Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztah lékař - pacient Mgr. Ondřej Dostál. Plán prezentace Historie vztahu lékař-pacient Historie vztahu lékař-pacient Práva pacientů Práva pacientů Praktický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztah lékař - pacient Mgr. Ondřej Dostál. Plán prezentace Historie vztahu lékař-pacient Historie vztahu lékař-pacient Práva pacientů Práva pacientů Praktický."— Transkript prezentace:

1 Vztah lékař - pacient Mgr. Ondřej Dostál

2 Plán prezentace Historie vztahu lékař-pacient Historie vztahu lékař-pacient Práva pacientů Práva pacientů Praktický příklad (doufejme…) Praktický příklad (doufejme…) Spory mezi lékařem a pacientem v českém právu Spory mezi lékařem a pacientem v českém právu Diskuse de lege ferenda, zahraniční srovnání Diskuse de lege ferenda, zahraniční srovnání

3 Tradiční vztah lékař-pacient poskytování péče v diádě poskytování péče v diádě lékař je autoritou lékař je autoritou – rozdíl ve vzdělání – tajemnost lékařské profese – pacient se na lékaře obrací často i v nemedicínských věcech => paternalistický vztah („rodič-dítě“) => paternalistický vztah („rodič-dítě“) – nerovný vztah, avšak vyhovující oběma stranám

4 Důvody změny Lidská práva po 2.svět.válce Lidská práva po 2.svět.válce – zneužití medicíny – důraz na občanskou rovnost Růst vzdělanosti širokých vrstev Růst vzdělanosti širokých vrstev – pacient je schopen chápat poskytovanou péči – dokáže péči hodnotit (přijmout-odmítnout) Specializace, týmová práce lékařů Specializace, týmová práce lékařů – chybí osobní přístup, pacient redukován na „případ“ – chybí respekt k individuálním zvláštnostem a oprávněným potřebám – komunikace s pacientem může zvýšit efektivitu péče (léčba symptomů vs. odstranění příčin)

5 Důvody změny Vyšší schopnosti medicínské vědy Vyšší schopnosti medicínské vědy – možnost léčit i těžce nemocné, ale ne vždy zcela vyléčit – potřeba spolupráce chronicky nemocných na procesu léčby Nové dilematické situace Nové dilematické situace – Často souvisí s novými možnostmi medicíny umělé oplodnění, interrupce, transplantace… umělé oplodnění, interrupce, transplantace… – kvalita vs. délka života – lékař může rozhodnout o medicínské stránce... –..ale morální/filozofické volby by měl činit pacient

6 DůsledkyDůsledky Vyrovnání vztahu lékař-pacient Vyrovnání vztahu lékař-pacient – Vztah spolupráce, nikoliv nadřazenosti Vznik práv pacientů v etické rovině Vznik práv pacientů v etické rovině – Etické kodexy Uznání práv pacientů právními řády Uznání práv pacientů právními řády

7 Práva pacientů Vyjadřují větší rovnost vztahu lékař-pacient Vyjadřují větší rovnost vztahu lékař-pacient Existují relativně krátce (několik desetiletí) Existují relativně krátce (několik desetiletí) Deficit vývoje v ČR: Deficit vývoje v ČR: – právní stránka (Úmluva o biomedicíně vs. 20/1966 Sb.) – etická výchova lékařů na fakultách – nepřipravenost pacientů přijímat odpovědnost Nejdůležitější práva ve vztahu lékař-pacient: Nejdůležitější práva ve vztahu lékař-pacient: – právo na informovaný souhlas – právo na soukromí – právo na řádné provedení zákroku Právům pacientů odpovídají povinnosti lékařů Právům pacientů odpovídají povinnosti lékařů

8 Právní deficit 20/1966: zastaralá paternalistická dikce 20/1966: zastaralá paternalistická dikce – neurčité pojmy, špatná přezkoumatelnost – široké pole pro uplatnění vůle lékaře – příklady: §23/1:... povinen „vhodným“ způsobem poučit §23/1:... povinen „vhodným“ způsobem poučit §23/1:... „popřípadě“ členy jeho rodiny §23/1:... „popřípadě“ členy jeho rodiny §23/2:... se souhlasem, nebo „lze-li souhlas předpokládat“ §23/2:... se souhlasem, nebo „lze-li souhlas předpokládat“ Špatná vymahatelnost práv pacientů Špatná vymahatelnost práv pacientů – důkazní obtíže – zdlouhavost – nízké možnosti odškodnění Změny: Úmluva o biomedicíně ??? Změny: Úmluva o biomedicíně ???

9 Příklad „ze života“

10 Právní spory lékař-pacient Vybrané okruhy: odpovědnost trestněprávní, občanskoprávní, disciplinární odpovědnost trestněprávní, občanskoprávní, disciplinární Vybrané okruhy: odpovědnost trestněprávní, občanskoprávní, disciplinární odpovědnost trestněprávní, občanskoprávní, disciplinární

11 Druhy odpovědnosti: Občanskoprávní Občanskoprávní – Hlavní pramen: Občanský zákoník, 40/1964 Sb. – Cíl: nahradit poškozenému vzniklou újmu – Vztah mezi poškozeným a škůdcem; ochrana osobnosti Trestněprávní Trestněprávní – Hlavní pramen: Trestní zákon, 140/1961 Sb. – Cíl: Chránit státním donucením nejdůležitější hodnoty – Vztah mezi státem a potenciálním pachatelem Disciplinární (dle předpisů komor) Disciplinární (dle předpisů komor) – Zákon „o komorách“ 220/1991 Sb., kodexy komor – Cíl: chránit profesní čest – Vztah mezi komorou a jejím členem

12 Trestněprávní odpovědnost Nejvýznamnější trestné činy Nejvýznamnější trestné činy – §§219 a násl. – Vražda, ublížení na zdraví – §227 a násl. – Nedovolené přerušení těhotenství – §230 – Účast na sebevraždě – §207/2 - Neposkytnutí pomoci – §209a – Nedovolené nakládání s tkáněmi orgány – §178 - Neoprávněné nakládání s osobními údaji – §§ 167, 168 (nepřekažení/neoznámení), 175, 175b (křivá výpověď/lékařský posudek), §215 (týrání svěřené osoby) aj. – U pacientů též §206 – Pomluva Nutno zohlednit obecnou část Nutno zohlednit obecnou část – Požadovaná forma zavinění, krajní nouze, společenská nebezpečnost

13 Disciplinární odpovědnost Lékaři: ČLK, Čestná rada Lékaři: ČLK, Čestná rada – Možnost podat stížnost – Postup dle kodexů vydaných Komorou – Přezkoumatelné soudem – Není nárok nařídit odškodnění stěžovatele

14 Občanskoprávní odpovědnost 1) Žaloba na ochranu osobnosti (§§ 11a násl.) – Ochrana života a zdraví – Ochrana lidské důstojnosti – Ochrana soukromí Nárok na: Nárok na: – Upuštění od protiprávního jednání – Odstranění následků zásahu – Zadostiučinění, náhrada nemajetkové újmy v penězích

15 Občanskoprávní odpovědnost 2) Žaloba o náhradu škody (§415 a násl.) 2) Žaloba o náhradu škody (§415 a násl.) Podmínky: Podmínky: – Protiprávní jednání žalovaného – Vznik škody na straně žalobce – Příčinná souvislost – Žalovaný neprokázal nedostatek zavinění

16 Problémy v českém právu Otázka subjektu odpovědnosti Otázka subjektu odpovědnosti Důkazní obtíže Důkazní obtíže Trestní právo není ultima ratio Trestní právo není ultima ratio Částky odškodných Částky odškodných Nežádoucí mimoprávní řešení Nežádoucí mimoprávní řešení

17 Problémy v českém právu Otázka subjektu odpovědnosti Otázka subjektu odpovědnosti – Chyby v návaznosti péče (případ „ledvina“) Za chyby obvykle postižen jen ten poslední Za chyby obvykle postižen jen ten poslední Využití institutu zavinění (měl a mohl rozumně předvídat…?) Využití institutu zavinění (měl a mohl rozumně předvídat…?) – Špatná organizace práce: respondeat superior? – Trestní odpovědnost právnických osob?

18 Problémy v českém právu Důkazní obtíže Důkazní obtíže – Obtížný přístup pacienta k důkazům – Charakter lidského těla a problémy s příčinnou souvislostí Více možných příčin vzniku následku (chybou lékařů či „samo od sebe“?) Více možných příčin vzniku následku (chybou lékařů či „samo od sebe“?) Predispozice aneb egg shell skull Predispozice aneb egg shell skull – Příčinná souvislost v souhlasových sporech Kdyby byl býval poučen, byl by býval odmítl? Kdyby byl býval poučen, byl by býval odmítl?

19 Problémy v českém právu Trestní právo není jen ultima ratio Trestní právo není jen ultima ratio – Příčiny: Iniciovat trestní řízení je zdarma Iniciovat trestní řízení je zdarma Orgány činné v TŘ mají lepší přístup k důkazům Orgány činné v TŘ mají lepší přístup k důkazům Náhradu škody lze žádat v adhezním řízení Náhradu škody lze žádat v adhezním řízení – Důsledky: Represe místo odškodnění, krytého pojištěním Represe místo odškodnění, krytého pojištěním „Štvanice na lékaře“ „Štvanice na lékaře“ Nežádoucí mimoprávní řešení: Nežádoucí mimoprávní řešení: – Skandalizace v médiích – Pomluvy, násilí (důsledek neexistence jiné cesty?)

20 Možná řešení – k diskusi Zlepšit možnosti mimosoudního vyrovnání Zlepšit možnosti mimosoudního vyrovnání – Předběžná řízení u lékařské komory, mediace Zvýšit šance pacienta v obč.p. sporu Zvýšit šance pacienta v obč.p. sporu – Teorie přenosu důkazního břemene Nevedení dokumentace jako presumpce chyby? Nevedení dokumentace jako presumpce chyby? Res ipsa loquitur – příčinná souvislost? Res ipsa loquitur – příčinná souvislost? – Odškodnění nezávislé na protiprávním jednání NZACS, Švédsko; stále ale problém s příčinnou souvislostí NZACS, Švédsko; stále ale problém s příčinnou souvislostí Trestní řízení Trestní řízení – Využívat možnosti odklonů – Důsledně postihovat křivá obvinění Využití ochrany osobnosti x skandalizaci (USA) Využití ochrany osobnosti x skandalizaci (USA)

21 Děkuji za pozornost Mgr. Ondřej Dostál Asociace pro medicínské právo a bioetiku E-mail: dostal@juristic.cz Webové stránky: http://medico.juristic.cz Mgr. Ondřej Dostál Asociace pro medicínské právo a bioetiku E-mail: dostal@juristic.cz Webové stránky: http://medico.juristic.cz


Stáhnout ppt "Vztah lékař - pacient Mgr. Ondřej Dostál. Plán prezentace Historie vztahu lékař-pacient Historie vztahu lékař-pacient Práva pacientů Práva pacientů Praktický."

Podobné prezentace


Reklamy Google