Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická bezpečnost v oblasti zásobování zemním plynem Ing. Pavel Janeček Pražská plynárenská předseda představenstva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická bezpečnost v oblasti zásobování zemním plynem Ing. Pavel Janeček Pražská plynárenská předseda představenstva."— Transkript prezentace:

1 Energetická bezpečnost v oblasti zásobování zemním plynem Ing. Pavel Janeček Pražská plynárenská předseda představenstva

2 Definice energetické bezpečnosti *: zajištění přístupu k dostatečnému množství energie, přičemž tento přístup je podmíněn na zdrojové straně diverzifikací zdrojů, zdrojových teritorií a diverzifikací přepravních cest a na straně výroby a spotřeby zajištěním spolehlivé, kapacitně dostatečné a přiměřeně zálohované technické infrastruktury včetně kvalifikované obsluhy a zásob, s cílem eliminovat krizové stavy. *Východiska ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti ČR (MPO) 2

3 energetická bezpečnost ČR v zásobování plynem musí být v souladu se souborem opatření pro energetickou bezpečnost EU, významným faktorem v zajišťování energetické bezpečnosti České republiky je uplatnění dlouhodobé Státní energetické koncepce. 3

4 Co energetickou bezpečnost může z hlediska dodávky plynu ohrožovat?  přerušení, omezení nebo úplné zastavení dodávek plynu do Evropy nebo ČR (viz. např. plynová krize v roce 2009) - větší či menší regionální krize, - geopolitická situace, 4

5 5

6  vysoká míra závislosti na importu plynu z Ruska a nedostatek reálně a rychle dostupných alternativ,  nejednotný postup členských států EU,  pomalá realizace projektů umožňujících diverzifikaci přepravních cest zemního plynu do Evropy a propojení sítí, která je dána opět i určitou nejednotností v podpoře konkrétních projektů napříč státy EU. 6

7 7

8  možnost vyřazení nebo narušení prvku či systému významné části kritické infrastruktury z provozu: -fyzický útok, -kybernetický útok – potřeba zvýšit kybernetickou bezpečnost transportní infrastruktury plynu (z hlediska energetické bezpečnosti klíčové), -přírodní katastrofa (viz. loňské povodně a jimi vynucené přerušení dodávek plynu do postižených oblastí), havárie…… 8

9 Nástroje na ochranu kritické infrastruktury: -národní bezpečnostní politika, -jasné rozdělení odpovědnosti, -sdílení informací (včasné varování), -znát a vědět – ve smyslu co vše se může stát a co lze proti tomu dělat. 9

10  chybné nebo nedomyšlené legislativní nebo státní zásahy do strategických oblastí dodávky plynu. 10

11 Kdo jsme my? od roku 2006 Pražská plynárenská a její dceřiné společnosti fungují v tzv. koncernovém uspořádání, kdy zmíněný koncern v současné podobě tvoří skupina šesti společností v čele s mateřskou Pražskou plynárenskou (PP, PPD, PPSD, ISE, PPSM, Prometheus), přičemž každá z nich se specializuje na určité činnosti a s tím spojené trhy. 11

12 z pohledu zásobování veřejnosti plynem a zajištění energetické bezpečnosti mají nedůležitější úlohu Pražská plynárenská a její dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce. zajištění energetické bezpečnosti spočívá zejména v odborné péči o distribuční síť, v připravenosti na nenadálé situace či krizové jevy a v odborné a včasné komunikaci se svými zákazníky se záměrem minimalizovat případné negativní jevy. 12

13 Pražská plynárenská  je druhým největším tuzemským dodavatelem zemního plynu,  vlastníkem je hl. město Praha, kde má společnost převážnou většinu svých zákazníků a je zde dominantním dodavatelem, 13

14  dodává zemní plyn do více než 400 tis. odběrných míst,  je dodavatelem poslední instance, 14

15 Klíčové prvky zajištění bezpečnosti dodávek:  možnost mít pro své zákazníky v předstihu vždy zajištěno potřebné množství zemního plynu pro pokrytí jejich požadavků,  minimalizovat možná rizika uplatňováním odpovědného přístupu k zajištění dodávek plynu Zejména: 15

16 - diverzifikace dodavatelů i přepravních cest, - zásobníky, 16

17  rezervy a scénáře možných řešení pro případ nenadálých událostí,  průběžně podrobně sledovat a analyzovat aspekty a změny vnějších nebo vnitřních podmínek, které by mohly negativně ovlivnit dodávky plynu zákazníkům a na tyto dle možností včas reagovat, 17

18  aktivní účast na legislativních procesech,  služby nad rámec obecného standardu pro zákazníky. 18

19 Pražská plynárenská Distribuce  je 100% dceřinou společností Pražské plynárenské,  je provozovatelem distribuční soustavy v Praze a bezprostředním okolí, 19

20 Schéma distribuční soustavy PPD 20

21 Provozuje: -4 434 km plynovodních sítí (374 km VTL, 2 770 km STL, 1 290 km NTL), -123 608 ks STL a NTL přípojek, -242 regulačních stanic (z toho 110 VTL RS a 132 STL RS), -3 předávací stanice. 21

22 Klíčové prvky zajištění bezpečnosti dodávek :  zajistit pro zákazníky stabilní a bezpečnou dodávku zemního plynu prostřednictvím moderní, bezpečné a efektivně fungující distribuční soustavy,  rezerva kapacity distribuční soustavy (plynovodů),  rezerva kapacity výkonu regulačních stanic, 22

23 aktivní dohled na PZ – dispečerské centrum -on-line monitorování VTL a VVTL RS (každé 2 minuty aktuální data z RS), -monitorování STL RS, -možnost stažení dat z monitorovaných stanic (za cca 80 sekund), -vybavení VVTL RS unifikovanými řídícími systémy (systémy umožňují dálkové řízení RS – zajišťují bezpečnou a bezproblémovou dodávku ZP odběratelům), -monitorování VVTL PRS kamerovým systémem, -na 80% VTL RS můžeme dálkově řídit předehřev, -předávání získaných informací pro případný okamžitý zásah pohotovosti, 23

24  připravenost (průběžně ověřovaná) na řešení nenadálých nestandardních nebo krizových situací (krizové plány a manuály), 24

25  nadstandardní přístup nad rámec požadavků daných předpisy, který je vnímán „jen“ jako konsensuálně uznávané minimum. Dobrovolné provádění dalších činností a opatření vedoucích k dosažení vyššího stupně bezpečnosti a spolehlivosti plynárenských zařízení. -mimořádná kontrola sítě v rámci koordinace s aktivitami dalších provozovatelů sítí (při výkopových pracích v ochranných pásmech PZ), 25

26 -kontrola těsnosti sítě pomocí kobercových metod – ve vybraných oblastech náhrada za kontrolu pojezdem vozu, -nárazové odorizace nad rámec předpisů, několikrát ročně, 26

27 Ještě jedno zamyšlení na závěr: 27

28 Děkuji za pozornost 28


Stáhnout ppt "Energetická bezpečnost v oblasti zásobování zemním plynem Ing. Pavel Janeček Pražská plynárenská předseda představenstva."

Podobné prezentace


Reklamy Google