Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká lékařská komora profesní lékařská samospráva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká lékařská komora profesní lékařská samospráva"— Transkript prezentace:

1 Česká lékařská komora profesní lékařská samospráva
MUDr. Milan Kubek Prezident ČLK

2 Lékař – svobodné povolání
Lékař – svobodné povolání, ale regulovaná profese Regulátorem: Stát (diktatury) Profesní samospráva (demokracie)

3 Lékař a jeho profesní samospráva
ČLK – garant kvality lékařské péče a strážce etiky výkonu lékařského povolání, který hájí profesní zájmy svých členů tak, aby lékaři mohli své povolání vykonávat co nejlépe. Princip subsidiarity jako znak demokratické společnosti – rozhodování občanů na co nejnižší možné úrovni je kvalifikovanější než zásahy „osvícených“ úředníků z centra (doporučení Rady Evropy) Abraham Lincoln: „The government should only do for people what the people are unable to do for themselves.“

4 Lékař a jeho profesní samospráva
Místní samosprávě (princip územní - kde bydlím) je analogická profesní samospráva (princip osobní - jaké povolání vykonávám) Lékaři patří mezi tzv. svobodná povolání – privilegium vlastní profesní samosprávy Občanské sdružení (dobrovolné členství) dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování Profesní samospráva („občanství“) – analogická práva a povinnosti Komora – samosprávná, nepolitická, stavovská organizace sdružující všechny lékaře

5 Historie lékařské samosprávy v Českých zemích
1891 Přijat říšský zákon o zřízení lékařských komor s povinným členstvím na území Rakouska – Uherska 1894 Vznik České lékařské komory se sekcí českou a německou 1929 Nový zákon o České lékařské komoře Komora ztratila právo vydávat ceník lékařských služeb Komora ztratila právo udělovat tituly „odborný lékař v oboru…“ Zachován princip povinného členství pro všechny praktikující lékaře Disciplinární pravomoc komory nad všemi lékaři 1939 – 1945 v čase nacistické okupace volené orgány komory nahrazeny státem jmenovanými úředníky 1950 Po dvou letech komunistické diktatury Česká lékařská komora zrušena výnosem ministra zdravotnictví 1991 Česká lékařská komora obnovena zákonem č. 220/1991 Sb.

6 ČLK – veřejnoprávní korporace
Veřejnoprávní korporace nevzniká z vůle soukromých subjektů, vzniká z vůle státu. Kompetence definuje zákon V případě ČLK zákon č. 220/1991 Sb. v platném znění Stát přenáší na komoru část své pravomoci V zájmu lepší ochrany zdraví a života občanů. Každý občan spadá pod pravomoc státu, každý příslušník daného svobodného povolání patří pod pravomoc státem zřízené profesní komory. Stát stanoví podmínky pro výkon povolání Jednou z podmínek je i „členství“ v ČLK.

7 ČLK – veřejnoprávní korporace
Nezávislost na státu Financována z příspěvků na činnost od registrovaných lékařů – členů Demokratičnost Demokraticky volené orgány Rovné právo volit a být volen Rozdělení kompetencí mezi navzájem nezávislé orgány Představenstva – „vláda“ Revizní komise – „policie“ Čestné rady – „soud“ Rozhodnutí komory jsou přezkoumatelná soudem

8 Profesní samosprávy – součást Evropské tradice
Z 27 států EU ve 25 vykonávají profesní dozor lékařské samosprávy. Snahy omezovat kompetence profesních samospráv se znovu a znovu objevují v různých státech Evropy. Má-li komora plnit své funkce, musí dosáhnout na všechny lékaře a musí mít patřičné kompetence.

9 Lékařská komora a politika
Angažovanost ČLK v otázkách organizace a financování zdravotnictví bývá záminkou pro politiky k útokům na komoru. Politika je správa věcí veřejných. Zajištění dostupné, bezpečné a kvalitní zdravotní péče je předmětem veřejného zájmu. Zdravotnictví je velké politikum ČLK jedná s představiteli státu bez ohledu na jejich politickou příslušnost. ČLK nemůže být apolitická, ale je a bude nestranická.

10 Politické útoky na ČLK 5/06 – 25 senátorů ODS podává podnět Ústavnímu soudu na zrušení povinného členství v ČLK Útok pouze proti ČLK, povinné členství v ČSK a ČLeK politikům nevadilo (i když jde o stejný zákon) ÚS podnět zamítl 9/07 – Dr.Kochan a dalších 21 poslanců ODS podává návrh nového zákona připravený Mz Podřízení ČLK dohledu Ministerstva zdravotnictví Předčasné ukončení funkčního období funkcionářů ČLK Nutnost nadpoloviční účasti lékařů ve volbách Kompetence a majetek komory by převzal stát

11 Snahy omezit kompetence ČLK
Po schválení návrhu poslance MUDr. Cabrnocha ČLK od roku 2003 neposuzuje personální vybavení nestátních zdravotnických zařízení Nemocnice 21. století – bezplatné personální audity Dle návrhu zákona o zdravotních službách bývalého ministra MUDr. Julínka neměla již profesní dohled nad lékaři vykonávat ČLK Nesmyslný návrh, aby stížnost vyřizoval zřizovatel zdravotnického zařízení. (Soukromý lékař by řešil stížnost sám na sebe?) Návrhy na zřízení státního úřadu pro dohled nad zdravotní péčí Odborná pochybení lékařů by neposuzovala komora, ale tento „nezávislý“ úřad 11 11

12 Proč se opakují útoky na ČLK
ČLK zůstává nestranickým obhájcem práv lékařů (vůči státu, krajům, pojišťovnám) a snaží se plnit úlohu na státní moci nezávislého garanta kvality lékařské péče. ČLK kriticky hodnotí záměry Ministerstva zdravotnictví Pro politiky je snazší nás zlikvidovat, než s námi diskutovat. Iniciátory útoků bývají politici lékaři Pokud nebude moci profesní dohled vykonávat komora, bude nad lékaři dohlížet stát Nihil novum sub sole „Jsme svědky tvrdého politického tlaku směřujícího k oslabení komorových kompetencí. Pro pochybující členy to může být nepřímý indikátor kvality práce ČLK.“ MUDr. Tomáš Julínek – 1993

13 Nový zákon připravený komorou
Povinné členství nahrazeno zápisem do seznamu lékařů, který je veden komorou Pro platnost usnesení okresního shromáždění stačí nadpoloviční většina přítomných členů Na místo okresních se zřizují krajské čestné rady komory Zákonné ukotvení vědecké rady jako poradního orgánu pro věci odborné Účast ČLK při výběrových řízeních a na všech dohodovacích řízeních Krajská rada ČLK složená z předsedů OS oprávněna předkládat návrhy a podněty v oblasti zdravotnictví radě kraje Právo ČLK kontrolovat ve všech zdravotnických zařízeních personální vybavení, organizaci a řízení výkonu lékařského povolání a ukládat závazná opatření k nápravě nedostatků Rozšíření palety kárných opatření, jejichž cílem je především prevence

14 Základní funkce profesních samospráv
Vedení registru osob vykonávajících dané svobodné povolání Garance řádné kvalifikace a osvědčování splnění podmínek pro výkon svobodného povolání, specializovaných činností a vedoucích funkcí, posuzování personálního zabezpečení pro výkon činností Organizace a odborná garance celoživotního vzdělávání Profesní dozor a disciplinární pravomoc vůči všem kdo vykonávají dané svobodné povolání Obhajoba profesních zájmů osob vykonávajících svobodné povolání, tak aby je mohly vykonávat co nejlépe 14 14

15 Registr členů ČLK - k  § 3 odst. 1 zákona č. 220/1991 Sb. – Každý lékař, který vykonává na území ČR lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem ČLK. § 2 odst. 1 e) zákona č. 220/1991 Sb. – Komora vede seznam členů. Muži Ženy Celkem Soukromí lékaři 5 482 7 531 13 013 Vedoucí lékaři 2 338 1 001 3 339 Absolventi (0. až 2. rok) 679 1 420 2 099 Ostatní zaměstnanci 9 797 10 653 20 450 Zaměstnanci celkem 12 814 13 074 25 888 Nepracující důchodci 2 458 3 344 5 802 Mateřské dovolené 5 2 557 2 562 Ostatní 466 432 898 21 225 26 938 48 163 15 15

16 Výkon profesního dohledu
Dozor nad všemi lékaři vykonávajícími povolání ČLK řeší stížnosti bezplatně Expertní posudky Vědecké rady a jejích oborových komisí Možnost trestat také: etická pochybení (disciplinární řád, etický kodex) odborná pochybení bez průkazu „příčinné souvislosti“ Dvoustupňové řízení Okresní revizní komise a čestné rady Centrální revizní komise a čestná rada Rozhodnutí komory jsou přezkoumatelná soudem (§18 odst. 5 zákona č. 220/1991 Sb.)

17 Počet stížností řešených ČLK
§ 2 odst. 1 a) zákona č. 220/1991 Sb. – Komory dbají, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor. § 2 odst. 2 e) zákona č. 220/1991 Sb. – Komory jsou oprávněny řešit stížnosti na výkon povolání svých členů v rozporu. s odstavcem 1 a) § 2 odst. 2 f) zákona. 220/1991 Sb. – Komory jsou oprávněny uplatňovat disciplinární pravomoc v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Rok Celkový počet stížností 2001 1 065 2002 1 059 2003 1 046 2004 1 140 2005 1 957 2006 1 263 2007 1 372 2008 1 170 2009 1 628 Většina stížností se netýká odborných pochybení ale chyb v komunikaci lékaře s pacientem. Komunikační kurzy pořádané ČLK.

18 Disciplinární opatření
Disciplinární opatření stanoví zákon č. 220/1991 Sb.: důtka pokuta do 30 000,-Kč podmíněné vyloučení vyloučení z ČLK na 5 let (zákaz výkonu povolání) Potřebné změny: doškolení a přezkoušení povinnost pracovat pod odborným dohledem vyloučení na 1–5 let Cílem „trestů“ je prevence! Možnost uložit nápravná opatření odborným zástupcům všech zdravotnických zařízení bez ohledu na formu vlastnictví. Při nesplnění disciplinární pravomoc. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví dohled nad personálním vybavením všech zdravotnických zařízení.

19 Počet vydaných licencí
Licence ČLK § 2 odst. 2 c) zákona č. 220/1991 Sb. – Komory jsou oprávněny stanovovat podmínky k výkonu soukromé praxe svých členů a k výkonu funkce odborných zástupců podle zvláštního předpisu a vedoucích lékařů a primářů v nestátních ZZ. § 2 odst. 2 d) zákona č. 220/1991 Sb. – Komory jsou oprávněny vydávat osvědčení o splnění podmínek podle písmena c) Rok Počet vydaných licencí 2005 1 816 2006 2 424 2007 1 142 2008 922 2009 1 385

20 Celoživotní vzdělávání lékařů
§ 22 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. – Celoživotní vzdělávání organizují a pořádají zejména ministerstvo, vysoké školy, ČLK a odborné společnosti ve spolupráci s akreditovanými vzdělávacími zařízeními a zdravotnickými zařízeními. Akce 2007 2008 2009 Pořádané 193 229 242 Garantované 916 862 961 Celkem 1 109 1 091 1 203 Od roku 2010 provozuje ČLK pro lékaře bezplatně e-learning.

21 Diplomy celoživotního vzdělávání
§ 2 odst. 1 b) – Komory zaručují odbornost svých členů a potvrzují splnění podmínek k výkonu lékařského povolání. Rok Počet diplomů 2003 2 344 2004 1 682 2005 919 2006 785 2007 766 2008 900 2009 1 068 Celkem 8 464 Platnost diplomu 5 let. Snaha o jednotný systém v rámci EU. Nejsou (zatím ?) ekonomické bonifikace pro držitele diplomů.

22 Závazná stanoviska ČLK
§ 2 odst. 2 i) zákona č. 220/1991 Sb. – Komory jsou oprávněny vydávat pro členy komor závazná stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotní péče Např.: 1/09: Elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace 1/08: Pravidla spolupráce mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem 3/07: Pro poskytování porodní péče v ČR Rok Počet 1999 1 2000 5 2001 2002 2 2003 2004 4 2005 2006 2007 3 2008 2009 Celkem 24 Průběžná aktualizace: V roce 2010 bylo 5 zastaralých závazných stanovisek zrušeno.

23 Doporučení ČLK Nejsou z formálně právního hlediska závazná.
Jejich respektování zajišťuje autorita ČLK. 1/09: k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svoji vůli 1/07: k výkonu dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí nad lékaři s odbornou způsobilostí

24 Česká lékařská komora Nezávislá profesní samospráva lékařů
Existence nezávislé profesní samosprávy je jednou z podmínek autonomie lékařského povolání. Profesní nezávislost lékařů je důležitá pro bezpečnost pacientů a ochranu jejich práv. ČLK je užitečná nejenom pro lékaře, ale i pro jejich pacienty. Garant kvality lékařské péče a strážce etiky výkonu lékařského povolání, který hájí profesní zájmy svých členů tak, aby lékaři mohli své povolání vykonávat co nejlépe.

25 MUDr. Milan Kubek prezident ČLK
Děkuji za pozornost MUDr. Milan Kubek prezident ČLK


Stáhnout ppt "Česká lékařská komora profesní lékařská samospráva"

Podobné prezentace


Reklamy Google