Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická bezpečnost v oblasti zásobování zemním plynem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická bezpečnost v oblasti zásobování zemním plynem"— Transkript prezentace:

1 Energetická bezpečnost v oblasti zásobování zemním plynem
Ing. Pavel Janeček Pražská plynárenská předseda představenstva

2 Definice energetické bezpečnosti*:
zajištění přístupu k dostatečnému množství energie, přičemž tento přístup je podmíněn na zdrojové straně diverzifikací zdrojů, zdrojových teritorií a diverzifikací přepravních cest a na straně výroby a spotřeby zajištěním spolehlivé, kapacitně dostatečné a přiměřeně zálohované technické infrastruktury včetně kvalifikované obsluhy a zásob, s cílem eliminovat krizové stavy. *Východiska ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti ČR (MPO)

3 energetická bezpečnost ČR v zásobování plynem musí být v souladu se souborem opatření pro energetickou bezpečnost EU, významným faktorem v zajišťování energetické bezpečnosti České republiky je uplatnění dlouhodobé Státní energetické koncepce.

4 Co energetickou bezpečnost může z hlediska dodávky plynu ohrožovat?
přerušení, omezení nebo úplné zastavení dodávek plynu do Evropy nebo ČR (viz. např. plynová krize v roce 2009) - větší či menší regionální krize, - geopolitická situace,

5

6 vysoká míra závislosti na importu plynu z Ruska a nedostatek reálně a rychle dostupných alternativ,
nejednotný postup členských států EU, pomalá realizace projektů umožňujících diverzifikaci přepravních cest zemního plynu do Evropy a propojení sítí, která je dána opět i určitou nejednotností v podpoře konkrétních projektů napříč státy EU.

7

8 možnost vyřazení nebo narušení prvku či systému významné části kritické infrastruktury z provozu:
fyzický útok, kybernetický útok – potřeba zvýšit kybernetickou bezpečnost transportní infrastruktury plynu (z hlediska energetické bezpečnosti klíčové), přírodní katastrofa (viz. loňské povodně a jimi vynucené přerušení dodávek plynu do postižených oblastí), havárie……

9 Nástroje na ochranu kritické infrastruktury:
národní bezpečnostní politika, jasné rozdělení odpovědnosti, sdílení informací (včasné varování), znát a vědět – ve smyslu co vše se může stát a co lze proti tomu dělat.

10 chybné nebo nedomyšlené legislativní nebo státní zásahy do strategických oblastí dodávky plynu.

11 Kdo jsme my? od roku Pražská plynárenská a její dceřiné společnosti fungují v tzv. koncernovém uspořádání, kdy zmíněný koncern v současné podobě tvoří skupina šesti společností v čele s mateřskou Pražskou plynárenskou (PP, PPD, PPSD, ISE, PPSM, Prometheus), přičemž každá z nich se specializuje na určité činnosti a s tím spojené trhy.

12 z pohledu zásobování veřejnosti plynem a zajištění energetické bezpečnosti mají nedůležitější úlohu Pražská plynárenská a její dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce. zajištění energetické bezpečnosti spočívá zejména v odborné péči o distribuční síť, v připravenosti na nenadálé situace či krizové jevy a v odborné a včasné komunikaci se svými zákazníky se záměrem minimalizovat případné negativní jevy.

13 Pražská plynárenská je druhým největším tuzemským dodavatelem zemního plynu, vlastníkem je hl. město Praha, kde má společnost převážnou většinu svých zákazníků a je zde dominantním dodavatelem,

14 dodává zemní plyn do více než 400 tis. odběrných míst,
je dodavatelem poslední instance,

15 Klíčové prvky zajištění bezpečnosti dodávek:
možnost mít pro své zákazníky v předstihu vždy zajištěno potřebné množství zemního plynu pro pokrytí jejich požadavků, minimalizovat možná rizika uplatňováním odpovědného přístupu k zajištění dodávek plynu Zejména:

16 - diverzifikace dodavatelů i přepravních cest, - zásobníky,

17 rezervy a scénáře možných řešení pro případ nenadálých událostí,
průběžně podrobně sledovat a analyzovat aspekty a změny vnějších nebo vnitřních podmínek, které by mohly negativně ovlivnit dodávky plynu zákazníkům a na tyto dle možností včas reagovat,

18 aktivní účast na legislativních procesech,
služby nad rámec obecného standardu pro zákazníky.

19 Pražská plynárenská Distribuce
je 100% dceřinou společností Pražské plynárenské, je provozovatelem distribuční soustavy v Praze a bezprostředním okolí,

20 Schéma distribuční soustavy PPD

21 Provozuje: 4 434 km plynovodních sítí (374 km VTL, km STL, km NTL), ks STL a NTL přípojek, 242 regulačních stanic (z toho 110 VTL RS a 132 STL RS), 3 předávací stanice.

22 Klíčové prvky zajištění bezpečnosti dodávek :
zajistit pro zákazníky stabilní a bezpečnou dodávku zemního plynu prostřednictvím moderní, bezpečné a efektivně fungující distribuční soustavy, rezerva kapacity distribuční soustavy (plynovodů), rezerva kapacity výkonu regulačních stanic,  

23 možnost stažení dat z monitorovaných stanic (za cca 80 sekund),
aktivní dohled na PZ – dispečerské centrum on-line monitorování VTL a VVTL RS (každé 2 minuty aktuální data z RS), monitorování STL RS, možnost stažení dat z monitorovaných stanic (za cca 80 sekund), vybavení VVTL RS unifikovanými řídícími systémy (systémy umožňují dálkové řízení RS – zajišťují bezpečnou a bezproblémovou dodávku ZP odběratelům), monitorování VVTL PRS kamerovým systémem, na 80% VTL RS můžeme dálkově řídit předehřev, předávání získaných informací pro případný okamžitý zásah pohotovosti,

24 připravenost (průběžně ověřovaná) na řešení nenadálých nestandardních nebo krizových situací (krizové plány a manuály),

25 nadstandardní přístup nad rámec požadavků daných předpisy, který je vnímán „jen“ jako konsensuálně uznávané minimum. Dobrovolné provádění dalších činností a opatření vedoucích k dosažení vyššího stupně bezpečnosti a spolehlivosti plynárenských zařízení.   mimořádná kontrola sítě v rámci koordinace s aktivitami dalších provozovatelů sítí (při výkopových pracích v ochranných pásmech PZ),

26 kontrola těsnosti sítě pomocí kobercových metod – ve vybraných oblastech náhrada za kontrolu pojezdem vozu, nárazové odorizace nad rámec předpisů, několikrát ročně,

27 Ještě jedno zamyšlení na závěr:

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Energetická bezpečnost v oblasti zásobování zemním plynem"

Podobné prezentace


Reklamy Google