Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlavní složky životního prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlavní složky životního prostředí"— Transkript prezentace:

1 Hlavní složky životního prostředí
Odpady

2 Odpady Definice odpadu
odpady jsou látky nebo předměty, které jsou odstraněny nebo které je zamyšleno odstranit nebo se požaduje jejich odstranění podle ustanovení národních zákonů Podle mezinárodní úmluvy z roku 1989. odpad je movitá věc, které se každá osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupiny odpadů uvedených v příloze zákona Český zákon o odpadech z roku 2001 Nebezpečný odpad má alespoň jednu z udaných vlastností: Výbušnost, oxidační schopnost, hořlavost, dráždivost, toxicita, karcinogenita, žíravost, infekčnost, …

3 Rozdělení odpadů z toho nebezpečný 3,1 1. Pevné (tuhé) odpady
2. Kapalné odpady Množství odpadů v ČR v roce 2000 (výběr) * odpad ze zemědělství a lesnictví 7,5 * 106 tun * průmyslový odpad 7,8 * energetika 9,7 * komunální odpady 4,3 * stavební a demoliční 4,8 * ostatní 2,1 celkem 40,6 z toho nebezpečný 3,1

4 Průmyslové odpady 1. Odpady z těžby uhlí a nerostných surovin
Jsou většinou neškodné, mohou zpětně způsobovat zvýšenou prašnost 2. Odpady ze spalování tuhých paliv Popel, škvára, struska, popílek z filtrů. Obsah odpadu z tuhých paliv je podle druhu paliva 10 – 40 % Stupeň využití odpadů je nízký, největší Velká Británie (40%), Česká republika 3,7 % (údaje z roku 1993). Škvára – možnost širokého uplatnění v silničním stavitelství Popílek – obsahuje těžké kovy, oxidy síry, oxidy železa, … Není vhodný pro stavebnictví (záření). 3. Odpady z průmyslové výroby Složení odpadu je dány technologickým provozem, od neškodného až k toxickému odpadu. Největší podíl jsou nezávadné anorganické látky nebo mírně závadné látky

5 Komunální odpady jsou odpady, které vznikají na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou podnikatelské činnosti. Zastoupení skupin v komunálním odpadu v různých lokalitách (výběr). Údaje jsou v % frakce Praha Liberec, Jablonec Francie papír 9,3 3,6 13,6 plasty 3,1 2,5 7 sklo 2 3,5 8,8 organické látky 28 14,4 10,4 Obsah škodlivin v TKO v ČR (1995) – baterie 49%, barvy 29%, léky 9%, čistící prostředky 6%, …

6 Sanitární nemocniční odpady
množství sanitárních odpadů s rostoucí životní úrovní stále roste. Je zařazen do skupiny nebezpečných odpadů, většina ale představuje velmi malé nebezpečí. Doporučené rozdělení: * běžný odpad * odpad pro spálení * odpad k desinfekci * infekční odpad Ostatní odpady Odpady ze zemědělské výroby Odpady z potravinářského průmyslu Kaly z ČOV Kontaminované zeminy (staré výroby, havárie, …) Neřízené a divoké skládky

7 Nebezpečné odpady Hodnocení nebezpečných odpadů (kritéria)
* množství odpadu * koncentrace škodlivin v odpadech * pohyb škodlivin (mobilita) ve skládce a v okolí * možné chemické reakce mezi odpady * koncentrace škodlivin v odtékající vodě ze skládky * změna koncentrace škodlivých látek v odtékající vodě ze skládky

8 Spalování odpadů Nakládání s odpady: Rozdělení: 1. Ukládání na skládky
3. Recyklace Pro čisté spalování odpadů (bez přídavku paliva) je vhodné při výhřevnosti odpadu vyšší než 5MJ/kg. Rozdělení: 1. Spalovny nebezpečného odpadu 2. Spalovny komunálního odpadu 3. Ostatní spalovny

9 Spalovna Liberec Technické parametry Čištění spalin:
* množství přijímaného odpadu tun/rok * zbytky po spalování škvára tun/rok železný šrot tun/rok * zbytky po čištění spalin (filtrační koláč) tun/rok * tepelný výkon GJ/rok * elektrická energie do sítě MWh/rok Čištění spalin: 1. redukce oxidů dusíku přidáním čpavkové vody do kotle, přesné nastavení teploty spalování ( ) 0C 2. zachycení popílku cyklón, elektroodlučovače 3. zachycení organických látek - katalytický textilní filtr 4. zachycení anorganických složek spalin (anorganické kyseliny, oxidy síry, aerosoly)

10 Průběžné měření škodlivin v daném období
Spalovna Liberec Ekologie přehled z Integrovaného registru znečištění: termizo Průběžné měření škodlivin v daném období Emise limit [mg/m3] hodnota [mg/m3] porovnání [%] HCl 60 NOx 400 136 34 SO2 200 1.9 1 TOC 20 prach 30 CO 50 1.7 3

11 Materiály Josef Janků Analytika odpadů 2002
Josef Vejvoda Technologie ochrany ovzduší 2002


Stáhnout ppt "Hlavní složky životního prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google