Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006"— Transkript prezentace:

1 Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006
Smluvní vztahy Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006

2 Užitečné weby http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html www.justice.cz
ověřování IČ obchodní rejstřík evidence úpadců neplatné doklady aktuální znění zákonů

3 Zastoupení osob nesmí se křížit zájmy zástupce
a zastoupeného – kolizní opatrovník zástupce pro zastoupeného jedná jeho jménem a na jeho účet = přímo vznikají práva a povinnosti zastoupenému zákonné – ze zákona a z rozhodnutí smluvní – příkazní smlouva

4 Zákonné zastoupení I. fyzických osob u nezletilců – zákon o rodině
u omezených / zbavených / neznámého pobytu – opatrovník manželé – v běžných záležitostech, zejm. při přijímání běžných plnění

5 Zákonné zastoupení II. právnických osob statutární orgán
vedoucí odštěpného závodu ve všech věcech týkajících se tohoto závodu zaměstnanec zařazený do funkce, v níž je takový úkon obvyklý vnitřním předpisem pověřený zaměstnanec

6 Smluvní zastoupení smlouva příkazní (dohoda o plné moci)
plná moc je určena navenek plná moc musí být písemná písemného úkonu pokud se netýká jednotlivého úkonu speciální plná moc – k typům úkonů všeobecná plná moc – ke všem úkonům plná moc je kdykoliv odvolatelná, opak by znamenal právní znevolnění

7 Smlouvy je nutno dodržovat
pacta sunt servanda = smlouvy lze měnit (rušit) jen za souhlasu smluvních stran (§ 493 OZ) jednostranné ukončení smlouvy (jen na základě zákona nebo smlouvy!) výpověď odstoupení změna (zánik) též dalšími skutečnostmi

8 Změna závazku dohoda smluvních stran (§ 516 OZ)
prodlení se splněním závazku = není-li splněno včas a řádně (§ 517 – 523 OZ, § 365 – 372 ObZ, § 345 – 346 ObZ) postoupení pohledávky převzetí dluhu, přistoupení k závazku poukázka a poukázka na cenné papíry

9 Prodlení s penězi – úrok z prodlení (7% ročně zvýšený o aktuální REPO sazbu ČNB aktuální vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí) s věcmi – přechod odpovědnosti za nahodilou zkázu věci na dlužníka po marném uplynutí dodatečně dané přiměřené lhůty lze od smlouvy odstoupit (§ 517 odst. 1 OZ, § 346 ObZ) znamená-li prodlení podstatné porušení smlouvy, lze odstoupit ihned (§ 345 ObZ) v prodlení též věřitel, není-li jeho součinnost

10 Postoupení pohledávky
úplatný či bezúplatný písemný převod majetkového práva na nabyvatele výměna osob na straně věřitele věřitel nový věřitel vůči dlužníkovi dohoda účinná oznámením

11 Převzetí dluhu jen se souhlasem věřitele písemná forma
výměna osob na straně dlužníka dlužník nový dlužník

12 Přistoupení k dluhu zmnožení dlužníků věřitel (dlužník + nový dlužník)
nutný souhlas věřitele písemná dohoda nového dlužníka s věřitelem nebo dlužníkem

13 Zajištění závazku zvyšuje se pravděpodobnost splnění: smluvní pokuta
ručení uznání dluhu srážky ze mzdy zástavní právo, zadržovací právo zajišťovací převod práva a pohledávky

14 Smluvní pokuta peněžitá sankce za porušení povinnosti dispozitivně:
jen zaviněné porušení (§ 545 odst. 3 OZ) bez ohledu na zavinění (§ 300 ObZ) paušální náhrada škody – věřitel neprokazuje její vznik ani výši (§ 545 OZ) původní dluh však trvá moderační právo soudu (§ 301 ObZ)

15 Ručení písemný slib ručitele vůči věřiteli
uhradí dluh místo dlužníka v prodlení ručení zaniká spolu se zánikem dluhu ručitel vůči věřiteli odpovídá celým svým majetkem právo na informace o průběhu splácení po úhradě dluhu má právo na úhradu po dlužníkovi – věřitel mu předá dokumenty

16 Uznání dluhu písemné prohlášení dlužníka
uznání důvodu dluhu uznání výše dluhu nová promlčecí lhůta, dluh se předpokládá, opak dokazuje dlužník uznání nepromlčeného dluhu též splácením či úhradou úroků (§ 407 odst. 2 a 3 ObZ) o promlčení dlužník musí vědět (§ 558 OZ) nemusí vědět (§ 323 ObZ)

17 Srážky ze mzdy nestrhne se více než v exekuci
rozšiřují se tím zákonné důvody ke srážkám z platu (§ 18 zákona č. 143/1992 Sb., o platu) zaměstnavatel je povinen srážet výplata stržené částky přímo věřiteli

18 Zástavní právo věřitel získává právo prodat zastavenou věc v dražbě (prodejná z.) zákaz propadné zástavy zástavní právo „lpí“ na věci – každý nabyvatel věci povinen strpět prodej katastr nemovitostí, notářský rejstřík zástav, ruční zástava (věc u věřitele) § 152 – 174 OZ

19 Zadržovací právo věřitel má u sebe dlužníkovu věc
pohledávka po lhůtě splatnosti před lhůtou při platební neschopnosti věřitel smí věc zadržet do úhrady dluhu dluh nemusí souviset s věcí § 175 – 180 OZ

20 Zajišťovací převod, postup
převádí se na věřitele vlastnictví či se mu postupuje pohledávka jen kusá úprava (§ 553 a 554 OZ) zpeněžit lze jen jako sankci za prodlení peníze utržené nad dluh patří dlužníku

21 Zánik dluhu splnění započtení dohoda o novém dluhu
dohoda o prominutí dluhu dodatečná nemožnost plnění smrt dlužníka nebo věřitele splynutí osob věřitele a dlužníka narovnání uplynutí času neuplatnění práva, promlčení

22 Splnění I. plnit včas a řádně odpovědnost za vady a za prodlení
lze i dodatečně (výjimka fixní smlouvy) plní se ve sjednané kvalitě, jinak v obvyklé či hodící se běžnému užití plní se přesné množství, není-li obvyklá odchylka (5 % – § 421 ObZ) aliud – OZ připouští, ObZ nikoliv

23 Splnění II. je-li volba mezi více plněními, volbu činí
dlužník u náhrady škody věřitel od učiněné volby nelze odstoupit lze částečné plnění dělitelného dluhu TČ ohrožování oběhu tuzemských peněz odnětí svobody až na šest měsíců / peněžitý trest vzájemné plnění lze odepřít do doby úhrady protiplnění, pokud je ohroženo okolnostmi vzniklými až po uzavření smlouvy (§ 560 OZ)

24 Přestávka už skončila!!!

25 Započtení A i B jsou si vzájemně věřiteli i dlužníky
splatné závazky stejného druhu zánik ke dni, kdy se potkaly jednostranný úkon jen dohodou u pohledávek ze škody na zdraví promlčených nesplatných z výživného zletilých osob

26 Dohoda o dluhu o novém dluhu – výslovně stanovit, že starý dluh zaniká, jinak trvá vedle nového prominutí – nejde jednostranně, dlužník má právo být dlužníkem, jde o jeho pověst, že je schopen platit nelze se vzdát budoucího práva

27 Dodatečná nemožnost plnění
nemožnost od počátku vede k neplatné smlouvě dodatečná = až po uzavření smlouvy nemožnost je objektivní, nejde jen o ztížené podmínky plnění či neochotu u částečné nemožnosti lze od zbytku smlouvy odstoupit protiplnění je bezdůvodné obohacení

28 Smrt dlužníka či věřitele
zánik závazku jen tam, kde šlo o ryze osobní závazek bolestné zásah do dobré pověsti autorské dílo výkon umělce ostatní závazky přecházejí na právní nástupce (dědice)

29 Splynutí dlužníka a věřitele
nelze dlužit sám sobě po vzniku dluhu dojde k převodu pohledávky na dlužníka

30 Narovnání dohoda o odstranění sporné či pochybné skutečnosti
sporná práva a povinnosti zanikají obvykle vznikají nová práva a povinnosti dohoda platí, i když se později ukáže, že zrušené právo neexistovalo

31 Čas práva omezená na určenou dobu zanikají jejím uplynutím
zákon někdy výslovně stanoví případy, do kdy nutno uplatnit právo (reklamace) promlčení – právo oslabeno, nezaniká k námitce žalovaného se žaloba zamítá počátek od prvního dne, kdy šlo žalovat lze platně plnit i promlčený dluh

32 Promlčecí lhůta dle OZ obvykle tříletá deset let
uznání dluhu co do důvodu i výše rozhodnutí soudu bezdůvodné obohacení, náhrada škody tři roky objektivní u neúmyslu deset let objektivní u úmyslu dva roky subjektivní – vědomí poškozeného o odpovědné osobě a o vzniku dluhu

33 Promlčecí lhůta dle ObZ
rámcová desetiletá lhůta objektivní čtyřletá lhůta plyne bez ohledu na vědomí věřitele lze prodlužovat opakovaně, ne však přes rámec 10 let

34 Závazky podle OZ a ObZ obchodní zákoník se použije na vztahy
mezi podnikateli při jejich podnikání při zabezpečování veřejných potřeb též mezi podnikatelem a státem / státními organizacemi krajem obcí pro něž to bylo ujednáno (§ 262 ObZ) ne pojištění a dispozice s nemovitostí

35 ObZ a spotřebitelé sjednaný režim nesmí zhoršit postavení spotřebitelů, jinak je ujednání neplatné i když se vztah řídí ObZ, pro práva a povinnosti spotřebitele platí ustanovení o spotřebitelských smlouvách zneužívajících klauzulích o odpovědnosti za škodu podle OZ

36 + – režimu ObZ zákon lépe napsán, méně nejasností
žádá vyšší míru bdělosti užití nejasných pojmů k tíži toho, kdo je užil jako první při podstatné poruše smluvních povinností lze ihned odstoupit pokuta bez ohledu na zavinění, moderace soudem odpovědnost za škodu bez ohledu na zavinění, není moderace soudem

37 Obecně ke smluvním typům
smluvní typ je právní institut popisující jeden druh smlouvy v reálném světě se objevují smlouvy čistě typové smíšené smlouvy – prvky z více typů určení smluvního typu je nutné pro určení práv a povinností stran

38 Kupní smlouva I. směna hmotné věci za peníze jako obecné „měnidlo“
nezbytnou náležitostí je určení věci – individuálně, druhově a úhrnkem ceny – postačí jen způsob určení; není-li ani to, pak smlouva je neplatná (§ 589 OZ) či platí cena obvyklá (§ 448 odst. 2 ObZ)

39 Kupní smlouva II. koupě existující věci
koupě věci budoucí – koupě pod podmínkou, že věc opravdu vznikne koupě naděje – např. koupě budoucí úrody, ať bude jakákoliv či žádná

40 Koupě od oprávněné osoby
od vlastníka komisionářská smlouva o prodeji mezi vlastníkem a prodávajícím vlastnictví se převádí předáním věci (stačí klíče apod.) vložením práva do katastru nemovitostí později – tzv. výhrada vlastnictví

41 Koupě od neoprávněné osoby
podle OZ – § 134 OZ převod zakládá jen tzv. držbu v dobré víře vede k tzv. vydržení – získání vlastnictví u movitostí po 3 letech u nemovitostí po 10 letech podle ObZ – § 446 ObZ (jen movitosti) v dobré víře se ihned získává vlastnictví

42 Kupní a nájemní smlouva
u nájmu jde o užívání věci a o těžení plodů – zachovává se podstata věci pokud se těží produkt – podstata věci se ztenčuje – jde o kupní smlouvu prodej nesklizeného obilí – když jen sklizeň obilí na stojato, pak kupní, když též péče o půdu, pak nájemní smlouva

43 Směnná smlouva výměna věci za věc
obě strany mají zároveň postavení kupujícího a prodávajícího kupní cenou je hodnota poskytnuté věci ve zbytku se vztah řídí kupní smlouvou

44 Smlouva o dílo dílo může být hmotné i nehmotné
divadelní představení právnické práce revize knih jde o zhotovení nového díla, nebo o úpravu či opravu věci ve sjednané kvalitě nebo v kvalitě obvyklé

45 Dílo a kupní smlouva kupní smlouva dává věc
smlouva o dílo dává výsledek práce jde obvykle o kupní smlouvu, pokud podstatnou část materiálu dodává zhotovitel např. oblek: objednatel dává látku, ale ne nitě, ne podšívku – lze, aby to koupil od zhotovitele za extra cenu

46 Dílo a pracovní smlouva I.
nesamostatnost práce smlouva o dílo poskytuje slib pečlivého výsledku; výsledek může být proveden i jinými osobami (výjimky – sjednána osobní práce, výkon umělce apod.) pracovní smlouva poskytuje slib pečlivé osobní práce

47 Dílo a pracovní smlouva II.
pracovní smlouva se realizuje v cizí hospodářské sféře zaměstnavatel zaměstnance řídí a určuje, jak má pracovat, obvykle se poskytují i pracovní nástroje nebezpečí bezvýslednosti práce nese zaměstnavatel zhotovitel

48 Dílo a příkazní smlouva
dílo spočívá ve faktické činnosti příkazní smlouva v právním jednání hledá se to, co převažuje projednat kupní smlouvu a sepsat ji; obstarat informaci, sepsat ji a odeslat poštou. smlouva s advokátem – pokud má hlavně zastupovat u soudu, pak je to příkaz, pokud jen učinit rozbor, potom jde o dílo

49 Dílo a nájemní smlouva nájem: přenechává se dočasné užití nespotřebovatelné věci dílo: přenechává se vlastnické právo sjednat mlátičku i s obsluhou, aby si objednatel sám vymlátil sjednat vymlácení posečeného obilí

50 Veřejné zakázky z. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
subjekty: státní, krajská i obecní příspěvková organizace zásady stejné zacházení se všemi uchazeči (výjimky pro zaměstnavatele invalidů) zákaz diskriminace transparentnost

51 Veřejná zakázka smluvní vztah kteréhokoliv typu
předpokládaná cena přes 2 mil. Kč ostatní zakázky se zákonem neřídí, avšak je nutno je zadat transparentně nediskriminačně za cenu obvyklou v místě a čase plnění

52 Cena veřejné zakázky cena bez DPH cena celková
zakázky nelze uměle štěpit na menší cena za 4 roky /celou dobu trvání u smluv na dobu neurčitou vč. všech poplatků a provizí, ne pokuty též cena plnění, které dodává zadavatel pokud se dodavateli dává právo na navazující zakázky, platí konečná cena

53 Nadlimitní zakázka na dodávky a služby na stavební práce
EUR pro státní organizace EUR pro krajské a obecní příspěvkové organizace na stavební práce EUR přepočet kursu v Úředním věstníku EU informace o zakázce se podává do EU

54 Druhy řízení otevřené řízení – mohou podat nabídku všichni zájemci
užší řízení – mohou podat nabídku pouze zadavatelem vybraní zájemci jednací řízení s uveřejněním nabídku podávají pouze vybraní zájemci, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k jednání typ lze užít jen za určitých omezujících podmínek jednací řízení bez uveřejnění zadavatel vyzve k jednání vybrané dodavatele

55 Hodnotící komise povinně v otevřeném a užším řízení
aspoň pět členů, aspoň 1/3 odborníci nepodjatost k zakázce uchazečům otevírání obálek před všemi uchazeči obsahová kontrola úplnosti nabídka v požadovaném jazyku podpis oprávněné osoby sdělení nabídkové ceny

56 Posuzování nabídek hodnocení podle předem daných kriterií
podle nabídkové ceny podle ekonomické výhodnosti nabídky s účastníkem komise komunikuje jen o jeho mimořádně nízké nabídkové ceně dalších nejasnostech v jeho nabídce

57 Přidělení veřejné zakázky
zadavatel přidělí nejlépe hodnocenému rozhodnutí se sděluje též ostatním údaje o vítězi údaje o hodnocených kriteriích jeho nabídky nutno uvést důvody rozhodnutí pořadí ostatních uchazečů

58 Uzavření smlouvy smlouvu s vítězem lze uzavřít nejdříve až po uplynutí 15 dnů od oznámení ostatním, pokud nepodali námitky úpravy návrhu smlouvy lze činit, avšak nesmí být dotčena hodnocená kriteria

59 Transparence údaje o zakázce a o jejím výsledku na zpráva o uzavření smlouvy se podává na ÚOHS / Evropskou komisi dokumentace se uchovává pět let od uzavření smlouvy či od její změny

60 Námitky uchazeč má právo podat námitky o námitce rozhoduje zadavatel
do 15 dní od oznámení výsledku v této lhůtě doručit zadavateli o námitce rozhoduje zadavatel do 10 dní odpověď se zdůvodněním když vyhoví, musí nové rozhodnutí oznámit všem účastníkům když nevyhoví, musí 60 dní počkat s uzavřením smlouvy

61 Orgán dohledu – ÚOHS stěžovatel proti vyřízení námitky má právo podat stížnost k ÚOHS ve lhůtě 10 od doručení odpovědi zadavatele o vyřízení námitky pokud zadavatel neodpověděl, do 25 dní od odeslání námitky stěžovatel musí složit kauci 1 % z jeho nabízené ceny rozhodnutí ÚOHS je závazné

62 Pokuty zadavateli 5 % z ceny zakázky až 10 mil. Kč
porušení postupu zákona předčasné uzavření smlouvy neuchování dokumentace až 10 mil. Kč zrušení zadávacího řízení, aniž to bylo vyhrazeno předem nesplnění informační povinnosti

63 Hospodářský úpadek starý zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
účinný do nový zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) účinný až od úpadek více věřitelů a neschopnost po delší dobu plnit splatné závazky (i zastavení plateb) předlužení FO – podnikatele a PO více věřitelů splatné dluhy > (majetek + očekávané příjmy z další činnosti)

64 Řešení úpadku konkurs = zpeněžení majetku a rozdělení výtěžku
vyrovnání = odpuštění části dluhů a pokračování činnosti dlužníka zásada: poměrné uspokojení věřitelů povinnost podat na sebe návrh na konkurs právnická osoba vždy fyzická osoba podnikatel

65 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google