Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Totalitní re ž imy. Fašismus - po 1. sv. válce se jevilo jako triumf demokracie - sv ě tová hospodá ř ská krize (1929) však podnítila vznik novým silám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Totalitní re ž imy. Fašismus - po 1. sv. válce se jevilo jako triumf demokracie - sv ě tová hospodá ř ská krize (1929) však podnítila vznik novým silám."— Transkript prezentace:

1 Totalitní re ž imy

2 Fašismus - po 1. sv. válce se jevilo jako triumf demokracie - sv ě tová hospodá ř ská krize (1929) však podnítila vznik novým silám a vliv ů m, nejvýrazn ě jší byl komunismus, který byl protikladem fašismu

3 - protikomunistický a protidemokratický - podporován tradicionalisty a majetnými lidmi → vid ě li v n ě m ochranu p ř ed komunismem - zalo ž en na diktatu ř e jedné strany → nestrp ě la ž ádnou formu opozice, v č ele všemocný a nadpozemsky oslavovaný v ů dce - hlásali, ž e pouze jejich stát a národ je nejd ů le ž it ě jší a ž e válka je poslední zkouškou síly a velikosti jejich národa - první fašistickou stranu zalo ž il v b ř eznu 1919 B. Mussolini s názvem Fasci di Cambattimenti (Fasci → lat. výrazu ozna č ující starov ě ký ř ímský symbol moci = svazek prut ů ) - ší ř ili strach, byl d ů le ž itou zbraní, proto ž e fašisté nem ě li nad ě ji na vít ě zství v ř ádných svobodných volbách - fašismus se v N ě mecku nazýval nacismem a p ř evzal tam moc v roce 1933 - lišil se však výrazným, fanatickým prosazováním rasismu, které vedlo k vypuknutí 2. sv. války a následné porá ž ce fašismu - protikomunistická štvanice - antiseministické programy - opora u drobné a st ř ední bur ž oazie

4 B. Mussolini - italský politik a diktátor - zakladatel a spolutv ů rce ideologie fašismu

5 - 1902 - č lenem Italské socialistické strany - 1914 - šéfredaktor Avanti - novin Italské socialistické strany - 1919 – zalo ž il organizaci Fasci di Combattimento (Bojové svazky) - 1921 – se zm ě nila na fašistickou organizaci - zvolen do parlamentu - 1922 – p ř edsedou vlády - 25.7. 1943 – vyslovila mu Velká fašistická rada ned ů v ě ru - odvolán z funkce, poté uv ě zn ě n - 12.9. 1943 – osvobozen n ě meckým speciálním komandem - 1945 – uprchl do Švýcarska – zast ř elen Jeho zohavené t ě lo bylo vystaveno v Milán ě.

6 Nacismus - v N ě mecku 1933-1945 (T ř etí ř íše) - vláda n ě mecké nacionáln ě socialistické strany d ě lník ů (NSDAP) → vedena Adolfem Hitlerem - kombinuje- socialismus, rasismus, fašismus

7 D ě jiny: - rasistická teorie → nad ř azenost Árijské rasy - konflikt ni ž ší (likvidace) a vyšší rasy - Adolf Hitler b ě hem pobytu ve v ě zení napsal autobiografii "Mein Kampf" - vytvo ř ení absolutistické moci státu a v ů dce - rasová politika, agresivní zahrani č ní politika → 2. sv. válka Vlastnosti: - odstran ě ní parlamentarismu a demokracie - v ů dcovský princip P ř í č iny: - vysoká vále č ná reparace po 1. sv. válce, kterou nebylo schopno N ě mecko splácet - ekonomická krize → vysoká inflace - nevyvinutá demokracie → touha po silné autoritativní vlád ě - u ž ití sociální a socialistické rétoriky p ř ita ž livé pro d ě lnickou t ř ídu - odmítnutí komunismu - nesnášenlivost k ž id ů m

8 Nástroje: Stasi - Ministerstvo pro státní bezpe č nost - hl. tajná slu ž ba SA - zalo ž ena v 20. letech 20. století - ozbrojená organizace d ě lník ů, spadající pod NSDAP - „hn ě dé košile“

9 SS - ozbrojená organizace nacistické strany (NSDAP) - zalo ž ena v r. 1925 - p ů v. slou ž ila jako osobní strá ž A. Hitlera - p ř edstavitel: Heinrich Himmler Gestapo - Tajná státní policie - zalo ž il jej Hermann Göring - 1934 – pod vedení SS

10 Koncentra č ní tábory - 1896 – poprvé pou ž it tento termín - špan ě lský generál nechával zde umis ť ovat kubánské obyvatelstvo - 1900 – 1902 – Britská armáda je budovala v Ji ž ní Africe - 1933 – 1945 – nacisté z ř ídili a ž 20 000 typ ů t ě chto tábor ů - p ů vodn ě ur č eny pro odp ů rce re ž imu: *komunisty, homosexuály, Ž idy, Romy.. - za 2. sv. války – vznik ghett – p ř estupní tábory do tábor ů vyhlazovacích - pozd ě ji vynalezeny plynové komory pro snadn ě jší vyhlazování - 1945 – ozna č ení „koncentra č ní tábor“ synonymum k porušování lid. práv

11 Auschwitz - Birkenau

12 Wehrmacht = ozbrojené síly T ř etí ř íše. Byl tvo ř en t ř emi slo ž kami: znak 1)Heer - armáda 2)Luftwaffe - letectvo 3)Kriengsmarine – námo ř nictvo -vznik z Reischwehr ( vojsko mezi lety 1919-1935) - 16. 3. 1935 – vyhlášená branná povinnost vlajka velitele znak na helm ě

13 Hitlerjungend – Hitlerova mláde ž - polovojenská mláde ž nická organizace - pod jiným názvem vznikla u ž v r. 1922, za č ala existovat a ž v r. 1945 - 2. nejstarší nacistická organizace (1. – SA) - propagace re ž imu - chlapci 14–18 - dívka 14–18 - Bund Deutscher Mädel – Liga n ě meckých dívek - d ě ti do 10 let - Deutsches Jungvolk - N ě mecká mláde ž - cíl: vychovat mláde ž, která je oddána myšlenkám nacistického N ě mecka

14 Významné události: Noc dlouhých no žů - noc z 29. na 30. 6. 1934 – na Hitler ů v rozkaz povra ž dili SS vrchní p ř edstavitele SA Mnichovská dohoda - 29. 8. 1938 – rozhodli zástupci 4 zemí (Adolf Hitler, Edward Daladier,Benito Mussolini, Neville Chamberlain) „o nás bez nás“ - znamenala, ž e do 10. 10. muselo Č eskoslovensko odstoupit od pohrani č ního území K ř iš ť álová noc - noc z 9. na 10. 11. 1938 – jednalo se o ž idovský pogrom Heydrichiáda - doba vlády Heydricha - 27. 5. 1942 - atentát na Heydricha vyhlazení Lídic a Le ž ák ů

15 Adolf Hitler - národn ě socialistický politik, diktátor a ideolog nacismu - inspirátor a organizátor masového vyvra žď ování obyv. okupovaných zemí

16 - 20. 4. 1889 – narozen - 1907 – pokusil se dostat na Akademii výtv. um ě ní (bez talentu) - 1914 – vešel do bavorské armády - 1916 – zasa ž en granátem – poran ě ní mozku - 1918 – otráven plynem - osv ě tovým d ů stojníkem - 1919 – na shromá ž d ě ní NSDAP prosazoval revoluci - 1932 – kandidoval na prezidenta - 30. 1. 1933 – ř íšským kanclé ř em - 1944 – unikl atentátu - 1945 – spáchal sebevra ž du v bunkru v Berlín ě (rozkousl ampulku s kyanidem)

17 Komunismus - antidemokratický a antiliberální X p ů vodní myšlenka (= opak) - zájmy v ě tšiny jsou nad ř azeny zájm ů m jedince - zrušení spole č enský t ř íd a státních aparát ů (vláda apod.) - vykonává je komunistický lid - prosazuje sv ů j názor, odsuzuje jiný (nábo ž enství, nacionalismus) všemi dostupnými prost ř edky i násilím - demokratické principy jsou nahrazeny samosprávou v d ě lnických radách na r ů zných úrovních

18 Základní principy: - vychází z marxismu - hlavní myšlenka Marxe, která definuje komunismus "Nástup sdru ž ení ve kterém je svobodný vývoj jednotlivce podmínkou svobodného vývoje všech." - hledisko ekonomické - ka ž dý č len spole č nosti p ř ispívá podle svých mo ž ností a vyu ž ívá spole č ného zdroje podle svých pot ř eb - diktatura Proletariátu (vláda d ě lnické t ř ídy) - revolu č ní období, v n ě m ž existují r ů zné spole č enské t ř ídy, ale diktatura bur ž oazie je nahrazena socialismem -p ř estavba vztah ů mezi lidmi a vztah ů k v ě cem

19 Komunismus a nábo ž enství: - proti nábo ž enství - vlastní zjednodušený výklad sv ě ta z komunistického hlediska, dar síly, která do č asn ě p ř ekonává t ř ídní rozpory → nábo ž enství musí být odstran ě no, v praxi tzn. uctívání zaslou ž ilých v ů dc ů - p ů vodní myšlenku " Č ím více svobody, tím mén ě boh ů," obrátil Stalin: " Č ím mén ě boh ů, tím více svobody." - pronásledování v ěř ících a jejich postupná likvidace - vyu ž ití církevních skupin k propagaci - tyto skupiny, které se pod ř ídily komunist ů m v oblasti politiky, dostali vhodné podmínky ke své č innosti X skupiny, které nebyly ochotny p ř istoupit - pronásledování - nejnebezpe č n ě jší proti komunist ů m - katolická církev - ateistická výchova na školách → vy ř azování v ěř ících ze vzd ě lávacích proces ů

20 Nástroje: Gulagy – Nápravn ě -pracovní tábory - ur č eny k „otrocké“ práci Sbor národní bezpe č nosti (SNB) – v Č SSR - Ve ř ejná bezpe č nost (VB) – policie - Státní bezpe č nost (StB) – slou ž ila k ovládnutí mocenských pozic a likvidaci protivník ů re ž imu

21 KGB – sov ě tská tajná slu ž ba - provád ě la špioná ž e (m ůž e se vyrovnat dnešní CIA) Pohrani č ní strá ž - ostraha a kontrola státních hranic - bránila odchodu lidí na západ – mohli pou ž ít i zbran ě

22 Varšavská smlouva: - Bulharsko, Č eskoslovensko, Ma ď arsko, Polsko, Rumunsko, Sov ě tským svaz, Albánie a N ě mecká demokratická republika - úkol: spolupráce ve vojenské oblasti p ř i spole č né obran ě jejich socialistického z ř ízení - vstoupila v platnost 5. 6. 1955 a byla uzav ř ena po dobu 20let - 1985 byla platnost prodlou ž ená o 30 let, ale v d ů sledku pádu - 1991 – rozpad v d ů sledku pádu komunistického re ž imu

23 Normalizace: - č istky č len ů ze strany - pronásledování č len ů Charty 77 (nap ř. Václav Havel) - policejní akce "Asanace" - k odchodu č len ů Charty 77 z Č eskoslovenska → pou ž ito fyzické, psychické týrání a vydírání aj. donucovací prost ř edky - nuceni n ě kolika lidí k emigraci a následovné uv ě zn ě ní odp ů rc ů m re ž imu - rušení p ř ijímání vysílání zahrani č ních rádií (Svobodná Evropa, Hlas Ameriky..atd.) → n ě kolik atentát ů na tyto rádia (1959 - pokus o otravu pracovník ů Svobodné Evropy atropinem..atd.)

24 Postihy mláde ž e: - zakazování „západních“ hudebních skupin - ve ř ejné pronásledování tzv. "máni č ek" → násilné st ř íhání dlouhých vlas ů u mu žů na policejních stanicích - nesm ě ly se nosit na tri č kách nápisy, zvláš ť ne v jiných jazycích - nesm ě ly se nosit rifle a nesm ě li se malovat - prost ě nemohli vy č nívat z ř ady

25 Komunismus v praxi: - první komunistický stát - 7. 11. 1917 - Rusko- Lenin → sov ě tská aplikace komunismu je srovnána nacismem - spole č ný nejvyšší cíl- nacismus- národní jednota a č istota rasy - komunismus- budování nové spole č nosti - spole č né rysy- vláda jedné strany - potla č ení lidských a ob č anských práv - masová propaganda a státem ř ízené hospodá ř ství - výsledek vlády → utrpení lidí, pokles ž ivotní úrovn ě, ni č ení ekonomik Konec reálného komunismu: - z p ů vodního plánu "Budování nové spole č nosti" bylo realizováno jen velmi málo a komunismus se projevil jako totalitní vláda

26 Pohled na sv ě t po roce 1989

27 Sametová revoluce a její d ů sledky - mezi 17. 11.-29. 12. 1989 - pád komunistického re ž imu -17. 11. 1989 - komunistický re ž im tvrd ě zasáhl proti demonstraci student ů po ř ádané u p ř íle ž itosti 50. výro č í smrti Jana Opletala a následného uzav ř ení č eských VŠ nacisty - p ř ívlastek "sametová" dostala revoluce pro sv ů j nenásilný charakter, kdy pro p ř evzetí moci nebylo pou ž ito násilí a b ě hem státního p ř evratu nebyl zma ř en jediný ž ivot - následek - rozd ě lení Č eskoslovenska na Č eskou republiku a Slovenskou republiku. Tyto republiky samostatn ě vznikly 1. ledna 1993. Cílem obou stát ů se stala integrace do evropských spole č enství a bezpe č nostních struktur.

28 Za socialismu (komunismu) u nás

29 Ž výka č ky

30

31 Cé č ka Šum ě nky-vitacit

32 trabanty wartburg

33 Pioný ř i Spartakiáda

34 MD Ž moderátorka Marie Tomsová - ikona klasických socialistických ú č es ů

35 Tuzex – m ě na BONY (1 Bon = 5K č – v té dob ě ) - šlo zde sehnat zbo ž í z ciziny - mohli zde kupovat jen lidé co pracovali v zahrani č í (m ě li devizové konto – valuty) - dlouhé fronty na d ž íny - p ř edch ů dce Darex – umo ž nil komunist ů m získat valuty BONY

36 Další vymo ž enosti socialismu u nás - skládací toaletní papír - knedlíky v prášku typu B - mléko v igelitovém sá č ku - autí č ko na dálkové ovládání s kabelem - kubánské pomeran č e - oslovování: „Soudruzi, soudru ž ky..“ - zubní pasta Tutti Frutti - sodovka pomo-cimo, olympus nebo flora - sifonové bombi č ky (nápoj, rozpustné ve vod ě ) - tesilové kalhoty - gramofony Tesla - budovatelské a politické písn ě - fluoridové tablety – proti kazivosti zub ů (4 denn ě !povinn ě ! )

37 Zpracovala: Šárka Dudová Prezentaci p ř ednesly: Dudová, Jaglarzová, Va ř echová Zdroj: * http://sihasa.blog.cz - jedná se o blog, který jsme zalo ž ily k 3. kolu sout ěž e, pro v ě tší informovanost ve ř ejnosti * rešerše k 1. kolu sout ěž ehttp://sihasa.blog.cz Tým č.:88 Obchodní akademie Ostrava-Mariánské Hory Dudová, Jaglarzová, Va ř echová


Stáhnout ppt "Totalitní re ž imy. Fašismus - po 1. sv. válce se jevilo jako triumf demokracie - sv ě tová hospodá ř ská krize (1929) však podnítila vznik novým silám."

Podobné prezentace


Reklamy Google