Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formy a metody výuky PhDr. Mgr et Mgr. Filip Dostál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formy a metody výuky PhDr. Mgr et Mgr. Filip Dostál."— Transkript prezentace:

1 Formy a metody výuky PhDr. Mgr et Mgr. Filip Dostál

2

3  Forma – tvar, podoba, druh  Výuková forma je konkrétní organizační rámec, v němž se uskutečňuje výuka  A) Prostorová a časová organizace vyučování ◦ Časová vyučovací jednotka v učebně „vyučovací hodina“ – „blok“ ◦ Exkurze a praxe  Tradiční  Inovativní – práce na projektu, týmové vyučování, aj.  B) Způsob řízení učební činnosti žáků

4  Učitel řídí činnost velké skupiny žáků  Žáci se učí individuálně  Pouze vertikální komunikace, převažuje směr od učitele k žákům

5  Obousměrná komunikace mezi učitelem a žákem

6  Žáci pracují jako skupina – spolupráce  Učitel komunikuje s jednotlivci i s celkem skupiny  Komunikace je obousměrná, vertikální i horizontální

7  Učební činnosti učitel neřídí bezprostředně  Žáci se učí samostatně na zadaných úkolech  „Domácí úkol“, E-learning, počítačové učební programy, programované vyučování, učebnice pro samouky, atp.

8  Μέθοδος [met-hodos] – cesta, postup k cíli  Více či méně formalizovaný postup, jak dosáhnout určitého cíle  Výuková metoda je uspořádaný systém vyučování učitele a výuky žáka, který směřuje k dosažení výchovně-vzdělávacího cíle. Volně podle ZORMANOVÉ, (2012)  Metoda je tedy „společnou cestou“ učitele i žáka za výchovně-vzdělávacím cílem  Nepůsobí izolovaně – zejména není sama o sobě cílem  Ale! - Určité cíle už sama metoda (nebo forma) může implicitně obsahovat ◦ Výklad – žák soustředěně poslouchá ◦ Skupinová forma – žák komunikuje se spolužáky a rozdělením práce po vzájemné dohodě dosahují zadaného cíle jako skupina  Učitel je garant metody

9 Slovní metody - monologické  Kvalitní hlasový projev, slovník přiměřený žákům, nonverbální kontakt (Nevykládáme si pro sebe!)  Vhodné členění výkladu - podle VALIŠOVÁ (2007) ◦ Jádro s předložením hlavní tezí ◦ Důkazy, podpora tezí a hlubší porozumění ◦ Konkrétní příklady ◦ Doplňující zajímavosti a podrobnosti  Vysvětlování – důkladnější výklad jednoho jevu/problému  Přednáška – rychlejší podání, složité členění  Lze propojit se slovními metodami dialogickými  Lze propojit s názorně demonstračními metodami  Podpora v zápisu bodů, tezí, fakt (tabule,.ppt)  Pracovní list se souběžnými úkoly

10  Fakta v souvislém dějovém pásmu  Umělecké výrazové prostředky ◦ Umocňují obsahové důrazy ◦ Motivují  Kombinace s názorně demonstračními metodami je méně vhodná (snad obraz) Metoda slovní - monologická

11 Metody slovní - písemné  Písemné práce (eseje, kompozice, …)  Práce s textem  Práce s biblickým textem (metody inspirované biblistikou a jinými teologickými disciplínami)

12  Zapamatování výrazně klesá ◦ Bez porozumění ◦ Bez opory v předchozích vědomostech ◦ Bez pozitivního vztahu k pamatovanému  10% čteného  20% slyšeného  30% viděného  50% viděné a slyšené  70% sdělovaného  90% sdělovaného a konaného  Slyším a zapomínám; vidím a pamatuji si; dělám a rozumím“ (Čínské přísloví)  „Proto budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předváděno všem smyslům, kolika možno“ (J. A. Komenský)

13 Metody názorně demonstrační  Názorné vyučování  Užívání pomůcek, obrazů, didaktické techniky ◦ Statická/dynamická projekce ◦ Zvukové nosiče ◦ Na místě kreslený obraz/schéma na tabuli (zastaralé?)  Stupnice názornosti ◦ Reálné předměty (liturgické předměty) ◦ Realistické zobrazování (fotografie papeže, obraz Šalamounova chrámu, atp.) ◦ Záměrně pozměněné zobrazení  Modely (model liturgického prostoru, betlém, Boží hrob, …)  Nerealistické zobrazení – vlastně i křesťanská ikonografie ◦ Schémata, znaky, symboly, …

14

15

16

17

18  Lze kombinovat s výkladem a přednáškou  Formou otázek a odpovědí vysvětlování nějakého jevu  Výukový rozhovor – „zkoušení“  Problémový rozhovor ◦ Heuristický rozhovor ◦ Sokratovský rozhovor  Dialog – přistupuje komunikace mezi žáky  Debata, diskuse a panelová diskuse, … Metody slovní - dialogické

19  Zjišťovací (ano – ne) x doplňovací  Uzavřené (jedna odpověď) x otevřené (více možností  Jednoduché x složité (?)  Správná formulace Duše po smrti půjde kam?  Formulovat otázku přiměřeně úrovni žáků  Zapojit otázkou co nejvíce žáků  Inteligentně napovídat – nejlépe „zlepšovací otázkou“  Správně reagovat na nesprávné odpovědi  Gradovat otázky – „vést“ sérií otázek

20  Malý význam ve výuce náboženství  Nácvik pohybových a praktických činností (liturgická gesta, ministrování)  Pracovní, grafické a výtvarné činnosti

21  Expoziční – předávají nové znalosti, dovednosti, postoje  Fixační – upevňují již jednou získané  Aplikační – učí používat již jednou získané  Motivační – motivují k učení, nevedou sami o sobě k cíli  Diagnostické – ověřují dosažení cíle

22  KALHOUS, Zdeněk a kol. Školní didaktika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80- 7178-253-X.  KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 155 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-022-7.  PASCH, Marvin et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: jak pracovat s kurikulem. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 416 s. ISBN 80-7178-127-4.  PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 380 s. ISBN 80-7367- 172-7.  PRŮCHA, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 978-80-7367-546-2.  PRŮCHA, Jan, MAREŠ, Jiří a WALTEROVÁ, Eliška. Pedagogický slovník. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2001. 322 s. ISBN 80-7178-579-2.  PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7367-567-7.  SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Vyd. 1. Praha: ISV, 1999. 292 s. Pedagogika. ISBN 80-85866-33-1.  VALIŠOVÁ, Alena a kol. Pedagogika pro učitele. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 402 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1734-0.


Stáhnout ppt "Formy a metody výuky PhDr. Mgr et Mgr. Filip Dostál."

Podobné prezentace


Reklamy Google