Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické kategorie. Statistické ukazatele CK a CA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické kategorie. Statistické ukazatele CK a CA."— Transkript prezentace:

1 Ekonomické kategorie

2 Statistické ukazatele CK a CA

3 Metodika ukazatelů CK a CA Průměrný evidenční počet zaměstnanců  zahrnuje všechny stálé i dočasné zaměstnance, kteří jsou k zaměstnavateli v pracovním, služebním nebo členském poměru Mzdy  představují peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzdy) poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům za práci. Nezahrnují ostatní osob. náklady

4 Metodika ukazatelů CK a CA Průměrná měsíční mzda v Kč  představuje propočtový ukazatel, jež se počítá jako podíl ukazatelů Mzdy a Průměrný evid. počet zaměstnanců Tržby  jsou součtem tržeb za vlastní výrobky, služby a zboží (bez DPH a spotřební daně)

5 Metodika ukazatelů CK a CA Obchodní marže  vzniká rozdílem tržeb za prodej zboží a náklady vynaloženými na prodej zboží Výkon  zahrnuje obchodní marži, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, změnu vnitropodnikových zásob vlastní výroby a aktivaci

6 Metodika ukazatelů CK a CA Výkonová spotřeba  tvoří spotřebované nákupy (bez nákladů za prodané zboží ) a služby  spotřebované nákupy představují hodnotu nakoupeného a již spotřebovaného materiálu, energií a neskladovatelných dodávek (např. voda, elektřina,…)  služby představují hodnotu nakoupených externích služeb (např. opravy, přepravné,…) Účetní přidaná hodnota  se počítá jako rozdíl Výkonů a Výkonové spotřeby

7 Všeobecné ekonomické kategorie

8 Mzda a plat Mzda  peněžní odměna za vykonanou práci  stanovená hodinovým mzdovým tarifem  vyplácena v soukromém sektoru Plat  peněžní odměna za vykonanou práci  stanoven měsíčním mzdovým tarifem  vyplácen zaměstnancům zákonem určených institucí (stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, školská právnická osoba)

9  mzda úkolová - výdělek je závislý na počtu jednotek vykonané práce  mzda časová - výdělek je závislý na množství odpracovaného času  mzda podílová - je zcela nebo zčásti závislá na prodaném množství - uplatňuje se v obchodních činnostech a některých službách  smluvní plat - je dán měsíčním mzdovým tarifem  mzda kombinovaná - kombinuje více druhů mezd

10  hrubá mzda = základní mzda + prémie, odměny, příplatky (za přesčas, práci ve svátek, ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí, za práci v noci), osobní ohodnocení, náhrada mzdy (za dovolenou, za státem uznané svátky)  superhrubá mzda = hrubá mzda spolu s pojistným placeným zaměstnavatelem (9 % zdravotní a 25 % sociální), tedy 134 %

11  čistá mzda = hrubá mzda -sociální pojištění 6,5 % -zdravotní pojištění 4,5% -daň po slevě  částka k výplatě = čistá mzda - ostatní srážky (např. výživné, spoření) + nemocenské dávky

12 Příklad výpočtu čisté mzdy zaměstnance při hrubé mzdě 20 000 Kč, bez dětí 1. výpočet superhrubé mzdy: hrubá mzda x 1,34 → 20 000 x 1,34 = 26 800 2. výpočet čisté mzdy: ze superhrubé mzdy vypočítat 15 % daň → 26 800 x 0,15 = 4 020 z hrubé mzdy odečíst daň, sociální (6,5 %) a zdravotní (4,5 %) pojištění placené zaměstnancem a přičíst slevy na dani (na dítě, na poplatníka, pro invalidní důchodce, ZTP, studenty do 26 let…) → 20 000 – 4 020 – 2 200 (soc. a zdrav poj., tj. 20 000 x 0,11) + 1 970 (sleva na dani) = 15 750

13 Hrubý domácí produkt (HDP)  souhrn veškeré produkce zboží a služeb v běžných cenách za určité období na určitém území  používá se pro určování výkonnosti ekonomiky států Varianty produktu: hrubý – neobsahuje opotřebení kapitálu čistý – opotřebení kapitálu je započítáno (čistý produkt = hrubý produkt – opotřebení kapitálu) domácí – produkt vytvořený na určitém území národní – produkt vytvořený příslušníky určitého národa na obyvatele – podíl HDP ke stavu obyvatel v daném roce

14  zákonem stanovená povinná vynutitelná nenávratná platba do státního rozpočtu  vybíraná státními orgány od fyzických i právnických osob Dělení daní: přímé - vybírané z důchodu poplatníka (peněžních příjmů) daň z příjmů- fyzických osob, právnických osob daně majetkové- daň z nemovitosti, daň dědická, darovací, z převodu nemovitosti, daň silniční nepřímé - nepostihují důchod poplatníka přímo, jsou vybírány v ceně zboží při jeho prodeji daň z přidané hodnoty spotřební daň ekologická daň Mzda a plat Daň

15 Poplatník  subjekt, který platí daň a nemá právo přenést daňové břemeno na jiný subjekt („platí ze své kapsy“) Plátce  subjekt, který daň odvádí a má právo přenést daňové břemeno na jiný subjekt Správce daně  finanční úřad  má za úkol registrovat poplatníky a plátce, vybírat daně, kontrolovat a sankcionovat za neplnění daňové povinnosti

16 Daň z přidané hodnoty (DPH)  nepřímá daň  jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu  vybírá se při prodeji zboží a služeb  je obsažena v ceně výrobku  je uvalená na vyrobenou přidanou hodnotu  subjekt platí dodavatelům cenu včetně DPH a dostává zaplaceno za zboží včetně DPH  je povinen zdanit veškerou produkci a je mu umožněno snížit si daňovou povinnost o výši daně, kterou sám zaplatil Sazby DPH: základní 20 % snížená 10 %

17 Spotřební daň  nepřímá daň  zavedena za účelem regulovat cenu určitého zboží na trhu, které obecně může poškodit zdraví člověka a působí negativně na životní prostředí  v ČR jsou předmětem daně: minerální oleje líh a lihoviny pivo víno tabák a tabákové výrobky  je obsažena v ceně výrobku  dochází k tzv. „dvojímu zdanění“, protože platíme DPH i spotřební daň  sazby jsou stanoveny v Kč

18 Daň dědická  přímá majetková daň  při převodu majetku v případě dědictví ze zákona nebo ze závěti  platí ji dědici státu  sazba závisí na příbuzenském vztahu mezi jednotlivými osobami a na hodnotě děděného majetku (jeho cena)  základem daně je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem, snížená o dluhy zůstavitele, výlohy spojené s pohřbem a o odměnu notáře  dědictví může být odmítnuto (např. pokud by zděděné dluhy převýšily hodnotu majetku, v tomto případě dědictví převezme stát a dluhy umoří prodejem jeho části)  dědictví může být odmítnuto nebo přijato pouze jako celek, nikoliv pouze určitá část

19 Daň darovací  přímá majetková daň  při bezúplatném převodu či přechodu majetku mezi živými osobami  základ daně je cena majetku snížená o prokázané dluhy  platí ji obdarovaný  při daru do ji ciziny platí dárce  sazba daně je stanovené podle těsnosti vztahu dárce a darovaného Daň silniční  přímá majetková daň  platí ji obecně osoba zapsaná v technickém průkazu vozidla jako držitel vozidla, pokud jsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním  sazby jsou stanoveny: - na osobní automobily podle objemu zdvihového motoru - na nákladní automobily podle počtu náprav a podle hmotnosti v tunách

20 Daň z nemovitostí  přímá majetková daň  zdaňuje všechny nemovitosti a pozemky na území ČR zapsané v katastru nemovitostí  zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb  sazba je daná hodnotou a velikostí pozemku, u staveb podle účelu a využití stavby a velikosti obce, kde stojí Daň z převodu nemovitostí  přímá majetková daň  platí se při prodeji, ale i jiných formách úplatného převodu nemovitého majetku  základ daně je cena podle znaleckého posudku  sazba 3 %

21 Daň z příjmů fyzických osob  přímá daň  jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu  předmětem daně jsou: – příjmy FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (dary, příspěvky) – příjmy z podnikání – příjmy z pronájmu – příjmy z kapitálového majetku – ostatní příjmy (výhry, loterie,…)  sazba daně 15 %

22 Daň z příjmů právnických osob  přímá daň  jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu  poplatníkem jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami a organizační mi složk ami státu  předmětem daně jsou: – všechny příjmy PO z veškeré činnosti a z nakládání s majetkem – příjmy vyňaté z předmětu daně a osvobozené od daně  sazba daně pro rok 20 11 – 19 % (u investičního, podílového nebo penzijního fondu 5 %)

23  označuje růst cenové hladiny neboli snížení kupní síly peněz a znehodnocování měny  míra inflace se měří pomocí přírůstku indexu spotřebitelských cen (v %)  opakem je deflace – pokles cenové hladiny Druhy inflace: mírná (do 10%) - ceny rostou pomalu, jsou relativně stabilní, lidé penězům důvěřují, inflace je řádově jednociferná pádivá (10 – 100 %) -ceny rostou dvou či trojcifernými tempy, vznikají vážné hospodářské poruchy, finanční trhy odumírají hyperinflace (nad 100 %) -extrémní případ, tempo růstu cen je obrovské, neustále se tisknou peníze Inflace

24  právní forma podnikání, kdy několik subjektů podniká pod společným obchodním jménem Druhy obchodních společností: osobní - veřejná obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k.s.) - nejsou povinny tvořit základní kapitál kapitálové - společnost s ručením omezeným (s. r. o.), akciová společnost (a. s.) - jsou povinny tvořit základní kapitál - s. r. o. min. 200 000 Kč - a. s. bez veřejného úpisu akcií min. 2 000 000 Kč, s veřejným úpisem akcií 20 000 000 Kč  obchodní společnost se zakládá sepsáním společenské smlouvy (2 a více zakladatelů) nebo zakladatelské listiny (1 zakladatel)  vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku Obchodní společnosti

25 Valná hromada  nejvyšší orgán společnosti  dělá nejdůležitější rozhodnutí  rozhoduje o všech záležitostech společnosti Dozorčí rada  kontrolní orgán  není povinná  kontroluje činnosti jednatelů společnosti  zřizuje se zejména u kapitálových obchodních společností Představenstvo  voleno valnou hromadou u a. s.  odpovídá dozorčí radě  řídí běžnou činnost společnosti

26 Fúze  spojení společností s cílem zvýšit efektivnost podnikání  obvykle u akciových společností Monopol  tržní struktura, kde na trhu existuje jediný výrobce, který plně ovládá dané odvětví  konkurence, při které na straně nabídky existuje pouze jedna nabízející firma  monopol stanoví cenu a množství zboží, které dodává na trh

27 Cenné papíry  listiny, které vyjadřují pohledávku vlastníka vůči tomu, kdo je vydal (emitent) a nárok vlastníka na podílu na majetku společnosti Druhy cenných papírů: majetkové - vyjadřují podíl na majetku (akcie) úvěrové - vyjadřují pro věřitele pohledávku, pro dlužníka závazek, který musí v budoucnosti splatit (dluhopisy, obligace) na doručitele - jsou volně převoditelné na jméno - nejsou volně převoditelné, převádí se rubopisem listinné - existuje jako fyzická listina zaknihované - existují jako záznam v evidenci

28 Emitent  společnost nebo jiný subjekt, který vydává cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků Akcie  majetkový cenný papír  jsou s ním spojená práva akcionáře podílet se na řízení společnosti  mají pevně danou jmenovitou hodnotu  pokud je akcie veřejně obchodovatelná, má tržní cenu na burze (RM-Systému), za kterou ji lze koupit nebo prodat  výnosem z akcie je dividenda (podíl na zisku akciové společnosti připadající na jednu akcii)

29 Dluhopis  úvěrový cenný papír  jinak se mu říká také obligace nebo bond  vyjadřují dlužnický závazek emitenta vůči tomu, kdo dluhopis vlastní  jeho majitel má právo požadovat vyplácení dlužné částky včetně úroku Směnka  úvěrový cenný papír  vyplývá z ní dlužnický závazek, který dává majiteli směnky právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku

30 Burza  organizuje trh s investičními nástroji  lze na ní nakupovat a prodávat různé investiční nástroje Druhy burz: peněžní – obchodují s penězi a cennými papíry zbožové – obchodují se zbožím burzy služeb – obchodují se službami RM-Systém  česká burza cenných papírů pro malé a střední investory

31 Dražba  veřejný prodej, při němž se určitá movitá nebo nemovitá věc nabízí ke koupi neurčitému počtu osob a prodá se udělením příklepu tomu, kdo nabídne nejvíce  tzv. nucená dražba v exekučním řízení - účelem je dosažení peněžních prostředků z prodeje dlužníkových věcí k úhradě pohledávek jeho věřitelů Embargo  prostředek hospodářského nátlaku v mezinárodních vztazích  má zpravidla formu zákazu vývozu nebo dovozu určitých druhů zboží

32 Likvidita  schopnost uhradit své závazky  z hlediska firmy (v širším slova smyslu) vyjadřuje schopnost firmy získat prostředky pro úhradu svých závazků přeměnou jednotlivých složek majetku do hotovostní formy  V užším slova smyslu pak bývá uvažována tzv. absolutní likvidita, nebo-li likviditnost, což je schopnost různých aktiv přeměnit se rychle a bez větších ztrát v peníze a tím firmě posloužit k úhradě závazků Rentabilita  výnosnost, ziskovost  ukazatel hospodaření podniku

33 Marže  obchodní přirážka  rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou, nejnižším a nejvyšším kurzem, rozdíl mezi úrokovou sazbou při úvěrech, půjčkách a vkladech, mezi kupní a prodejní cenou Rabat  množstevní sleva z ceny při odběru většího množství zboží

34 Hospodářská politika  politika vlády v rámci celého hospodářství  souhrn cílů, zásad, nástrojů a metod sloužících k regulaci a usměrňování vývoje hospodářství  nositelem hospodářské politiky je stát  subjekty, které do ní zasahují: - vláda, parlament, politické strany, centrální banka Privatizace  proces převodu státního majetku na majetek soukromý  obvykle, když státní podniky jsou méně efektivní než podniky soukromé

35 Obrat  množství finančních prostředků přijatých ekonomickým subjektem za konkrétní období (účetní období)  v účetnictví je to úhrn příjmových a výdajových položek na jistém účtu Produktivita práce  vyjadřuje účinnost lidské práce  mírou produktivity práce je obvykle množství výrobků vyrobené jedním pracovníkem za jednotku času

36 Dlouhodobý majetek  v držení déle než 1 rok  spotřebovává se postupně (opotřebovává se)  jeho pořizovací cena přesahuje určitou hranici Členění dlouhodobého majetku: hmotný - movitý (dá se přemisťovat) - nemovitý (nedá se přemisťovat, je spojený se zemí) nehmotný finanční

37 Hmotný dlouhodobý majetek  cena vyšší než 40.000 Kč  odepisuje se (kromě půdy a uměleckých předmětů) budovy, stavby (nemovitý) stroje, dopravní prostředky,... (movitý) trvalé porosty - chmelnice,vinice zvířata- koně,krávy Nehmotný dlouhodobý majetek  cena je vyšší než 60.000,- Kč  odepisuje se licence, software, firemní značka, know how

38 Finanční dlouhodobý majetek  minimální cena není stanovena  neodepisuje se dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace, atd.) Odpisy  částka vyjadřující snížení hodnoty majetku v důsledku opotřebení za určité období  odepisování je metoda, jak rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období

39 Oběžný majetek  krátkodobý  v držení méně než 1 rok  spotřebovává se najednou  je pro něj charakteristický koloběh: -- peníze -- zásoby materiálu -- nedokončená výroba -- -- výrobky -- pohledávka -- peníze -- patří sem: zásoby - materiál, nedokončená výroba, polotovary, výrobky, zboží, zvířata peníze

40 Tendr  veřejná soutěž  veřejně učiněná výzva k podání návrhů na uzavření smlouvy týkající se určitého plnění  účelem je soustředit větší počet návrhů a z nich vybrat nejvýhodnější Valuta  pojem pro peníze zahraničních měn v hotovosti – ve formě mincí nebo bankovek Deviza  bezhotovostní opak valuty

41 Export  vývoz  prodej statků a služeb do zahraničí Import  dovoz  nákup statků, služeb a nehmotných práv v zahraničí pro potřebu vlastní země

42 Státní rozpočet  plán finančního hospodaření státu  obvykle na jeden rok  navrhuje ho vláda a schvaluje parlament  příjmy státního rozpočtu tvoří především daně, dále cla, poplatky a další příjmy  výdaje pokrývají činnosti státu Audit  podrobné a kritické zhodnocení hospodaření firmy nezávislou osobou  nejčastěji prověření účetnictví a finančního a daňového hospodaření firmy  provádí ho auditor (musí složit předepsané kvalifikační zkoušky)

43 Centrální banka  instituce ustanovená vládou, zodpovědná za řízení peněžního oběhu v zemi (vydávání peněz, dozor nad činností obchodních bank, banka vlády apod.) Obchodní banky  zprostředkovávají platební styk  poskytují úvěry a různé bankovní služby  jejich cílem je dosažení zisku

44 Deficit  schodek  záporný zůstatek  vzniká, když jsou výdaje vyšší než příjmy nebo potřeby vyšší než zdroje  představuje nerovnováhu Leasing  forma pronájmu za pevně sjednané měsíční nájemné a úrok s pevně stanovenou lhůtou

45 Komplement  výrobek, který není nahraditelný jiným výrobkem  jsou to takové výrobky, které je nutné pro uspokojení potřeby užívat v určité kombinaci (lyže a vázání) Substitut  výrobek, který je nahraditelný jiným výrobkem s podobnými vlastnostmi

46 Emise  vydání nových peněz, cenných papírů, poštovních známek  emisi peněz provádí centrální banka, u ostatních cenných papírů i jiné peněžní ústavy Nekalá soutěž  konkurenční činnost v podnikání  jakékoliv jednání,které může způsobit záměnu výrobku nebo služby či firmy, nebo falešné údaje poškozující pověst některé firmy nebo výrobku  např. napodobování cizích výrobků, obalů, podplácení apod.

47 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ekonomické kategorie. Statistické ukazatele CK a CA."

Podobné prezentace


Reklamy Google