Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Školy pro venkov“ v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Školy pro venkov“ v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 „Školy pro venkov“ v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 Základní škola a Mateřská škola, Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou Školní podprojekt Čestická zastavení s vodníkem Šupinkou

3

4

5 Školní projektový tým Mgr. Helena Horská - školní manažer PaedDr. Iveta Diblíková - část přírodovědná a výtvarná Růžena Zahradníková - část historická Petr Vondráček - informační technologie Externí pracovník - případné cizojazyčné zpracování

6

7 Kroky realizace školního podprojektu Sběr informací Zpracování informací Medializace Aplikace pro cestovní ruch Projektové dny

8 Realizace projektu v rámci školních vzdělávacích programů Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pyramida poznání, č.j.73/07 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Veselá zahrádka, č.j.72/07 Školní vzdělávací program školní družiny Strom poznání, č.j.70/07

9 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pyramida poznání, č.j.73/07 Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. ročník OVO 2: začlení svou obec do příslušného kraje a ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí DV: vypráví zajímavosti z historie své obce DV: vyjmenuje významné historické památky své obce DV: mapuje okolí školy a bydliště DV: nakreslí jednoduchý orientační plánek DV: orientuje se v dalších částech obce, zná směr cesty DV: zná nejbližší okolní obce, vyhledává je na regionální mapě Učivo: Minulost a současnost obce OVO 8: pojmenuje některé rodáky, kulturní a historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije DV: pojmenuje významné rodáky a přiřadí k nim danou činnost DV: sestavuje „encyklopedii“ významných osobností – sportovní a kulturní DV: interpretuje báje a pověsti spjaté s místním okolím Učivo: Jak žili lidé dříve Významné osobnosti současnosti i nedávné minulosti Regionální báje a pověsti

10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pyramida poznání, č.j.73/07 Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Přírodověda 4. ročník OVO 19 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí DV: Používá pojmy rod, druh, uvádí příklady DV: Uvádí příklady bezobratlých, obratlovců, bylin, dřevin a hub. Učivo: Jedinec, druh; rodové a druhové jméno; modelové příklady rostlin, živočichů, hub OVO 19: zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionu DV: popíše základní projevy života na konkrétních organismech DV: prakticky třídí organismy do známých skupin Učivo: živočichové, rostliny, přírodní společenstva

11 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pyramida poznání, č.j.73/07 Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Přírodověda 5. ročník OVO 4: vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody DV: srovnává přírodní podmínky v okolí svého bydliště s krajskými (regionálními) DV: zná chráněné krajinné oblasti, území v okolí obce Učivo: Okolní krajina: místní oblast vliv krajiny na život lidí, rostlinstvo a živočišstvo-zvláštnosti Obec: poloha v krajině, význačné přírodní body v okolí Okolní krajina: působení lidí na krajinu orientační body – nejvyšší hora, vodstvo OVO 11: poukáže v nejbližším přírodním a společenském prostředí na změny a problémy, navrhne zlepšení životního prostředí obce DV: uvědomuje si odpovědnost lidí za ochranu rostlin a živočichů DV: aktivně se zapojuje při ochraně přírody ve svém okolí DV: opatření prováděná pro zlepšení životního prostředí obce -regionu Učivo: Právo a spravedlnost: ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody, chování lidí ve vztahu k přírodě

12 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pyramida poznání, č.j.73/07 Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda 4. ročník OVO 4: vyhledává typické regionální zvláštnosti osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska historického, správního a vlastnického DV: region,ve kterém žiji, kulturní a průmyslové centrum regionu, obyvatelé krajiny, města, průmysl, vesnice, venkov, zemědělství, exkurze do zajímavých míst Učivo: Regiony ČR OVO 13: využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti DV: umí vyhledávat regionální památky, zajímá se o možnosti péče o památky DV: seznamuje se s minulostí kraje a předků Učivo: Regionální památky, péče o památky, lidé pečující o památky OVO 15: srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v mi- nulosti a současnosti s využitím regionálních specifik DV: seznamuje se s pověstmi regionu i ČR Učivo : Minulost v našem životě, svědectví našich předků

13 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pyramida poznání, č.j.73/07 Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda 5. ročník OVO 12: pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy DV: orientuje se v čase DV: poznává dějiny naší vlasti Učivo: Regionální zajímavosti - vlastenecká výchova OVO 13: využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí jako informačních zdrojů pro pochopení DV: umí vyhledávat regionální památky, zajímá se o možnosti péče o památky DV: seznamuje se s minulostí kraje a předků Učivo: Významné památky, péče o památky, kulturní instituce OVO 14: rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik DV: uvědomuje si proměny způsobu života z historického hlediska (na základě vyprávění pamětníků či jiných zdrojů informací) Učivo: Současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života OVO 15: srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik DV: seznamuje se se způsobem života a práce našich předků DV: k poznávání používá regionální specifika Učivo: Současnost a minulost v našem životě

14 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pyramida poznání, č.j.73/07 Vzdělávací oblast ČESKÝ JAZYK A LITERATURA složka: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 4. a 5. ročník OVO 2: rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává DV: využívá slovníky a encyklopedie Učivo: Věcné čtení - čtení jako zdroj informací,čtení vyhledávací – rozlišení podstatných a okrajových informací,záznam podstatných informací Využívání slovníků a encyklopedií OVO 10: sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti DV: účastní se na tvorbě třídního nebo školního časopisu Učivo: Vyprávění Vytváření osnovy Vytváření vlastního vyprávění s dodržováním časové posloupnosti Školní časopis

15 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pyramida poznání, č.j.73/07 Vzdělávací oblast INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 3.4. a 5. ročník Informatika OVO 5: vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích DV: ověřování vyhledaných informací OVO 7: pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru DV: dokáže napsat krátký text DV: otevře existující soubor a upraví jej DV: umí vložit a umístit do textu obrázek Učivo: Uložení a otevření souboru, pohyb v dokumentu, označení části textu, kopírování a přesun části textu, psaní a oprava textu, písmo – typ, velikost, barva, tučné, kurzíva, vložení obrázku, zarovnání odstavce Učivo: Pohyb na webu, prohlížeč www stránek, práce s multimediální encyklopedií, elektronická pošta, spuštění poštovního programu, odesílání, čtení a mazání zpráv

16 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Veselá zahrádka, č.j. 72/07 7. téma Jaro se hlásí Podtéma: Jaro v trávě Akce: Děti dětem

17 Školní vzdělávací program školní družiny Strom poznání, č.j. 70/07 Téma: Místo, kde žijeme Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, návštěva významných objektů, beseda o obci Tematický plán: Květen – zajímavosti o naší obci – práce s informacemi, výlety, vycházky, práce s mapou - historické památky (kaple, socha, památník) - exkurze, beseda - znak obce Čestice Říjen Podzimní vycházky – sport v Česticích Historie – koně, Sokol, hasiči

18 Realizace projektu probíhá V rámci školní výuky V činnosti zájmových útvarů V průběhu činnosti školní družiny V rámci dalších aktivit pořádaných školou mimo vyučování

19 Podprojekty pro jednotlivé věkové kategorie dětí a žáků Vodníkovy kouzelné šupinky – děti MŠ v rámci akce „Děti dětem“ Po stopách vodníka Šupinky – žáci 1. a 2. ročníku Za tajemstvím vodníka Šupinky – žáci 3.,4. a 5. ročníku (i v rámci zájmových útvarů a ŠD) - zastavení v tůni a na louce - zastavení dějepravná - zastavení turistická a badatelská - zastavení spisovatelská

20 Časový harmonogram projektu Školní rok 2010/11 Ujasnění cílů a plán časového harmonogramu celého projektu Zpracování podprojektů včetně motivačních prvků Začlenění projektu do ŠVP Sběr materiálů Propagace projektu, informování veřejnosti

21 Šupinkovo vodnické zaklínadlo K rybníku vodička, k vodičce rybička. K rybičce bublinky a lesklé šupinky, střádá je vodníček, má na to hrníček.

22 Školní rok 2011/12 Sběr informací Besedy s místními občany a význačnými rodáky Vlastní vytváření regionálního pracovního sešitu s těmito oblastmi: - zastavení v tůni a na louce - zastavení dějepravná - zastavení turistická a badatelská - zastavení spisovatelská Realizace podprojektů: Vodníkovy kouzelné šupinky – děti MŠ v rámci akce „Děti dětem“ Po stopách vodníka Šupinky – žáci 1. a 2. ročníku

23 Školní rok 2012/13 Ověření regionálního pracovního sešitu v rámci výuky žáků 3., 4., a 5. ročníků. Realizace projektových dnů Pokračování v osvědčených aktivitách v rámci zájmových útvarů (školní časopis, geocaching, besedy s osobnostmi z Čestic a okolí…atd.)

24 Co nám projekt doposud přinesl ? Nové materiální vybavení Podnět pro vydávání, již dlouho plánovaného, školního časopisu Spoustu nových konkrétních znalostí o Česticích a jejich okolí Dobrou zkušenost týkající se spolupráce s místními občany Zajímavé vzdělávání Finanční ocenění za práci navíc

25 Co si od projektu slibujeme ? Přínos zkušeností se zaváděním projektové výuky Vytvoření a ověření kvalitního učebního materiálu, jako přínosného zdroje pro poznání Získání nových zkušeností odjinud

26 Co očekáváme od dnešní konference? Setkání se „spřízněnými dušemi“ Pohled na projekt očima druhých Ujasnění problematiky některých fází projektu např. realizace projektových dnů Získání nových nápadů a inspirací pro dané aktivity v rámci projektu Seznámení se s prostředím jiné školy a zejména Centra experimentální archeologie Všestary

27 „Ať Vám všem jarní SLUNCE přinese dostatek sil a naděje.“ ČESTICKÝ TÝM


Stáhnout ppt "„Školy pro venkov“ v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google