Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ETIKA PODNIKÁNÍ ÚVOD ETIKETA, ETIKA PODNIKÁNÍ  Etika jako součást podnikové kultury  Kodex podnikového chování - OECD  Akceptační model ZÁSADY PODNIKATELSKÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ETIKA PODNIKÁNÍ ÚVOD ETIKETA, ETIKA PODNIKÁNÍ  Etika jako součást podnikové kultury  Kodex podnikového chování - OECD  Akceptační model ZÁSADY PODNIKATELSKÉ."— Transkript prezentace:

1 ETIKA PODNIKÁNÍ ÚVOD ETIKETA, ETIKA PODNIKÁNÍ  Etika jako součást podnikové kultury  Kodex podnikového chování - OECD  Akceptační model ZÁSADY PODNIKATELSKÉ ETIKY  Obecné zásady etiky v podnikání  Úskalí dodržování etiky v podnikání  Porušování norem etiky v podnikání ETICKÝ KODEX  Kdo tvoří pravidla a proč  Co zahrnují obecná pravidla etického kodexu PROČ A JAK PROSAZOVAT ETICKÁ PRAVIDLA ? ZÁVĚR

2 ÚROVEŇ ETIKY V ČR Průzkum firmy Gabal Analysis and Consulting pro konferenci „Byznys a etika“ českézahraniční V důsledku stavu etiky má firma významné problémy61%44% Největší etické problémy Dodržování plateb62%5% Dodržování slibů a závazků39%46% Dodržování slibů a závazků při nabídkovém řízení40%37% Dodržování smluv29%31% Korektnost informací17%29% Vlastnosti, které považují za významné pro úspěch v ČR Schopnost učit se a invenci11 Kontakty a protekci22 Peníze bez ohledu na jejich původ3- Čestnost, pracovitost a důvěryhodnost3

3 ETIKETA – ETIKA V PODNIKÁNÍ ETIKETA „Etiketa je souhrn správných forem společenského styku, vč. pravidel, která tyto formy styku předepisují“ Projeví se v jednání se :  Zákazníkem  Spolupracovníky ETIKA V PODNIKÁNÍ „Etika v podnikání - souhrn etických pravidel chování zaměstnanců v podnikání“ Je ve vztazích zaměstnance k :  Firmě (zaměstnavateli)  Zákazníkům  Spolupracovníkům  Konkurenci PROČ JE ÚČELNÉ V PODNIKÁNÍ STANOVIT ETICKÉ NORMY VE VZTAZÍCH K TĚMTO SKUPINÁM VĚC FIRMY VĚC ZAMĚSTNANCE

4 VZTAH PRÁVA, MORÁLKY A ETIKY V PODNIKÁNÍ. § PRÁVO -Minimum morálky -Je kodifikováno -Vymahatelné (orgány, sankce) ETIKA V PODNIKÁNÍ -Součástí firemní kultury -Ovlivněna obecnou morálkou -Může být kodifikováno (kodex) -Lze vymáhat (sankce) MORÁLKA SPOLEČNOSTI -Ovlivňuje etiku v podnikání -Mravní normy nejsou kodifikovány -Nelze vymáhat -Přenáší se socializací a výchovou Liší se : kodifikací norem, vymahatelností, sankcí za nedodržení

5 ETIKA JAKO SOUČÁST PODNIKOVÉ KULTURY (z výsledků průzkumu) POSILUJE : Pozitivní mezilidské vztahy Otevřenou, komunikaci Pocit důvěry Sebevědomí zaměstnanců Motivaci zaměstnanců k výkonu Ochotu přebírat odpovědnost Týmovou spolupráci Zákaznickou orientaci Úsilí o dosažení cílů Pocit vnitřní spravedlnosti Podíl na řízení Mzdy a sociální 19.37% Odborný rozvoj 19.13% FIREMNÍ KULTURA 61,5%

6 AKCEPTAČNÍ MODEL Úspěch v podnikání a obchodě má ten, kdo se může opřít o polštář akceptace Akceptace = kompetence + důvěra Kompetence založena na odborné a profesionální způsobilosti Důvěra založena na morálce a schopnosti dodržovat etická pravidla v podnikání Důvěra Akceptac e  „vychytralý“ - kompetence vysoké - důvěra žádná „0“  „milý hodný strejda“ - kompetence žádná „0“ - dobrácký přístup „SATANŮV BOD“ POZOR NA „SATANŮV BOD“ 

7 ZÁSADY PODNIKATELSKÉ ETIKY Stejné zacházení Dodržování závazků Odmítá nerealistické naděje Dbá o splnění realistických Odmítá nerealistické naděje Dbá o splnění realistických Pravdomluvnost Dodržování smluv SPRAVEDLNOST POCTIVOST SPRAVEDLNOST POCTIVOST

8 OBECNÉ ZÁSADY ETIKY PODNIKÁNÍ Dobrovolně dodržovat zákony Zachovávat důvěrnost (informace, znalosti, zkušenosti)  Uvnitř organizace  Ve vztahu k jiným subjektům Vyhýbat se střetu zájmu (soukromé a osobní zájmy jednotlivce se dostanou do rozporu se zájmy firmy) Věnovat práci řádnou péči (činit na dostatečné profesionální úrovni) Jednat v dobré víře  Dodržovat sliby  Plnit smlouvy  Používat poctivé obchodní praktiky Má-li někdo zvláštní odpovědnost, nechť si jí je vědom (zvláště firemní funkcionáři a osoby se zvláštní odpovědností)

9 ÚSKALÍ ETIKY V PODNIKÁNÍ ROZHODOVÁNÍ STŘET ZÁJMŮ SDĚLENÍ ORGANIZAČNÍ VZTAHY o volbě mezi několika možnostmi o tom co je a co není správné (etické) o volbě mezi hodnotami jednotlivce a firmy Zájem vlastní se rozchází se zájmy firmy Upřednostňuje zájem svůj nebo cizí firmy Mohou ovlivňovat rozhodovaní ve firmě Zaměstnance – zákazníkovi (polopravdy, lži) Zaměstnance – zaměstnavateli (možné kolize) Zaměstnavatele – zaměstnanci (rizika) Zneužití postavení vyplývající z organizace Chování k zákazníkům, dodavatelům, podřízeným, nadřízeným, kolegům, jiným

10 PORUŠOVÁNÍ NOREM PODNIKATELSKÉ ETIKY OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ (§17 ObZ) informace náležející k podniku, při jejichž prozrazení vznikne (může vzniknout) ztráta TVOŘÍ: Obchodní Technické - výrobní - o zákaznících - zejména nechráněné patenty - negociační limity při vyjednávání- jiná průmyslová práva - firemní know-how (postupy, předpisy, normy apod.) JAK SE CHRÁNÍ: PROBLÉMY  výběr zaměstnanců - prodej informací  omezení práv přístupu k informacím - fluktuace zaměstnanců  závazek zaměstnance PORUŠENÍ JE TRESTNÉ OBTÍŽNĚ SE DOKAZUJE JE VĚCÍ ETIKY finanční image konkurenční výhody

11 PORUŠOVÁNÍ NOREM PODNIKATELSKÉ ETIKY KORUPCE KORUPCE Činnost při níž chce jednající získat pro vlastní osobu výhodu. OD DRUHÉ OSOBY PRO ZAMĚSTNANCIOD ZAMĚSTNANCE PRO DRUHOU OSOBU KORUPCE  v dodavatelských vztazích  v obchodních jednáních  v soutěžích a tendrech  V úlevách a sankcích  vydírání JAK SE FIRMY BRÁNÍ výběrem zaměstnanců kolektivním rozhodováním oddělením rozhodovací a analytické činnosti (modrá/červená zóna) kontrolním systémem

12 PORUŠOVÁNÍ NOREM PODNIKATELSKÉ ETIKY Mezinárodní úmluva proti korupci „Úmluva o boji proti podplácení zahraničních činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích.“ FUNKČNÍ ROVNOCENNOST = při sankcionování jak aktivní korupce (slíbí, nebo poskytne úplatek), tak pasivní korupce (úplatek dostane)  Často přijímající přebírá iniciativu  Vyvíjí nátlak a úplatek si vynucuje TRESTNÁ SOUČINNOST – jednání, které úplatek podněcuje, podporuje, napomáhá mu nebo pověřuje činem jinou osobu. TRESTNÝ ČIN PODPLÁCENÍ „čin kterékoliv osoby, která úmyslně nabídne, slíbí nebo dá nedovolený peněžitý nebo jiný prospěch, ať již přímo nebo zprostředkovaně, zahraničnímu veřejnému činiteli, a to pro tohoto činitele nebo třetí stranu, za tím účelem, aby tento činitel jednal nebo se zdržel jednání v souvislosti s výkonem veřejných povinností, za účelem získání nebo udržení podnikatelské aktivity nebo jiné nepatřičné výhody v mezinárodních podnikatelských transakcích“

13 PORUŠOVÁNÍ NOREM PODNIKATELSKÉ ETIKY KONKURENCE Téměř každý krok zaměstnance může ovlivnit konkurenční postavení firmy. Slušnost neznamená jednat s konkurencí jemně, stejně jako k zákazníkovi charitativně. POVINNOST MÁ FIRMA K MAJITELŮM - NE KE KONKURENCI CO JE POVAŽOVÁNO VE VZTAHU KE KONKURENCI ZA NEETICKÉ : Poskytovat lživé informace Krádež čehokoli (seznamů zákazníků, know how, předpisů, technologie apod.) Pokus zastrašovat zákazníky a nutit je obchodovat s tím kdo zastrašuje Významná cenová politika, rozlišovat mezi cenou bezohlednou a běžnou Nedodržování zákona a přijatých pravidel (Zásady etické reklamní praxe v ČR) v reklamě V rozhodování brát v úvahu dopady na veřejnost – potencionální zákazníky.

14 ZÁSADY ETIKY A PODNIKÁNÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE  Střet zájmů  Dary, občerstvení, služby a zábava  Ochrana firemního majetku  Zásady etického chování  Mediální a veřejné informace  Životní prostředí a bezpečnost při práci  Obchodování znalých osob  Podplácení, provize a ostatní nepatřičné platby  Politická činnost  Důvěrné a interní informace  Rovné pracovní příležitosti  Harasment na pracovišti  Obchodní jméno a duševní vlastnictví  Použití (počítačové) techniky  Rovná soutěž (respektování protimonopolních zákonů)

15 ZÁSADY ETIKY A PODNIKÁNÍ Střet zájmů Musíte-li rozhodovat mezi tím co je ve Vašem zájmu a v zájmu firmy  Skutečný střet  Zdánlivý VLASTNICKÉ ZÁJMY (podíl v cizí společnosti)  Obchod přesahuje 100 $ za rok  Podíl na rozhodnutí o nákupu nebo platbě  Podíl na společnosti je vyšší než 5% Nedosahují-li podíly parametrů i tak platí, že zájem firmy je PRIMÁRNÍ EXTERNÍ ZAMĚSTNÁNÍ (zaměstnání v druhé organizaci) NE KDYŽ  Neumožňuje jednat v nejlepším zájmu k firmě  Vyžaduje použít majetek, informace, postupy, plány, nebo technologie firmy  Vytváří zdání, že porušujete vlastnická práva POZOR na ztrátu DŮVĚRY VYŽÁDAT SOUHLAS Pracujete pro firmu, která je v obchodní soutěži s firmou Než přijmete funkci v představenstvu jiné organizace ( mimo neziskové) ZDRŽTE SE KAMPANÍ NEBO ROZHODOVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE FIRMY (zdání střetu)

16 ZÁSADY ETIKY A PODNIKÁNÍ PODPLÁCENÍ A PROVIZE  Nenabízet přímo ani nepřímo nepatřičné platby, které by byly placeny jako výsledek činnosti pro společnost. Zejména :  Úředníkovi, zástupci nebo státnímu zaměstnanci  Politické straně, nebo kandidátu politické strany  Odborové organizaci  Podnikatelskému subjektu  Opatrnost při pohoštění a poskytování darů zákazníkům nebo budoucích zákazníkům  Poskytovat v rozumné míře  Dokumentovat  Dodržet zákonná pravidla  POZOR zejména u veřejných činitelů, státních úředníků, státních agentur, politických stran a jejich členů

17 ZÁSADY ETIKY A PODNIKÁNÍ POLITICKÁ ČINNOST Nutné dodržet tato pravidla :  Názory vyjadřovat jako vlastní, nikoli jako stanoviska společnosti  Příspěvky společnosti politickým kandidátům nejsou dovoleny  Neúčastněte se politické činnosti v pracovní době, nepoužívejte k ní prostředky společnosti.  Informujte nadřízeného, chcete-li získat veřejné postavení. Právo posoudit :  Nenarušení pracovní činnost  Vyhnutí se střetu zájmů K výjimkám je nutný souhlas zaměstnavatele Jednoznačná podpora účasti na politické činnosti. Současně však respektuje právo každého nesouhlasit s oficiálním postojem společnosti v otázce politických preferencí.

18 ZÁSADY ETIKY A PODNIKÁNÍ DŮVĚRNÉ A INTERNÍ INFORMACE Všechny informace (vč. elektronických), které jsou vytvořeny k podpoře firmy jsou jejím vlastnictvím. Zaměstnanci jsou povinni je chránit před zneužitím. INFORMACE O : Společnosti Zákaznících Dodavatelích Firemních partnerech Zaměstnancích ZÁSADY chránit informace o zákaznících a zaměstnancích (ochrana jejich práv osobnosti) důvěrné a vnitřní informace používat pouze pro firemní aktivitu označovat stupeň důvěrnosti informací nezpřístupňovat důvěrné a vnitřní informace bez autorizace nezpřístupňovat důvěrné a vnitřní informace zaměstnancům, kteří je nepotřebují k své činnosti

19 ZÁSADY ETIKY A PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ JMÉNO A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Ochrana duševního vlastnictví firmy (obchodní jméno, logo, invence, postupy, metody, inovace), ale i třetích stran je důležitá pro úspěch v podnikání. COPYRIGHT Chrání autorská díla (články, výkresy, SW, dokumenty aj.) ZÁSADY nekopírovat díla, na něž společnost nemá práva „copyright“, nebo nezjistíte, že je kopírování legálně dovoleno nekopírovat nebo nešířit SW bez ověření licenční smlouvy OCHRANNÉ ZNÁMKY Jednou z nejcennějších položek duševního vlastnictví je obchodní jméno a logo firmy ZÁSADY žádost o použití Ochranné známky musí být odsouhlaseno nepoužívat bez povolení ochranou známku třetích osob. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Firemní informace jejichž držení v tajnosti vytváří konkurenční výhodu ZÁSADY zahrnuje informace o zákaznících, jejich potřebách, informace finanční, plánovací, marketingové, strategické informace obchodně citlivé a podnikatelsky důležité, včetně informací od třetích osob. Duševní vlastnictví, které vytvoříte po dobu zaměstnání patří firmě. Dbejte o ochranu takového vlastnictví.

20 PROČ PROSAZOVAT ETICKÁ PRAVIDLA ? A A CO ZÍSKÁCO MŮŽE ZTRATIT Větší výnosyPeníze způsobené přímou nebo nepřímou ztrátou Dobré jméno solidní firmyDobré jméno, zákazníky, obchodní příležitosti Profesionální zaměstnanceDobré zaměstnance, potenciál znalostí Udrží konkurenční výhoduZtráta konkurenční výhody, zákazníků, zisků Podnikání v souladu se zákonyPrávní čistotu podnikání, povede soudní spory, budou provázet aféry Vysokou kulturu práce, posilující pozici firmy a zaměstnanců Dobrou kulturu práce, získává špatnou pověst zaměstnavatele a nedůvěryhodného podnikatele

21 JAK PROSAZOVAT ETICKÁ PRAVIDLA ? dodržování právních norem - země původu firmy - České republiky - norem EU Vytváření a dodržování vnitřních norem a pravidel Styl, kultura a úroveň řízení Důsledná vnitřní kontrola a odstraňování nedostatků PERSONÁLNÍ PRÁCE -výběr, motivace, -vzdělávání Osobní příklad Etický kodex firmy Budování kultury §

22 DOPORUČENÁ LITERATURA  Hajn P.:, Jak jednat v boji s konkurencí, Linde, Praha 1995  Pfeifer L., Umlaufová M.: Firemní kultura, Grada, Praha 1993  Podnikatelská etika očima průzkumu, In.: Moderní řízení 1/95  Šroněk I., Etika a etiketa v podnikání, Management press, Praha 1995  Zelený M., Kodex podnikového chování, In.: PODNIKÁNÍ PLUS 9/99  Frič P., Burian M., Kabele J.: Korupce na český způsob, G plus G, Praha 1999


Stáhnout ppt "ETIKA PODNIKÁNÍ ÚVOD ETIKETA, ETIKA PODNIKÁNÍ  Etika jako součást podnikové kultury  Kodex podnikového chování - OECD  Akceptační model ZÁSADY PODNIKATELSKÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google