Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smluvní vztahy Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smluvní vztahy Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006."— Transkript prezentace:

1 Smluvní vztahy Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006

2 Užitečné weby  http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html  ověřování IČ  www.justice.cz www.justice.cz  obchodní rejstřík  evidence úpadců  http://web.mvcr.cz/doklady/index.html http://web.mvcr.cz/doklady/index.html  neplatné doklady  http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place  aktuální znění zákonů

3 Zastoupení osob  nesmí se křížit zájmy zástupce a zastoupeného – kolizní opatrovník  zástupce pro zastoupeného jedná jeho jménem a na jeho účet = přímo vznikají práva a povinnosti zastoupenému  zákonné – ze zákona a z rozhodnutí  smluvní – příkazní smlouva

4 Zákonné zastoupení I.  fyzických osob  u nezletilců – zákon o rodině  u omezených / zbavených / neznámého pobytu – opatrovník  manželé – v běžných záležitostech, zejm. při přijímání běžných plnění

5 Zákonné zastoupení II.  právnických osob  statutární orgán  vedoucí odštěpného závodu ve všech věcech týkajících se tohoto závodu  zaměstnanec zařazený do funkce, v níž je takový úkon obvyklý  vnitřním předpisem pověřený zaměstnanec

6 Smluvní zastoupení  smlouva příkazní (dohoda o plné moci)  plná moc je určena navenek  plná moc musí být písemná  písemného úkonu  pokud se netýká jednotlivého úkonu  speciální plná moc – k typům úkonů  všeobecná plná moc – ke všem úkonům  plná moc je kdykoliv odvolatelná, opak by znamenal právní znevolnění

7 Smlouvy je nutno dodržovat  pacta sunt servanda = smlouvy lze měnit (rušit) jen za souhlasu smluvních stran (§ 493 OZ)  jednostranné ukončení smlouvy (jen na základě zákona nebo smlouvy!)  výpověď  odstoupení  změna (zánik) též dalšími skutečnostmi

8 Změna závazku  dohoda smluvních stran (§ 516 OZ)  prodlení se splněním závazku = není-li splněno včas a řádně (§ 517 – 523 OZ, § 365 – 372 ObZ, § 345 – 346 ObZ)  postoupení pohledávky  převzetí dluhu, přistoupení k závazku  poukázka a poukázka na cenné papíry

9 Prodlení  s penězi – úrok z prodlení (7% ročně zvýšený o aktuální REPO sazbu ČNB aktuální vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí)  s věcmi – přechod odpovědnosti za nahodilou zkázu věci na dlužníka  po marném uplynutí dodatečně dané přiměřené lhůty lze od smlouvy odstoupit (§ 517 odst. 1 OZ, § 346 ObZ)  znamená-li prodlení podstatné porušení smlouvy, lze odstoupit ihned (§ 345 ObZ)  v prodlení též věřitel, není-li jeho součinnost

10 Postoupení pohledávky  úplatný či bezúplatný písemný převod majetkového práva na nabyvatele  výměna osob na straně věřitele věřitel nový věřitel  vůči dlužníkovi dohoda účinná oznámením

11 Převzetí dluhu  jen se souhlasem věřitele  písemná forma  výměna osob na straně dlužníka dlužník nový dlužník

12 Přistoupení k dluhu  zmnožení dlužníků věřitel(dlužník + nový dlužník)  nutný souhlas věřitele  písemná dohoda nového dlužníka s  věřitelem nebo  dlužníkem

13 Zajištění závazku zvyšuje se pravděpodobnost splnění:  smluvní pokuta  ručení  uznání dluhu  srážky ze mzdy  zástavní právo, zadržovací právo  zajišťovací převod práva a pohledávky

14 Smluvní pokuta  peněžitá sankce za porušení povinnosti  dispozitivně:  jen zaviněné porušení (§ 545 odst. 3 OZ)  bez ohledu na zavinění (§ 300 ObZ)  paušální náhrada škody – věřitel neprokazuje její vznik ani výši (§ 545 OZ)  původní dluh však trvá  moderační právo soudu (§ 301 ObZ)

15 Ručení  písemný slib ručitele vůči věřiteli  uhradí dluh místo dlužníka v prodlení  ručení zaniká spolu se zánikem dluhu  ručitel vůči věřiteli  odpovídá celým svým majetkem  právo na informace o průběhu splácení  po úhradě dluhu má právo na úhradu po dlužníkovi – věřitel mu předá dokumenty

16 Uznání dluhu  písemné prohlášení dlužníka  uznání důvodu dluhu  uznání výše dluhu  nová promlčecí lhůta, dluh se předpokládá, opak dokazuje dlužník  uznání nepromlčeného dluhu též splácením či úhradou úroků (§ 407 odst. 2 a 3 ObZ)  o promlčení dlužník  musí vědět (§ 558 OZ)  nemusí vědět (§ 323 ObZ)

17 Srážky ze mzdy  nestrhne se více než v exekuci  rozšiřují se tím zákonné důvody ke srážkám z platu (§ 18 zákona č. 143/1992 Sb., o platu)  zaměstnavatel je povinen srážet  výplata stržené částky přímo věřiteli

18 Zástavní právo  věřitel získává právo prodat zastavenou věc v dražbě (prodejná z.)  zákaz propadné zástavy  zástavní právo „lpí“ na věci – každý nabyvatel věci povinen strpět prodej  katastr nemovitostí, notářský rejstřík zástav, ruční zástava (věc u věřitele)  § 152 – 174 OZ

19 Zadržovací právo  věřitel má u sebe dlužníkovu věc  pohledávka po lhůtě splatnosti  před lhůtou při platební neschopnosti  věřitel smí věc zadržet do úhrady dluhu  dluh nemusí souviset s věcí  § 175 – 180 OZ

20 Zajišťovací převod, postup  převádí se na věřitele vlastnictví či se mu postupuje pohledávka  jen kusá úprava (§ 553 a 554 OZ)  zpeněžit lze jen jako sankci za prodlení  peníze utržené nad dluh patří dlužníku

21 Zánik dluhu  splnění  započtení  dohoda o novém dluhu  dohoda o prominutí dluhu  dodatečná nemožnost plnění  smrt dlužníka nebo věřitele  splynutí osob věřitele a dlužníka  narovnání  uplynutí času  neuplatnění práva, promlčení

22 Splnění I.  plnit včas a řádně  odpovědnost za vady a za prodlení  lze i dodatečně (výjimka fixní smlouvy)  plní se ve sjednané kvalitě, jinak v obvyklé či hodící se běžnému užití  plní se přesné množství, není-li obvyklá odchylka (5 % – § 421 ObZ)  aliud – OZ připouští, ObZ nikoliv

23 Splnění II.  je-li volba mezi více plněními, volbu činí  dlužník  u náhrady škody věřitel  od učiněné volby nelze odstoupit  lze částečné plnění dělitelného dluhu  TČ ohrožování oběhu tuzemských peněz  odnětí svobody až na šest měsíců / peněžitý trest  vzájemné plnění lze odepřít do doby úhrady protiplnění, pokud je ohroženo okolnostmi vzniklými až po uzavření smlouvy (§ 560 OZ)

24 Přestávka už skončila!!!

25 Započtení  A i B jsou si vzájemně věřiteli i dlužníky  splatné závazky stejného druhu  zánik ke dni, kdy se potkaly  jednostranný úkon  jen dohodou u pohledávek  ze škody na zdraví  promlčených  nesplatných  z výživného zletilých osob

26 Dohoda o dluhu  o novém dluhu – výslovně stanovit, že starý dluh zaniká, jinak trvá vedle nového  prominutí – nejde jednostranně, dlužník má právo být dlužníkem, jde o jeho pověst, že je schopen platit  nelze se vzdát budoucího práva

27 Dodatečná nemožnost plnění  nemožnost od počátku vede k neplatné smlouvě  dodatečná = až po uzavření smlouvy  nemožnost je objektivní, nejde jen o ztížené podmínky plnění či neochotu  u částečné nemožnosti lze od zbytku smlouvy odstoupit  protiplnění je bezdůvodné obohacení

28 Smrt dlužníka či věřitele  zánik závazku jen tam, kde šlo o ryze osobní závazek  bolestné  zásah do dobré pověsti  autorské dílo  výkon umělce  ostatní závazky přecházejí na právní nástupce (dědice)

29 Splynutí dlužníka a věřitele  nelze dlužit sám sobě  po vzniku dluhu dojde k převodu pohledávky na dlužníka

30 Narovnání  dohoda o odstranění sporné či pochybné skutečnosti  sporná práva a povinnosti zanikají  obvykle vznikají nová práva a povinnosti  dohoda platí, i když se později ukáže, že zrušené právo neexistovalo

31 Čas  práva omezená na určenou dobu zanikají jejím uplynutím  zákon někdy výslovně stanoví případy, do kdy nutno uplatnit právo (reklamace)  promlčení – právo oslabeno, nezaniká  k námitce žalovaného se žaloba zamítá  počátek od prvního dne, kdy šlo žalovat  lze platně plnit i promlčený dluh

32 Promlčecí lhůta dle OZ  obvykle tříletá  deset let  uznání dluhu co do důvodu i výše  rozhodnutí soudu  bezdůvodné obohacení, náhrada škody  tři roky objektivní u neúmyslu  deset let objektivní u úmyslu  dva roky subjektivní – vědomí poškozeného o odpovědné osobě a o vzniku dluhu

33 Promlčecí lhůta dle ObZ  rámcová desetiletá lhůta  objektivní čtyřletá lhůta  plyne bez ohledu na vědomí věřitele  lze prodlužovat opakovaně, ne však přes rámec 10 let

34 Závazky podle OZ a ObZ  obchodní zákoník se použije na vztahy  mezi podnikateli při jejich podnikání  při zabezpečování veřejných potřeb též mezi podnikatelem a  státem / státními organizacemi  krajem  obcí  pro něž to bylo ujednáno (§ 262 ObZ)  ne pojištění a dispozice s nemovitostí

35 ObZ a spotřebitelé  sjednaný režim nesmí zhoršit postavení spotřebitelů, jinak je ujednání neplatné  i když se vztah řídí ObZ, pro práva a povinnosti spotřebitele platí ustanovení  o spotřebitelských smlouvách  zneužívajících klauzulích  o odpovědnosti za škodu podle OZ

36 + – režimu ObZ  zákon lépe napsán, méně nejasností  žádá vyšší míru bdělosti  užití nejasných pojmů k tíži toho, kdo je užil jako první  při podstatné poruše smluvních povinností lze ihned odstoupit  pokuta bez ohledu na zavinění, moderace soudem  odpovědnost za škodu bez ohledu na zavinění, není moderace soudem

37 Obecně ke smluvním typům  smluvní typ je právní institut popisující jeden druh smlouvy  v reálném světě se objevují  smlouvy čistě typové  smíšené smlouvy – prvky z více typů  určení smluvního typu je nutné pro určení práv a povinností stran

38 Kupní smlouva I.  směna hmotné věci za peníze jako obecné „měnidlo“  nezbytnou náležitostí je určení  věci – individuálně, druhově a úhrnkem  ceny – postačí jen způsob určení; není-li ani to, pak smlouva je neplatná (§ 589 OZ) či platí cena obvyklá (§ 448 odst. 2 ObZ)

39 Kupní smlouva II.  koupě existující věci  koupě věci budoucí – koupě pod podmínkou, že věc opravdu vznikne  koupě naděje – např. koupě budoucí úrody, ať bude jakákoliv či žádná

40 Koupě od oprávněné osoby  od vlastníka  komisionářská smlouva o prodeji mezi vlastníkem a prodávajícím  vlastnictví se převádí  předáním věci (stačí klíče apod.)  vložením práva do katastru nemovitostí  později – tzv. výhrada vlastnictví

41 Koupě od neoprávněné osoby  podle OZ – § 134 OZ  převod zakládá jen tzv. držbu  v dobré víře vede k tzv. vydržení – získání vlastnictví  u movitostí po 3 letech  u nemovitostí po 10 letech  podle ObZ – § 446 ObZ (jen movitosti)  převod zakládá jen tzv. držbu  v dobré víře se ihned získává vlastnictví

42 Kupní a nájemní smlouva  u nájmu jde o užívání věci a o těžení plodů – zachovává se podstata věci  pokud se těží produkt – podstata věci se ztenčuje – jde o kupní smlouvu  prodej nesklizeného obilí – když jen sklizeň obilí na stojato, pak kupní, když též péče o půdu, pak nájemní smlouva

43 Směnná smlouva  výměna věci za věc  obě strany mají zároveň postavení kupujícího a prodávajícího  kupní cenou je hodnota poskytnuté věci  ve zbytku se vztah řídí kupní smlouvou

44 Smlouva o dílo  dílo může být hmotné i nehmotné  divadelní představení  právnické práce  revize knih  jde o zhotovení nového díla, nebo o úpravu či opravu věci  ve sjednané kvalitě nebo v kvalitě obvyklé

45 Dílo a kupní smlouva  kupní smlouva dává věc  smlouva o dílo dává výsledek práce  jde obvykle o kupní smlouvu, pokud podstatnou část materiálu dodává zhotovitel  např. oblek: objednatel dává látku, ale ne nitě, ne podšívku – lze, aby to koupil od zhotovitele za extra cenu

46 Dílo a pracovní smlouva I.  nesamostatnost práce  smlouva o dílo poskytuje slib pečlivého výsledku; výsledek může být proveden i jinými osobami (výjimky – sjednána osobní práce, výkon umělce apod.)  pracovní smlouva poskytuje slib pečlivé osobní práce

47 Dílo a pracovní smlouva II.  pracovní smlouva se realizuje v cizí hospodářské sféře  zaměstnavatel zaměstnance řídí a určuje, jak má pracovat, obvykle se poskytují i pracovní nástroje  nebezpečí bezvýslednosti práce nese  zaměstnavatel  zhotovitel

48 Dílo a příkazní smlouva  dílo spočívá ve faktické činnosti  příkazní smlouva v právním jednání  hledá se to, co převažuje  projednat kupní smlouvu a sepsat ji; obstarat informaci, sepsat ji a odeslat poštou.  smlouva s advokátem – pokud má hlavně zastupovat u soudu, pak je to příkaz, pokud jen učinit rozbor, potom jde o dílo

49 Dílo a nájemní smlouva  nájem: přenechává se dočasné užití nespotřebovatelné věci  dílo: přenechává se vlastnické právo  sjednat mlátičku i s obsluhou, aby si objednatel sám vymlátil  sjednat vymlácení posečeného obilí

50 Veřejné zakázky  z. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách  z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  subjekty: státní, krajská i obecní příspěvková organizace  zásady  stejné zacházení se všemi uchazeči (výjimky pro zaměstnavatele invalidů)  zákaz diskriminace  transparentnost

51 Veřejná zakázka  smluvní vztah kteréhokoliv typu  předpokládaná cena přes 2 mil. Kč  ostatní zakázky se zákonem neřídí, avšak je nutno je zadat  transparentně  nediskriminačně  za cenu obvyklou v místě a čase plnění

52 Cena veřejné zakázky  cena bez DPH  cena celková  zakázky nelze uměle štěpit na menší  cena za 4 roky /celou dobu trvání u smluv na dobu neurčitou  vč. všech poplatků a provizí, ne pokuty  též cena plnění, které dodává zadavatel  pokud se dodavateli dává právo na navazující zakázky, platí konečná cena

53 Nadlimitní zakázka  na dodávky a služby  130 000 EUR pro státní organizace  200 000 EUR pro krajské a obecní příspěvkové organizace  na stavební práce  5 000 000 EUR  přepočet kursu v Úředním věstníku EU  informace o zakázce se podává do EU

54 Druhy řízení  otevřené řízení – mohou podat nabídku všichni zájemci  užší řízení – mohou podat nabídku pouze zadavatelem vybraní zájemci  jednací řízení s uveřejněním  nabídku podávají pouze vybraní zájemci, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k jednání  typ lze užít jen za určitých omezujících podmínek  jednací řízení bez uveřejnění  zadavatel vyzve k jednání vybrané dodavatele  typ lze užít jen za určitých omezujících podmínek

55 Hodnotící komise  povinně v otevřeném a užším řízení  aspoň pět členů, aspoň 1/3 odborníci  nepodjatost k  zakázce  uchazečům  otevírání obálek před všemi uchazeči  obsahová kontrola úplnosti  nabídka v požadovaném jazyku  podpis oprávněné osoby  sdělení nabídkové ceny

56 Posuzování nabídek  hodnocení podle předem daných kriterií  podle nabídkové ceny  podle ekonomické výhodnosti nabídky  s účastníkem komise komunikuje jen o  jeho mimořádně nízké nabídkové ceně  dalších nejasnostech v jeho nabídce

57 Přidělení veřejné zakázky  zadavatel přidělí nejlépe hodnocenému  rozhodnutí se sděluje též ostatním  údaje o vítězi  údaje o hodnocených kriteriích jeho nabídky  nutno uvést důvody rozhodnutí  pořadí ostatních uchazečů

58 Uzavření smlouvy  smlouvu s vítězem lze uzavřít nejdříve až po uplynutí 15 dnů od oznámení ostatním, pokud nepodali námitky  úpravy návrhu smlouvy lze činit, avšak nesmí být dotčena hodnocená kriteria

59 Transparence  údaje o zakázce a o jejím výsledku na www.centralniadresa.cz www.centralniadresa.cz  zpráva o uzavření smlouvy se podává na ÚOHS / Evropskou komisi  dokumentace se uchovává pět let od uzavření smlouvy či od její změny

60 Námitky  uchazeč má právo podat námitky  do 15 dní od oznámení výsledku  v této lhůtě doručit zadavateli  o námitce rozhoduje zadavatel  do 10 dní odpověď se zdůvodněním  když vyhoví, musí nové rozhodnutí oznámit všem účastníkům  když nevyhoví, musí 60 dní počkat s uzavřením smlouvy

61 Orgán dohledu – ÚOHS  stěžovatel proti vyřízení námitky má právo podat stížnost k ÚOHS  ve lhůtě 10 od doručení odpovědi zadavatele o vyřízení námitky  pokud zadavatel neodpověděl, do 25 dní od odeslání námitky  stěžovatel musí složit kauci 1 % z jeho nabízené ceny  rozhodnutí ÚOHS je závazné

62 Pokuty zadavateli  5 % z ceny zakázky  porušení postupu zákona  předčasné uzavření smlouvy  neuchování dokumentace  až 10 mil. Kč  zrušení zadávacího řízení, aniž to bylo vyhrazeno předem  nesplnění informační povinnosti

63 Hospodářský úpadek  starý zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání  účinný do 30.6.2007  nový zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)  účinný až od 1.7.2007  úpadek  více věřitelů a neschopnost po delší dobu plnit splatné závazky (i zastavení plateb)  předlužení FO – podnikatele a PO  více věřitelů  splatné dluhy > (majetek + očekávané příjmy z další činnosti)

64 Řešení úpadku  konkurs = zpeněžení majetku a rozdělení výtěžku  vyrovnání = odpuštění části dluhů a pokračování činnosti dlužníka  zásada: poměrné uspokojení věřitelů  povinnost podat na sebe návrh na konkurs  právnická osoba vždy  fyzická osoba podnikatel

65 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Smluvní vztahy Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google