Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do rozpočtování Použití Základní myšlenka Investor

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do rozpočtování Použití Základní myšlenka Investor"— Transkript prezentace:

1 Úvod do rozpočtování Použití Základní myšlenka Investor
určení všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností zatřídění nákladů do skupin tak, aby byly přehledné a srozumitelné pro všechny účastníky stavebního řízení Použití Investor Dodavatel Projektant Finanční úřad Orgány státní správy Ať již se pohybujeme v různých oblastech lidské činnosti, vždy nás zajímá, kolik co bude stát, jak a kde na to získáme prostředky a jakým způsobem musíme naplánovat investice. Každý, kdo se účastní stavebního řízení se dříve nebo později setkává se stavebními rozpočty. Cílem stavebního rozpočtu je zjistit, kolik daná stavba nebo určitá stavební činnost bude stát. Základní myšlenkou rozpočtování je….. Použití: Investor – smlouva o dílo Dodavatel – smlouva o dílo, řízení zdrojů, sledování prostavěnosti, plánování subdodávek, sledování nákladů a zisku Banky – při stanovování výše úvěru Projektanti – na základě plánované ceny stavby účtují náklady na projektovou činnost Finanční úřady, orgány státní správy

2 Položkový rozpočet Použití - při určování ceny stavební zakázky
- ve fázi, kdy máme dokumentaci pro stavební povolení Způsob výpočtu -ocenění všech konstrukcí a prací, ze kterých se stavební objekt skládá - ocenění položek výkazu výměr tzv. směrnými cenami

3 Položkový rozpočet = oceněný výkaz výměr
Má skladebnou strukturu a vychází z konstrukční nebo technologické struktury stavebního díla. Náležitosti - krycí list - rekapitulace rozpočtu - rozpočet Členění rozpočtu - HSV – hlavní stavební výroba - PSV – přidružená stavební výroba - M – montážní práce - HZS – hodinové zúčtovací sazby Ve chvíli kdy již máme projektovou dokumentaci a chceme znát cenu pro uzavření smlouvy o dílo, bavíme se o položkovém rozpočtu. Položky v položkovém rozpočtu se člení na práce hlavní stavební výroby, přidružené stavební výroby a práce montážní. Práce HSV zahrnují jednotlivé skupiny stavebních dílů, které reprezentují jednotlivé konstrukční části stavby, práce PSV jednotlivá řemesla a práce M obsahují činnosti, které mají spíše charakter montáží technologických zařízení (elektroinstalace, montáže potrubí, vzduchotechniky, ocelových konstrukcí apod.) Některé činnosti se v rozpočtu oceňují hodinovou zúčtovací sazbou. Každý správný rozpočet má své náležitosti:

4 Položkový rozpočet - krycí list
Krycí list - základní údaje o stavbě - ZRN - NUS (VRN) - DRN - PO Krycí list je úvodním listem celého rozpočtu. Obsahuje kompletní přehled nákladů stavebního objektu. Dále obsahuje základní údaje o stavbě jako je název a místo stavby, údaje o účastnících stavebního řízení (objednatel, projektant, zhotovitel). Z krycího listu je patrný přehled nákladů na stavební objekt ( Základní rozpočtové náklady a náklady na umístění stavby, které se podrobně kalkulují ) a (doplňkové rozpočtové náklady a přípočty a odpočty, které se řeší rámcové ve smlouvě o dílo)

5 Položkový rozpočet - rekapitulace
Rekapitulace - HSV - PSV - M Rozpočet může být někdy značně rozsáhlý, často obsahuje desítky, stovky i více položek. Rekapitulace slouží k přehlednému rozdělení a shrnutí položek stavby. Přednostně se dělí na HSV, PSV, M a ty na jednotlivé oddíly nebo řemesla. Rekapitulace obecně řeší pouze náklady uvedené v položkovém rozpočtu, tedy ZRN.

6 Položkový rozpočet - rozpočet
Základním pravidlem pro zpracování rozpočtu však je, že musí obsahovat všechny náklady, které podle projektu mají být oceněny. Zároveň výše cen a způsob jejich stanovení musí splňovat kvalitativní a kvantitativní podmínky dané oceňovacími podklady, smlouvou o dílo a předepsanými normami.

7 Položkový rozpočet – podklady pro rozpočtování
Podklady: - Projektová dokumentace - kompletní projektová dokumentace v úrovni SP - technická zpráva - popis standardů - Katalogy s cenami stavebních objektů, prací a materiálů - Technické normy - Zákony o cenách Projektová dokumentace slouží jako podklad pro sestavení a výpočet výkazu výměr. Díky projektové dokumentaci rozpočtář získává jakousi představu o stavebním objektu. Z rozpočtu pak vzniká model stavebního objektu, který jej popisuje, sumarizuje jeho výměry a vytváří konkrétní ekonomický náhled na něj. Rozpočtář není projektant a jeho úkolem je pouze ocenit to, co projektant nakreslil.

8 Položkový rozpočet – směrná cena
Směrná cena: - v katalogu popisů a směrných cen - stanoveny na kalkulační jednici Kalkulační vzorec 1. Přímý materiál (H) 2. Přímé mzdy (M) 3. Náklady na provoz stavebních strojů (S) 4. Ostatní přímé náklady (OPN) - sociální a zdravotní pojištění - ostatní náklady PŘÍMÉ NÁKLADY ( 1-3) (PN) 4. Výrobní režie (Rv) 5. Správní režie (Rs) NEPŘÍMÉ NÁKLADY ( 4-5) (NN) CELKOVÉ NÁKLADY ( 1-5) (CC) 6. Zisk (Z) CENA ( 1-5) (C) Vlastní náklady výroby (VNV) Úplné vlastní náklady (ÚVN) Přímé zpracovací náklady (PZN) Zpracovací náklady (ZN) Pro rozpočtování se používají katalogy popisů a směrných cen. Ceny jsou vztaženy na základní kalkulační jednici. Pokud katalogy neodpovídají potřebám a podmínkám konkrétní firmy, je třeba vypracovat vlastní podnikové databáze cen. Tyto ceny obsahují všechny náklady a zisk potřebný k provedení stavební práce. Směrná cena vzniká jakousi individuální kalkulací podle kalkulačního vzorce. Znalost složení směrných cen je důležité při provádění kontrol a porovnávání jednotlivých rozpočtů.

9 Položkový rozpočet – vzhled a pravidla vypracování
Hlavička Číslo polož. Katalog. číslo Popis položky Mj Počet Mj Cj CC Hmj HMc Položka 1 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 56,890 447,00 25 429,83 Specifikace 68 Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hoblovaných prken na sraz s olištováním spár m2 92,000 66,50 6 118,00 Vlastní vzhled rozpočtu není pevně předepsán. V zásadě se ctí pravidlo, že by měl rozpočet obsahovat ty údaje, které jsou nezbytné, a zároveň v takovém pořadí, které zaručuje jeho přehlednost. Položky rozpočtu obecně zahrnují všechny náklady spojené s budováním dané konstrukce nebo provedením určité stavební práce. Existují však druhy nákladů, které se v rámci položkového rozpočtu vykazují samostatně – tzv. specifikace. Používají se v případě, kdy použité oceňovací podklady obsahují pro daný druh konstrukce pouze položky, které neobsahují náklady na zabudovaný materiál (tzv. montážní položky). Tyto položky obsahují pouze náklady na tzv. pomocný (montážní) materiál. Specifikace se do rozpočtu zahrnují vždy do stejného oddílu jako položka s jejich montáží. V krycím listu se náklady na specifikované materiály vykazují v položce dodávka. Další z nákladů, které se vykazují samostatně, jsou náklady na přepravu veškerých stavebních materiálů, dopravovaných ze staveništní skládky na místo zabudování. Tyto náklady se započítávají cenami položek tzv. přesunů hmot. Přesun hmot se obecně oceňuje pro celou HSV pouze jednou, u PSV pro jednotlivé řemeslné obory samostatně. V případě užití varianty s hmotností je třeba zajistit hmotnost všech dopravovaných materiálů. Ocenění v % přirážkou je z hlediska výpočtu podstatně jednodušší, zároveň však značně nepřesné. 64 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II cm m3 3,630 3 597,00 13 057,11 Přesun hmot - v tunách - v %

10 Položkový rozpočet – vzhled a pravidla vypracování
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 94 770,00 22 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 380,000 156,00 59 280,00 763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony 6 894,00 71 SDK podkroví s izolací a parozábranou KNAUF K311 kce dřevěná 1vrstvá desky GKB tl 12,5 mm m2 13,000 450,00 5 850,00 72 Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m t 0,900 1 160,00 1 044,00

11 Položkový rozpočet – rozklad položky do kalkulačního vzorce
Na tomto slajdu bych ráda ukázala rozklady dvou položek. Jedna položka má v sobě zakalkulován materiál a jedna ne. Identifikace těchto položek a znalost jejich skladby může být často klíčová při porovnávání rozpočtů. 90% položek, které v sobě nemají zakalkulovány materiál začíná slovy montáž provedení položení osazení kladení.

12 Výkaz výměr je specifickou součástí rozpočtu
udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady: kompletní projektová dokumentace v úrovni SP technická zpráva popis standardů Výkaz výměr je specifickou součástí rozpočtu. Jeho jednotlivé položky udávají množství stavebních prací a tyto položky jsou pak následně oceněny jednotkovými cenami. Zpracování výkazu výměr je velmi pracné a časově náročné. Výkaz výměr by měl být zpracován přehledně, aby se v něm každý dobře orientoval a aby například při nemoci pracovníka byly výpočty jasné a průhledné pro někoho dalšího. Přehlednost je důležitá i s hlediska zpětné kontroly a hledání chyb. Chyby ve výkazu výměr negativně ovlivňují výši cenové nabídky. Zvýšené náklady oproti původní nabídce z důvodu chyb ve výkaze výměr nese stavební firma a ne investor. Prvním předpokladem pro zpracování kvalitního výkazu výměr je dostatečně podrobná a propracovaná projektová dokumentace a to minimálně v rozsahu stavebního povolení včetně technické zprávy a popisů standardů.

13 Výkaz výměr Vzhled: odpovídá svým členěním položkám rozpočtu obsahuje:
Číselný kód (nemusí být) Popis položky Měrnou jednotku Výpočet Vypočtené množství Struktura výkazu výměr musí odpovídat oceňovacím podkladům a to jak v úrovni popisu stavebních konstrukcí a prací, tak v úrovni měrných jednotek. Např. K čemu by byl výkaz výměr, kde by cena nosného zdiva byla v m2, když oceňovací podklady udávají cenu za kubík. Vzhled výkazu výměr je proto podobný jako konečný rozpočet. Obsahuje hlavně popis položky, měrnou jednotku výpočet a vypočtené množství.

14 Ukázka VV P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 27 Základy 27331 Beton základových desek prostý 1 Beton základových desek prostý B 12,5 (C 12/15) m3 3,00 Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. (2,925+2*0,15)*5,15*0,1 1,66 (2,46+0,15)*5,15*0,1 1,34 27431 Beton základových pasů prostý 2 Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20) 6,46 2,55*0,4*0,3 0,31 2,55*0,3*0,3 0,23 2,875*0,3*0,3*2 0,52 1,625*0,3*0,3 0,15 1,25*0,3*0,3 0,11 1,3*0,3*0,5 0,20 5,15*0,6*0,8*2 4,94 Na následujícím slajdu vidíte ukázku výpočtu výkazu výměr. Takovýmto způsobem vypadá výkaz výměr vyjetý z rozpočtářského programu. Podstatné je, že zde vidíte popis položky¨kterou počítám, příslušnou měrnou jednotku, jednotlivé dílčí výpočty a následně celkové množství.

15 Výkaz výměr Pravidla pro tvorbu VV: přehlednost slovní doprovod
převod složitějších těles na jednoduchá výměra = délka x šířka x výška Zásady: podrobně prostudovat projektovou dokumentaci a přečíst technickou zprávu. prvky započítané do VV si v projektové dokumentaci barevně označíme postupujeme zleva doprava a shora dolů všechny výměry píšeme s desetinou čárkou (např. 3,0 m) čísla nepředstavující výměru píšeme bez desetinné čárky ( např. 5 kusů) Aby byl výkaz výměr dostatečně přehledný a průkazný dodržují se nějaká zásadní pravidla. K jednotlivým položkám, jedná-li se o složitější výpočet se dává slovní doprovod. Při výpočtu složitějších těles, se snažíme tyto tělesa převést na soubor těles jednoduchých. A dodržujeme u výměry zápis ve tvaru délka x šířka x výška. Nyní jste v pozici rozpočtáře, kterému na stole leží projektová dokumentace a on musí vytvořit výkaz výměr a následně rozpočet stavby.Jako první je potřeba si přečíst technickou zprávu a v ní barevně zvýraznit důležité informace. Dále je potřeba prostudovat projektovou dokumentaci. Při výpočtu výkazu výměr si prvky, které jsme započítali do projektové dokumentace barevně označíme. Pokud se vám někdy poštěstí, že dostanete do ruky projektovou dokumentaci, kterou používal rozpočtář, tak bude celá popsaná a pomalovaná. Je to z toho důvodu, že tak rychle zjistíte, že jste na nějaký prvek zapomněli. Při rozsáhlejších projektech je toto barevné vyznačování naprosto nezbytné. Dále je potřeba si zažít postup vybíraných prvků k výpočtu. Při výpočtu neskáčeme chaoticky z prvku na prvek, ale dodržujeme zásadu postupu zleva doprava a shora dolů. Při psaní výměry se držíme pravidla že výměra se píše s desetinnou čárkou a to i když je za ní nula. Víme tak, že se jedná o výměru. Čísla nepředstavující výměru pak píšeme jako celé číslo. Vyjadřují nám že je něco například dvakrát.

16 Programy, ceníky ÚRS Praha a.s. - KROS plus RTS a.s. - BUILDpower
Callida s.r.o. - euroCALC V České republice mají rozpočtáři k dispozici podklady zpracované specializovanými firmami. Nejznámější z nich jsou tyto: Všechny cenové soustavy uvedených firem mají společný základ v soustavě založené v 50. letech Ústavem normování a měření. Pro všechny uvedené rozpočtovací a kalkulační systémy lze shrnout, že umožňují tvorbu rozpočtů pomocí ceníků stavebních prací, dále pak z rozpočtu vytváří kalkulace, ze kterých lze vyčíst potřeby materiálu strojů a pracovních sil a náklady na ně. Jejich součástí jsou i nástroje na fakturaci a čerpání. V rámci této činnosti nás dokážou informovat o přečerpaných položkách nedočerpaných položkách, zbytkovém čerpání a podobně. Komunikují mezi sebou pomocí obecného rozpočtového formátu ORF a umožňují export do excelu.


Stáhnout ppt "Úvod do rozpočtování Použití Základní myšlenka Investor"

Podobné prezentace


Reklamy Google