Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické kategorie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické kategorie."— Transkript prezentace:

1 Ekonomické kategorie

2 Statistické ukazatele CK a CA
2

3 Metodika ukazatelů CK a CA
Průměrný evidenční počet zaměstnanců zahrnuje všechny stálé i dočasné zaměstnance, kteří jsou k zaměstnavateli v pracovním, služebním nebo členském poměru Mzdy představují peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzdy) poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům za práci. Nezahrnují ostatní osob. náklady

4 Metodika ukazatelů CK a CA
Průměrná měsíční mzda v Kč představuje propočtový ukazatel, jež se počítá jako podíl ukazatelů Mzdy a Průměrný evid. počet zaměstnanců Tržby jsou součtem tržeb za vlastní výrobky, služby a zboží (bez DPH a spotřební daně)

5 Metodika ukazatelů CK a CA
Obchodní marže vzniká rozdílem tržeb za prodej zboží a náklady vynaloženými na prodej zboží Výkon zahrnuje obchodní marži, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, změnu vnitropodnikových zásob vlastní výroby a aktivaci

6 Metodika ukazatelů CK a CA
Výkonová spotřeba tvoří spotřebované nákupy (bez nákladů za prodané zboží ) a služby spotřebované nákupy představují hodnotu nakoupeného a již spotřebovaného materiálu, energií a neskladovatelných dodávek (např. voda, elektřina,…) služby představují hodnotu nakoupených externích služeb (např. opravy, přepravné,…) Účetní přidaná hodnota se počítá jako rozdíl Výkonů a Výkonové spotřeby

7 Všeobecné ekonomické kategorie
7

8 Mzda a plat Mzda Plat peněžní odměna za vykonanou práci
stanovená hodinovým mzdovým tarifem vyplácena v soukromém sektoru Plat stanoven měsíčním mzdovým tarifem vyplácen zaměstnancům zákonem určených institucí (stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, školská právnická osoba)

9 smluvní plat mzda úkolová
- výdělek je závislý na počtu jednotek vykonané práce mzda časová - výdělek je závislý na množství odpracovaného času mzda podílová - je zcela nebo zčásti závislá na prodaném množství - uplatňuje se v obchodních činnostech a některých službách smluvní plat - je dán měsíčním mzdovým tarifem mzda kombinovaná - kombinuje více druhů mezd

10 hrubá mzda = základní mzda + prémie, odměny, příplatky (za přesčas, práci ve svátek, ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí, za práci v noci), osobní ohodnocení, náhrada mzdy (za dovolenou, za státem uznané svátky) superhrubá mzda = hrubá mzda spolu s pojistným placeným zaměstnavatelem (9 % zdravotní a 25 % sociální), tedy 134 %

11 = hrubá mzda = čistá mzda čistá mzda sociální pojištění 6,5 %
zdravotní pojištění 4,5% daň po slevě částka k výplatě = čistá mzda - ostatní srážky (např. výživné, spoření) + nemocenské dávky

12 Příklad výpočtu čisté mzdy zaměstnance při hrubé mzdě 20 000 Kč, bez dětí
1. výpočet superhrubé mzdy: hrubá mzda x 1,34 → x 1,34 = 2. výpočet čisté mzdy: ze superhrubé mzdy vypočítat 15 % daň → x 0,15 = 4 020 z hrubé mzdy odečíst daň, sociální (6,5 %) a zdravotní (4,5 %) pojištění placené zaměstnancem a přičíst slevy na dani (na dítě, na poplatníka, pro invalidní důchodce, ZTP, studenty do 26 let…) → – – (soc. a zdrav poj., tj x 0,11) (sleva na dani) =

13 Hrubý domácí produkt (HDP)
souhrn veškeré produkce zboží a služeb v běžných cenách za určité období na určitém území používá se pro určování výkonnosti ekonomiky států Varianty produktu: hrubý – neobsahuje opotřebení kapitálu čistý – opotřebení kapitálu je započítáno (čistý produkt = hrubý produkt – opotřebení kapitálu) domácí – produkt vytvořený na určitém území národní – produkt vytvořený příslušníky určitého národa na obyvatele – podíl HDP ke stavu obyvatel v daném roce

14 Daň Mzda a plat zákonem stanovená povinná vynutitelná nenávratná platba do státního rozpočtu vybíraná státními orgány od fyzických i právnických osob Dělení daní: přímé - vybírané z důchodu poplatníka (peněžních příjmů) daň z příjmů - fyzických osob, právnických osob daně majetkové - daň z nemovitosti, daň dědická, darovací, z převodu nemovitosti, daň silniční nepřímé - nepostihují důchod poplatníka přímo, jsou vybírány v ceně zboží při jeho prodeji daň z přidané hodnoty spotřební daň ekologická daň

15 Poplatník Plátce Správce daně
subjekt, který platí daň a nemá právo přenést daňové břemeno na jiný subjekt („platí ze své kapsy“) Plátce subjekt, který daň odvádí a má právo přenést daňové břemeno na jiný subjekt Správce daně finanční úřad má za úkol registrovat poplatníky a plátce, vybírat daně, kontrolovat a sankcionovat za neplnění daňové povinnosti

16 Daň z přidané hodnoty (DPH)
nepřímá daň jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu vybírá se při prodeji zboží a služeb je obsažena v ceně výrobku je uvalená na vyrobenou přidanou hodnotu subjekt platí dodavatelům cenu včetně DPH a dostává zaplaceno za zboží včetně DPH je povinen zdanit veškerou produkci a je mu umožněno snížit si daňovou povinnost o výši daně, kterou sám zaplatil Sazby DPH: základní 20 % snížená 10 %

17 Spotřební daň nepřímá daň
zavedena za účelem regulovat cenu určitého zboží na trhu, které obecně může poškodit zdraví člověka a působí negativně na životní prostředí v ČR jsou předmětem daně: minerální oleje líh a lihoviny pivo víno tabák a tabákové výrobky je obsažena v ceně výrobku dochází k tzv. „dvojímu zdanění“, protože platíme DPH i spotřební daň sazby jsou stanoveny v Kč

18 Daň dědická přímá majetková daň
při převodu majetku v případě dědictví ze zákona nebo ze závěti platí ji dědici státu sazba závisí na příbuzenském vztahu mezi jednotlivými osobami a na hodnotě děděného majetku (jeho cena) základem daně je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem, snížená o dluhy zůstavitele, výlohy spojené s pohřbem a o odměnu notáře dědictví může být odmítnuto (např. pokud by zděděné dluhy převýšily hodnotu majetku, v tomto případě dědictví převezme stát a dluhy umoří prodejem jeho části) dědictví může být odmítnuto nebo přijato pouze jako celek, nikoliv pouze určitá část

19 Daň darovací Daň silniční
přímá majetková daň při bezúplatném převodu či přechodu majetku mezi živými osobami základ daně je cena majetku snížená o prokázané dluhy platí ji obdarovaný při daru do ji ciziny platí dárce sazba daně je stanovené podle těsnosti vztahu dárce a darovaného Daň silniční platí ji obecně osoba zapsaná v technickém průkazu vozidla jako držitel vozidla, pokud jsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním sazby jsou stanoveny: - na osobní automobily podle objemu zdvihového motoru - na nákladní automobily podle počtu náprav a podle hmotnosti v tunách

20 Daň z převodu nemovitostí
Daň z nemovitostí přímá majetková daň zdaňuje všechny nemovitosti a pozemky na území ČR zapsané v katastru nemovitostí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb sazba je daná hodnotou a velikostí pozemku, u staveb podle účelu a využití stavby a velikosti obce, kde stojí Daň z převodu nemovitostí platí se při prodeji, ale i jiných formách úplatného převodu nemovitého majetku základ daně je cena podle znaleckého posudku sazba 3 %

21 Daň z příjmů fyzických osob
přímá daň jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu předmětem daně jsou: příjmy FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (dary, příspěvky) příjmy z podnikání příjmy z pronájmu příjmy z kapitálového majetku ostatní příjmy (výhry, loterie,…) sazba daně 15 %

22 Daň z příjmů právnických osob
přímá daň jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu poplatníkem jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami a organizačními složkami státu předmětem daně jsou: všechny příjmy PO z veškeré činnosti a z nakládání s majetkem příjmy vyňaté z předmětu daně a osvobozené od daně sazba daně pro rok 2011 – 19 % (u investičního, podílového nebo penzijního fondu 5 %)

23 Inflace Inflace označuje růst cenové hladiny neboli snížení kupní síly peněz a znehodnocování měny míra inflace se měří pomocí přírůstku indexu spotřebitelských cen (v %) opakem je deflace – pokles cenové hladiny Druhy inflace: mírná (do 10%) - ceny rostou pomalu, jsou relativně stabilní, lidé penězům důvěřují, inflace je řádově jednociferná pádivá (10 – 100 %) ceny rostou dvou či trojcifernými tempy, vznikají vážné hospodářské poruchy, finanční trhy odumírají hyperinflace (nad 100 %) extrémní případ, tempo růstu cen je obrovské , neustále se tisknou peníze

24 Obchodní společnosti právní forma podnikání, kdy několik subjektů podniká pod společným obchodním jménem Druhy obchodních společností: osobní - veřejná obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k.s.) - nejsou povinny tvořit základní kapitál kapitálové - společnost s ručením omezeným (s. r. o.), akciová společnost (a. s.) - jsou povinny tvořit základní kapitál - s. r. o. min Kč - a. s. bez veřejného úpisu akcií min Kč, s veřejným úpisem akcií Kč obchodní společnost se zakládá sepsáním společenské smlouvy (2 a více zakladatelů) nebo zakladatelské listiny (1 zakladatel) vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku

25 Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo
nejvyšší orgán společnosti dělá nejdůležitější rozhodnutí rozhoduje o všech záležitostech společnosti Dozorčí rada kontrolní orgán není povinná kontroluje činnosti jednatelů společnosti zřizuje se zejména u kapitálových obchodních společností Představenstvo voleno valnou hromadou u a. s. odpovídá dozorčí radě řídí běžnou činnost společnosti

26 Fúze Monopol spojení společností s cílem zvýšit efektivnost podnikání
obvykle u akciových společností Monopol tržní struktura, kde na trhu existuje jediný výrobce, který plně ovládá dané odvětví konkurence, při které na straně nabídky existuje pouze jedna nabízející firma monopol stanoví cenu a množství zboží, které dodává na trh

27 Cenné papíry listiny, které vyjadřují pohledávku vlastníka vůči tomu, kdo je vydal (emitent) a nárok vlastníka na podílu na majetku společnosti Druhy cenných papírů: majetkové - vyjadřují podíl na majetku (akcie) úvěrové - vyjadřují pro věřitele pohledávku, pro dlužníka závazek, který musí v budoucnosti splatit (dluhopisy, obligace) na doručitele - jsou volně převoditelné na jméno - nejsou volně převoditelné, převádí se rubopisem listinné - existuje jako fyzická listina zaknihované - existují jako záznam v evidenci

28 Emitent společnost nebo jiný subjekt, který vydává cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků Akcie majetkový cenný papír jsou s ním spojená práva akcionáře podílet se na řízení společnosti mají pevně danou jmenovitou hodnotu pokud je akcie veřejně obchodovatelná, má tržní cenu na burze (RM-Systému), za kterou ji lze koupit nebo prodat výnosem z akcie je dividenda (podíl na zisku akciové společnosti připadající na jednu akcii)

29 Dluhopis Směnka úvěrový cenný papír
jinak se mu říká také obligace nebo bond vyjadřují dlužnický závazek emitenta vůči tomu, kdo dluhopis vlastní jeho majitel má právo požadovat vyplácení dlužné částky včetně úroku Směnka vyplývá z ní dlužnický závazek, který dává majiteli směnky právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku

30 Burza RM-Systém organizuje trh s investičními nástroji
lze na ní nakupovat a prodávat různé investiční nástroje Druhy burz: peněžní – obchodují s penězi a cennými papíry zbožové – obchodují se zbožím burzy služeb – obchodují se službami RM-Systém česká burza cenných papírů pro malé a střední investory

31 Dražba veřejný prodej, při němž se určitá movitá nebo nemovitá věc nabízí ke koupi neurčitému počtu osob a prodá se udělením příklepu tomu, kdo nabídne nejvíce tzv. nucená dražba v exekučním řízení - účelem je dosažení peněžních prostředků z prodeje dlužníkových věcí k úhradě pohledávek jeho věřitelů Embargo prostředek hospodářského nátlaku v mezinárodních vztazích má zpravidla formu zákazu vývozu nebo dovozu určitých druhů zboží

32 Likvidita Rentabilita
schopnost uhradit své závazky z hlediska firmy (v širším slova smyslu) vyjadřuje schopnost firmy získat prostředky pro úhradu svých závazků přeměnou jednotlivých složek majetku do hotovostní formy V užším slova smyslu pak bývá uvažována tzv. absolutní likvidita, nebo-li likviditnost, což je schopnost různých aktiv přeměnit se rychle a bez větších ztrát v peníze a tím firmě posloužit k úhradě závazků Rentabilita výnosnost, ziskovost ukazatel hospodaření podniku

33 Marže Rabat obchodní přirážka
rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou, nejnižším a nejvyšším kurzem, rozdíl mezi úrokovou sazbou při úvěrech, půjčkách a vkladech, mezi kupní a prodejní cenou Rabat množstevní sleva z ceny při odběru většího množství zboží

34 Hospodářská politika Privatizace
politika vlády v rámci celého hospodářství souhrn cílů, zásad, nástrojů a metod sloužících k regulaci a usměrňování vývoje hospodářství nositelem hospodářské politiky je stát subjekty, které do ní zasahují: - vláda, parlament, politické strany, centrální banka Privatizace proces převodu státního majetku na majetek soukromý obvykle, když státní podniky jsou méně efektivní než podniky soukromé

35 Obrat Produktivita práce
množství finančních prostředků přijatých ekonomickým subjektem za konkrétní období (účetní období) v účetnictví je to úhrn příjmových a výdajových položek na jistém účtu Produktivita práce vyjadřuje účinnost lidské práce mírou produktivity práce je obvykle množství výrobků vyrobené jedním pracovníkem za jednotku času

36 Dlouhodobý majetek v držení déle než 1 rok
spotřebovává se postupně (opotřebovává se) jeho pořizovací cena přesahuje určitou hranici Členění dlouhodobého majetku: hmotný - movitý (dá se přemisťovat) - nemovitý (nedá se přemisťovat, je spojený se zemí) nehmotný finanční

37 Hmotný dlouhodobý majetek Nehmotný dlouhodobý majetek
cena vyšší než Kč odepisuje se (kromě půdy a uměleckých předmětů) budovy, stavby (nemovitý) stroje, dopravní prostředky, ... (movitý) trvalé porosty - chmelnice,vinice zvířata- koně,krávy Nehmotný dlouhodobý majetek cena je vyšší než ,- Kč odepisuje se licence, software, firemní značka, know how

38 Finanční dlouhodobý majetek
minimální cena není stanovena neodepisuje se dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace, atd.) Odpisy částka vyjadřující snížení hodnoty majetku v důsledku opotřebení za určité období odepisování je metoda, jak rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období

39 Oběžný majetek krátkodobý v držení méně než 1 rok
spotřebovává se najednou je pro něj charakteristický koloběh: -- peníze -- zásoby materiálu -- nedokončená výroba -- -- výrobky -- pohledávka -- peníze -- patří sem: zásoby - materiál, nedokončená výroba, polotovary, výrobky, zboží, zvířata peníze

40 Tendr Valuta Deviza veřejná soutěž
veřejně učiněná výzva k podání návrhů na uzavření smlouvy týkající se určitého plnění účelem je soustředit větší počet návrhů a z nich vybrat nejvýhodnější Valuta pojem pro peníze zahraničních měn v hotovosti – ve formě mincí nebo bankovek Deviza bezhotovostní opak valuty

41 Export Import vývoz prodej statků a služeb do zahraničí dovoz
nákup statků, služeb a nehmotných práv v zahraničí pro potřebu vlastní země

42 Státní rozpočet Audit plán finančního hospodaření státu
obvykle na jeden rok navrhuje ho vláda a schvaluje parlament příjmy státního rozpočtu tvoří především daně, dále cla, poplatky a další příjmy výdaje pokrývají činnosti státu Audit podrobné a kritické zhodnocení hospodaření firmy nezávislou osobou nejčastěji prověření účetnictví a finančního a daňového hospodaření firmy provádí ho auditor (musí složit předepsané kvalifikační zkoušky)

43 Centrální banka Obchodní banky
instituce ustanovená vládou, zodpovědná za řízení peněžního oběhu v zemi (vydávání peněz, dozor nad činností obchodních bank, banka vlády apod.) Obchodní banky zprostředkovávají platební styk poskytují úvěry a různé bankovní služby jejich cílem je dosažení zisku

44 Deficit Leasing schodek záporný zůstatek
vzniká, když jsou výdaje vyšší než příjmy nebo potřeby vyšší než zdroje představuje nerovnováhu Leasing forma pronájmu za pevně sjednané měsíční nájemné a úrok s pevně stanovenou lhůtou

45 Komplement Substitut výrobek, který není nahraditelný jiným výrobkem
jsou to takové výrobky, které je nutné pro uspokojení potřeby užívat v určité kombinaci (lyže a vázání) Substitut výrobek, který je nahraditelný jiným výrobkem s podobnými vlastnostmi

46 Emise vydání nových peněz, cenných papírů, poštovních známek emisi peněz provádí centrální banka, u ostatních cenných papírů i jiné peněžní ústavy Nekalá soutěž konkurenční činnost v podnikání jakékoliv jednání,které může způsobit záměnu výrobku nebo služby či firmy, nebo falešné údaje poškozující pověst některé firmy nebo výrobku např. napodobování cizích výrobků, obalů, podplácení apod.

47 Děkuji za pozornost 47


Stáhnout ppt "Ekonomické kategorie."

Podobné prezentace


Reklamy Google