Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, PhD.,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, PhD.,"— Transkript prezentace:

1 ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, PhD.,
odborný garant projektu Mediální výchova na gymnáziích

2 Mediální pedagogika UJAK PhDr. ThDr. Radek Mezuláník, PhD.
Odborný garant projektu Mediální výchova na gymnáziích 2

3 Jedinec a společnost v procesu mediální komunikace
1. získávání informací 2. emotivní prožitky 3. náhrada za sociální kontakt 4. vyplňování času Jedinec a společnost v procesu mediální komunikace Dítě v procesu mediální komunikace 3

4 Dítě v procesu mediální komunikace
Hiebert: „Televize vstupuje do času, který dřívější generace trávily konverzací, hrami a společnou činností. Oslabuje tak soudržnost členů rodiny a jejich emocionální vazby. Neosobní mediální komunikace nahrazuje interpersonální komunikaci v rodině“ Dítě v procesu mediální komunikace 4

5 Dítě v procesu mediální komunikace
Média působí jako socializační činitel již od útlého dětství. „O (alespoň částečně) samostatném využívání médií je možné mluvit zhruba od třetího roku života“ K popsání socializační funkce médií lze využít teorii vzorů formulovanou A. Bandurou, která je součástí teorie sociálního učení. Podle této teorie se lidé učí formám sociálního jednání pozorováním a následnou nápodobou. Zpevňuje se takové odpozorované jednání, které je při použití ve vhodné situaci úspěšné. Dítě v procesu mediální komunikace 5

6 Jedinec a společnost v procesu mediální komunikace
děti mají zejména ve věku 8 – 12 let sklony sledovat dokumentární pořady, které nejsou výhradně určeny dětem. Toto období dětského vývoje je spojeno se zájmem o vědecké objevy. Děti si rozšiřují všeobecné vzdělání i sledováním soutěžních kvízů, jak ukazují šetření provedená koncem 80. let ve Velké Británii. Dítě není zmenšený dospělý, od dospělého se liší kognitivní úrovní, psychosociálními charakteristikami a mírou nabytých zkušeností. Jedinec a společnost v procesu mediální komunikace 6

7 Teorie vlivu médií teorie zázračné střely
teorie dvoustupňové komunikace spirála mlčení Teorie vlivu médií 7

8 v USA, Kanadě a Velké Británii v polovině 70. let 20. století Německo
UNESCO Mediální výchova 8

9 „Mediální gramotnost je jednou z řady novodobě definovaných gramotností (patří sem například
gramotnost funkční či informační); Mediálně gramotná osoba by tedy měla umět „dekódovat, hodnotit, analyzovat a produkovat jak tištěná, tak elektronická média, jinými slovy zaujmout k médiím kritický a autonomní postoj“ Mediální gramotnost 9

10 Model mediální gramotnosti podle J. Pottera
10

11 Nejdůležitější kompetence mediální výchovy
1. analýza 2. evaluace 3. seskupení 4. indukce 5. dedukce 6. syntéza 7. abstrakce Nejdůležitější kompetence mediální výchovy 11

12 Koncepce mediální výchovy v RVP
„Mediální výchova je zaměřena na systematické vytváření kritického odstupu od mediovaných sdělení a na schopnost interpretovat mediální sdělení z hlediska jejich informační kvality“ avšak před obranným přístupem zde stojí „užitný přístup“ k médiím, představující média jako zdroj informací využitelných pro rozvoj osobnosti jedince Koncepce mediální výchovy v RVP 12

13 Nástin možných problémů
Mediální výchova souvisí s řadou dalších disciplín: sociologie, ekonomie, sémantika, sémiotika, lingvistika atd.. Nároky na učitele jsou tedy velmi široké a spolu s nimi se vynořuje otázka, jak tyto obecné koncepty předávat žákům základních škol. Nástin možných problémů 13

14 Učitel v procesu celoživotního učení
Memorandum o celoživotním učení zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. § 24 Národní ústav odborného vzdělávání identification and validation of non – formal and informal learning (IVNIL) Učitel v procesu celoživotního učení 14

15 Metody shromažďování důkazů o znalostech
zkouška prohlášení pozorování při pracovní činnosti svědectví poskytovaná např. zaměstnavatelem či zákazníkem Metody shromažďování důkazů o znalostech 15

16 Kdo o mediální výchově píše
Doc. PhDr. Jan Jirák Mgr. Radek Sárközi PaedDr. Jitka Bělohradská PhDr. Maria Bezchlebová Mgr. Petr Kukal Marie Šotolová Mgr. Pavel Verner Kdo o mediální výchově píše 16

17 Jaké jsou uváděny cíle mediální výchovy
17

18 Která větev MV je častěji zmiňována
18

19 Jaké konkrétní postupy realizace MV jsou učitelům nabízeny
19

20 Literatura 1/4 Bílá kniha. Národní program rozvoje vzdělávání v ČR [online]. Praha: MŠMT, s. [cit ].Dostupný z < BLAŽEK, Bohuslav. Tváří v tvář obrazovce. Praha: Sociologické nakladatelství, s.ISBN BREČKA, Samuel. Mediálna výchova. Bratislava: Národnej centrum mediálnej komunikácie, s. BUCKINGHAM, David. Media education. Literacy, learning and contemporary culture.Cambridge: Polity press, s.ISBN BURTON, Greame, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, s.ISBN ČIHÁKOVÁ, Hana, MARINKOVÁ, Helena. Existují v ČR mechanismy umožňující naplněníevropského konceptu celoživotního učení? In Pedagogický výzkum: Reflexe společenskýchpotřeb a očekávání?. Olomouc: UP, 2005, s DeFLEUR, Melvin, BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, Sandra. Teorie masové komunikace. Praha:Karolinum, s.ISBN DIEŠKOVÁ, Viera. Základy sociálnej pedagogiky. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, s.ISBN DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, s.ISBN 20

21 Literatura 2/4 GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, s.ISBN GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, s.ISBN HIEBERT, Ray, REUSS, Carol. Impact of mass media. Current issues. New York: Longman, s.ISBN JIRÁK, Jan. Rychlokurz mediální gramotnosti. Kmit, 1998, roč. 6, č.1, s JIRÁK, Jan, KOPPLOVÁ, Barbara. Děti a média: složitý vztah. Kmit, 1998, roč. 6, č.1, s JIRÁK, Jan, KOPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, s.ISBN KERLINGER, Fred. Základy výzkumu chování. Praha: Academia, s. KOBLEWSKA, Janina. Škola a prostriedky masového vplyvu. Bratislava: Slovensképedagogické nakladatelstvo, s.ISBN KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, s.ISBN X McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, s.ISBN Memorandum o celoživotním učení. Pracovní materiál Evropské komise [online] nestr.[cit ].Dostupný z <http://www.nvf.cz/archiv/memorandum/obsah.htm>. 21

22 Literatura 3/4 PLÁŠEK, Radovan. Mediální výchova a mediální gramotnost v kontextu českého školství(nástin předpokladů, možností a limitů). Revue pro média, 2004, roč. 4, č. 8, s Dostupný také z < POTTER, James. Media Literacy. California: Sage Publications Inc., s.ISBN PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika, Praha : Portál, s.ISBN PRŮCHA, Jan. Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha: Portál, s.ISBN PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: Portál, s.ISBN RABUŠICOVÁ, Milada. Gramotnost: Staré téma v novém pohledu. Brno: Masarykovauniverzita, s.ISBN Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: VÚP, s. [cit ].Dostupný z <http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=11>. ŘÍČAN, Pavel, PITHARTOVÁ, Drahomíra. Krotíme obrazovku. Jak vést děti k rozumnémuužívání médií. Praha: Portál s.ISBN SCHULZ, Winfried aj. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum 2004.ISBN 22

23 Literatura 4/4 SPOUSTA, Vladimír. Masmédia jako sociálně ­ pedagogický problém. Pedagogická revue,2004, roč. 56 , č. 3, s ŠEĎOVÁ, Klára. Média jako pedagogické téma. Pedagogika, 2004, roč. 54 , č. 1, s VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido, s.ISBN Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů SIX, Ulrike aj.: Mediálna výchova v materských školách. Teoretický základ a empirickévýsledky. Revue pro média, 2004, roč. 4, č.8, s Dostupný také z NUMERATO, Dino. Mediální výchova: Oddůvěrňování důvěrného světa. Revue pro média,2004, roč. 4, č. 8, s. 2-8.Dostupný také z <http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Revue08/esej_numerato_rpm08.pdf>. 23


Stáhnout ppt "ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, PhD.,"

Podobné prezentace


Reklamy Google