etického chování Prodiskutovat možné etické konflikty Nastínit možné cesty k rozvoji etiky v organizacích Uvést příklady/praktiky etických kodexů a kodexů chování různých organizací Seznámit s etickými principy Rotary International

4 Obsah 9:00 – 9:15 Úvod 9:15 – 9:35 Seznámení s Rotary
9:35 – 10:30 Úvod do podnikatelské etiky 10:30 – 10:40 Přestávka 10:40 – 12:00 Etika v organizačním životě 12:00 – 13:00 Oběd 13:00 – 14:30 Pěstování/budování etiky (kodex, osobní etika) 14:30 – 14:40 Přestávka 14:40 – 15:40 Praktické příklady 15:40 – 15:50 Přestávka 15:50 – 16:20 Etika v Rotary 16:20 – 16:30 Užitečné kontakty 16:30 – 17:00 Shrnutí a závěr

5 Seznámení s Rotary

6 Úvod a seznámení s Rotary
ČINNOST TEORIE METODA POMŮCKY Úvod, cíle, očekávání, časový plán, představení účastníků Vstupní informace 15 Seznámení s Rotary (cíle a ideály), kvalifikace pro etiku Poslání RI Cíle RI RC Ostrava Motta 20

7 Rotary International Rotary International je celosvětová organizace zástupců různých povolání, kteří uskutečňují humanitární a vzdělávací projekty, podporují vysoké etické standardy ve všech oblastech života a napomáhají porozumění a míru ve světě O rozvíjení těchto ideálů pečují Rotary kluby, v nichž se setkávají jejich členové, kteří jsou stejného založení a smýšlení Přímými nositeli těchto ideálů jsou jednotliví rotariáni a rotariánky, z nichž má každý být příkladem při uplatňování rotariánkých principů a idejí

8 Poslání Rotary International (RI)
Pečovat o soudržnost všech klubů ve společenství Rotary International Posilovat a rozvíjet myšlenku Rotary v celém světě Seznamovat celý svět s činností Rotary Zajišťovat systém mezinárodní spolupráce

9 Cíl Rotary Základním cílem Rotary je ochota pomáhat druhému v každodenním životě, a to prostřednictvím: rozvoje přátelství jako příležitosti být druhému prospěšný dodržování vysokých etických zásad v povolání i v soukromém životě a vytvářením hodnot, jež obohacují lidské společenství rozvíjení ideálu pomoci a služby v osobním životě, v povolání i ve společenské činnosti každého člena Rotary klubu podpory dobré vůle, směřující k mezinárodnímu porozumění a míru, prostřednictvím světového společenství všech, které sjednocuje ideál ochoty ke vzájemné pomoci a službě

10 Rotary Club Ostrava Člen Rotary International, RI District 2240 – Česká republika a Slovensko Založen v roce 1929 Etapy působení: , , 1993-dosud Stav k 30 členů (OV, FM, NJ, KI, OP) Prezident – Libor Friedel Prezident – Jaroslav Slaný Prezident – Zdeněk Michálek

11 Motto Rotary International
„Service Above Self“

12 Motto RI Rozdávejme laskavost

13 Motto RI Podejme pomocnou ruku

14 Úvod do (podnikatelské) etiky
Typy etiky Úrovně etiky

15 Úvod do podnikatelské etiky
ČAS ČINNOST TEORIE METODA POMŮCKY Brainstorming klíčových slov k etice Východiska 15 Definování etiky a vymezení podnikatelské etiky Typy etiky Úrovně etiky Oblasti podnikatelské etiky 20 Dotazníky k etice a případové studie Obecné Etické praktiky Organizační kultura 20 Přestávka 10

16 Výchozí předpoklady Ekonomické aktivity lidí se vzájemně střetávají a tvoří velmi složitý sociální systém s četnými vrstvami a skupinami zájmů Právo nemůže poskytnout do detailu odpověď na každou otázku Díky globalizaci přichází do kontaktu různé kultury a je důležité najít společný jazyk pro řešení problémů, roste požadavek na morální zodpovědnost Roste tlak na společenskou odpovědnost podniku a dodržování etických standardů, odpovědný přístup k okolí se stává důležitou součástí hodnoty výrobku nebo služby Čestné jednání považují podnikatelé za jeden z nejdůležitějších faktorů pro úspěšné podnikání

17 Etika – klíčová slova Brainstorming

18 „Etika je když…“ Teorie morálky Filozofická nauka o správném jednání Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla Snaží se najít společné a obecné zásady, na nichž morálka stojí či se snaží morálku zdůvodnit

19 Etika Autonomní Heteronomní
Etické zásady si stanoví člověk sám popř. sama společnost Heteronomní Mravní zásady a pravidla jsou chápány jako dané zvnějšku (např. Vyšší inteligencí, Bohem…)

20 Etika Deskriptivní Normativní
Klade si za cíl popsat co nejpřesněji mravní jednání a hodnoty v rozmanitých kulturních podobách Normativní Usiluje o to najít a analyzovat normy lidského chování Hledá kritéria pro stanovení „morálně dobrého“ a „morálně špatného“ chování a na jejich základě formulovat určité zákazy, příkazy nebo tabu

21 Etika Individuální Sociální Profesní
Zabývá se morálními otázkami jednotlivce při jeho úsilí o vlastní blaho Sociální Zaměřená na společné, obecné dobro Hledá univerzální lidské hodnoty Profesní Aplikuje obecná etická pravidla na poměry konkrétních oborů lidské činnosti (lékařství, novinářství, poradenství apod.)

22 Etika Environmentální Hospodářství
Řeší vztah člověka (jedince i lidstva) vůči všemu nelidskému Hospodářství Řeší etické problémy související s transformací stávajícího nebo s budováním nového ekonomického řádu v duchu principů spravedlnosti, solidarity, společenského blaha, demokracie, humanita apod.

23 Vymezení podnikatelské etiky
Podnikatelská etika je normativní etikou Je to snaha o aplikaci etických zásad do podnikání, s cílem zlepšit podnikatelskou praxi ve veškerých podnikatelských aktivitách Konkrétní aplikace záleží na oboru aplikace (řízení společnosti, ekologie, marketing…) Zabývá se rozhodováním morální povahy Zdůrazňuje teoretické znalosti a snahu o pravdivé poznání skutečnosti Odmítá překrucování skutečnosti Není v rozporu s ekonomií a nelze ji redukovat na respektování práva

24 Úrovně podnikatelské etiky
Individuální etika Týká se jednotlivce Podniková etika Etické normy na úrovni institucí a organizací Etika hospodářství Týká se společnosti jako ceku Etika nadnárodních společností Souvisí s globalizací mezinárodního podnikání

25 Hlavní oblasti etiky v podnikání The Institute of Business Ethics
Individuální, osobní etika Práva zaměstnanců Ochrana spotřebitelů Diskriminace Kodexy chování Využívání energie Využívání utajených informací pro obchodní jednání Výhody poskytované organizací Globalizace podnikání Odpovědnost organizace Odpovědnost zaměstnanců Vztahy s odbory Reakce zaměstnanců na neetické jednání Počítačová data o ochrana osobních údajů Ochrana prostředí Ochrana zvířat a výzkum Průmyslová špionáž Korupce Odměny pro manažery Hladomor a země třetího světa

26 Dotazníky Obecné otázky Specifické otázky Vlivy Organizační kultura Etické praktiky

27 Etika v organizačním životě
Strategie EFQM Excellence Model Corporate Governance Podnikatelská etika (principy, výhody, mýty)

28 Etika v organizačním životě
ČAS ČINNOST TEORIE METODA POMŮCKY Východiska a role strategie Ashridge model Vliv kultury Od poslání k výsledkům 25 Evropský pohled na výtečnost a role etiky EFQM Model Vůdcovství Odpovědnost 20 Vztah k akcionářům, zaměstnancům a věřitelům Corporate Governance Výhody a mýty o etice 35 Přestávka na oběd 60

29 Poznámky Výroba zboží a poskytování služeb odpovídajících potřebám lidí jsou etické ze samé své podstaty, protože jsou prací pro obecné dobro Zaměstnanci získávají možnost účastnit se na tvorbě bohatství a na vývoji celé společnosti! Chování firem musí splňovat standard srovnatelný s tím, který se předpokládá u jednotlivce Na rozdíl od jiných institucí byznys nemá vytvořeny žádné formalizované, obecně uznané a kontrolované etické standardy a dokonce ani žádný soubor osvědčených postupů, které by pomohly "udat tón" při stanovování způsobů, jak si mají podniky počínat

30 The Ashridge Mission Model
Proč organizace existuje? Účel Strategie Konkurenční pozice a charakteristické kompetence Hodnoty V co firma věří? Normy chování Modely chování, které jsou oporou charakteristických kompetencí a systému hodnot Rozvoj a řízení poslání (mission) Trvá roky, ne měsíce. Nezbytný je konsensus v rámci vrcholového manažerského týmu. Akce je lepším komunikátorem než slova. Zásadní je, aby vrcholový manažerský tým “byl vidět”. Pomáhá kontinuita vrcholového manažerského týmu. Strategie a hodnoty by měly být formulovány společně. Management by se měl zaměřit na provázání mezi chováním a hodnotami. (Campbell & Yeung,1991)

31 Od kultury ke strategii
Kulturní kontext… Externí Interní … má vliv na… …očekávání jednotlivců ext. zainteresovaných int. zainteresovaných …kteří mají moc… …definovat účel… Poslání Cíle Možné konflikty v očekáváních Sjednocení krátkodobé ziskovosti, cash-flow a cenových hladin k zajištění růstu podniku. Růst rodinného podniku a zapojení profesionálních manažerů. Financování dalšího rozvoje (půjčky, emise akcií). Míra otevřenosti managementu vůči drobným akcionářům. Kapitálové investice do růstu efektivnosti vs. propouštění. Kvalita ve vztahu k jednotlivým trhům. Mapování ovlivňovatelů (stakeholders) - Matice zájem/moc …a ovlivnit STRATEGIE nízká vysoká C Udržovat spokojené D Klíčoví hráči velká malá Moc A Minimální úsilí B Udržovat informované Míra zájmu

32 STRATEGICKÉ INICIATIVY Motivovaní a připraveni
Realizace strategie POSLÁNÍ Proč existujeme HODNOTY Co je pro nás důležité VIZE Čím chceme být STRATEGIE Náš herní plán STRATEGICKÉ INICIATIVY Co musíme dělat my OSOBNÍ CÍLE Co musím dělat já STRATEGICKÉ VÝSLEDKY Nadšení ZÁKAZNÍCÍ Účelné a účinné PROCESY Motivovaní a připraveni ZAMĚSTNANCI Spokojení VLASTNÍCÍ

33 Koncepty výtečnosti (excelence) EFQM
Výtečnost/znamenitost = vynikající praktika v řízení organizace a dosahování výsledků, vše na základě souboru 8 zásadních konceptů: 1. Orientace na výsledky 2. Zaměření na zákazníka 3. Vůdcovství a stálost záměru 4. Řízení pomocí procesů a faktů 5. Rozvoj a zapojení lidí 6. Neustálé učení, zlepšování a inovace 7. Rozvoj vzájemně prospěšného partnerství 8. Odpovědnost vůči společnosti

34 Vůdcovství a stálost účelu
Excelence je vizionářské a inspirativní vůdcovství spojené se stálostí účelu (záměru) Excelentní organizace mají vůdce, kteří stanovují a komunikují jasný směřování svých organizací Sjednocují a motivují ostatní vůdčí osobnosti k tomu, aby inspirovali své lidi Stanovují hodnoty, etiku, kulturu a strukturu pro správu organizací, nabízející jedinečnou identitu a atraktivnost pro zainteresované Vůdčí osobnosti na všech úrovních poskytují ostatním trvalou inspiraci směrem k excelenci, vedou pomocí příkladu a pracují na společných aktivitách směřujících ke zlepšování V turbulentních dobách poukazují na stálost a trvalost účelu, který inspiruje zainteresované strany, demonstrují také schopnost adaptovat a přizpůsobovat směřování organizace ve světle neustálých změn vnějšího prostředí a v rámci těchto změn pečují o své lidi

35 Vůdcovství a stálost účelu
Začínající firma Je definována vize a poslání Rozvíjející se firma Jsou sladěny politika, lidé a procesy, existuje „model“ vedení (vůdcovství) Zralá firma Na všech organizačních úrovních existují sdílené hodnoty a etické modely

36 Odpovědnost vůči společnosti
Znamenitost je překračování minimálního regulačního rámce, v němž organizace působí a úsilí o porozumění a reagování na očekávání zainteresovaných ve společenství Prospěch: Zvýšení hodnoty značky Lepší přístup k financím Zdravější a bezpečnější pracovní síla Lepší řízení rizik a správa společnosti Motivovaní lidé Loajální zákazníci Posílený závazek a důvěra zainteresovaných

37 Excelence v praxi Excelentní organizace si osvojují vysoce etický přístup a chovají se transparentně a jako zodpovědné organizace jsou za své činy odpovědné vůči zainteresovaným Kladou důraz a aktivně podporují společenskou odpovědnost a ekologickou udržitelnost, a to v současnosti i v budoucnu Společenská odpovědnost organizace je vyjádřena hodnotami, integrovanými do organizace…

38 Odpovědnost vůči společnosti
Začínající firma Chápe a naplňuje legislativní a regulační požadavky Rozvíjející se firma Aktivně se zapojuje do „společnosti“ Zralá firma Měří očekávání společnosti a jedná se v jejich duchu A co my? Je etika jen dodržování zákonů?

39 Filozofie EFQM modelu CO? (VÝSLEDKY) Vynikající výsledky vznikají ze zvyšování spokojenosti zákazníků, spokojenosti zaměstnanců a přispění společnosti JAK? (PŘEDPOKLADY) Toho lze nejlépe dosáhnout vedením, vytvářejícím vhodné strategie pro řízení lidí, zdrojů a procesů

40 EFQM Excellence Model™
Inovace a učení Lidé 9% Výsledky lidí 9% Politika a strategie 8% Výsledky zákazníků 20% Klíčové výsledky výkonnosti Vedení Procesy Partnerství a zdroje 9% Výsledky společnosti 6% 10% 14% 15% Předpoklady Výsledky ©European Foundation for Quality Management

41 Kritérium 8 – Výsledky ve společnosti
Čeho organizace dosahuje ve vztahu ke společenství Oblasti by mj. měly zahrnout výsledky: chování se organizace jako odpovědného občana, se zřetelem k poskytování informací významných pro region, nediskriminačním přístupům, ovlivňování místní i státní ekonomiky, etice chování zapojení do společenství, se zřetelem k zapojení do vzdělávání a výcviku, podpoře lékařské a sociální péče, podpoře sportu a rekreace, dobrovolná práci a dobročinnosti aktivit ke snižování a prevenci škod a nepříjemného obtěžování spojeného s činností organizace a životním cyklem výrobků, se zřetelem ke zdravotním rizikům a úrazům, hluku a zápachu, bezpečnostních rizik, znečištění a toxických emisí hlášení o aktivitách, přispívajících k ochraně a udržitelnosti zdrojů, se zřetelem k výběru dopravy, ekologickým vlivům, eliminaci odpadů a obalů, náhradě surovin nebo jiných vstupů

42 Corporate Governance - správa akciových společností
Označení problematiky formálních a neformálních vztahů mezi jednotlivými složkami ovlivňujícími chod společnosti – především mezi vlastníky, manažery a věřiteli Systém, kterým jsou společnosti řízeny a kontrolovány (je o vedení, o efektivitě, průhlednosti a odpovědnosti v rozhodování) Důležitá v ČR a v dalších zemích, které nemají dlouhodobou a nepřerušenou zkušenost s nestátním vlastnictvím společností a doprovodnou praxí správy a řízení společností

43 Efektivní systém správy akciových společností
Vlastníci mají dostatečnou kontrolu nad činností najatých manažerů Minoritní akcionáři mohou efektivně kontrolovat činnost akcionářů většinových Věřitelé společnosti jsou vystaveni co nejmenšímu riziku nesplacení půjček apod. Principy správy akciových společností OECD (1999) jsou častým stavebním kamenem kodexů corporate governance ve světě. Byly vytvořeny za účelem napomáhat vládám v jejich úsilí vyhodnotit a zdokonalit právní, institucionální a regulační rámec správy akciových společností v jejich zemích.

44 Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD
V čele společnosti by mělo být efektivní představenstvo a dozorčí rada, které by ji měly vést a být odpovědní akcionářům Společnost by měla chránit práva akcionářů Společnost by měla zajistit zveřejnění všech kapitálových struktur a všechna uspořádání, která jistým akcionářům umožňují vyšší stupeň ovládání, než jaký odpovídá jejich vlastnictví akcií. Společnost by měla zajistit, aby se se všemi akcionáři včetně minoritních zahraničních zacházelo spravedlivě

45 Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (pokr.)
Společnost by měla zajistit, že budou včas a přesně zveřejněny všechny závažné záležitosti týkající se společnosti, včetně finanční situace, výkonnosti, vlastnictví a řízení společnosti Představenstvo by mělo vykonávat všechny klíčové funkce řízení společnosti a dozorčí rada by měla na tyto funkce efektivně dozírat Institucionální investoři by měli při svém jednání se společností jednat odpovědně Akcionáři by měli mít určitá práva a vykonávat určité pravomoci ve vztahu ke společnosti Úloha zainteresovaných stran ve správě a řízení

46 4 principy vysoce etických organizací
Interakce mezi různými interními a externími zainteresovanými skupinami je pokojná a klidná. Tyto organizace považují dobro zainteresovaných skupin za část svého vlastního dobra. Tyto organizace jsou posedlé čestnosti. Zdůrazňují, že zájmy jiných osob jsou stejně důležité jako vlastní zájmy. Odpovědnost v těchto organizacích není kolektivní, ale individuální. Jednotlivci jsou osobně odpovědni za aktivity organizace. Své aktivity vidí tyto organizace ve smyslu účelu (poslání). Účel je cestou působení, který spojuje organizaci s prostředím a který členové organizace vysoce hodnotí. (Pastin, M.: Gaining the Ethics Edge, 1986)

47 10 výhod řízení etiky v organizaci
Pozornost věnovaná podnikatelské etice podstatně zlepšuje společnost/organizaci Etické programy pomáhají udržet morálku a směr v turbulentních dobách Etické programy kultivují týmovou práci a produktivitu Etické programy podporují růst a význam zaměstnanců Etické programy pomáhají zajistit, že organizační politiky jsou legální

48 10 výhod řízení etiky v organizaci (pokr.)
Etické programy pomáhají vyhnout se trestuhodným zanedbáním a snižují penalizace Etické programy pomáhají řídit hodnoty spojené s řízením kvality, strategickým plánováním a zvládáním rozmanitosti a různorodosti Etické programy podporují silné image na veřejnosti Pozornost věnovaná etice posiluje kulturu organizace Formální pozornost věnovaná etice je správou věcí

49 10 mýtů o podnikatelské etice
Podnikatelská etika je spíše druhem náboženství než manažerskou disciplínou Naši zaměstnanci se chovají eticky a my žádnou podnikatelskou etiku nepotřebujeme Podnikatelská etika je předmětem, který se nejvíce hodí pro filozofy, akademiky a náboženské činitele Podnikatelská etika je zbytečná – pouze prohlašuje „konej dobro!“

50 10 mýtů o podnikatelské etice (pokr.)
Podnikatelská etika je o tom, že „dobří“ napomínají ty „zlé“ Podnikatelská etika je novým četníkem Etiku nelze řídit Podnikatelská etika a sociální odpovědnost jsou tytéž věci Naše organizace nemá problém se zákony, takže se chováme eticky Řízení etiky na pracovišti má jen malý praktický význam

51 Pěstování/budování etiky
„Druhý břeh“ Počítačová etika (Netika) Univerzální principy etiky Nástroje etiky

52 Pěstování/budování etiky
ČAS ČINNOST TEORIE METODA POMŮCKY Diskuse o etických konfliktech Principy etiky Počítačová etika Lobbying Osobní, profesní a globální etika 20 Nástroje pro budování a pěstování etiky Etický kodex a jak na něj 50 Osobní etika jako základ Osobní etika Osobní kodex Vůdčí osobnost 20 Přestávka 10

53 ??? Využití „mezer“ v zákonech (LTO) Chování v krizových situacích (povodně…) Nařízení šéfa a pohrůžka sankcí Informace jako „moc“ a její zneužití Konflikty zájmů Spamming (rozesílání nevyžádaných nabídek em) Lobbing…

54 Spamming Jako marketingový nástroj Jako mechanismus přenosu nákladů Jako forma obtěžování

55 Desatero počítačové etiky The Computer Ethics Institute
Nepoužiješ počítače ke škodě jiného Nebudeš ničivě zasahovat do práce druhých lidí Nebudeš slídit v souborech jiných lidí Nepoužiješ počítače ke krádeži Nepoužiješ počítače pro křivé svědectví Nepoužiješ nebo nepořídíš kopii softwaru, který jsi nezaplatil(a) Nepoužiješ neoprávněně počítačového zdroje jiných lidí Nepřivlastníš si intelektuální dílo jiného Budeš přemýšlet o společenských následcích programu, který jsi stvořil(a) Budeš používat počítače ohleduplně a s úctou

56 Neetické formy lobbování:
Lobbing Webster´s definuje lobbing jako vedení aktivit k ovlivňování veřejných představitelů a zejména členů zákonodárného sboru za účelem prosazení vlastních zájmů. Neetické formy lobbování: Přemluvit Podvést Podplatit Vyhrožovat

57 Rámec pro univerzální principy etiky (Larry Colero, Crossroads Programs, Inc.)
Principy osobní etiky Principy profesní etiky Principy globální etiky

58 Principy osobní etiky Zaměření na blaho druhých Respektování autonomie druhých Důvěryhodnost a poctivost Ochota ctít zákony Základní právo – být otevřený Odmítání získat nepoctivou výhodu Laskavost – konání dobr Zabraňování škodám

59 Principy profesní etiky
Nestrannost, objektivita Otevřenost, úplné odhalování Důvěrnost Due diligence /povinnost pečovat Věrnost profesní zodpovědnosti Vyhýbání se potenciálnímu nebo zjevnému konfliktu zájmů

60 Principy globální etiky
Globální právo (tak jako mezinárodní právo) Společenství nad sebou samým / společenská odpovědnost Správcovský přístup k prostředí Vzájemná závislost a odpovědnost za „celek“ Úcta k místu

61 Nástroje institucionalizace etiky v organizaci
Etický kodex Kodex chování Politiky a procedury Ombudsman Výbor pro etiku Etický audit (řešení etických dilemat) Výchova k etickému jednání

62 Etický kodex a kodex chování

63 Etický kodex Etický kodex je nástrojem, který pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity podniku (profesního sdružení, asociace firem atd.) a jednání všech jeho zaměstnanců (členů) odpovídalo stanoveným zásadám. Jde o soubor konkrétních pravidel, které vycházejí z hodnot a principů organizace a vymezují standard profesionálního jednání. Ustanovení etického kodexu slouží k prosazování etického chování a rozhodování a pomáhají tak zlepšovat celkové prostředí v rámci podniku (odvětví) a tím i celé podnikatelské prostředí. Krédo obecně popisuje nejvyšší hodnoty v jejichž rámci chce organizace působit (co by se mělo) Etický kodex specifikuje etická pravidla (co by se nemělo)

64 Jako nástroj identifikace se s povoláním Jako výraz zralosti povolání…
Proč mít etický kodex? Aby bylo možné: definovat akceptované/akceptovatelné chování rozšiřovat vysoké standardy v činnostech poskytovat členům organizace benchmark k využití pro sebehodnocení stanovit rámec pro profesní chování a zodpovědnost Jako nástroj identifikace se s povoláním Jako výraz zralosti povolání…

65 Jak vytvořit etický kodex?
Co by měl kodex podporovat Čemu by měl kodex předcházet/bránit Čtyři hodnoty, které obsahuje většina kodexů Cíle dobrého kodexu

66 Co by měl kodex podporovat
Vysoké a důsledné normy chování Týmovou práci, citlivost a kolegialitu Kvalitu služby a/nebo výroby Řešení problémů pomocí otevřenosti a dalších sdílených hodnot Poctivost, úctu, zodpovědnost Společnou důvěru

67 Čemu by měl kodex předcházet/bránit
Pokušení dosáhnout cílů pomocí „zkratek“ Podvodům (švindlům) vedoucím k dosažení cílů Manipulaci a zacházení s lidmi jako předměty Jednostrannému a zaujatému nečestnému jednání na základě rasy, pohlaví sociální vrstvy a víry(náboženství) Sebeobohacování využívajícímu společných zdrojů k osobnímu prospěchu Nezdvořilosti a obviňování, místo řešení výzev

68 Čtyři hodnoty, které kodex obvykle obsahuje
Pravda, aplikovaná na všechny profese Zodpovědnost ve vztahu ke službě, výrobku a odpovědnosti Úcta, podporující týmovou práci, citlivost vůči ostatním, tolerance a přijímání různých názorů Poctivost, proces neustálého zlepšování

69 Cíle dobrého kodexu Je legální, pravdivý a odpovědný Zlepšuje týmovou práci, morálku a komunikaci Zvyšuje vnitřní kulturu a vnější image Je citlivý vůči ostatním a různým úhlům pohledu Řeší problémy bez toho, že by vytvářel nové

70 Obsah etického kodexu (vzor v teoretické části)
Úvod (podepsaný ředitelem organizace) Účel podnikání a podnikatelské hodnoty Vztahy Vztahy se zaměstnanci Vztahy se zákazníky Vztahy s akcionáři a dalšími „poskytovateli“ peněz Vztahy s dodavateli Vztahy se společností a širší komunitou Implementace kodexu

71 Jak učinit etický kodex efektivním?
Spojit kodex s klíčovými etickými hodnotami Zpřístupnit kodex pro všechny členy organizace Zahrnout etické problémy do tréninkových programů organizace Ustanovit výbor ke sledování dodržování etického kodexu Svázat souhlas s kodexem se zaměstnaneckou smlouvou Jmenovat jednotlivce odpovědného za implementaci kodexu Revidovat kodex vzhledem k příležitostem a rozvoji organizace…

72 8 kroků k vytvoření firemního etického programu The Institute of Business Ethics
Najděte podporu ve vedení společnosti pro tuto aktivitu Zjistěte, co je hlavním problémem v organizaci Vyberte vyzkoušený model Vytvořte etický kodex vaší firmy/organizace Pokuste se jej ověřit na pilotním vzorku Dejte zaměstnancům možnost se k němu vyjádřit a čas si na něj zvyknout (musí se stát předmětem školení zaměstnanců) Zveřejněte jej a zajistěte, aby se o jeho existenci dozvěděli všichni pracovníci, partneři, zákazníci i konkurenti Hledejte cesty k jeho vynucování, dejte možnost k jeho úpravám, pravidelně reportujte jeho efektivitu a výsledky

73 10 rad k implementaci etického kodexu The Institute of Business Ethics
Vytvořte systém základních hodnot vaší firmy Prosperita a motivace zaměstnanců je klíčová pro váš úspěch Chování manažerů a vlastníků je vzorem pro zaměstnance Ohlídejte si, že vaši obchodní partneři sdílejí vaše hodnoty Pracujte systematicky na svém vztahu k zákazníkům Nesnažte se své konkurenty potopit Držte se termínů placení svých závazků Veďte naprosto přesné účetnictví Hledejte alespoň nějaké cesty podpory komunitě, ve které podnikáte Pokud máte pochyby o etických otázkách vašeho podnikání, nechte si poradit

74 12 kroků k implementaci etického kodexu The Institute of Business Ethics
Integrace Schválení Cirkulace Porušování Osobní odpovědnost Potvrzování Pravidelné přezkoumávání Kontrakty Trénink Překlad Distribuce Výroční zpráva

75 Osobní etika

76 Kroky jak vytvořit vlastní kodex
Napište stručné prohlášení o vašich vlastních hodnotách týkajících se takových konceptů jako je odpovědnost, pravda, lhaní, pokušení, manipulace, zaujatost, slušnost apod. Najděte si podobná prohlášení ve vámi vybraných etických kodexech Srovnejte a zrevidujte tato prohlášení a je-li to vhodné, vyjasněte si pojmy a zharmonizujte obsah, aby jste dodrželi odvětvové standardy

77 Kroky jak vytvořit vlastní kodex (pokr.)
Znovu zhodnoťte každé z vašich prohlášení, onačte klíčová slova a pojmy a vypište je na zvláštní papír Zestručněte každé prohlášení a zachovejte nebo zkombinujte klíčová slova jak je to jen možné Uspořádejte kodex do jednoho dokumentu a upravte slova tak, aby každý „odstavec“ měl zhruba stejnou délku (použijte všude stejný čas a stejnou osobu (já budu, my budeme…)

78 Kroky jak vytvořit vlastní kodex (pokr.)
Rozhodněte o formátu, který bude v souladu se zájmy a disciplinou zaměstnanců (web, nástěnky, video, leták…) Ukažte náčrt vašeho kodexu důvěryhodné osobě a požádejte ji zpětnou vazbu, pak proveďte revizi a opravení chyb Zahrňte kodex do portfolia profesní práce nebo projektů

79 Proaktivita (S.R.Covey)
Reaktivní chování Podnět Odezva

80 Proaktivita (S.R.Covey)
Proaktivní chování Podnět Odezva Prostor pro volbu Sebeuvědomění Svobodná vůle Tvůrčí představivost Svědomí

81 7 návyků vůdčích osobností (S.R.Covey)
Buďte proaktivní Začínejte s myšlenkou na konec Dejte přednost důležitým věcem Myslete způsobem „výhra-výhra“ Nejdříve se snažte pochopit…, potom být pochopeni Vytvářejte synergii Broušení pily

82 Osobní kvalita (Time Manager International)
je základem všech dalších kvalit“ „Osobní etika je základem všech dalších etik“

83 Praxe (a Best Practices)
Výzkum OECD Plzeňský Prazdroj a.s. Transparency International – Viva Etika Příklady etických kodexů

84 Praktické příklady 10 15 35 10 ČAS ČINNOST TEORIE METODA POMŮCKY
OECD se zabývá etikou Výzkum OECD 10 Situace v ČR Projekt Viva Etika Kodex Viva Etika 15 Příklady a diskuse Firemní a profesní kodexy 35 Přestávka 10

85 Výzkum OECD o kodexech chování (2001)
246 kodexů, z většiny z 29 členských zemí OECD ČR – 4 kodexy (USA – 67, UK – 23) Typy kodexů 34% - závazek vůči veřejnosti 31% - instrukce pro zaměstnance 35% - instrukce pro dodavatele a obchodní partnery Nejčastější atributy Pracovní standardy (148 kodexů) Vztah k prostředí (145 kodexů) Ochrana zákazníků (117 kodexů)

86 Např. vztah k prostředí Soulad se zákony (67,6%) Otevřenost k záležitostem společenství (40,0%) Produkty a služby přátelské k životnímu prostředí (37,9%) Průhlednost ve vztahu k veřejnosti (35,9) Obchodní partneři a dodavatelé (35,2) Neustálé zlepšování¨(33,8%) Globalizace (33,8%)…

87 Zmiňovaná konkurenční výhoda (díky kodexu)
Ochrana nebo posílení reputace Větší loajalita zákazníků Zlepšená obchodní činnost Posílená loajalita pracovníků Zvládání právních rizik

88 Plzeňský Prazdroj a.s. (www.prazdroj.cz)
Pro úspěch podnikání je velmi důležitá dobrá pověst společnosti. K jejímu udržení je zapotřebí zejména dodržování etických norem. Společnost Plzeňský Prazdroj definovala etické zásady, které jsou závazně platné pro všechny zaměstnance, vč. pracovníků přijatých na výpomoc, smluvních dodavatelů a poradců. Vždy postupuje otevřeně a čestně při sjednávání a realizaci obchodů i  při podávání informací zainteresovaným osobám Je nestranná a politicky nezaujatá Je odpovědná k lidem i k životnímu prostředí Nelze jí nic vytknout co do kvality výrobků ani služeb Ctí své právní i morální závazky Je si vědoma potřeby rozvíjet a podporovat loajalitu a dlouhodobé vztahy Je lídrem v oblasti uplatňování nejlepších zásad řízení

89 Transparency International – koalice Viva Etika (www.transparency.cz)
Cílem projektu je přispět k transparetnosti a očistě podnikatelského prostředí v České republice. Projekt otevírá prostor k diskusi o výhodách uplatňování etických principů v podnikání. V první fázi projektu byla vytvořena koalice firem a organizací, které se veřejně hlásí k aktivnímu zavádění a dodržování etických postupů v podnikatelské praxi. Připravuje se druhá fáze projektu. (4/2003) RC Ostrava je součástí koalice a podporuje rozšíření cílů mezi další Rotary Cluby

90 Kodex Viva Etika (VE) Sympatizanti (vč. RC Ostrava) VE usilují o nejlepší postupy v podnikatelské praxi v duchu odpovědného občanství společností sledují a respektují zájmy všech skupin, jichž se jejich činnost dotýká, zejména vlastních zaměstnanců, zákazníků, akcionářů, dodavatelů a dalších obchodních partnerů, ale i širší komunity, ve které společnost působí usilují o udržitelný rozvoj a vyvážený přístup k živ. prostředí jednají se všemi zájmovými skupinami čestně a poctivě a otevřeně je informují o všech svých činnostech a záměrech, které se těchto skupin mohou týkat dodržují příslušné zákony a další závazné předpisy, jakož i obecně platné postupy a zásady, které nemají právní platnost vytvářejí takovou firemní kulturu, pracovní prostředí a interní systémy, které vedou k etickému a odpovědnému chování každého zaměstnance.

91 Příklady etických kodexů
Kodex manažera Etický kodex novináře Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD Etický kodex ČLK Kodex vedení benchmarkingu Etický kodex práv pacientů Etický kodex výkonu veřejné správy (Statutární město Pardubice) Etický kodex České asociace krizových manažerů Etický kodex projektového manažera Etický kodex PR klubu Etický kodex Lions Etický kodex České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků Etický kodex Komory finančních poradců Etický kodex Komory auditorů České republiky Etický kodex policie (návrh)

92 The 4-Way Test Etické zásady povolání
Etika v Rotary The 4-Way Test Etické zásady povolání

93 Etika v Rotary, kontakty, shrnutí
ČAS ČINNOST TEORIE METODA POMŮCKY Etika v Rotary 4 otázky Zásady etiky Rotary v povolání 30 Kontakty o etice a na RC Ostrava Web RC Ostrava 10 Shrnutí, zhodnocení a ukončení semináře 30

94 Etika Rotary - zkouška pomocí čtyř otázek
Zodpovězením těchto čtyř otázek je možné si ověřit, zda naše úmysly a činy přispívají k zachování a rozvíjení etických hodnot v mezilidských vztazích, jež jsou cílem Rotary: 1. Je to PRAVDA? 2. Je to ČESTNÉ vůči všem jichž se to týká? 3. Podpoří to PŘÁTELSTVÍ a VZÁJEMNOU DŮVĚRU? 4. Bude to PROSPĚŠNÉ pro všechny zúčastněné?

95 Etické zásady povolání v Rotary
Povolání chápat jako příležitost ke službě Být věrný liteře i duchu etických kodexů povolání, zákonům země, morálním standardům společenství Být příkladem nejvyšších etických norem v povolání Být poctivý vůči zaměstnavateli, zaměstnancům, kolegům, konkurentům, zákazníkům, veřejnosti a všem, k nimž má rotarián podnikatelské nebo profesní vztahy

96 Etické zásady v Rotary (pokr.)
Mít v úctě a respektovat všechna povolání, užitečná pro společnost Profesní talent využít ve prospěch mladých lidí, ve směru potřeb ostatních a ke zlepšení kvality života společenství V obchodních a profesních vztazích s ostatními rotariány nehledat výhody, které normálně nemají ostatní

97 Kontakty

98 Schůzky každé pondělí od 18:00 v hotelu Atom Korespondenční adresa
Rotary Club Ostrava Schůzky každé pondělí od 18:00 v hotelu Atom Korespondenční adresa RC Ostrava, hotel Atom, Zkrácená 2703, Ostrava-Zábřeh Web - RI District 2240 (CZ + SK) - RC Ostrava (prezident ) (sekretář )

99 Některé užitečné kontakty
- Rotary International - projekt Viva Etika - Institute of Business Ehics - European Business Ethics Network - Ethical Corporation Magazine - International Business Ethics Institute - Ashridge Centre for Business and Society


Stáhnout ppt "Rotary Club Ostrava (zpracoval Libor Friedel)"

Podobné prezentace


Reklamy Google