Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

International Training: Innovations

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "International Training: Innovations"— Transkript prezentace:

1 International Training: Innovations
2009 1

2 Innovations of Villeroy & Boch
Content PurAir ceramicplus Quaryl® Invisible Jets Flush-fit shower tray Soft Closing Quick Release PowerFlush Aquareduct Dual Flush Extractor section Concealed fastenings Concealed overflow SmartFix Green Gain ProDetect AquaZero and AquaOne SupraFix Whisper ULTIMATE FITNESS 2

3 Novinky Villeroy & Boch
Obsah PurAir ceramicplus Quaryl® Invisible Jets Flush-fit shower tray Soft Closing Quick Release PowerFlush Aquareduct Dvojité splachování Sekce extraktoru Skryté upevnění Skrytý přepad SmartFix Green Gain ProDetect AquaZero and AquaOne SupraFix Whisper ULTIMATE FITNESS 3

4 – the fresh air WC A new benchmark for hygiene and comfort:
the PurAir WC actively combats and banishes the odors resulting from toilet use its fast and reliable effect is down to the PurAir technology featuring a special ceramic air-flow control system and a high-performance filter 4

5 – svěží vzduch na WC Nové měřítko pro hygienu a pohodlí:
PurAir aktivně bojuje proti zápachu po použití WC má rychlý a spolehlivý účinek. PurAir technologie se vyznačuje speciálním vzduch-proud systémem kontroly a vysoce výkonným filtrem 5

6 – the fresh air WC How PurAir works:
1 5 4 3 2 How PurAir works: 1. a pressure sensor responds to the user's body weight and starts the system 2. the system can either be powered by four standard 1.5 V Mono D-Cell alkaline batteries or by a 220 V mains power supply unit, available either as a plug-in transformer or as an in-wall version 3. air is quietly drawn from the WC, with no discernible draught, and channeled to the filter unit through a specially designed ceramic duct 6

7 – svěží vzduch na WC Jak PurAir funguje:
1 5 4 3 2 Jak PurAir funguje: 1. tlakové čidlo reaguje na tělesnou hmotnost uživatele a spustí systém 2. systém může být napájen čtyřmi standard 1,5 V Mono D-Cell alkalickými bateriemi nebo od 220 W síťovou napájecí jednotkou, které jsou k dispozici buď jako transformátor ze zásuvky, nebo ze zdi 3. Vzduch se v tichosti čerpá z WC, bez znatelného ponoru a je směřován na filtrační jednotku pomocí speciálně navrženého keramického potrubí 7

8 – the fresh air WC 4. the odor-sensitive electronic microsensor system detects odor molecules in an instant and adjusts the operating level of the PurAir technology 5. odor molecules are adsorbed by an active carbon filter and the filtered air is released in to the circulating air 1 5 4 3 2 8

9 – svěží vzduch na WC 4. na zápach-citlivý systém elektronických microsensorů rozpozná molekuly zápachu v jediném okamžiku, a automaticky se nastaví PurAir technologie 5. zápach molekuly adsorbované prostřednictvím aktivního uhlí a filtr filtrovaným vzduchem se uvolní do oběhu vzduchu 1 5 4 3 2 9

10 – the fresh air WC What makes PurAir so special:
greatly reduced odors in cloakrooms, bathrooms without windows, public toilets and offices thanks to the standards dimensions, old WCs can be easily replaced with a PurAir WC PurAir WCs are easy to clean and low-maintenance as the filter only has to be replaced once a year there is a PurAir WC to suit every bathroom impressive value for money 10

11 – svěží vzduch na WC Co činí PurAir tak speciální:
výrazně sníží zápach do šatny, koupelny bez oken, veřejné toalety a na úřadech díky standardním rozměrům, staré toalety lze snadno nahradit s PurAir WC PurAir WC jsou snadno čistitelné a udržitelné, pouze filtr by měl být vyměněn jednou ročně PurAir WC vyhovuje každé koupelně impozantní zhodnocení peněz 11

12 – a pure delight ceramicplus is…
… the first ceramic with unique stain-resistant and easier-care surface … available for all sanitary ceramic products of Villeroy & Boch brand collections in all offered colors Ceramicplus – a pure delight Less cleaning – more time to enjoy life 12

13 – čistý požitek ceramicplus je…
… První keramika s jedinečnou špíně-odolnou a snadno udržovatelnou plochou … k dispozici pro všechny sanitární keramické výrobky značky Villeroy & Boch kolekcí ve všech nabízených barvách Ceramicplus – a pure delight Less cleaning – more time to enjoy life 13

14 – a pure delight How ceramicplus works?
1. Through the smoother surface Through a completely new developed procedure, the microscopic little pores on the surface of ceramicplus are smoother than on conventional ceramic: Dirt particles find hardly anchor points and the ceramic is thereby much easier to clean. Bez ceramicplus Bez ceramicplus S ceramicplus S ceramicplus 14

15 – čistý požitek Jak ceramicplus funguje?
1. Prostřednictvím hladšího povrchu Díky zcela nově vyvinuté      procedůře, mikroskopické póry      na povrchu dělají ceramicplus      hladší než na klasické keramice : malé částice špíny se na keramice tak téměř neusazují a tím je také mnohem jednodušší údržba . Without ceramicplus Without ceramicplus With ceramicplus With ceramicplus 15

16 – a pure delight How ceramicplus works?
2. Through the lower surface energy This means: the water molecules draw each other stronger than they are drawn from the ceramicplus-surface. The water forms droplets. These droplets flow off into the out outlet, taking residues (limescale and dirt) with them and the ceramic remains thereby cleaner. Without ceramicplus Without ceramicplus With ceramicplus With ceramicplus 16

17 – čistý požitek Jak ceramicplus funguje?
2. Díky nižší povrchové energie To znamená: molekuly vody se k sobě navzájem přitahují více než k ceramicplus povrchu Voda na povrchu vytvoří kapky. Tyto kapičky odtékají ven do odpadu, přičemž zbytky (vodní kámen a špína) s nimi a keramika tím zůstává čistější Without ceramicplus Without ceramicplus With ceramicplus With ceramicplus 17

18 What are the advantages of ceramicplus?
– a pure delight What are the advantages of ceramicplus? What makes ceramicplus so special: ceramicplus is kind to the environment and kind to your wallet. It offers optimum hygiene without the need for unhealthy, aggressive bathroom cleaning agents. Even dried limescale is easier to remove. You need: only about 10% of the previous cleaning time* agent* only about 10% of the previous water consumption**  * When removing limescale, compared with standard ceramics. ** When rinsing away dirty water, compared with standard ceramics. 18

19 Jaké jsou výhody ceramicplus?
– čistý požitek Jaké jsou výhody ceramicplus? Co je tak zvláštního na ceramicplus: ceramicplus šetří životní prostředí a vaši peněženku. Nabízí optimální hygienu bez nutnosti nezdravých, a agresivních čistících koupelnových prostředků. Dokonce i zaschlý vodní kámen lze snadněji odstranit . Potřebujete pouze: jen asi 10% předchozí doby na čištění * jen asi 10% předchozí na čištění agent* jen asi 10% předchozí spotřeby vody **  * Při odstranění vodního kamene, porovnáno se standardní keramikou. ** Při odtoku špinavé vody, porovnáno se standardní keramikou. 19

20 – a pure delight Ceramicplus – certified quality
Tested and confirmed by the Institute for medical microbiology and hygiene at the University of Lübeck the wfk-Cleaning Technology Research Institute the Specialists for ceramic development at Villeroy & Boch AG. 20

21 – čistý požitek Ceramicplus – certifikovaná kvalita
Testováno a potvrzeno: Ústav pro lékařskou mikrobiologii a hygienu na Universitě v Lübecku o wfk-Výzkumný ústav čištících technologií Odborníky na vývoj keramiky ve Villeroy & Boch AG. 21

22 – a pure delight Ceramicplus – certified quality
verification of hygiene advantages 10-year simulation to verity the material's durability, subject to compliance with the care instructions tests in accordance with the relevant standards and agreements on the testing of sanitary ceramics Appropriate tests have ruled out any health or environmental risks. 22

23 – čistý požitek Ceramicplus – certifikovaná kvalita
ověření hygienické výhody 10-let simulace na pravdě materiálu na trvanlivost, dále v souladu s pokyny péče zkoušky v souladu s příslušnými normami a dohody o testování sanitární keramika Vhodné testy mají vyloučit jakékoli zdravotní nebo enviromentální rizika. 23

24 – a pure delight Ceramicplus – easy care
with daily care, your washbasin will shine for many years to come you can use all standard cleaning agents please don't use any aggressive cleaning agents that are harmful to the environment micro fiber cloths are suitable for ceramicplus hint: dampen micro fiber cloths before use 24

25 – čistý požitek Ceramicplus – snadná údržba
s každodenní péčí, bude vaše umyvadlo zářit na mnoho dalších let můžete použít všechny standardní čistící prostředky prosím nepoužívejte agresivní čistící prostředky, které jsou škodlivé pro životní prostředí Micro-vlákno textilie jsou vhodné pro ceramicplus Tip: před použitím navlhčete ubrousky z micro-vlákna 25

26 Quaryl® _ only available from Villeroy & Boch
Quaryl® - the unique material innovation from Villeroy & Boch. Quaryl® combines the advantages of high-quality materials (acrylic and quartz). Quaryl® products are recognizable at a glance. 26

27 Quaryl® _ pouze u Villeroy & Boch
Quaryl® - jedinečný materiál inovace                  od Villeroy & Boch. Quaryl® v sobě spojuje výhody vysoce-kvalitních materiálů (akrylu a křemene). Quaryl® produkty jsou rozeznatelné na první pohled. 27

28 Quaryl® _ only available from Villeroy & Boch
What makes Quaryl® so special: attractive designs, featuring either straight lines or elegant curves, such as AVEO bath material with full-body coloring, durable and robust non-porous and glossy surface – limescale and dirt are virtually unable to gain a hold straight and precise edges enable a flush fit with narrow, aesthetic and easy-clean joints high slip resistance Villeroy & Boch gives you a 10-year guarantee 28

29 Quaryl® _ pouze u Villeroy & Boch
Co činí Quaryl® tak speciální: Atraktivní design, obsahující buďto rovné linie nebo elegantní křivky, jako je vana AVEO materiály celobarevné, trvanlivé a odolné neporézní a lesklý povrch – vodní kámen a špína prakticky nemá šanci se usadit přímé a přesné hrany do sebe zapadají s úzkými, elegantními a snadno se čistícími klouby vysoká odolnosti proti uklouznutí Villeroy & Boch vám poskytuje 10-leté záruky 29

30 Quaryl® _ only available from Villeroy & Boch
Quaryl® – certified quality: made exclusively by Villeroy & Boch tested successfully by TÜV Süd TÜV Süd monitors the quality of Quaryl®. It also confirms the following properties of the baths and shower trays: optimum material strength maximum shock resistance ideal easy-cleaning properties 30

31 Quaryl® _ pouze u Villeroy & Boch
Quaryl® – certifikovaná kvalita: vyrobené výhradně Villeroy & Boch Úspěšně testováno společností TÜV Süd TÜV Süd monitoruje kvalitu Quaryl ®. Zároveň potvrzuje, že tyto vlastnosti na vany a sprchové vaničky: Optimální pevnost materiálu maximální odolnost vůči šoku Ideální vlastnosti snadné čištění 31

32 Invisible Jets – maximum aesthetics for deep relaxation
Experience aesthetics and a new level of massage with the INVISIBLE JETS. they remain elegantly concealed until the ULTIMATE FITNESS System starts up a solution that can only be realized with high-quality Quaryl® 32

33 Invisible Jets – maximální elegance při skvělé relaxaci
Zkušenosti a novou úroveň masážních neviditelných trysek zůstávají elegantně zakrývány do ULTIMATE VHODNOSTI systému zapne řešení, které může být realizováno pouze s vysoce kvalitním Quaryl® 33

34 Invisible Jets – maximum aesthetics for deep relaxation
What makes the Invisible Jets so special: maximum esthetics thanks to the invisible jets the massage jet can be rotated by 360 degrees and individually aligned with the remote control or rim-mounted controller, all whirlpool functions can be controlled with ease and comfort 34

35 Invisible Jets – maximální elegance při skvělé relaxaci
Co dělá Invisible Jets tak speciální: Maximální elegance díky neviditelným tryskám masážní trysku lze otočit o 360 stupňů a tím je individuálně nastavit s dálkovým ovládáním nebo zabudovaným ovladačem, whirlpool všechny funkce lze ovládat snadno a pohodlně 35

36 Flush-fit shower trays – cast from a single mould
Practicality and design – exclusive Quaryl® combines the two with outstanding results. thanks to its low installation height, the SQUARO Superflat shower tray can be installed flush with the floor in most room layouts. 36

37 Flush-fit sprchové vaničky–z jedné formy
Praktičnost a design - exkluzivní Quaryl ® Spojuje dva vynikající výsledky. díky své nízké instalační výšce SQUARO Superflat sprchové vaničky lze instalovat zásobník do roviny s podlahou ve většině místností. 37

38 Flush-fit shower trays – cast from a single mould
What makes Flush-fit shower trays so special: due to the low installation height of just 10 cm including siphon, the SQUARO Superflat is particularly suitable for installation in existing bathrooms the siphon and shower tray are a single piece, which means that installation is easy and possible in a single work step the SQUARO Superflat enables impressively narrow joints, as well as a level entry and particularly attractive look due to the very smooth surface, cleaning is incredible easy 38

39 Flush-fit sprchové vaničky – z jedné formy
Co dělá Flush-fit sprchové vaničky tak speciální: Vzhledem k nízké instalační výšce jen 10 cm, včetně sifonu se SQUARO Superflat je vhodné zejména pro instalace do stávajících koupelen sifon a sprchové vaničky jsou z jednoho kusu, což znamená, že instalace je snadná a možná v jednom pracovním kroku o SQUARO Superflat umožňuje působivě úzké spoje, stejně jako úroveň vstupu a obzvláště atraktivní vzhled Vzhledem k velmi hladkému povrchu, je čištění neuvěřitelně snadné 39

40 What makes Soft Closing so special:
peace and quiet in the bathroom thanks to an integrated damper WC seats close without making a sound minor accidents caused when the WC lid suddenly drops down can be avoided 40

41 Co činí Soft Closing tak speciální:
klid a pohodu v koupelně díky integrovaným tlumičům WC sedátko dosedne na mísu beze zvuk drobným úrazům způsobeným když WC víko náhle klesne dolů se lze vyhnout 41

42 What makes Quick Release so special: bathroom cleaning made easy
the WC seats can be easily lifted off and then slotted back into place the WC is much easier to clean 42

43 Co dělá Quick Release tak speciální:
Snadné čištění koupelny na WC sedadla lze snadno zdvihnutím vyndat a zpět připevnit na své místo WC je mnohem jednodušší čistit 43

44 – the powerful flush for Omnia architectura
Greater flushing power with the same volume of water: PowerFlush is a high- performance flushing system with two flows of water. a powerful flow emitted from an additional opening flushes directly into the siphon, while a second flow rinses via the rim of the bowl PowerFlush is available for the wall-mounted OMNIA architectura WC 44

45 – síla Omnia architectura
Větší splachovací síla se stejným objemem vody: PowerFlush je vysoce-výkonný splachovací systém dvou proudů vody silný tok emitovaných z dodatečného otevření, spláchne přímo do sifonu, zatímco druhý tok promyje mísu po okraj PowerFlush je k dispozici závěsnému OMNIA architectura WC 45

46 – the powerful flush for Omnia architectura
What make PowerFlush so special: powerful and hygienic flushing much lower risk of blockages 46

47 – síla splachování Omnia architectura
Co činí PowerFlush tak speciální: mocné a hygienické splachování mnohem nižší riziko zablokování 47

48 Save water Ideas from Villeroy & Boch that are kind to
both the environment and the wallet: AQUAREDUCT DUAL FLUSH and the extractor section Innovative technologies that ensure that no drop is wasted It's becoming increasingly important to save water – Villeroy & Boch will help you do so. 48

49 Šetřete vodu AQUAREDUCT DUAL FLUSH
Nápady od Villeroy & Boch, které jsou šetrné jak k životní prostředí, tak k Vašim peněženkám : AQUAREDUCT DUAL FLUSH v sekci extraktor Inovativní technologie, která zajistí, že ani kapka nepřijde nazmar Je stále důležitější šetřit vodou - Villeroy & Boch vám pomůže tak učinit. 49

50 AQUARDUCT & DUAL FLUSH & Extractor section
Villeroy & Boch has succeeded in reducing the standard flushing volume from 6 to 4.5 liters whilst maintaining the same high performance the innovation is available for the ARRIBA and OMNIA collections the optional button allows to choose between a large and a small flushing volume – either 6 or 3 liters an innovative siphon that, in conjunction with urinals, uses just 0.8 liters instead of the standard 2.5 liters of water. DUAL FLUSH Extractor section 50

51 AQUARDUCT & DUAL FLUSH & Extractor section
Villeroy & Boch se podařilo snížit standardní splachovací objem 6 až 4,5 l při zachování vysoké výkonnosti inovace je k dispozici pro ARRIBA a OMNIA kolekci volitelné tlačítko umožňuje vybrat si mezi velkým a malým objemem splachování - buď 6 nebo 3 litry inovativní sifon, že ve spojení s pisoáry, využívá jen 0,8 l namísto standardních 2,5 l vody. DUAL FLUSH Extractor section 51

52 Concealed fastenings What makes concealed fastenings so special:
the sophisticated installation technology integrates the fastenings of wall-mounted WCs and bidets in the ceramic. a perfect look easy cleaning thanks to the smooth exterior 52

53 Skryté upevnění Co dělá skryté upevnění tak speciální:
sofistikovaná instalace technologie integruje uzávěry, stěny-zamontované WC a bidety v keramice. perfectní vzhled snadné čištění díky hladkému povrchu 53

54 Concealed overflow What makes concealed overflow so special:
the concealed overflow integrates the overflow technology into the ceramic as there is no overflow hole, the design really comes into its own less cleaning required large selection: the innovation is available for the AVEO, BELLEVUE, LIFETIME, SENTIQUE, PURE STONE and VARIABLE collections 54

55 Skrytý přepad Vyžaduje méně čištění
Co dělá skrytý přepad tak speciální: Skrytý přepad integruje technologii přepadu v keramice pokud neexistuje přepadový otvor, designu opravdu dostane do své vlastní Vyžaduje méně čištění Velký výběr: inovace je k dispozici pro kolekce AVEO, BELLEVUE, LIFETIME, SENTIQUE, PURE STONE a VARIABLE 55

56 – the new attachment system for trap covers
What makes SmartFix so special: fitting a trap cover really can be this easy SmartFix enable quick and flexible installation in accordance with the cable-tie principle a patent is pending for SmartFix The attachment cable is threaded through the guidance system The attachment cable is introduced The attachment cable is pulled down on both sides and locks into the guidance system protruding ends are hidden underneath the trap cover. The trap cover can be released by pressing the buttons on the outside 56

57 – nový upeňovací systém – skryté upevnění
Co dělá SmartFix tak speciální: montáž upevnění opravdu nemůže být jednodušší SmartFix umožňují rychlou a flexibilní instalaci v souladu s kabelovým způsobem patent čeká na SmartFix Připojovací kabel se závitem přes naváděcí systém Připojovací Kabel je zaveden Připojovací kabel je tažený dolů po obou stranách a zámky do vedení Systém vyčnívající koncích jsou skryté pod úchytem pokrytí. Úchyt může být uvolněno po stisknutí tlačítka na vnější straně 57

58 – the new attachment system for trap covers
What makes SmartFix so special: installation without using any tools and without drilling any holes tolerances are compensated for in an instant an optically perfect, almost invisible fastening 58

59 – nový systém pro uchycení
Co dělá SmartFix tak speciální: instalace bez použití jakéhokoli nářadí a bez jakéhokoli vrtání otvorů tolerance jsou kompenzovány v momentě opticky dokonalý, téměř neviditelné upevnění 59

60 Obzvlášť účinné univerzální použití – Green Gain
Jako první WC splachovací zařízení společnosti Villeroy & Boch se splachovacím objemem pouhých 3,5 litrů nastavuje tento systém Omnia Architectura GreenGain nové standardy v oblasti ekologie a ekonomiky, přičemž stále nabízí vysoký výkon bez nutnosti měnit návyky spojené s používáním tohoto zařízení. Díky rozmanitým možnostem nastavení je možné univerzální použití tohoto zařízení OMNIA Architectura GreenGain pro nové stavby a komplexní renovace. Spolu se zařízením OMNIA Architectura GreenGain může být dosaženo snížení spotřeby vody až o 40% - a případně i více. Speciálně vyvinutý systém distribuce vody umožňuje proplachování vodou o objemu pouhých 3,5 litrů, a to díky perfektně koordinované technologii WC a konstrukčního systému. Díky individuálnímu splachovacímu množství může být toto zařízení OMNIA Architectura GreenGain instalováno kdekoliv - je vhodné pro jakýkoliv typ projektu, ať už se jedná o novou budovu, nebo projekt komplexní rekonstrukce.

61 Particularly efficienct, universal application - Green Gain
As the first Villeroy & Boch WC with a flushing volume of just 3.5 litres, the OMNIA architectura GreenGain sets new standards in ecology and economy – and still offers the same high performance without any need to change usage habits. Thanks to diverse adjustment options, OMNIA architectura GreenGain can be used universally for new buildings and comprehensive renovations. OMNIA architectura GreenGain can be used to reduce water consumption by up to 40% – and optionally even more. A specially developed water distribution system enables a flushing volume of just 3.5 litres thanks to the perfectly coordinated technology of WC and frame system. Thanks to the individualised flushing volume, the OMNIA architectura GreenGain can be installed anywhere – it is suitable for every type of project, whether a new building or a comprehensive renovation project.

62 Výhody zařízení Omnia GreenGain
Vodohospodárné řešení 3,5-litrové splachování: se systémem OMNIA Architectura GreenGain ušetříte 2,5 litru vody při jednom spláchnutí, což představuje spotřebu o 40% nižší než u běžných 6-litrových WC zařízení. Tlačítko pro další úsporu energie: pomocí tohoto integrovaného tlačítka pro úsporu energie můžete snížit objem splachovací vody až na úroveň 2 litrů. Inovativní technologie Nová architektura WC zařízení podporuje efektivní distribuci vody Distributor vody Speciálně vyvinutý distributor vody provádí hospodárné splachování vody přes 3 otvory do WC mísy; Souběžně s hlavním splachovacím zařízením je voda zleva a zprava splachována rovněž do přední části; Konstrukční prvek Konstrukční prvek obsahuje zvláštní vstupní připojení pro dodávku do vodního distributoru; Jako jedna z variant může integrované tlačítko pro úsporu energie snížit spotřebu vody až na 2 litry; Univerzální instalace Norma: zařízení Architectura GreenGain splňuje požadavky normy EN 12056, Systém II DN 90/80; Požadavky: vodní potrubí DN 90/80 je vším, co je opravdu nezbytné pro tento systém hospodárného splachování (3,5 litrů); Možnost nastavení: v rámci univerzálního používání může být objem splachování ručně nastaven na hodnoty 4,5 a 6 litrů. Nové budovy a komplexní rekonstrukce: systém OMNIA Architectura GreenGain je dokonalým řešením pro jakýkoliv stavební projekt a jakýkoliv typ majetku; Systém OMNIA Architectura GreenGain je k dispozici společně s WC sedátkem

63 Advantages of Omnia GreenGain
Water-efficient solution 3.5-litre flush: OMNIA architectura GreenGain saves 2.5 litres of water per flush, which is 40% less than conventional 6-litre WCs Additional economy button: With the integrated economy button, the flushing volume can be optionally reduced to just 2 litres Innovative technology The new WC architecture supports efficient water distribution Water distributor A specially developed water distributor efficiently flushes the water through 3 inlets into the WC In parallel with the main flush, water is also flushed into the front area from the left and right Frame element The frame element has a special inlet connection to supply the water distributor As an option, the integrated economy button can reduce the flushing volume to just 2 litres Universal installation Standard: OMNIA architectura GreenGain complies with standard EN System II DN 90/80 Requirement: All that is required for the economical 3.5-litre flush is a DN 90/80 water pipe Adjustment option: For universal use, the flushing volume can be manually adjusted to 4.5 and 6 litre New buildings and comprehensive renovation work: OMNIA architectura GreenGain is the perfect solution for every building project and every type of property OMNIA architectura GreenGain is available with WC seat

64 Inteligentní, jednoduchý, spolehlivý – systém proDetect
Společně s radarovým systémem kontroly splachování proDetect nabízí společnost Villeroy & Boch inovativní řešení, které splňuje ty nejvyšší požadavky. Tento systém je vhodný pro použití na celém světě, tento systém zaručuje úsporu vody a je velmi odolný vůči vandalismu, tento inteligentní systém nabízí celou řadu velmi působivých výhod – tento systém se již úspěšně používá v praxi. Systém proDetect nabízí maximální detekční spolehlivost a inovativní technické prvky, které tomuto systému umožňují nezávisle reagovat na různé požadavky. Jako kompletní systém s nezávislou kalibrací může být tento systém proDetect montován jen pomocí čtyř jednoduchých kroků. Nejmodernější vysokofrekvenční technologie zaručuje optimální funkci systému proDetect a zároveň vysokou praktičnost pro usnadnění údržby.

65 Intelligent, simple, reliable – proDetect
With the proDetect radar urinal flush control, Villeroy & Boch offers an innovative solution to meet the highest requirements. Suitable for use all over the world, water-efficient and vandal-proof, the intelligent system offers a wealth of impressive advantages – and is already being used successfully in practice. proDetect offers maximum detection reliability and innovative technical features that enable the system to react independently to different requirements. As a complete system with independent calibration, proDetect can be fitted in just four straightforward steps. State-of-the-art high-frequency technology guarantees proDetect’s optimum function, whilst practical features facilitate maintenance.

66 Inteligentní, jednoduchý, spolehlivý – systém proDetect
Výhody systému proDetect Režim pro použití na stadionech: při častějším používání tento systém automaticky prodlužuje intervaly splachování a později se opět vrací do normálního provozu; Hygienické splachování: není-li tento systém delší dobu používán, provede se automatické spláchnutí každých 24 hodin; Detekční spolehlivost: speciální čidlo rozlišuje mezi uživateli a statickými objekty (viz animované grafické znázornění zde níže); Maximální detekční spolehlivost Snímací prvek zajišťuje detekci uživatele v oblasti od kolen až po výšku brady; Uživatel zůstává v tomto detekčním poli po dobu více než 10 sekund; Pokud se uživatel přesune mimo tuto detekční oblast, spustí se spláchnutí Systém rozlišuje mezi uživateli a statickými objekty. Statické objekty nemohou spustit tento splachovací proces Snadná montáž Několik pracovních kroků: systém proDetect lze nainstalovat v pouhých čtyřech jednoduchých pracovních krocích (viz animované grafické znázornění zde níže); Kompletnost: tento systém je možné instalovat přímo na dlaždičky; Automatická kalibrace: jakmile je systém připojen k napájecí síti, je spuštěna automatická kalibrace; Toto zařízení může být používáno na celém světě: díky svým možnostem pro připojení na sítě napájení nebo baterie může být tento systém proDetect používán téměř kdekoliv.

67 Intelligent, simple, reliable – proDetect
The advantages of proDetect Intelligent features Stadium mode: With more frequent use, the system automatically extends the flushing intervals and later returns to normal operation Hygienic flushing: If not used, the system is automatically flushed every 24 hours Detection reliability: A special sensor element differentiates between users and static object (see animated graphic below) Maximum detection reliability The sensor element creates a user detection field from knee to chin height The user remains in the detection field for more than 10 seconds When the user moves out of the detection field, flushing starts The system distinguishes between users and static objects so that the latter do not trigger a flushing process Easy assembly A few work steps: proDetect is installed in just four simple steps (see animated graphic below) Complete system: The system can be fitted directly onto the tiles Automatic calibration: As soon as the system has been connected to the power supply, it calibrates itself Can be used all over the world: Thanks to the mains or battery connection, proDetect can be used just about anywhere

68 Inteligentní, jednoduchý, spolehlivý – systém proDetect
Spolehlivá technologie – snadná údržba Bezpečná technologie: vysokofrekvenční technologie (24 GHz) zaručuje provozní bezpečnost, která již byla testována v praxi; Odolnost proti vandalismu: celá technologie je skrytá za keramickým pisoárem; Automatická diagnostika: LED kontrolky a zvukový signál slouží k indikaci stavu kapacity baterie, stavu elektromagnetického ventilu a radarového systému; Statistický režim: systém zobrazuje průměrnou hodnotu denního používání, a to na základě posledních 30 dnů. Takto je umožněno optimální nastavení splachovacího cyklu. Vodohospodárný režim: objem splachovací vody může být na základě výběru varianty snadno redukován na hodnotu 0,8 litrů, anebo rovněž zvýšen až na 4 litrů; Norma na ochranu vodních zdrojů: toto zařízení splňuje požadavky normy IP 65 (silný proud vody).

69 Intelligent, simple, reliable – proDetect
Reliable technology – simple maintenance Safe technology: The 24 GHz high-frequency technology guarantees operational safety that has already been tested in practice Vandal-proof: The entire technology is concealed behind the urinal ceramic Self-diagnosis: LED lights and an acoustic signal notify the status of the battery capacity, solenoid valve and radar sensor Statistic mode: The system displays the average use per day based on the last 30 days and thus enables optimum adjustment of the flush settings Water-saving mode: The flushing volume can be easily reduced to 0.8 l and, as an option, also increased to up to 4 l Water protection standard: Complies with standard IP 65 (strong water jet)

70 Nová úroveň výkonnosti pro veřejné prostory - AquaZero a AquaOne
Nové pisoáry SUBWAY, AquaZero (0 litrů) a AquaOne (1 litr), které byly vyrobeny ve společnosti Villeroy & Boch, byly speciálně navrženy pro použití ve vysoce frekventovaných oblastech. Tyto systémy v sobě spojují možnosti snadné údržby s optimální hospodárností a bezpečnou hygienou. Výhody systémů AquaZero a AquaOne Inteligentní design: inovativní sifonová technologie pisoárů AquaOne a AquaZero nabízí možnost snadné údržby - sifon lze vyjmout i bez demontáže pisoáru. Další výhoda: design sifonu umožňuje použití pisoáru bez bariérové kapaliny. Optimální hospodárnost: nové pisoáry SUBWAY byly speciálně navrženy pro použití ve vysoce frekventovaných oblastech – tyto pisoáry splňují nejpřísnější požadavky na hygienu a dostupnost v kombinaci se snížením nákladů a delší dobou životnosti. Zařízení může být systematicky kombinováno: v závislosti na individuálních požadavcích jsou k dispozici také vypalované cílové body, nebo keramické úpravy povrchu (Ceramic Plus), které odpuzují nečistoty.

71 The new level of efficiency for public areas - AquaZero & AquaOne
The new SUBWAY AquaZero 0-litre and AquaOne 1-litre urinals from Villeroy & Boch were specially designed for highly frequented areas and combine outstanding ease of maintenance with optimum economy and safe hygiene. The advantages of AquaZero & AquaOne Intelligent design: The innovative siphon technology of the AquaOne and AquaZero urinals offers easy maintenance – the siphon can be replaced without removing the urinal. Another advantage: The design of the siphon allows for the use of a trap without a barrier liquid. Optimum economy : The new SUBWAY urinals have been specially designed for use in highly frequented areas – for the highest hygiene requirements and availability combined with reduced costs and a longer service life. Can be systematically combined: Depending on individual requirements, a burned-in target and the dirtrepellent ceramicplus surface finish are optionally available.

72 Nová úroveň výkonnosti pro veřejné prostory - AquaZero a AquaOne
SEKCE EXTRAKTORU Díky inovativnímu řešení sifonu používají tyto pisoáry pouze objemy vody v hodnotě 0,8 litrů, namísto standardních 2,5 litrů na jedno spláchnutí. Úspora 1,7 litru vody při stejném splachovacím výkonu Není třeba vyměnit celý pisoár

73 The new level of efficiency for public areas - AquaZero & AquaOne
EXTRACTOR SECTION Thanks to the innovative siphon, urinals only use 0.8 litres of water instead of the conventional 2.5 litres per flush. 1.7-litre water saving with the same high flushing performance No need to replace the entire urinal

74 Jednoduchá instalace, dokonalý design – SupraFix
S novým systémem uchycení SupraFix (patent v průběhu řízení) mohou být nyní nástěnná WC zařízení instalována velmi rychle a snadno. Zapotřebí je pouze jeden technický pracovník a montáž může být prováděna výhradně shora, takže již není zapotřebí používat upevňovací otvory po stranách. Systém SupraFix tuto instalaci podstatně zjednodušuje. Sestava WC zařízení 2 v jednom a také speciální WC sedátko vám mohou ušetřit spoustu času. Nepřítomnost postranního upevnění nabízí nesporné výhody jak z hlediska designu WC, tak z hlediska nenáročnosti údržby.

75 Simple installation, accomplished design - SupraFix
With the new SupraFix attachment system (patent pending), wall-mounted WCs can now be installed quickly and easily: by just one person and exclusively from above, so there is no longer any need for fastening holes at the sides. SupraFix makes installation much easier and the 2-in-1 assembly of the WC and the WC seat also saves a great deal of time. The absence of the side fastening offers clear advantages in terms of both WC design and easy-care properties.

76 Jednoduchá instalace, dokonalý design – SupraFix
Výhody systému SupraFix Snadná manipulace Přesné umístění: speciálně vyvinutý konektor má přesně takovou délku, jako je vzdálenost mezi závitovými tyčemi. Žádná další úprava zde již není nutná. Kompenzace nerovností: dodávané části Vego lze použít pro snadné vyrovnání jakýchkoliv nerovností povrchu stěny, a to až do tloušťky 17 mm  Bezpečné upevnění: systém SupraFix podporuje celé těleso WC, jakmile jsou upevňovací šrouby umístěny v otvorech WC sedátka Instalace jednou rukou: k instalaci je zapotřebí pouze jedné osoby, jelikož celá tato instalace je prováděná shora. Připojování ze strany již není nezbytné.

77 Simple installation, accomplished design - SupraFix
The advantages of SupraFix Easy handling Precise positioning: A specially developed connector is exactly the same length as the distance between the threaded rods, no further adjustment is required Compensating for unevenness: The Vego pieces supplied can be used to easily compensate for any unevenness in the wall surface of up to 17 mm Secure fastening: SupraFix supports the entire WC as soon as the fastening screws are positioned in the holes of the WC seat Single-handed installation: Only one person is required as the entire assembly is from above and there is no longer any need for attachment from the side

78 Jednoduchá instalace, dokonalý design – SupraFix
Rychlá instalace Dobrá příprava: upevňovací závity pro panty sedadel jsou již integrovány do upevňovacího systému Rychlá instalace: WC těleso a WC sedátka jsou instalována pomocí stejných montážních otvorů, toto sedátko je zde zapotřebí pouze správně umístit a přišroubovat. Dokonalé provedení WC Neviditelný systém: upevňovací systém je z vnější strany neviditelný Žádné upevňovací otvory: absence postranního upevnění umožňuje dokonalý design WC tělesa Žádné plastové kryty: hladké povrchy na bočních stranách WC usnadňují čištění Systém SupraFix je k dispozici s WC nástěnnými tělesy, typy MEMENTO, LA BELLE a SUBWAY 2,0; sedátko WC se dodává v provedení, které je snadno odnímatelné a lehce uzavíratelné.

79 Simple installation, accomplished design - SupraFix
Quick installation Well prepared: The fastening threads for the seat hinges are already integrated into the fastening system Quickly installed: WC and WC seat are installed via the same assembly holes, the seat only has to be positioned and screwed down Consummate WC design Invisible system: The fastening system is invisible from the outside No fastening holes: The absence of side fastenings enables impeccable WC design No plastic caps: The smooth surfaces at the side of the WCs make it much easier to clean SupraFix is available with the MEMENTO, LA BELLE and SUBWAY 2.0 wall-mounted WCs; the WC seat is available with Quick Release and Soft Closing.

80 Tiché, efektivní a univerzální řešení - Whisper
Splachovací systémy 2. generace WHISPER jsou těmi nejtiššími zařízeními, která byla vyrobena ve společnosti Villeroy & Boch: provozní objem vzdušného bazénu pracuje ve velmi tichém režimu, připomíná šumění listí. Tento systém odpovídá požadavkům normy DIN 4109 (testováno v německém ústavu Fraunhofer). Bylo zde dosaženo rovněž zlepšení masážního výkonu, designu a energetické účinnosti. Systém WHISPER nabízí jak ultra tichou, tak velice efektivní masáž – tento systém lze tedy používat ve velice univerzálním rozsahu. Všechny trysky byly přepracovány a jsou částečně zapuštěny. Díky mnoha doplňkům je systém WHISPER dokonalým wellness řešením.

81 Quiet, efficient, versatile – Whisper
The 2nd generation WHISPER whirlpool systems are the quietest ever from Villeroy & Boch: The airpool’s operating volume is as quiet as the rustling of leaves and meets DIN 4109, as tested by the Fraunhofer Institut Germany. The massage performance, design and energy efficiency have also been improved. WHISPER offers both an ultra-quiet and efficient massage – so it lends itself to universal application. All nozzles have been redesigned and are, in part, flush mounted. Thanks to numerous extras, WHISPER is the perfect wellness solution

82 Tiché, efektivní a univerzální řešení - Whisper
Výhody systému WHISPER Klidná účinnost Tichý jako šumění stromů: systém WHISPER je velmi vhodný pro instalaci v bytových domech a hotelech Norma: vzdušný bazén WHISPER splňuje požadavky normy DIN 4109 (testováno v Fraunhofer Institut v Německu) Efektivnější masáž: postranní trysky WHISPER jsou nyní o 70% silnější;  Optimální energetická účinnost: optimální energetická účinnost díky vylepšené technologii přívodního potrubí;

83 Quiet, efficient, versatile – Whisper
The advantages of Whisper Quiet efficiency As quiet as the rustling of leaves: WHISPER is also eminently suitable for installation in apartment buildings and hotels Standard: The WHISPER airpool meets DIN 4109, as tested at the Fraunhofer Institut Germany More efficient massage: The WHISPER side nozzles are now 70% stronger Optimised energy efficiency: Optimised energy efficiency thanks to the improved technology of the supply pipes

84 Tiché, efektivní a univerzální řešení - Whisper
Vylepšený design Zapuštěná montáž: ve vanách z Quaryl® jsou základové trysky a nyní také boční trysky namontovány v zapuštěné podobě; Nenápadné trysky: nožní a zadní trysky jsou nyní díky svému světle šedému okolí ještě nenápadnější, boční trysky v akrylátových vanách mají velmi kvalitní a více nenápadný vzhled; Různé možnosti kombinací: systém WHISPER může být namontován téměř ve všech quarylových a akrylátových vanách společnosti Villeroy & Boch. Vždy bude odpovídat příslušnému stylu designu;    Pohodlí Optimální rozložení trysek: perfektní distribuce základových a bočních trysek zaručuje účinnou masáž. Na požádání můžeme integrovat 4 nožní a 6 zádových trysek Air Royale: systém WHISPER je volitelně k dispozici jako varianta AIR ROYALE s 24 základovými tryskami pro dosažení mimořádně jemné a bublající masáže. Doplňky: systém WHISPER může být namontován na veškerém příslušenství vířivek Villeroy & Boch: dálkový ovladač, komfortní vytápění vířivky, atd. 

85 Quiet, efficient, versatile – Whisper
Improved design Flush mounted: In Quaryl® baths, the base nozzles and now also the side nozzles are flush mounted More discreet nozzles: The foot and back nozzles are now even more discreet with their light grey surround, the side nozzles in acrylic baths have a high-quality, more discreet look Various combination possibilities: WHISPER can be fitted in almost all Quaryl® and acrylic baths from Villeroy & Boch to match any design style Comfort Optimum nozzle layout: The perfect distribution of base and side nozzles guarantees an efficient massage; 4 foot and 6 back nozzles can be integrated as an option Air Royale: WHISPER is optionally available as an AIR ROYALE variant with 24 base nozzles with a particularly fine, bubbling massage Extras: WHISPER can be fitted with all Villeroy & Boch whirlpool accessories: Remote control, Comfort Heat whirlpool heating, etc.

86 ULTIMATE FITNESS – neviditelné trysky
Inovace designu znamená spojení estetiky a funkčnosti za účelem vytváření jedinečného smyslu pro harmonii. ULTIMATE FITNESS je prvním zcela neviditelným masážním systémem společnosti Villeroy & Boch: vysoce kvalitní Quaryl® umožňuje inovativní design s integrovanými NEVIDITELNÝMI TRASKAMI ve spodní části vany a po stranách.

87 Ultimate Fitness - Invisible Jets
Design innovation means: aesthetics and function come together to create a unique sense of harmony. ULTIMATE FITNESS is Villeroy & Boch’s first completely invisible whirlpool system: high-quality Quaryl® enables the innovative design with integrated INVISIBLE JETS in the base of the bath and along the sides

88 ULTIMATE FITNESS – neviditelné trysky
Výhody systému ULTIMATE FITNESS – neviditelné trysky Technická důmyslnost Neviditelné trysky je možno vidět pouze tehdy, když je systém spuštěn. Pro dosažení optimálních výsledků masáže může být směr proudění ručně nastaven. Systém ULTIMATE FITNESS nabízí 16 bočních trysek na dvou úrovních: Rovnoměrnější masáž těla Toto speciální uspořádání zajišťuje větší účinek

89 Ultimate Fitness - Invisible Jets
The advantages of Ultimate Fitness - Invisible Jets Technical sophistication The INVISIBLE JETS only become visible when the system is started up. For an optimum massage result, the direction of flow can be manually adjusted. ULTIMATE FITNESS offers 16 side jets on two levels: more uniform body massage this special layout ensures a greater effect

90 ULTIMATE FITNESS – neviditelné trysky
Dokonalý vzhled Systém neviditelných trysek INVISIBLE JETS je v případě, kdy se zařízení nepoužívá, prakticky neviditelný; Systém ULTIMATE FITNESS se dodává společně s neviditelnými tryskami, moderními chromovanými tryskami, nebo s pozlacenými tryskami Moderní pojetí pohodlí Funkce hydromasážního systému lze jednoduše a pohodlně nastavit pomocí dálkového ovládání Comfort Control

91 Ultimate Fitness - Invisible Jets
Consummate aesthetics The INVISIBLE JETS is virtually invisible when not in use ULTIMATE FITNESS is available with INVISIBLE JETS, modern chrome or gold-plated jets Contemporary comfort The whirlpool functions can be easily and conveniently adjusted via the Comfort Control remote control


Stáhnout ppt "International Training: Innovations"

Podobné prezentace


Reklamy Google