Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola pro udržitelný život – seminář č. 2 Za přispění autorů/lektorů/konzultantů: Susan Clark, Delia Clark, Jitka Doubnerová, Zuzana Guthová, Blažena Hušková,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola pro udržitelný život – seminář č. 2 Za přispění autorů/lektorů/konzultantů: Susan Clark, Delia Clark, Jitka Doubnerová, Zuzana Guthová, Blažena Hušková,"— Transkript prezentace:

1 Škola pro udržitelný život – seminář č. 2 Za přispění autorů/lektorů/konzultantů: Susan Clark, Delia Clark, Jitka Doubnerová, Zuzana Guthová, Blažena Hušková, Iva Koutná, Lumír Kuchařík, Martin Nawrath, Ladislav Ptáček, Olga Žampová Delia Clark, Blažena Hušková, Ladislav Ptáček.

2 Tvorba vize komunity Postup Analýza současnosti Vize budoucnosti Stanovení priorit Postupné řešení dílčích projektů Vytvoření pracovních týmů Kontakt: martin.nawrath@nap.cz Když se chceme formovat dlouhodobější cíl rozvoje oce a školy

3 Tvorba vize komunity Výstupy Přehled problémů a vizí obce Prostor pro setkání a diskusi Tvorba zásobníku projektů Tvorba neformálních projektových týmů Kontakt: martin.nawrath@nap.cz Když se chceme formovat dlouhodobější cíl rozvoje oce a školy

4 Tvorba vize komunity uskupení lidí, kteří žijí ve vzájemné blízkosti a spojují je společné zájmy a vzájemná pomoc jakékoliv vnímání společného „dobra“, které může být vytvořeno mezi občany něco, čeho se dá dosáhnout úsilím občanů lidé žijící v geograficky definované oblasti, mezi nimi existují sociální vazby, jsou citově vázáni k sobě navzájem a k místu, kde žijí pocit sounáležitosti, zájem o sebe navzájem, zájem o celou skupinu a společná víra, že potřeby členů komunity budou naplněny skrze jejich pospolitost organizování sociálních činností takovým způsobem, jenž denně zajišťuje lidem přístup k aktivitám, které jsou nezbytné pro jejich každodenní život, v místě, kde žijí prostor společného života, otevřený pro setkání a vztahy Komunita

5 Tvorba vize komunity je různorodou jednotou má společný základ sdílených hodnot vzájemná péče, důvěra, týmová práce rozvinutá efektivní vnitřní komunikace usnadňuje lidem účast na věcech veřejných vytváří si vlastní identitu, záměry vytváří si vnitřní i vnější vazby vychovává, je schopna předávat hodnoty další generaci má vyvážené institucionální uspořádání je otevřená do budoucnosti (J.W.Gardner : Budování komunity) Vyvážená (zdravá, udržitelná) komunita

6 Tvorba vize komunity - sehrávka 1. Brainstorming - naše obec dnes 2. Brainstorming – naše obec v roce 2020 3.Výběr témat – z předchozí analýzy zformulujme několik pro obec důležitých témat a formou přidělení bodů vyberme priority k řešení 4.Jak na to – pokusme se definovat možné aktivity, projekty, které by řešily výše popsané problémy/vize a formou jejich srovnání tabulkou dopadu a proveditelnosti vybrat ty nejefektivnější 5.Pro 2-3 takto vybrané projekty stanovme

7 Tvorba vize komunity - sehrávka 5. Pro 2-3 takto vybrané projekty stanovme: - cíl projektu - konkrétní kroky, které je třeba podniknout - možné překážky, problémy a úskalí zvoleného řešení - způsob vedení projektu a dělení zodpovědnosti - potřebné zdroje (finanční, materiální) - harmonogram řešení - partnery, které bude třeba vyzvat k pomoci - možné vazby na výuku (jak lze řešení projektu začlenit do předmětů ve výuce) - první kroky (co se musí stát až se dnes – v době konání workshopu „minivize komunity“ rozejdeme?)

8 Zapojení veřejnosti do plánování rozvoje komunity Je proces jedno či více jednání/kroků (řešení problému, projednávání návrhu, příprava rozhodnutí...), k němuž je přizvána veřejnost (místní obyvatelé, zájmové skupiny, lidé ovlivnění případným rozhodnutím apod.), a který má vliv na obsah a průběh jednání a (ideálně) na výsledné rozhodnutí.

9 Jako princip je podporována mezinárodními dokumenty (Aarhuská úmluva, Agenda 21 aj.) Je považována za podmínku udržitelnosti (Rynda) „Občan, který přijde k volbám nebo chce promluvit na veřejném shromáždění, se podílí na veřejném životě stejně jako rodiče, kteří vychovávají své děti k odpovědnosti nebo jako mládež, která dobrovolně pomáhá postiženým dětem.“ Gardner,J.E.: Budování komunity „Živé je to, co je schopno sebe sama udržovat svou vlastní proměnou“ (Škrdlant: Demokracie přírody) „Čím více zákonů a příkazů, tím více zlodějů a lupičů. Proto praví povolaný: Nečiním a lid se mění sám sebou. Miluji klid a lid je sám sebou správný. Působím nezasahováním a lid je sám sebou bohatý.“ (Tao te ťing) Zapojení veřejnosti do plánování rozvoje komunity

10 Tvorba vize komunity vedení obce, vztahy v obci, činnost spolků Vzdělávání, volný čas Infrastruktura Životní prostředí, péče o přírodní zdroje Sociální a zdravotní zabezpečení Ekonomická vitalita obce Kultura, tradice, místní dědictví obec jako součást okolního světa Témata tvorby vize komunity

11 Přehlednost a srozumitelnost zvyšování otevřenosti, transparentnosti a srozumitelnosti rozhodovacích procesů a systému veřejné správy Důvěra budování vztahů mezi zástupci obce, významných organizací a občany Sociální kapitál zvyšování sociálních a odborných kompetencí občanů Vztah k místu zvyšování pocitu sounáležitosti občanů s obcí Sdílení vize zvyšování zájmu občanů o budoucí podobu obce Zapojení veřejnosti do plánování rozvoje komunity Sociální a politické přínosy

12 Kvalita dokumentů, programů a projektů mezi veřejností jsou i místní odborníci (každý expert někde bydlí) nové informace a náměty umožňují zvýšit kvalitu záměrů znalost prostředí umožňuje lidem hledat optimální řešení Snižování nákladů nesouhlas se záměry, programy či projekty může zabránit ekonomicky neúnosnému projektu Předcházení konfliktů včasná účast oponentů snižuje nebezpečí blokace záměrů, rozhodnutí apod. Sdružování prostředků/partnerství Vedení obce, občané, sdružení, podnikatelé mohou být cennými spojenci pro realizaci části projektu Ekonomické přínosy Zapojení veřejnosti do plánování rozvoje komunity

13 Nedůvěra, pasivita či ostych občanů - špatné zkušenosti, špatná forma oslovení Tendence být proti - Blokování rozhodovacích procesů ze strany občanů/iniciativ Efektivita zapojení veřejnosti – nedostatek času, nevhodné nástroje Reprezentativnost názorů – zpochybňování rozhodnutí ze strany politiků/expertů Složitost problémů versus kompetence veřejnosti – spoléhání se na experty/stát/obec Malá ochota sdílení - malá schopnost brát vážně hry, snění, neformální diskuse apod. Problémy účasti veřejnosti Zapojení veřejnosti do plánování rozvoje komunity

14 Míra zapojení TradičníInovativní Aktivní participace referendum volby strategické plánování plánovací víkend pracovní skupiny workshop občanská porota sousedské výbory Konzultace účast ve výborech a komisích účast v osadních výborech názorové průzkumy ankety, dotazníkové šetření rozhovory, telefonická anketa panel veřejné setkání posezení u kávy Informování zákon 106/1999 Sb. úřední deska účast na jednání zastupitelstva nahlížení do zápisů z jednání rady občanské informační centrum tiskové konference letáky, brožury, zpravodaje výstavy a prezentace hromadná korespondence telefonní linka Metody a techniky

15 Plánovací workshop Postup Pracovní tým - plán Anketa Informační kampaň Plánovací setkání Upřesnění návrhu Realizace Kontakt: martin.nawrath@nap.cz Když se chceme společně dohodnout co budeme dělat a jak postupovat

16 Plánovací workshop Výstupy Seznam námětů dle důležitosti Modely, nákresy Plán realizace úprav místa Organizační opatření Plán akcí Skupina aktivních občanů Když se chceme společně dohodnout co budeme dělat a jak postupovat

17 Plánovací workshop Program Úvod – kontext, cíl setkáníÚvod – kontext, cíl setkání Inspirace, motivaceInspirace, motivace Představení místa – limity, ohraničení, sítě aj.Představení místa – limity, ohraničení, sítě aj. Obchůzka místaObchůzka místa Brainstorming – nápady na využití místa + výběr priorit (bodování)Brainstorming – nápady na využití místa + výběr priorit (bodování) Práce ve skupinách (slepá mapa místa/lokality/obce/Práce ve skupinách (slepá mapa místa/lokality/obce/ Prezentace práce ve skupináchPrezentace práce ve skupinách Závěry, shrnutí, další postup.Závěry, shrnutí, další postup.

18 Utváření místa Když chceme společně utvářet veřejný prostor Postup: Partneři Pracovní skupina Analýza místa Problémy a možnosti místa Návrh řešení Odpovědnosti Koordinace Péče o místo Kontakt: magdalena.hledikova@nap.cz

19 Utváření místa Když chceme společně utvářet veřejný prostor Výstupy: Funkční a jedinečné místo Aktivní "živá" komunita Podmínky pro podnikání Ekonomický profit Bezpečnost Sounáležitost Dobrý pocit

20 Interpretace místního dědictví Postup/klíčové otázky: 1.Proč to děláme 2.Co budeme interpretovat 3.Komu je určeno 4.Jak to provedeme 5.Finalizace 6.Jak to bude spravováno 7.Monitoring, hodnocení Když chceme posílit vztah lidí k místu Kontakt: tomas.ruzicka@nap.cz

21 Interpretace místního dědictví Výstupy: Panely Letáky Publikace Web Festival Besedy Vycházky s průvodcem Když chceme posílit vztah lidí k místu

22 Bezpečné stezky do škol Když chceme řešit dopravu v okolí školy Postup: 1.Pracovní skupina 2.Dotazníky pro žáky 3.Mapování okolí školy 4.Souhrn klíčových opatření 5.Školní plán mobility 6.Dopravní studie 7.Realizace Kontakt: petr.smid@nap.cz, radek.patrny@nap.cz

23 Bezpečné stezky do škol Když chceme řešit dopravu v okolí školy Výstupy: mapa dopravně nebezpečných či problematických míst v okolí školy přehled dopravního chování žáků (obvyklý způsob dopravy do školy) přehled dopravních preferencí akční plán dopravně inženýrská studie nové přechody, ostrůvky, značení, cyklostezka, stojany na kola atp.


Stáhnout ppt "Škola pro udržitelný život – seminář č. 2 Za přispění autorů/lektorů/konzultantů: Susan Clark, Delia Clark, Jitka Doubnerová, Zuzana Guthová, Blažena Hušková,"

Podobné prezentace


Reklamy Google