Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jištění kvality technologických procesů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jištění kvality technologických procesů"— Transkript prezentace:

1 Jištění kvality technologických procesů
1. Správná výrobní praxe ve farmaceuticko-chemické výrobě

2 Obsah Definice a pojmy z oblasti farmaceuticko-chemické výroby
Mezinárodní standardy pro výrobu léčivých látek a léků Státní normy a doporučení ( SUKL, Lékopis ) Základní oblasti SVP ( Objekty, prostory, zařízení, procesy…)

3 Definice a pojmy Systém registrací zajišťuje hodnocení přípravků příslušnými orgány – SUKL Státní ústav pro kontrolu léčiv, FDA - Food and Drug Administration a další Systém povolení výroby zajišťuje, aby všechny přípravky registrované na evropském trhu vyráběli pouze schválení výrobci. Rozšířit definici, více informací doplnit

4 Definice a pojmy Léková forma je daná potřebou podání (užití nebo použití ) léku a koexistencí v ní potřebných léčiv a pomocných látek. Do tohoto pojmu se zahrnuje tvar , složení a fyzikální struktura. Jde např. o tablety, tobolky , injekce, masti, krémy, čípky.

5 Definice a pojmy Technologie léků je farmaceutický vědní obor, který se zabývá složením, formulací, výrobou , hodnocením a jištěním jakosti léků. Studuje podmínky za nichž je možné léčiva a pomocné látky přetvářet na léky.

6 Definice a pojmy Léčivo ( léčivá látka, aktivní farmaceutická látka - API ) je látka nebo soustava látek, která má schopnost interagovat s organismem a výsledkem této interakce je poznání chorob, ochrana před nimi, mírnění příznaků onemocnění a jejich léčení. Dále chápáno jako surovina.

7 Definice a pojmy Lékem nebo léčivým přípravkem míníme produkt získaný z léčiv a farmaceutických pomocných látek určitým technologickým postupem, všestranně uzpůsobený na to, aby léčivo, které obsahuje, mohlo vstoupit do interakce s organismem. Dále chápáno jako výrobek, produkt.

8 Definice a pojmy Konečné léčivé přípravky a léčivé látky budeme nadále označovat jako produkty . Jakýkoliv stupeň předcházející konečnému produktu budeme označovat jako meziprodukty (intermediáty, polotovary )

9 Definice a pojmy Veškeré objekty jak neopracované suroviny ať aktivní či pomocné,částečně opracované suroviny, obaly apod. budeme označovat materiál

10 Závazná pravidla pro výrobu
S platností od 1. ledna 2006 byla provedena restrukturalizace pokynů pro SVP, kdy byly rozděleny do dvou základních částí (Part I a Part II) a následných doplňků. Část I se týká léčivých přípravků a Část II léčivých látek .

11 Závazná pravidla pro výrobu
Pro Českou republiku jsou dispozice vydané Věstníkem Státního ústavu pro kontrolu léčiv . Jedná se o pokyn SÚKL VYR-32 ( platnost revize ) Vyr32_rev_kons_2008_08_13.pdf který se řídí zásadami evropského předpisu EU- GMP Guide. The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4, Good manufacturing practices .

12 Závazná pravidla pro výrobu
Výrobce léčivých látek se řídí pokyny, které se vztahují na léčivé látky používané ve výrobě humánních i veterinárních přípravků. SÚKL vydal VYR-26 ( platnost revize ) Vyr26_verze1_Pokyny_pro_SVP_pri_vyrobe_LP_ pdf

13 Závazná pravidla pro výrobu
Výrobce léčivých přípravků je podle zákona č. 378/2007 Sb., SBÍRKA ZÁKONŮ - ZÁKON ze dne 6_ prosince 2007 o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) - Sbírka zákonů - Sagit.mht o léčivech, povinen dodržovat pravidla správné výrobní praxe stanovená vyhláškou č. 229/2008 Sb., kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv a další náležitosti upřesněná pokyny Státního ústavu pro kontrolu léčiv. EU : Directive 2001/83/EC of the European Parliament

14 Jištění a zabezpečení kvality
Jištění je souhrn všech záměrných opatření sledujících zajištění toho, aby výrobky splňovaly jakostní požadavky pro své zamýšlené použití.

15 Jištění a zabezpečení kvality
Zabezpečování jakosti v sobě zahrnuje jak Správnou výrobní praxi (SVP,GMP) tak ochranu výrobního okolí (Enviroment Ochrana prostředí) a bezpečnost práce. ( OHSAS , Occupational health and safety management systems )

16 OHSAS Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS umožňuje efektivně prokázat: závazek k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením; systematické omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace; omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů; zvýšení výkonnosti a následné snížení nehodovosti a prostojů při práci snížení nákladů spojených s nehodami na pracovišti; závazek k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zavedení samoregulujícího systému reagujícího pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.).

17 SVP Správná výrobní praxe je součást jištění jakosti zaměřená na sledování toho, zda léčiva jsou trvale vyráběna v kvalitě vhodné pro zamýšlený účel. SVP je částí jištění jakosti, která má za cíl zabezpečit, že výrobky jsou sále vyráběny v kvalitě vhodné pro jejich zamýšlený účel. SVP je souhrn doporučení, požadavků a norem, jejichž realizace zabezpečuje produkci jakostních léčiv.

18 SVP SVP je systém ochrany spotřebitele, který minimalizuje riziko, že se na trh dostane lék nevyhovující kvality či nevhodný pro zamýšlené použití. Správnou výrobní praxí se rozumí soubor pravidel, která zabezpečují, aby se výroba a kontrola léčiv, popřípadě výroba pomocných látek, uskutečňovaly v souladu s požadavky na jejich jakost, se zamýšleným použitím a příslušnou dokumentací.

19 Jištění a zabezpečení kvality
Základní oblasti správné výrobní praxe Řízení jakosti Pracovníci Prostory Zařízení Dokumentace Výroba Kontrola jakosti

20 Procesy ve farmaceutických výrobách
Zde se budeme zejména zabývat těmi prvky, které jistí kvalitu technologických procesů ve výrobě a podpůrných oblastech

21 Procesy ve farmaceutických výrobách
Prvky, které mohou přímo nebo nepřímo ovlivnit procesy výrobní technologie – výrobu : Materiál Zařízení Prostory Řídící prvky ( člověk, počítačový systém )

22 Procesy ve farmaceutických výrobách
Rozhodující vliv na kvalitu procesu a tím i na kvalitu produktu mají tedy prvky, které do výrobku vstupují a proces ovlivňují.

23 Procesy ve farmaceutických výrobách
Materiál Aktivní farmaceutické ingredience - látky Pomocné látky – excipienty Jejich kvalita je ověřována testy popsanými ve standardech ( Lékopisy, normy, literární prameny )

24 Procesy ve farmaceutických výrobách
Zařízení Výrobní procesy probíhají na zařízeních, které přímo nebo nepřímo ovlivňují nebo mohou ovlivnit kvalitu produktu resp. meziproduktu.

25 Procesy ve farmaceutických výrobách
Prostory Prostředí, které obklopuje materiál Místnost Vzduch

26 Procesy ve farmaceutických výrobách
Řídící prvky Proces je ovlivňován ( řízen ) zpravidla souhrou člověka a automatu Optimální je dobře vymyšlený a odladěný řídící sw Optimální je dobře proškolený pracovník

27 Procesy ve farmaceutických výrobách
Operace nebo její fáze, která je součástí procesního stupně má být nastavena tak, aby celý proces bylo možno parametricky řídit.(výrobní technologie (procesy) a výrobní zařízení pod kontrolou ) Operace ( někdy označována jako jednotkový proces ) je např. homogenizace. Její fáze je nasypání správného ( parametricky popsaného) materiálu do kvalifikovaného homogenizačního zařízení, které je parametricky popsané např. frekvencí otáčení .

28 Procesy ve farmaceutických výrobách
Operace musí být tedy definována parametry Materiálu (vstupní parametry surovin) Zařízení ( druh zařízení, objem nádoby, druh míchadla ) Procesů technologie výroby ( velikost vsádky, doba míchání, frekvence otáčení míchadla apod. )

29 Procesy ve farmaceutických výrobách
Je samozřejmé, že pokud technologie opracování materiálu, to je parametrické hodnoty nejsou dostatečně dobře stanovené a prověřené, že veškerá snaha kontrolovaného procesu je neúspěšná. Musí existovat stupeň jistoty, že nastavené hodnoty parametrů jsou správné

30 Procesy ve farmaceutických výrobách
Validace Systematické dokumentované ověření ( zkoušení ) procesů a jejich parametrů Prokázání toho, že nastavené hodnoty procesních parametrů vedou s vysokou pravděpodobností a reprodukovatelně k očekávaným výsledkům. ( pojem standard, pojem zaregisrovaný poždavek )

31 Procesy ve farmaceutických výrobách –Tok Materiálu
Tok materiálu výrobou musí být sledován. při přípravě výroby produktu ( nová nebo modifikovaná technologie ) při navažování materiálů při procesech opracování

32 Procesy ve farmaceutických výrobách –Tok Materiálu
při změnách (jakýmkoliv řízeným procesem např. na zařízení) dokonalým přehled o stupních pohybu a zpracování materiálu a všech stupňů meziproduktů

33 Prostory a zařízení více viz Příloha č
Prostory a zařízení více viz Příloha č.1 Jištění kvality technologických procesů_kap.1._Doplněk_Zásady EU_1 Prostory a zařízení..ppt) Prostory a zařízení musí být umístěny, navrženy, konstruovány a udržovány tak, aby to odpovídalo činnostem, jež v nich mají probíhat. Jejich uspořádání a konstrukce musí minimalizovat riziko chyb a umožňovat účinné čištění a údržbu, tak aby se předcházelo křížové kontaminaci, usazování prachu nebo nečistot a aby se obecně zabránilo jakémukoliv nepříznivému působení na jakost produktu.


Stáhnout ppt "Jištění kvality technologických procesů"

Podobné prezentace


Reklamy Google