Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztah lékař - pacient Mgr. Ondřej Dostál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztah lékař - pacient Mgr. Ondřej Dostál."— Transkript prezentace:

1 Vztah lékař - pacient Mgr. Ondřej Dostál

2 Plán prezentace Historie vztahu lékař-pacient Práva pacientů
Praktický příklad (doufejme…) Spory mezi lékařem a pacientem v českém právu Diskuse de lege ferenda, zahraniční srovnání

3 Tradiční vztah lékař-pacient
poskytování péče v diádě lékař je autoritou rozdíl ve vzdělání tajemnost lékařské profese pacient se na lékaře obrací často i v nemedicínských věcech => paternalistický vztah („rodič-dítě“) nerovný vztah, avšak vyhovující oběma stranám

4 Důvody změny Lidská práva po 2.svět.válce
zneužití medicíny důraz na občanskou rovnost Růst vzdělanosti širokých vrstev pacient je schopen chápat poskytovanou péči dokáže péči hodnotit (přijmout-odmítnout) Specializace, týmová práce lékařů chybí osobní přístup, pacient redukován na „případ“ chybí respekt k individuálním zvláštnostem a oprávněným potřebám komunikace s pacientem může zvýšit efektivitu péče (léčba symptomů vs. odstranění příčin)

5 Důvody změny Vyšší schopnosti medicínské vědy Nové dilematické situace
možnost léčit i těžce nemocné, ale ne vždy zcela vyléčit potřeba spolupráce chronicky nemocných na procesu léčby Nové dilematické situace Často souvisí s novými možnostmi medicíny umělé oplodnění, interrupce, transplantace… kvalita vs. délka života lékař může rozhodnout o medicínské stránce... ..ale morální/filozofické volby by měl činit pacient

6 Důsledky Vyrovnání vztahu lékař-pacient
Vztah spolupráce, nikoliv nadřazenosti Vznik práv pacientů v etické rovině Etické kodexy Uznání práv pacientů právními řády

7 Práva pacientů Vyjadřují větší rovnost vztahu lékař-pacient
Existují relativně krátce (několik desetiletí) Deficit vývoje v ČR: právní stránka (Úmluva o biomedicíně vs. 20/1966 Sb.) etická výchova lékařů na fakultách nepřipravenost pacientů přijímat odpovědnost Nejdůležitější práva ve vztahu lékař-pacient: právo na informovaný souhlas právo na soukromí právo na řádné provedení zákroku Právům pacientů odpovídají povinnosti lékařů

8 Právní deficit 20/1966: zastaralá paternalistická dikce
neurčité pojmy, špatná přezkoumatelnost široké pole pro uplatnění vůle lékaře příklady: §23/1: ... povinen „vhodným“ způsobem poučit §23/1: ... „popřípadě“ členy jeho rodiny §23/2: ... se souhlasem, nebo „lze-li souhlas předpokládat“ Špatná vymahatelnost práv pacientů důkazní obtíže zdlouhavost nízké možnosti odškodnění Změny: Úmluva o biomedicíně ???

9 Příklad „ze života“

10 Právní spory lékař-pacient
Vybrané okruhy: odpovědnost trestněprávní, občanskoprávní, disciplinární

11 Druhy odpovědnosti: Občanskoprávní Trestněprávní
Hlavní pramen: Občanský zákoník, 40/1964 Sb. Cíl: nahradit poškozenému vzniklou újmu Vztah mezi poškozeným a škůdcem; ochrana osobnosti Trestněprávní Hlavní pramen: Trestní zákon, 140/1961 Sb. Cíl: Chránit státním donucením nejdůležitější hodnoty Vztah mezi státem a potenciálním pachatelem Disciplinární (dle předpisů komor) Zákon „o komorách“ 220/1991 Sb., kodexy komor Cíl: chránit profesní čest Vztah mezi komorou a jejím členem

12 Trestněprávní odpovědnost
Nejvýznamnější trestné činy §§219 a násl. – Vražda, ublížení na zdraví §227 a násl. – Nedovolené přerušení těhotenství §230 – Účast na sebevraždě §207/2 - Neposkytnutí pomoci §209a – Nedovolené nakládání s tkáněmi orgány §178 - Neoprávněné nakládání s osobními údaji §§ 167, 168 (nepřekažení/neoznámení), 175, 175b (křivá výpověď/lékařský posudek), §215 (týrání svěřené osoby) aj. U pacientů též §206 – Pomluva Nutno zohlednit obecnou část Požadovaná forma zavinění, krajní nouze, společenská nebezpečnost

13 Disciplinární odpovědnost
Lékaři: ČLK, Čestná rada Možnost podat stížnost Postup dle kodexů vydaných Komorou Přezkoumatelné soudem Není nárok nařídit odškodnění stěžovatele

14 Občanskoprávní odpovědnost
1) Žaloba na ochranu osobnosti (§§ 11a násl.) Ochrana života a zdraví Ochrana lidské důstojnosti Ochrana soukromí Nárok na: Upuštění od protiprávního jednání Odstranění následků zásahu Zadostiučinění, náhrada nemajetkové újmy v penězích

15 Občanskoprávní odpovědnost
2) Žaloba o náhradu škody (§415 a násl.) Podmínky: Protiprávní jednání žalovaného Vznik škody na straně žalobce Příčinná souvislost Žalovaný neprokázal nedostatek zavinění

16 Problémy v českém právu
Otázka subjektu odpovědnosti Důkazní obtíže Trestní právo není ultima ratio Částky odškodných Nežádoucí mimoprávní řešení

17 Problémy v českém právu
Otázka subjektu odpovědnosti Chyby v návaznosti péče (případ „ledvina“) Za chyby obvykle postižen jen ten poslední Využití institutu zavinění (měl a mohl rozumně předvídat…?) Špatná organizace práce: respondeat superior? Trestní odpovědnost právnických osob?

18 Problémy v českém právu
Důkazní obtíže Obtížný přístup pacienta k důkazům Charakter lidského těla a problémy s příčinnou souvislostí Více možných příčin vzniku následku (chybou lékařů či „samo od sebe“?) Predispozice aneb egg shell skull Příčinná souvislost v souhlasových sporech Kdyby byl býval poučen, byl by býval odmítl?

19 Problémy v českém právu
Trestní právo není jen ultima ratio Příčiny: Iniciovat trestní řízení je zdarma Orgány činné v TŘ mají lepší přístup k důkazům Náhradu škody lze žádat v adhezním řízení Důsledky: Represe místo odškodnění, krytého pojištěním „Štvanice na lékaře“ Nežádoucí mimoprávní řešení: Skandalizace v médiích Pomluvy, násilí (důsledek neexistence jiné cesty?)

20 Možná řešení – k diskusi
Zlepšit možnosti mimosoudního vyrovnání Předběžná řízení u lékařské komory, mediace Zvýšit šance pacienta v obč.p. sporu Teorie přenosu důkazního břemene Nevedení dokumentace jako presumpce chyby? Res ipsa loquitur – příčinná souvislost? Odškodnění nezávislé na protiprávním jednání NZACS, Švédsko; stále ale problém s příčinnou souvislostí Trestní řízení Využívat možnosti odklonů Důsledně postihovat křivá obvinění Využití ochrany osobnosti x skandalizaci (USA)

21 Děkuji za pozornost Mgr. Ondřej Dostál
Asociace pro medicínské právo a bioetiku Webové stránky:


Stáhnout ppt "Vztah lékař - pacient Mgr. Ondřej Dostál."

Podobné prezentace


Reklamy Google