Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postup škol při vlastním hodnocení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postup škol při vlastním hodnocení"— Transkript prezentace:

1 Postup škol při vlastním hodnocení
PaedDr. Milan Báča © Gymnázium Svitavy

2 Vlastní hodnocení školy
= jeden z několika velkých problémů ve školství: Představy odborníků na problematiku řízení pedagogického procesu Evropské zkušenosti Představy zákonodárců Logika věci Převažující praxe škol x

3 Převažující praxe škol
1. Vlastní (převzatá) anketa anketa anketa anketa dotazník anketa anketa anketa anketa anketa dotazník anketa anketa dotazník anketa 2. Komerční (zakoupená) anketa anketa anketa anketa dotazník anketa anketa anketa anketa anketa dotazník anketa anketa dotazník anketa

4 Výsledek formální přístup k VHŠ
formální výstup (dokument pro dokument) neefektivní až zbytečný význam VHŠ vědomí zbytečnosti a zátěže VHŠ nevyužitelnost výstupu pro řízení školy volba nejmenšího „zla“ (zakoupení drahých komerčních „sebeevaluačních“ systémů)

5 K čemu nám poslouží vlastní hodnocení školy
získání informací pro vlastní rozhodování získání podkladů pro formulování strategické (marketingové) koncepce školy: poslání - vize školy, dlouhodobé a krátkodobé cíle školy a koncepce rozvoje školy získání podkladů pro evaluaci získání podkladů pro změnu práce školy

6 Využití výstupu vlastního hodnocení školy
Součást dokumentace školy Podklad pro další diskusi ve sboru, pro vlastní rozhodování Podklad pro formulování strategie školy (poslání, cíle, úkoly) Materiál pro partnery školy (včetně zřizovatele, ČŠI,…) Materiál pro veřejnost (včetně rodičů)

7 Možné chybné kroky při vlastním hodnocení školy (VHŠ)
VHŠ proběhne bez důkladné přípravy VHŠ proběhne ve velmi krátkém časovém úseku VHŠ je záležitostí pouze několika členů pedagogického sboru

8 Subjekty VHŠ Vedení školy Učitelé Ostatní zaměstnanci školy (vybraní)
Poradní orgány školy (vnitřní i vnější) Veřejnost (zejména rodiče, dále instituce,komunity…)

9 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY
Objekty VHŠ Dáno Vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Část čtvrtá VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY § 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

10 Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy
podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce, řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

11 Podmínky ke vzdělávání
Vnitřní podmínky Vnější podmínky

12 Vnější podmínky II. Demografické Ekonomicko-technologické Přírodní
Politické Kulturní Konkurenční prostředí školy Veřejnost

13 Demografické podmínky
Porodnost Průměrná délka života Hustota obyvatelstva Rodinné faktory Migrace obyvatelstva Dopravní obslužnost

14 Ekonomicko-technologické podmínky
(Ne) Zaměstnanost Trh práce Platové podmínky Konkurence Podíly na trhu Vývoj v podnikatelských sektorech Informační systémy Školský rozpočet Možnosti sponzoringu a mimorozpočtových zdrojů

15 Přírodní podmínky Přírodní zdroje Stav životního prostředí
Ochrana životního prostředí

16 § Politické podmínky Legislativa Školská legislativa Autonomie
Financování Politická situace v regionu, obci

17 Kulturní podmínky Úroveň vzdělávání a vzdělanosti Převažující hodnoty
Životní styl v regionu Zájem o celoživotní vzdělávání Sekularizace Volný čas Rekreace Média

18 Konkurenční prostředí školy
Struktura školství v regionu Vývoj oboru v regionu Spádová oblast školy Zájem o školu, obor Uplatnění (úspěšnost) absolventů Vztahy mezi školami v regionu

19 Veřejnost Rodiče Masmédia Poradní orgány Komunity Sponzoři
Komunální politikové

20 Vnitřní podmínky Personální Finanční Zařízení a technologie
Informační systémy Systémy hodnocení kvality Řízení školy Koncepční záměry školy „Nehmotné faktory“

21 Personální problematika
Složení pedagogického sboru Kvalita pedagogického sboru DVPP Kvalita nepedagogických pracovníků Kvalita managementu Existence personální strategie školy

22 Finanční problematika
Množství Autonomie Efektivita Rezervy Mimorozpočtové zdroje

23 Zařízení a technologie
Kvalita Kvantita Využitelnost Dostupnost

24 Informační systémy Formy Osobní kontakt Písemné formy ICT Efektivita

25 Systémy hodnocení kvality
škola žáci vedení školy učitelé škola veřejnost škola zřizovatel, ČŠI

26 Řízení školy Struktura řízení Manažerské činnosti Odborné řízení
Pedagogické řízení Poradní orgány Žáci a řízení

27 Koncepční záměry školy
Poslání školy Strategické cíle Konkrétní cíle a úkoly Koncepce rozvoje školy

28 „Nehmotné faktory“ Pověst, image Charakter a tradice Domácí kontakty
Mezinárodní kontakty Schopnost provést změny

29 Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy
podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, výsledky vzdělávání žáků a studentů, řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

30 Průběh vzdělávání Realizace vzdělávacího programu/vyučovaného oboru
Organizace, metody a formy práce Odborná praxe

31 Realizace vzdělávacího programu
Charakteristika vzdělávacího programu Používané učební dokumenty Profil absolventa Soulad školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem Priority Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Možnosti získávání profesních licencí či osvědčení Problematika ICT Environmentální výchova Individuální výuka ………

32 Organizace, metody a formy práce
Organizace školního roku Formy výuky Vztah teoretické a praktické složky Školní řád Metody výuky Možnosti konzultace žáků s vyučujícími Samostatná práce žáků Podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Prevence sociálně-patologických jevů ……….

33 Odborná praxe Cíle a organizace praxe Formy, délka
Podmínky pro odbornou praxi Provázanost teoretického vyučování s praktickou přípravou Monitorování praxe ……

34 Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy
podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, výsledky vzdělávání žáků a studentů, řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

35 Vnitřní a vnější vztahy
1. Podpora školy žákům a studentům 2. Spolupráce s rodiči 3. Vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání

36 Podpora školy žákům a studentům
Poradenství pro žáky (VP, školní psycholog, OPPP,….) Nabídka mimoškolních aktivit (zájmová, sportovní činnost, kroužky,…) Ubytování a stravování žáků (DM, možnosti privátního ubytování,…) Služby žákům (školní bufet, možnosti kopírování, přístup k VT, …) Přístup k informacím (žákovská knihovna, studovna,…) Žáci a řízení školy ……

37 Spolupráce s rodiči Formy spolupráce (komunikace) s rodiči
Třídní schůzky a konzultace s rodiči Sdružení rodičů při školách Školská rada Účast rodičů na akcích školy Problémy ve spolupráci s rodiči

38 Vzájemné vztahy školy, žáků, rodičů a dalších osob
Účast žáků na řízení školy (žákovské rady, samosprávy, členství žáků ve školské radě, …) Účast rodičů na řízení školy (poradní orgány, sdružení rodičů, členství rodičů ve školské radě, …) Řešení připomínek, stížností Vztahy k představitelům obce, firem, institucí Vliv těchto vztahů na vzdělávání

39 Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy
podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, výsledky vzdělávání žáků a studentů, řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

40 Výsledky vzdělávání žáků a studentů
Přehled výsledků prospěchu žáků Vztah výsledků prospěchu a absence Ukončování studia (maturity, absolutorium, závěrečné zkoušky) Komisionální a opravné zkoušky Předčasné ukončení studia Přijímací řízení Kritická místa studia Zjišťování názorů žáků Uplatnění absolventů (úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ, uplatnění v praxi, nezaměstnanost absolventů) a způsoby zjišťování Výsledky žáků v soutěžích, olympiádách

41 Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy
podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, výsledky vzdělávání žáků a studentů, řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

42 Řízení školy a kvalita personální práce
Složení pedagogického sboru Kvalita pedagogického sboru DVPP Kvalita nepedagogických pracovníků Kvalita managementu Existence personální strategie školy Struktura řízení Manažerské činnosti Odborné řízení Pedagogické řízení Poradní orgány Žáci a řízení viz výše

43 Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy
podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, výsledky vzdělávání žáků a studentů, řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

44 Úroveň výsledků práce školy
(zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům) Formulace slabých a silných stránek školy (na základě analýzy vnitřních podmínek školy) + příležitostí a hrozeb (na základě analýzy vnějších podmínek školy)

45 Příležitosti a hrozby Příležitosti Hrozby
= síly, které mohou vést ke konkurenčním výhodám, silné finanční pozici či pověsti školy Hrozby = síly s možným negativním dopadem

46 Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy
podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, výsledky vzdělávání žáků a studentů, řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

47 Etapy VHŠ Příprava Monitorování (sběr a třídění informací)
Analýza informací Utváření pracovní verze analýzy Diskuse Kompletace a závěrečná redakce VHŠ

48 Příprava motivace, stanovení a uvědomění si cíle
informování pedagogického sboru formulace kritérií analýzy vnějších a vnitřních zdrojů (využití existující metodiky, vytvoření vlastní) získání koordinátorů (nejlépe z managementu školy, případně z řad schopných a ochotných učitelů - celkem max. 5 osob) a jejich motivace vytvoření časového harmonogramu

49 Monitorování (sběr a třídění informací)
určit zdroje informací personální zajištění určení kompetencí koordinátorů, zodpovědných za monitorování jednotlivých oblastí vytvoření pracovních skupin (čím více členů pedagogického sboru bude vtaženo o analýzy, tím lépe) „rozdělení práce“ - kdo bude co shromažďovat, monitorovat průběžné sledování práce jednotlivých pracovních skupin třídění informací vyřazení nepotřebných informací stanovení nutnosti dodatečných informací

50 Zdroje informací pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.)
ankety a dotazníky (žákům, učitelům, absolventům, rodičům) rozhovory pozorování písemné poklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, kronika školy apod.) vnitřní statistické ukazatele (počty uchazečů o studium, studijní výsledky apod.) vnější statistické ukazatele (demografické faktory, problematika zaměstnanosti spádové oblasti apod.) externí zdroje (materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod.) informace získané z regionálních či jiných medií

51 Analýza informací záležitost nejužšího a zodpovědného týmu - koordinátorů na základě analýzy vnitřních a vnějších zdrojů určení silných a slabých stránek školy a příležitostí a hrozeb

52 Utváření pracovní verze VHŠ
provádí nejužší vedení školy práce s maticí příležitostí a hrozeb

53 Diskuse zveřejnění pracovní verze VHŠ
organizování veřejné diskuse (v pedagogickém sboru, v poradních orgánech školy) zaznamenávání připomínek

54 Kompletace a závěrečná redakce sebehodnotící zprávy
provádí ředitel školy na základě připomínek z veřejné diskuse zveřejnění konečné verze výsledků VHŠ

55 Doporučená literatura:
Bacík, F., Kalous, J., Svoboda, J. et al.: Úvod do teorie a praxe školského managementu. Praha, UK 1998. Báča, M.: Praktická aplikace analýzy SWOT v rámci evaluačních procesů. In: Vedení školy v praxi, Raabe 2005. Báča, M.: Vlastní hodnocení školy. In: Vedení školy v praxi, Raabe 2006. Karpíšek, M.: Metodické pokyny k evaluaci škol vyššího studia. Praha, SŠVS 1995. Kitzberger, J.: Autoevaluace školy. In: Vedení školy v praxi, Raabe 2004. Kratochvílová, J., Tomášek, F. : SWOT analýza. In: Vedení školy, Raabe 2000. Průcha, J.: Pedagogická evaluace. Masarykova univerzita v Brně 1996. Rýdl, K. a kol.: Sebehodnocení školy. Strom 1998 Světlík, J.: Marketingové řízení školy. ASPI 2006.

56 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Postup škol při vlastním hodnocení"

Podobné prezentace


Reklamy Google