Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR Chrudim 15.11.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR Chrudim 15.11.2010."— Transkript prezentace:

1 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR Chrudim

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: BENEFIT7 nová žádost Při vyplňování postupujeme dle Přílohy č. 5 Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti BENEFIT7 (dále jen Pokyny) Příručky pro žadatele a příjemce zveřejněné na fondy.czhttp://www.strukturalni- fondy.cz

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: BENEFIT7 – nová žádost Založení žádosti

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: BENEFIT7 nová žádost

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Identifikace žádosti Vždy a vše ukládat !!!!!!!!!!!!!!

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Identifikace žádosti Žadatel je povinen vyplnit každé žluté pole

7 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Projekt Nabídka z číselníků

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Projekt Povinné zaškrtnout v případě, že žadatel musí vybrat dodavatele výběrovým řízením. Podmínky – Příloha č.10 „Závazné postupy pro zadávání zakázek…“ Zaškrtnout v případě plánovaných aktivit na snížení energetické náročnosti budovy Projekt má partnera – zaškrtnout NE

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Podporované aktivity Nabídka z číselníku aktivit

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Území dopadu Hledání přes filtr Z číselníku vybrat město Doplnit 100%

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Popis projektu Vyplnit všechna žlutá pole dle plánovaného záměru

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Personální zajištění V případě přidání další osoby Každou další osobu „Uložit“

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Žadatel projektu Doplnit IČ žadatele a použít tlačítko „Validace ARES“ Upozornění : V případě, že žadatel nemá IČ (např. soukromá osoba) musí vyplnit heslo pro ARES, příp. i UIRADR – dodá pobočka CRR

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Adresa žadatele Vybrat všechny typy adres : Adresa pro doručování Adresa statutár. zástupce Oficiální adresa Výběr adresy Každou adresu uložit !!!!

15 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Osoby žadatele Jedna osoba navázaná na oficiální adresu musí být „Hlavní kontaktní osoba“

16 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Indikátory projektu Kritérium je povinné při plánování aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov

17 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: V případě, že žadatel plánuje realizaci investic, které vedou ke snížení energetické náročnosti budovy. Na záložce je třeba vybrat alespoň jedno enviromentální kritérium (kvantifikovatelné,nekvantifikovatelné, popřípadě oboje). Doporučení Vyberte nekvantifikované kritérium : Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ? Enviromentální kritéria

18 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Enviromentální kritéria Vybrat nekvantifikované enviromentální kritérium ×

19 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Pokyny k vyplnění finančních záložek v elektronické žádosti projektové žádosti BENEFIT7 Pro snadnější vyplňování doporučujeme nejdříve finanční potřeby a zdroje rozepsat mimo žádost v BENEFIT7 např. v excelové tabulce. Doporučení

20 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Příklad Příklad pro žádost do 5.2.b) – míra podpory 40% Celkové investiční náklady ,--Kč Celkové způsobilé výdaje ,--Kč

21 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Potřeby (EDS) Upozornění: Všechny údaje o rozpočtu je nutné uvádět v Kč. Žadatel vyplní způsobilé a nezpůsobilé výdaje rozdělené na investiční a neinvestiční potřeby v jednotkách Kč na záložce Potřeby (EDS) do příslušných let v závislosti na harmonogramu realizace a proplácení prostředků ze strukturálních fondů a státního rozpočtu na záložce Zdroje (EDS).

22 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Potřeby (EDS) Kód řádku – vyberte všechny očekávané výdaje projektu. (pozor na nové číslování řádků)! Po vyplnění všech povinných polí k danému výdaji je nezbytné údaje uložit prostřednictvím tlačítka „Uložit“. Chcete-li zadat údaje pro další potřeby, použijte tlačítko „Nový záznam“, vyberte další náklad a vyplňte příslušné částky. Bilance – investiční/neinvestiční výdaj. Údaj I/N se doplní automaticky po vybrání a uložení kódu řádku. Upozornění: V číselníku EDS/SMVS jsou neinvestiční výdaje označeny ve sloupci „Bilance“ písmenem „N“ a začínají číslem 5xxxx, investice jsou označeny písmenem „I“ a začínají číslem 6xxxx. Název – údaj se doplní automaticky po vybrání kódu řádku. Závaznost – automaticky se doplní závaznost Minimální. Jednotlivé roky POZOR ! – způsobilé výdaje se neuvádí do roku, kdy byly skutečně vynaloženy, ale do roku, kdy budou v rámci žádosti o platbu proplaceny. Platí, že pokud projekt/etapa skončí do kalendářního roku budou způsobilé výdaje uvedeny v roce, kdy končí projekt/etapa. V případě ukončení projektu/etapy po 30.9, je nutné počítat s proplácením dotace v následujícím roce a uvést to tak i na záložce Potřeby a Zdroje (EDS). Vynaložené nezpůsobilé výdaje se uvádí do roku, kdy byly skutečně vynaloženy bez ohledu na datum ukončení etapy. Částku uveďte v jednotkách Kč (pozor - není již třeba zaokrouhlovat na tisíce Kč) Suma – údaj se doplní automaticky po vyplnění údajů z aktuálních roků. V souhrnné tabulce uživatel vidí po vyplnění na záložce Zdroje (EDS) součet investičních a neinvestičních výdajů a investičních a neinvestičních zdrojů plánování v jednotlivých letech. Tyto součty se musí rovnat.

23 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Přehled financování Pole se doplňují ručně – ze záložky „Potřeb“ se automaticky data nepřenášejí. Doplňují se skutečné částky, bez zaokrohlení !!!!! Celkové výdaje Povinná spoluúčast žadatele – vlastníka bytového domu tj. i obec Kliknout po vyplnění Povinná spoluúčast obce v aktivitě revitalizace veřejného prostranství

24 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Přehled financování Rozpad financí – stejný u obcí i ostatních žadatelů V případě správného rozpadu financí - výše dotace

25 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Zdroje (EDS) Záložka Zdroje (EDS) Upozorněn í : V š echny ú daje o rozpočtu je nutn é uv á dět v Kč. K ó d ř á dku – vyberte zdroje projektu, ze kterých budou/byly výdaje hrazeny. (pozor na nov é č í slov á n í ř á dků)! Stejný ř á dek může být vybr á n v í cekr á t pokud obsahuje jinou kombinaci hodnot ú čelový znak, druhov é tř í děn í a typ výdaje SR.

26 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Zdroje (EDS) Po vyplnění všech povinných polí k danému výdaji je nezbytné údaje uložit prostřednictvím tlačítka „Uložit“. Chcete-li zadat údaje pro další potřeby, použijte tlačítko „Nový záznam“, vyberte další náklad a vyplňte příslušné částky. Bilance – investiční/neinvestiční zdroje. Údaj I/N se doplní automaticky po vybrání a uložení kódu řádku. Upozornění: V číselníku EDS/SMVS jsou neinvestiční zdroje označeny ve sloupci „Bilance“ písmenem „N“ a začínají číslem 5xxxx, investice jsou označeny písmenem „I“ a začínají číslem 6xxxx. Název – údaj se doplní automaticky po vybrání kódu řádku. Účelový znak – účelový znak se vyplňuje pouze tehdy, pokud žadatel je kraj nebo obec. U oblastí podpory, které jsou v gesci Ministerstva pro místní rozvoj (5.2 – Zlepšení v problémových sídlištích., Modernizace a rozvoj systémů a tvorby územních politik) naleznete použití účelových znaků v tabulce č.1. Tabulka č.1 pro obce typ výdaje řádek zdroje účelový znak Neinvestice Investice Neinvestice Investice Účelové znaky pro obce nebo kraje, které předkládají projektovou žádost do oblasti podpory, které nejsou v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, budou doplněné co nejdříve, mezitím je nutné se obrátit na kontaktní osobu, která je uvedena v Příručce pro žadatele a příjemce.

27 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: ZDROJE (EDS) ⋐Druhové třídění – vyplnění pole je povinné pouze pro řádky 5573/6573 VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU a pro řádek 5570/6570 VDS – rozpočet kapitoly správce programu. ⋐Pro žadatele v oblastech podpory, které jsou v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, zadejte položky druhového třídění, které jsou uvedeny v tabulce č.2: ⋐příjemce neinvestice investice ⋐Obec ⋐SVJ (bytových) ⋐Družstva ⋐Fyzická osoba NR 6312

28 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: ZDROJE (EDS) ⋐Typ výdajů SR – pro řádek 5570/6570 VDS – rozpočet kapitoly správce programu se vždy použije položka „Výdaj uznatelný EU“ u všech žadatelů mimo OSS a PO OSS. Pro řádek 5573/6573 VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU se použije vždy položka „Výdaj uznatelný EU“. ⋐Závaznost – u řádku 5573/6573 VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU a řádku 5570/6570 VDS – rozpočet kapitoly správce programu se vždy z číselníku vybere závaznost maximální. Pro ostatní zdroje žadatele, které jsou vlastním zdrojem žadatele, bude vybrána závaznost minimální.

29 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: ZDROJE (EDS) ⋐Jednotlivé roky ⋐v případě ex-post financování – způsobilé výdaje se neuvádí do roku, kdy byly skutečně vynaloženy, ale do roku, kdy budou v rámci žádosti o platbu proplaceny. Platí, že pokud projekt/etapa skončí do kalendářního roku budou způsobilé výdaje uvedeny v roce, kdy končí projekt/etapa. V případě ukončení projektu/etapy po 30.9, je nutné počítat s proplácením dotace v následujícím roce a uvést to tak i na záložce Potřeby a Zdroje (EDS). Vynaložené nezpůsobilé výdaje se uvádí do roku, kdy byly skutečně vynaloženy bez ohledu na datum ukončení. ⋐Upozornění: Nesmí se již používat záporné částky!

30 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Etapy Etapy na sebe musí navazovat !!!!!!! Rozpad financí se provede po vyplnění všech etap

31 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Finanční plán Doplní se automaticky po vyplnění záložky „Etapy“

32 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Prioritní témata Výběr aktivity z číselníku Po vybrání aktivity kliknout – částky se doplní automaticky.

33 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Výběrová řízení Vyplnit pro každé VŘ POZOR zda podle zákona nebo Závazných postupů!

34 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Horizontální témata Vyplnit dle projektu

35 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Publicita Žadatel vybere z nabídky dle „Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření“ – příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Projekty na které dotace činí méně než EUR označí hmotné výstupy symbolem EU a IOP a dále informací o finanční účasti EU, ERDF – text v Příloze č.3

36 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Čestné prohlášení

37 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Přílohy projektu Počet listů vyhotovení – nepovinný údaj

38 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Kontrola žádosti

39 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Finalizace žádosti Žádost tisknout až po finálním uložení žádosti

40 Děkuji za pozornost Vedoucí pobočky CRR: ing. Leoš Macura Tel.: , Projektový manažer: ing. Karel Píha Tel.: , Finanční manažer: Marie Kalmusová Tel: , U Koruny 73, Hradec Králové


Stáhnout ppt "Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR Chrudim 15.11.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google