Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Totalitní režimy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Totalitní režimy."— Transkript prezentace:

1 Totalitní režimy

2 Fašismus - po 1. sv. válce se jevilo jako triumf demokracie
- světová hospodářská krize (1929) však podnítila vznik novým silám a vlivům, nejvýraznější byl komunismus, který byl protikladem fašismu

3 - protikomunistický a protidemokratický
- podporován tradicionalisty a majetnými lidmi → viděli v něm ochranu před komunismem - založen na diktatuře jedné strany → nestrpěla žádnou formu opozice, v čele všemocný a nadpozemsky oslavovaný vůdce - hlásali, že pouze jejich stát a národ je nejdůležitější a že válka je poslední zkouškou síly a velikosti jejich národa - první fašistickou stranu založil v březnu 1919 B. Mussolini s názvem Fasci di Cambattimenti (Fasci → lat. výrazu označující starověký římský symbol moci = svazek prutů) - šířili strach, byl důležitou zbraní, protože fašisté neměli naději na vítězství v řádných svobodných volbách - fašismus se v Německu nazýval nacismem a převzal tam moc v roce 1933 - lišil se však výrazným, fanatickým prosazováním rasismu, které vedlo k vypuknutí 2. sv. války a následné porážce fašismu - protikomunistická štvanice - antiseministické programy - opora u drobné a střední buržoazie

4 B. Mussolini - italský politik a diktátor - zakladatel a spolutvůrce ideologie fašismu

5 členem Italské socialistické strany šéfredaktor Avanti - novin Italské socialistické strany – založil organizaci Fasci di Combattimento (Bojové svazky) – se změnila na fašistickou organizaci zvolen do parlamentu – předsedou vlády – vyslovila mu Velká fašistická rada nedůvěru odvolán z funkce, poté uvězněn – osvobozen německým speciálním komandem – uprchl do Švýcarska – zastřelen Jeho zohavené tělo bylo vystaveno v Miláně.

6 Nacismus - v Německu 1933-1945 (Třetí říše)
- vláda německé nacionálně socialistické strany dělníků (NSDAP) → vedena Adolfem Hitlerem - kombinuje- socialismus, rasismus, fašismus

7 Dějiny: - rasistická teorie → nadřazenost Árijské rasy - konflikt nižší (likvidace) a vyšší rasy - Adolf Hitler během pobytu ve vězení napsal autobiografii "Mein Kampf" - vytvoření absolutistické moci státu a vůdce - rasová politika, agresivní zahraniční politika → 2. sv. válka Vlastnosti: - odstranění parlamentarismu a demokracie - vůdcovský princip Příčiny: - vysoká válečná reparace po 1. sv. válce, kterou nebylo schopno Německo splácet - ekonomická krize → vysoká inflace - nevyvinutá demokracie → touha po silné autoritativní vládě - užití sociální a socialistické rétoriky přitažlivé pro dělnickou třídu - odmítnutí komunismu - nesnášenlivost k židům

8 Nástroje: Stasi - Ministerstvo pro státní bezpečnost - hl. tajná služba SA - založena v 20. letech 20. století - ozbrojená organizace dělníků, spadající pod NSDAP - „hnědé košile“

9 SS - ozbrojená organizace nacistické strany (NSDAP) - založena v r
SS - ozbrojená organizace nacistické strany (NSDAP) - založena v r pův. sloužila jako osobní stráž A. Hitlera - představitel: Heinrich Himmler Gestapo - Tajná státní policie - založil jej Hermann Göring – pod vedení SS

10 Koncentrační tábory – poprvé použit tento termín španělský generál nechával zde umisťovat kubánské obyvatelstvo – 1902 – Britská armáda je budovala v Jižní Africe – 1945 – nacisté zřídili až typů těchto táborů - původně určeny pro odpůrce režimu: *komunisty, homosexuály, Židy, Romy.. - za 2. sv. války – vznik ghett – přestupní tábory do táborů vyhlazovacích - později vynalezeny plynové komory pro snadnější vyhlazování – označení „koncentrační tábor“ synonymum k porušování lid. práv

11 Auschwitz - Birkenau

12 Wehrmacht = ozbrojené síly Třetí říše. Byl tvořen třemi složkami: znak
1)Heer - armáda 2)Luftwaffe - letectvo 3)Kriengsmarine – námořnictvo vznik z Reischwehr ( vojsko mezi lety ) – vyhlášená branná povinnost vlajka velitele znak na helmě

13 Hitlerjungend – Hitlerova mládež
- polovojenská mládežnická organizace - pod jiným názvem vznikla už v r. 1922, začala existovat až v r nejstarší nacistická organizace (1. – SA) - propagace režimu - chlapci 14–18 - dívka 14–18 - Bund Deutscher Mädel – Liga německých dívek - děti do 10 let - Deutsches Jungvolk - Německá mládež - cíl: vychovat mládež, která je oddána myšlenkám nacistického Německa

14 Významné události: Noc dlouhých nožů - noc z 29. na – na Hitlerův rozkaz povraždili SS vrchní představitele SA Mnichovská dohoda – rozhodli zástupci 4 zemí (Adolf Hitler, Edward Daladier,Benito Mussolini, Neville Chamberlain) „o nás bez nás“ - znamenala, že do muselo Československo odstoupit od pohraničního území Křišťálová noc - noc z 9. na – jednalo se o židovský pogrom Heydrichiáda - doba vlády Heydricha atentát na Heydricha vyhlazení Lídic a Ležáků

15 Adolf Hitler - národně socialistický politik, diktátor a ideolog nacismu - inspirátor a organizátor masového vyvražďování obyv. okupovaných zemí

16 - 20. 4. 1889 – narozen - 1907 – pokusil se dostat na Akademii výtv
– narozen – pokusil se dostat na Akademii výtv. umění (bez talentu) – vešel do bavorské armády – zasažen granátem – poranění mozku – otráven plynem osvětovým důstojníkem – na shromáždění NSDAP prosazoval revoluci – kandidoval na prezidenta – říšským kancléřem – unikl atentátu – spáchal sebevraždu v bunkru v Berlíně (rozkousl ampulku s kyanidem)

17 Komunismus - antidemokratický a antiliberální X původní myšlenka (= opak) - zájmy většiny jsou nadřazeny zájmům jedince - zrušení společenský tříd a státních aparátů (vláda apod.) - vykonává je komunistický lid - prosazuje svůj názor, odsuzuje jiný (náboženství, nacionalismus) všemi dostupnými prostředky i násilím - demokratické principy jsou nahrazeny samosprávou v dělnických radách na různých úrovních

18 Základní principy: - vychází z marxismu
- hlavní myšlenka Marxe, která definuje komunismus "Nástup sdružení ve kterém je svobodný vývoj jednotlivce podmínkou svobodného vývoje všech." - hledisko ekonomické - každý člen společnosti přispívá podle svých možností a využívá společného zdroje podle svých potřeb - diktatura Proletariátu (vláda dělnické třídy) - revoluční období, v němž existují různé společenské třídy, ale diktatura buržoazie je nahrazena socialismem -přestavba vztahů mezi lidmi a vztahů k věcem

19 Komunismus a náboženství:
- proti náboženství - vlastní zjednodušený výklad světa z komunistického hlediska, dar síly, která dočasně překonává třídní rozpory → náboženství musí být odstraněno, v praxi tzn. uctívání zasloužilých vůdců - původní myšlenku "Čím více svobody, tím méně bohů," obrátil Stalin: "Čím méně bohů, tím více svobody." - pronásledování věřících a jejich postupná likvidace - využití církevních skupin k propagaci - tyto skupiny, které se podřídily komunistům v oblasti politiky, dostali vhodné podmínky ke své činnosti X skupiny, které nebyly ochotny přistoupit - pronásledování - nejnebezpečnější proti komunistům - katolická církev - ateistická výchova na školách → vyřazování věřících ze vzdělávacích procesů

20 Nástroje: Gulagy – Nápravně-pracovní tábory určeny k „otrocké“ práci Sbor národní bezpečnosti (SNB) – v ČSSR - Veřejná bezpečnost (VB) – policie - Státní bezpečnost (StB) – sloužila k ovládnutí mocenských pozic a likvidaci protivníků režimu

21 KGB – sovětská tajná služba - prováděla špionáže (může se vyrovnat dnešní CIA)
Pohraniční stráž - ostraha a kontrola státních hranic - bránila odchodu lidí na západ – mohli použít i zbraně

22 Varšavská smlouva: - Bulharsko, Československo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Sovětským svaz, Albánie a Německá demokratická republika - úkol: spolupráce ve vojenské oblasti při společné obraně jejich socialistického zřízení - vstoupila v platnost a byla uzavřena po dobu 20let byla platnost prodloužená o 30 let, ale v důsledku pádu – rozpad v důsledku pádu komunistického režimu

23 Normalizace: - čistky členů ze strany - pronásledování členů Charty 77 (např. Václav Havel) - policejní akce "Asanace" - k odchodu členů Charty 77 z Československa → použito fyzické, psychické týrání a vydírání aj. donucovací prostředky - nuceni několika lidí k emigraci a následovné uvěznění odpůrcům režimu - rušení přijímání vysílání zahraničních rádií (Svobodná Evropa, Hlas Ameriky..atd.) → několik atentátů na tyto rádia ( pokus o otravu pracovníků Svobodné Evropy atropinem..atd.)

24 Postihy mládeže: zakazování „západních“ hudebních skupin - veřejné pronásledování tzv. "mániček" → násilné stříhání dlouhých vlasů u mužů na policejních stanicích - nesměly se nosit na tričkách nápisy, zvlášť ne v jiných jazycích - nesměly se nosit rifle a nesměli se malovat - prostě nemohli vyčnívat z řady

25 Komunismus v praxi: - první komunistický stát Rusko- Lenin → sovětská aplikace komunismu je srovnána nacismem - společný nejvyšší cíl- nacismus- národní jednota a čistota rasy - komunismus- budování nové společnosti - společné rysy- vláda jedné strany - potlačení lidských a občanských práv - masová propaganda a státem řízené hospodářství - výsledek vlády → utrpení lidí, pokles životní úrovně, ničení ekonomik Konec reálného komunismu: - z původního plánu "Budování nové společnosti" bylo realizováno jen velmi málo a komunismus se projevil jako totalitní vláda

26 Pohled na svět po roce 1989

27 Sametová revoluce a její důsledky
- mezi pád komunistického režimu komunistický režim tvrdě zasáhl proti demonstraci studentů pořádané u příležitosti 50. výročí smrti Jana Opletala a následného uzavření českých VŠ nacisty - přívlastek "sametová" dostala revoluce pro svůj nenásilný charakter, kdy pro převzetí moci nebylo použito násilí a během státního převratu nebyl zmařen jediný život - následek - rozdělení Československa na Českou republiku a Slovenskou republiku. Tyto republiky samostatně vznikly 1. ledna Cílem obou států se stala integrace do evropských společenství a bezpečnostních struktur.

28 Za socialismu (komunismu) u nás

29 Žvýkačky

30

31 Céčka Šuměnky-vitacit

32 trabanty wartburg

33 Pionýři Spartakiáda

34 MDŽ moderátorka Marie Tomsová - ikona klasických socialistických účesů

35 Tuzex – měna BONY (1 Bon = 5Kč – v té době) šlo zde sehnat zboží z ciziny mohli zde kupovat jen lidé co pracovali v zahraničí (měli devizové konto – valuty) dlouhé fronty na džíny předchůdce Darex – umožnil komunistům získat valuty BONY

36 Další vymoženosti socialismu u nás
- skládací toaletní papír - knedlíky v prášku typu B - mléko v igelitovém sáčku - autíčko na dálkové ovládání s kabelem - kubánské pomeranče - oslovování: „Soudruzi, soudružky..“ - zubní pasta Tutti Frutti - sodovka pomo-cimo, olympus nebo flora - sifonové bombičky (nápoj, rozpustné ve vodě) - tesilové kalhoty - gramofony Tesla - budovatelské a politické písně - fluoridové tablety – proti kazivosti zubů (4 denně !povinně! )

37 Zpracovala: Šárka Dudová Prezentaci přednesly: Dudová, Jaglarzová, Vařechová Zdroj: * jedná se o blog, který jsme založily k 3. kolu soutěže, pro větší informovanost veřejnosti * rešerše k 1. kolu soutěže Tým č.:88 Obchodní akademie Ostrava-Mariánské Hory Dudová, Jaglarzová, Vařechová


Stáhnout ppt "Totalitní režimy."

Podobné prezentace


Reklamy Google