Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_09 Název materiálu:Havárie s únikem nebezpečných látek Tematická oblast:Tělesná výchova – 1. ročník Anotace:V.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_09 Název materiálu:Havárie s únikem nebezpečných látek Tematická oblast:Tělesná výchova – 1. ročník Anotace:V."— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_09 Název materiálu:Havárie s únikem nebezpečných látek Tematická oblast:Tělesná výchova – 1. ročník Anotace:V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných událostí ohrožujících obyvatelstvo jako celek. Cílem mé práce je vytvořit podpůrný didaktický materiál, přiměřeně odborný, pro žáky SOU,který by pomohl v informovanosti obyvatel. Očekávaný výstup:Žák rozpozná hrozící nebezpečí, ví jak reagovat, ví na koho se obrátit, zná činnost integrovaného záchranného systému. Klíčová slova : Integr.záchranný systém, lékař, hasiči, záchranáři, hasiči, lékař Metodika:Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. Obor:žáci SOU Ročník:1. Autor: Bc.Ruml Jiří Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola,Slaný

2 OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Integrovaná střední škola,Slaný

3 Havárie s únikem s únikem nebezpečných látek Integrovaná střední škola,Slaný

4 Havárie s únikem nebezpečných látek je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která vede k bezprostřednímu nebo následnému závažnému poškození nebo ohrožení života a zdraví občanů, hospodářských zvířat, životního prostředí nebo ke škodě na majetku. Integrovaná střední škola,Slaný

5 Téměř každý den můžeme sledovat v médiích různá neštěstí, při kterých umírají lidé. Již jsme si zvykli, že v životě lidí mohou nastat neočekávané situace. Kromě živelních pohrom, jako jsou povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, jsou pro Českou republiku pravděpodobné také havárie s únikem nebezpečných chemických látek. Velmi důležitá je definice pojmu nebezpečná chemická látka Integrovaná střední škola,Slaný

6 Z hlediska českých právních předpisů, tj. podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, vycházejících ze směrnic Evropské unie, jsou za nebezpečné chemické látky považovány látky vysoce toxické, toxické nebo zdraví škodlivé, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i ve velmi malém nebo malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt. Velká část těchto látek je uvedena v tabulkách 1 a 2 v příloze 1 zákona 353/1999Sb., o prevenci závažných havárií. Definice pojmu nebezpečná chemická látka Integrovaná střední škola,Slaný

7 Jako nebezpečné chemické látky jsou považovány látky, které jsou především při vdechování vysoce toxické, toxické, resp. zdraví škodlivé a jsou za normálních atmosférických podmínek plyny anebo nízko- vroucími kapalinami, resp. mohou být rozptýleny ve formě aerosolu. Současně jsou nebezpečnými chemickými látkami míněny látky, které jsou vyráběny, skladovány, přepravovány nebo jsou jinak provozovány, a to v takových množstvích, že by při havárii spojené s jejich únikem mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví osob. Dříve byl místo pojmu nebezpečná chemická látka používán pojem nebezpečná škodlivina nebo jen škodlivina. Integrovaná střední škola,Slaný

8 Výbušnost ovlivněna koncentrací plynů nebo par dané látky v ovzduší a dostatkem kyslíku (dolní a horní hranice výbušnosti) – nejnebezpečnější jsou látky, které vybuchují již při nízké koncentraci (zemní plyn - obsahuje převážně methan, svítiplyn, propan-butan, ethylen, acetylen, vodík). Hořlavost nejnižší teplota, při které se za přesně definovaných zkušebních podmínek vytvoří nad hladinou takové množství par, že jejich směs se vzduchem po přiblížení plamene vzplane a dále sama nehoří – teplota vzplanutí – základní kriterium pro hodnocení požárního nebezpečí látek – třídy nebezpečnosti. Toxicita Čím jsou nebezpečné ?? Integrovaná střední škola,Slaný

9 Vzhledem k tomu, že se dnes počet chemických látek počítá na miliony, z toho toxických na desetitisíce, lze i nadčasově odhadnout počet nebezpečných chemických látek splňujících definici pro tuto příručku řádově na stovky Integrovaná střední škola,Slaný

10 Za nebezpečné chemické látky nejsou považovány látky s hořlavými, oxidujícími nebo výbušnými vlastnostmi, pokud současně nevykazují toxické vlastnosti. Ochrana osob před hořlavými látkami, totiž náleží do oblasti požární bezpečnosti obdobně jako prevence a příprava opatření před látkami s výbušnými vlastnostmi. Integrovaná střední škola,Slaný

11 K úniku nebezpečných chemických látek může dojít prakticky všude. Mimo stacionární zdroje to mohou být i zdroje mobilní, kterými jsou dopravní prostředky, přepravující nebezpečné látky po silnicích, železnici, resp. na vodních tocích. Jejich únik nelze také vyloučit z potrubí a ze skládek Zatímco největší rozsah ohrožení v důsledku úniku nebezpečných chemických látek představují stacionární zdroje, u mobilních zdrojů dochází k únikům nejčastěji. Integrovaná střední škola,Slaný

12 Častá příčina úniku nebezpečných chemických látek je technologická (provozní) havárie. Dosavadní poznatky ukazují, že vlivem technologických havárií došlo k rozsáhlým úmrtím a poškozením zdraví. Integrovaná střední škola,Slaný

13 Seznam nebezpečných chemických látek je vydáván pravidelně od roku 1999 ve sbírce zákonů, v nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává se Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek ve znění pozdějších předpisů (258/2001 Sb.) Jde o rozsáhlý, ale málo přehledný dokument, kde je obtížné vyhledat nebezpečnou chemickou látku. Z tohoto důvodu zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR seznam nebezpečných chemických látek z uvedeného nařízení vlády na internetu, kde ho lze nalézt na adrese (www.mpo.cz/dance1). Integrovaná střední škola,Slaný

14 při úniku opusť co nejrychleji nebezpečný prostor (místo úniku a závětrný prostor) směrem proti větru či kolmo na směr přízemního větru) ukryj se v budově, uzavři se v odvrácené místnosti, můžeš-li výše nad klesající mlhou a dýmem (stoupající těkavé látky již nemají účinnou koncentraci) utěsni okna, dveře, větrací otvory, ventilaci apod. oznam únik na tísňovou linku nebo Zásady chování obyvatelstva při haváriích s únikem nebezpečných látek Integrovaná střední škola,Slaný

15 zachovej klid a rozvahu, zbytečně nepobíhej a nenamáhej se pomoz ostatním k účinnému ukrytí, zejména dětem a starým osobám máš-li potíže, použij improvizovanou individuální ochranu a prováděj částečnou dekontaminaci poslouchej rozhlas, televizi či místní hlášení o situaci a máš-li možnost, připrav se na evakuaci po vydání pokynu řiď se pokyny zasahujících složek pro další postup činnosti Integrovaná střední škola,Slaný

16 Z Á V Ě R Všechny uvedené zásady a pravidla mohou pomoci orientovat se při mimořádných událostech. Jejich dodržováním každý přispěje k ochraně zdraví svého, ale i ostatních občanů. Nikdy se nesmí podcenit nebezpečí, které současný trend používání chemikálií v životě kolem nás přináší. !!!!!!!!!!!!!! Integrovaná střední škola,Slaný

17 KONEC PREZENTACE Integrovaná střední škola,Slaný

18 Zdroje informací : Pokyn MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacího procesu ( Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 4. března 2003, č.j. 12050/03-22 ) http://www.zachrannykruh.cz/mimoradne_udalosti/havarie_s_unikem_nebezpec nych_latek_zakladni.html http://www.mvcr.cz/clanek/chovani-obyvatelstva-v-pripade-havarie-s-unikem- nebezpecnych-chemickych-latek.aspx Integrovaná střední škola,Slaný


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_09 Název materiálu:Havárie s únikem nebezpečných látek Tematická oblast:Tělesná výchova – 1. ročník Anotace:V."

Podobné prezentace


Reklamy Google