Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IFA Česká republika 1 Trestní odpovědnost PO 13. prosince 2011 Václav Pátek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IFA Česká republika 1 Trestní odpovědnost PO 13. prosince 2011 Václav Pátek."— Transkript prezentace:

1 IFA Česká republika 1 Trestní odpovědnost PO 13. prosince 2011 Václav Pátek

2 IFA Česká republika Trestní odpovědnost právnických osob Shrnutí současného stavu Vláda předložila sněmovně návrh zákona PSP: 1. čtení , 2. čtení , 3. čtení , Senát schválil dne Prezident zákon nepodepsal a vrátil zpět sněmovně Poslanecká sněmovna přehlasovala dne 6. prosince 2011 prezidentovo veto 2

3 IFA Česká republika Trestní odpovědnost právnických osob Vymezení trestně právně odpovědné PO Místní působnost § 2 odst. 1  právnickou osobou, která má sídlo v České republice nebo má na území České republiky umístěn podnik nebo organizační složku, anebo zde alespoň vykonává svoji činnost nebo zde má svůj majetek Vyloučení odpovědnosti § 6 Česká republika a územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci  netýká se však právnických osob s majetkovou účastí České republiky a ÚSC 3

4 IFA Česká republika Trestní odpovědnost právnických osob Rozsah trestní odpovědnosti PO Vazba na mezinárodní smlouvy a právní předpisy ES/EU (legalizace výnosů z trestné činnosti, korupce, poškozování životního prostředí, organizovaného zločinu, obchodu s lidmi a sexuálního vykořisťování dětí, ochrany finančních zájmů EU, počítačové kriminality, padělání peněžních prostředků, drogových a rasově motivovaných jednání apod.) V připomínkovém režimu doplněny daňové trestné činy (údajně proto, aby Česká republika měla ochranu jako je poskytována ochrana finančním zájmům EU) 4

5 IFA Česká republika Trestní odpovědnost právnických osob Vztah ke správním deliktům § 28 zákona: 1)Zahájení trestního stíhání proti právnické osobě brání tomu, aby o témže skutku proti téže právnické osobě probíhalo řízení o správním deliktu; to nevylučuje uložení nucené správy nebo jiného nápravného opatření podle jiného právního předpisu. 2)Trestní stíhání proti právnické osobě nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno, jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže právnické osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o správním deliktu a toto rozhodnutí nebylo zrušeno. 3)Stanoví-li jiný zákon ve věcech správních deliktů právnických osob lhůtu pro zánik odpovědnosti, nezapočítává se do jejího běhu doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo řízení podle tohoto zákona. 5

6 IFA Česká republika Trestní odpovědnost právnických osob Problematické otázky 1 Jaká je povaha sankcí v daňových předpisech? Jde o správní delikt či nikoliv? rozhodnutí NSS ze dne , č.j. 5 Afs 9/ , které řeší pokutu uloženou Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. NSS uvedl: „Evropský soud pro lidská práva odmítl posuzovat „trestní charakter“ vnitrostátních sankcí pouze prismatem vnitrostátního práva a uchýlil se k autonomnímu výkladu pojmu „trestní obvinění“. Pro posouzení, zdali daná sankce má „trestní charakter“ ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy (a vzhledem k výše uvedenému jednotnému výkladu i pro účely čl. 4 Protokolu č. 7 a čl. 7 Úmluvy), Evropský soud definoval tzv. “Engel kritéria“ (pojmenovaná podle kauzy Engel a další proti Nizozemí, rozsudek ze dne , stížnosti č. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 a 5370/72; české shrnutí dostupné in BERGER, V.: Judikatura Evropského soudu pro lidská práva. IFEC: Praha, 2006, str ), která konzistentně aplikuje. 6

7 IFA Česká republika Trestní odpovědnost právnických osob Z rozhodnutí NSS ze dne , č.j. 5 Afs 9/ pokračování „ Tzv. Engel kritéria jsou následující: (1) formální zařazení do trestního nebo správního (disciplinárního) práva v rámci právního systému členského státu (přičemž jako pomocné vodítko může sloužit i kvalifikace činu v ostatních smluvních stranách Úmluvy; Evropský soud pro lidská práva tak hledá společný jmenovatel všech smluvních stran); (2) povaha (závažnost) deliktu; a (3) povaha a přísnost sankce, která za protiprávní jednání hrozí (Engel a další proti Nizozemí, op. cit., § 82; srov. rovněž rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , č. j. 4 As 2/ , publikovaný pod č. 847/2006 Sb. NSS). Tato kritéria byla rozvedena následnou judikaturou Evropského soudu pro lidská práva (Öztürk proti Německu, rozsudek ze dne , stížnost č. 8544/79, § 47 - § 54; Ziliberberg proti Moldavsku, rozsudek ze dne , stížnost č /00, § 29 - § 38; Jussila proti Finsku, rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne , stížnost č /01, § 30 - § 38 a § 43; Matyjek proti Polsku, rozhodnutí o přijatelnosti ze dne , stížnost č /03, § 48 - § 59).“ Rozhodnutí 5 Afs 9/ bylo publikováno na a dále Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 2/2009, rozhodnutí č. 1767www.nssoud.cz 7

8 IFA Česká republika Trestní odpovědnost právnických osob Problematické otázky 2 Které sankce z d.ř. by mohly být ve smyslu Engel kritérií trestní sankcí? Druhy sankcí v daňové oblasti:  penále dle§ 63 ZSDP (0,1 % až 0,3% za den prodlení po dobu max. 500 dnů)  úrok z prodlení dle § 63 ZSDP (repo sazba ČNB + 14 % bodů až pod dobu 5 let)  penále dle §37b ZSDP (20 % při zvýšení daně, 5 % při snížení ztráty)  penále dle § 251 d.ř. (20 % při zvýšení daně, 1 % při snížení ztráty)  úrok z prodlení dle § 252 d.ř. (repo sazba ČNB + 14 % bodů až pod dobu 5 let)  pokuta za opožděné tvrzení (0,05 % za každý den nejvýše 5 % max. však Kč) + Trestní obvinění aneb „ne bis id idem“ 8

9 IFA Česká republika Trestní odpovědnost právnických osob Promlčecí doba pro trest vs. prekluze dle § 148 d.ř. Promlčecí doby dle zákona o TOPO – dle § 34 TZ - 15 let se sazbou kde horní hranice nejméně 10 let (např. TČ dle § 240 odst. 3 ve velkém rozsahu, tj. škody > Kč) - 10 let se sazbou, kde horní hranice nejméně 5 let (např. TČ dle § 240 odst. 2 ve značném rozsahu, tj. škody > Kč) - 5 let se sazbou, kde horní hranice nejméně 3 léta (např. TČ dle § 240 odst. 1 ve větším rozsahu, tj. škody > Kč) Prekluze dle d.ř. 3 roky 9

10 IFA Česká republika Trestní odpovědnost právnických osob Problematické otázky 3 Podnikání zahraničních právnických osob v ČR a trestní odpovědnost  Organizační složka zahraniční právnické osoby?  Stálá provozovna ve smyslu smluv o zamezení dvojího zdanění?  Provozovna pro účely DPH? 10

11 IFA Česká republika Trestní odpovědnost právnických osob DISKUZE 11


Stáhnout ppt "IFA Česká republika 1 Trestní odpovědnost PO 13. prosince 2011 Václav Pátek."

Podobné prezentace


Reklamy Google