Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztah, komunikace lékař - pacient. Vztah lékař - pacient vytváří prostor, v němž probíhá každý kontakt a péčevytváří prostor, v němž probíhá každý kontakt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztah, komunikace lékař - pacient. Vztah lékař - pacient vytváří prostor, v němž probíhá každý kontakt a péčevytváří prostor, v němž probíhá každý kontakt."— Transkript prezentace:

1 Vztah, komunikace lékař - pacient

2 Vztah lékař - pacient vytváří prostor, v němž probíhá každý kontakt a péčevytváří prostor, v němž probíhá každý kontakt a péče základem je komunikacezákladem je komunikace jeden z prostředků léčbyjeden z prostředků léčby asymetrický a komplementárníasymetrický a komplementární určován vzájemným očekáváním a jeho plněnímurčován vzájemným očekáváním a jeho plněním X nedorozuměníX nedorozumění

3 Pojmy RoleRole –očekávané a vyžadované chování související s určitým postavením ve společnosti –každý jedinec má více rolí –polární dimenze: dominance-submisivitadominance-submisivita pozitivní-negativní hodnocenípozitivní-negativní hodnocení aktivita-pasivitaaktivita-pasivita

4 Pojmy ImagoImago –představa (vědomá i nevědomá) o skutečnosti –neuvědomovaná část, nesena emočně, má motivační sílu StereotypStereotyp –„Říká se, to ví každý“ –soubor mínění a názorů na skupinu individuí –nevychází z osobních zkušeností, je obecný („klišé“) autostereotypautostereotyp –mínění o skupině jíž je hodnotitel členem postojpostoj –tendence reagovat v obdobné situaci opakujícím se (typickým) způsobem –obecná i individuální zkušenost projevující se v hodnocení určité skutečnosti

5 Přenos a protipřenos KoluzeKoluze –tendence navazovat komplementární vztahy –nevědomá –původ v dětství PřenosPřenos –sociální reagování a očekávání vzniklé v dětství přenášející se do dospělosti –pacient ProtipřenosProtipřenos –zdravotník

6 Typy přenosu PozitivníPozitivní –sympatie, náklonnost, radost NegativníNegativní –hněv, nepřátelství, zklamání, strach, podezíravost AmbivalentníAmbivalentní –pozitivní i negativní prvky

7 Role lékaře vysoce pozitivní hodnocení x vyšší nárokyvysoce pozitivní hodnocení x vyšší nároky sebeobraz lékařesebeobraz lékaře –dopad na práci –důležité jsou identifikační vzory –X iluze všemohoucnosti –nejistota

8 Pacientova očekávání POMOCPOMOC nezištnost a obětavostnezištnost a obětavost odbornostodbornost osobní vztahosobní vztah dominancedominance rozhodnost a aktivitarozhodnost a aktivita odpovědnostodpovědnost podpora, akceptace, pochopení a uznánípodpora, akceptace, pochopení a uznání jistota a bezpečíjistota a bezpečí tajemstvítajemství informace X „milosrdná lež“informace X „milosrdná lež“

9 Možnosti lékaře pozorné naslouchánípozorné naslouchání jasné a srozumitelné vysvětlení všech postupůjasné a srozumitelné vysvětlení všech postupů ujištění zpětnou vazbou, že pacient porozumělujištění zpětnou vazbou, že pacient porozuměl pravidelné informace o prevencipravidelné informace o prevenci zjistit možné překážky spolupráce (obavy, nechuť, odmítání, vliv jiné osoby)zjistit možné překážky spolupráce (obavy, nechuť, odmítání, vliv jiné osoby) vždy zachovat důvěrnost informací získaných od pacientavždy zachovat důvěrnost informací získaných od pacienta respektování pacientova přánírespektování pacientova přání nekritizování pacienta na veřejnostinekritizování pacienta na veřejnosti

10 Možnosti lékaře udržování očního kontaktu během rozhovoruudržování očního kontaktu během rozhovoru respektování pacientova soukromírespektování pacientova soukromí poskytnutí emoční podporyposkytnutí emoční podpory stanovení jasné diagnózy a seznámení pacienta způsobem, který je pro něj přijatelný a srozumitelnýstanovení jasné diagnózy a seznámení pacienta způsobem, který je pro něj přijatelný a srozumitelný upravený zevnějšekupravený zevnějšek seriózní vystupování, autentičnost, čestnostseriózní vystupování, autentičnost, čestnost

11 Role pacienta nemocný – „bez-mocný“nemocný – „bez-mocný“ trpělivost, pasivita x v současnosti důraz na aktivitutrpělivost, pasivita x v současnosti důraz na aktivitu pozitivní sociální odezvypozitivní sociální odezvy –sekundární, terciární zisky nenese vinu ani zodpovědnost x vedení k zodpovědnostinenese vinu ani zodpovědnost x vedení k zodpovědnosti

12 Očekávání lékaře podřídivost, vděčnost, rychlá úzdrava, spolupráce X 30-50% nedodržuje doporučení včetně braní medikacepodřídivost, vděčnost, rychlá úzdrava, spolupráce X 30-50% nedodržuje doporučení včetně braní medikace upřímnost, důvěra, „statečnost“upřímnost, důvěra, „statečnost“ YAVIS (young, attractiv, intelligent, succesful, sexy)YAVIS (young, attractiv, intelligent, succesful, sexy) realitarealita –HOUND (homely, old, unatractive, nonverbal, dumb)

13 Požadavky na pacienta verbalizace všeho nejasného nebo nesrozumitelného a sdělení pochybnostíverbalizace všeho nejasného nebo nesrozumitelného a sdělení pochybností poskytnutí všech nutných informací o potížích i přání ohledně terapieposkytnutí všech nutných informací o potížích i přání ohledně terapie upřímnost a důvěraupřímnost a důvěra dodržování všech lékařových pokynů (ve vlastním zájmu)dodržování všech lékařových pokynů (ve vlastním zájmu)

14 Požadavky na pacienta respektování lékařova soukromírespektování lékařova soukromí přiměřené nároky na lékařův časpřiměřené nároky na lékařův čas nezneužívání lékařské péčenezneužívání lékařské péče sdělení všech problémů najednou, bez „tajemství“ ( ke škodě pacienta)sdělení všech problémů najednou, bez „tajemství“ ( ke škodě pacienta) udržování očního kontaktuudržování očního kontaktu

15 Dobrá spolupráce důvěradůvěra spokojenostspokojenost rovnocenný vztahrovnocenný vztah přátelská atmosféra, zájem o pacienta, jeho subjektivitupřátelská atmosféra, zájem o pacienta, jeho subjektivitu informovanost pacientainformovanost pacienta spoluodpovědnostspoluodpovědnost soulad s pacientovým životním stylem a zvykysoulad s pacientovým životním stylem a zvyky „na pacienta orientovaný model“„na pacienta orientovaný model“

16 Na pacienta orientovaný model partnerský modelpartnerský model nedirektivnostnedirektivnost zájem o rodinu a osobní životzájem o rodinu a osobní život lékař – vlídný a „lidský“lékař – vlídný a „lidský“ pojímání nemoci jako problému celého člověkapojímání nemoci jako problému celého člověka

17 Komunikace s neslyšícími zřetelná artikulacezřetelná artikulace dobré osvětlení obličejedobré osvětlení obličeje pomalejší tempo řečipomalejší tempo řeči jednoduché větyjednoduché věty otázkyotázky důraz na neverbální komunikacidůraz na neverbální komunikaci trpělivosttrpělivost možnost oddechumožnost oddechu pochválení pacientapochválení pacienta

18 Komunikace s nevidomými vyvarování projevů soucituvyvarování projevů soucitu jednání přímo s nevidomým ne s průvodcemjednání přímo s nevidomým ne s průvodcem představení se a uvedení funkčního zařazenípředstavení se a uvedení funkčního zařazení popisování činnostípopisování činností informování o nepříjemných a bolestivých zákrocích s vysvětleníminformování o nepříjemných a bolestivých zákrocích s vysvětlením přijatelné akustické prostředípřijatelné akustické prostředí nepohybovat se tišenepohybovat se tiše odstranit překážky a bariéryodstranit překážky a bariéry

19 Komunikace s tělesně postiženými pozorné vnímání pacientapozorné vnímání pacienta předpokládat normální inteligencipředpokládat normální inteligenci věnovat pacientovi dostatečný časvěnovat pacientovi dostatečný čas stejná úroveň očístejná úroveň očí dodržování běžných konvencídodržování běžných konvencí nevytýkat skutečnosti, které se nedají ovlivnitnevytýkat skutečnosti, které se nedají ovlivnit bezbariérové prostředíbezbariérové prostředí

20 Komunikace s mentálně postiženými stejný přístup, ale s větším taktem, ohleduplností a trpělivostístejný přístup, ale s větším taktem, ohleduplností a trpělivostí komunikace s pacientem ne pouze s doprovodemkomunikace s pacientem ne pouze s doprovodem úcta a respekt jako k ostatním lidemúcta a respekt jako k ostatním lidem opakování otázek a instrukcí tolikrát, kolikrát je potřebaopakování otázek a instrukcí tolikrát, kolikrát je potřeba úroveň přizpůsobit možnostem pacientaúroveň přizpůsobit možnostem pacienta

21 Agresivní pacient verbálněverbálně důvod agrese:důvod agrese: –frustrace – oprávněný nárok –úzkost –vztek na „osud“ –osobnost pacienta nedat impulzivní odpověď ani zdvořilou formounedat impulzivní odpověď ani zdvořilou formou vyčkatvyčkat odhalení příčiny a její zpracováníodhalení příčiny a její zpracování

22 Agresivní pacient brachiálněbrachiálně –chránit zdraví své a dalších pacientů –nebýt sám, event. vyčkat na pomoc –rozdělení úkolů, převaha 1:3-5 –čas na vyjednávání a event. možnost ústupu pacientovi –nikdy neužít útoku –zbytečně se nedotýkat –pozor na emoční indukci –neobelhávat pacienta –dovolit uvolnit agresi přijatelným způsobem –respekt vůči pacientovi osobní prostor, titul, nekritičnost, naslouchání, pozorné sledováníosobní prostor, titul, nekritičnost, naslouchání, pozorné sledování

23 Důvody špatné spolupráce pacienta,………. Neochota lékaře s pacientem či příbuznými hovořit.Neochota lékaře s pacientem či příbuznými hovořit. Lékař mluví způsobem, že mu pacient nerozumí.Lékař mluví způsobem, že mu pacient nerozumí. Lékař se vyptává, neumožňuje dialog.Lékař se vyptává, neumožňuje dialog. Není respektován stav pacienta.Není respektován stav pacienta. Pacient je v zajetí starostí, neposlouchá.Pacient je v zajetí starostí, neposlouchá. Velká sociální distance mezi lékařem a pacientem.Velká sociální distance mezi lékařem a pacientem. vlastní spolupráce - kooperace - mezi pacientem (i příbuznými) a lékařem má být taková, že nás nemocný o všem důležitém plně a včas informuje a spolehlivě dodržuje naše doporučení a nařízení včetně ordinace. compliancecompliance

24 Dobře dlouhodo bě spolupracuje nemocný, který: - svému lékaři důvěřuje - rovnocenná spolupráce - zájem o subjektivitu pacienta - včasné informování - spoluodpovědnost - spoluodpovědnost - shoda, ne příkrý rozpor mezi zvyky a životním stylem

25 Typy lékařského rozhovoru a jeho dimenze - věcná stránka - sociálně emoční stránka - sociálně emoční stránka - osobní styl klasifikace rozhovoru dle účelu a cíle: informace získáváme - anamnestický rozhovor; diagnostický rozhovor; explorativní rozhovor informace získáváme - anamnestický rozhovor; diagnostický rozhovor; explorativní rozhovor informace dodáváme - závěrečný rozhovor; rozhovor s příbuznými; lékařská vizita; poradensko - informační rozhovor - srozumitelnost, redundance, intelektová úroveň, vzdělání a aktuální zdravotní stav informace dodáváme - závěrečný rozhovor; rozhovor s příbuznými; lékařská vizita; poradensko - informační rozhovor - srozumitelnost, redundance, intelektová úroveň, vzdělání a aktuální zdravotní stav

26 psychoterapeutické rozhovory - změna psychického stavu, osobnosti a chování - interpretující rozhovor - interpretující rozhovor - nedirektivní empatický rozhovor - nedirektivní empatický rozhovor - podpůrný a uklidňující rozhovor - podpůrný a uklidňující rozhovor - přesvědčující rozhovor - persuáze - přesvědčující rozhovor - persuáze Typy lékařského rozhovoru a jeho dimenze

27 vnitřní uspořádání rozhovoru počet účastníků počet účastníků dimenze rozhovoru dimenze rozhovoru - direktivita x nedirektivita - direktivita x nedirektivita - emoční blízkost či vzdálenost - emoční blízkost či vzdálenost - empatie x racionalita - empatie x racionalita ryzost, opravdovost lékaře x role lékaře ryzost, opravdovost lékaře x role lékaře informační bohatost x střídmost informační bohatost x střídmost Typy lékařského rozhovoru a jeho dimenze

28 Fáze rozhovoru Fáze rozhovoru zahájení rozmluvy - přirozená rozprava vlastní rozhovor - náročné situace, osobnost a vztahy, subjektivní vnímání současné situace, chápání aktuálního onemocnění, rodina, účelovost a manipulace, prožívání a hodnocení událostí, odžívání negativních pocitů vlastní rozhovor - náročné situace, osobnost a vztahy, subjektivní vnímání současné situace, chápání aktuálního onemocnění, rodina, účelovost a manipulace, prožívání a hodnocení událostí, odžívání negativních pocitů závěr rozhovoru - náznak možností, obrat a vhled závěr rozhovoru - náznak možností, obrat a vhled

29 Zásady sdělování nepříznivých informací sdělování nepříznivých informací rodičům postižených dětísdělování nepříznivých informací rodičům postižených dětí sdělování nepříznivé informace, která není extrémně závažná sdělování nepříznivé informace, která není extrémně závažná sdělování extrémně závažné informace sdělování extrémně závažné informace pravda - ne taktizování a lži pravda - ne taktizování a lži informovat šetrně, s ohledem na psychické možnosti a zásadu “primum non nocere” - především neškodit informovat šetrně, s ohledem na psychické možnosti a zásadu “primum non nocere” - především neškodit soustavná komunikace a psychologická péče soustavná komunikace a psychologická péče

30 Hlavní zásady při sdělování extrémně nepříznivé zprávy: informuje ten, kdo má největší důvěru musí být jasné, na co lze navázat musí být jasné, na co lze navázat pravdivé informace - stručnost pravdivé informace - stručnost dotazy pomoc s vyrovnáním se, s dopadem, netlumíme emoční odezvu pomoc s vyrovnáním se, s dopadem, netlumíme emoční odezvu vyvolání dojmu důvěry a spolehlivosti vyvolání dojmu důvěry a spolehlivosti domluva na další pohovor a setkání, kontinuita domluva na další pohovor a setkání, kontinuita doporučen nedirektivní empatický pohovor doporučen nedirektivní empatický pohovor lež zůstává lží, byť by naše úmysly byly ty nejlepší lež zůstává lží, byť by naše úmysly byly ty nejlepší místo “milosrdné lži” lze nabídnout alternativu aproximální pravdy místo “milosrdné lži” lze nabídnout alternativu aproximální pravdy

31 Komunikace – při správně vedené komunikaci s pacientem musíme: vědět co chceme říci rozhodnout, kdy informaci sdělit rozhodnout, kdy informaci sdělit vybrat správné místo pro sdělení vybrat správné místo pro sdělení rozhodnout, jak nejlépe informaci podat rozhodnout, jak nejlépe informaci podat pamatovat na skutečnost, že pro nás již jasné sdělované skutečnosti nemusejí být tak jasné pro druhou stranu pamatovat na skutečnost, že pro nás již jasné sdělované skutečnosti nemusejí být tak jasné pro druhou stranu mluvit zřetelně a srozumitelně, nekomplikovat mluvit zřetelně a srozumitelně, nekomplikovat zvolit přiměřené tempo a odpovídající tón řeči zvolit přiměřené tempo a odpovídající tón řeči sledovat a zaznamenávat reakce pacienta sledovat a zaznamenávat reakce pacienta brát v úvahu pocity pacienta brát v úvahu pocity pacienta udržovat oční kontakt udržovat oční kontakt kontrolovat své neverbální projevy kontrolovat své neverbální projevy umožnit pacientovi, aby se v dostatečné míře vyjádřil umožnit pacientovi, aby se v dostatečné míře vyjádřil nezneklidňovat, nedráždit pacienta svým projevem nezneklidňovat, nedráždit pacienta svým projevem kontrolovat, zda pacient informaci přijal a pochopil kontrolovat, zda pacient informaci přijal a pochopil

32 Požadavky na lékaře poslouchejte vždy pozorně vše jasně vysvětlete, srozumitelně, vytvořte zpětnou vazbu a ujistěte se o porozumění pacientem vše jasně vysvětlete, srozumitelně, vytvořte zpětnou vazbu a ujistěte se o porozumění pacientem hovořte pravidelně o prevenci hovořte pravidelně o prevenci buďte poctiví a čestní buďte poctiví a čestní vyptejte se na vše, co by mohlo vaši spolupráci ztěžovat vyptejte se na vše, co by mohlo vaši spolupráci ztěžovat zachovejte vždy důvěrnost sdělovaných informací zachovejte vždy důvěrnost sdělovaných informací respektujte pacientova přání respektujte pacientova přání udržujte při rozhovoru oční kontakt udržujte při rozhovoru oční kontakt dejte najevo svou emoční podporu dejte najevo svou emoční podporu nenavazujte sexuální vztahy nenavazujte sexuální vztahy stanovte jasnou diagnózu a seznamte s ní pacienta přijatelným způsobem stanovte jasnou diagnózu a seznamte s ní pacienta přijatelným způsobem upravený oděv je nezbytnou samozřejmostí upravený oděv je nezbytnou samozřejmostí vystupujte vždy v nejlepším světle vystupujte vždy v nejlepším světle nepožadujte finanční podporu od pacientů nepožadujte finanční podporu od pacientů

33 Požadavky na pacienty ptejte se lékaře na vše nejasné poskytněte všechny nezbytné informace poskytněte všechny nezbytné informace dodržujte pokyny dodržujte pokyny buďte upřímní buďte upřímní nedělejte si nepřiměřené nároky na lékařův čas nedělejte si nepřiměřené nároky na lékařův čas důvěřujte svému lékaři důvěřujte svému lékaři respektujte lékařovo soukromí respektujte lékařovo soukromí sdělte všechny své problémy najednou, nenechávejte si tajemství sdělte všechny své problémy najednou, nenechávejte si tajemství při rozhovoru se dívejte lékaři do očí při rozhovoru se dívejte lékaři do očí sdělte všechny své pochybnosti, ať už se týkají čehokoliv

34 ETIKA Hippokratova přísahaHippokratova přísaha problém – tradiční normy v sekularizující se společnosti se rozpadlyproblém – tradiční normy v sekularizující se společnosti se rozpadly psychiatrie – dostává moralita nový rozměrpsychiatrie – dostává moralita nový rozměr psychiatr – povinnost pěstovat v sobě úctu k člověkupsychiatr – povinnost pěstovat v sobě úctu k člověku –proměnlivost schopnosti pacienta o sobě rozhodovat –schopnost rozhodovat o určité věci může být omezena, o jiné věci ne

35 ETIKA problém podávání informacíproblém podávání informací –pravda či milosrdná lež problém farmaceutických firemproblém farmaceutických firem –zachovat si plnou nezávislost a lidskou důstojnost lékaře odborníka etika psychoterapieetika psychoterapie –řádný výcvik –citový vztah mezi terapeutem a pacientem –přiměřená míra angažovanosti nepodporovat závislost pacienta, i když nám lichotínepodporovat závislost pacienta, i když nám lichotí pravidlo neutralitypravidlo neutrality


Stáhnout ppt "Vztah, komunikace lékař - pacient. Vztah lékař - pacient vytváří prostor, v němž probíhá každý kontakt a péčevytváří prostor, v němž probíhá každý kontakt."

Podobné prezentace


Reklamy Google