Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10. Shromáždění Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin úterý dne 25. 11. 2014 Hotel Čertousy JUDr. Aleš Minařík, advokát sídlo: Půtova 1219/3,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10. Shromáždění Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin úterý dne 25. 11. 2014 Hotel Čertousy JUDr. Aleš Minařík, advokát sídlo: Půtova 1219/3,"— Transkript prezentace:

1 10. Shromáždění Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin úterý dne 25. 11. 2014 Hotel Čertousy JUDr. Aleš Minařík, advokát sídlo: Půtova 1219/3, 110 00, Praha 1 pobočka: Nerudovo nám. 391, Žatec, PSČ: 438 01 IČ: 714 71 537, ČAK: 12568, ID datové schránky: fqrqqcc mobil: +420 774 610529 e-mail: minarik@ak-minarik.cz, office@ak-minarik.czminarik@ak-minarik.czoffice@ak-minarik.cz web: http://www.ak-minarik.czhttp://www.ak-minarik.cz

2 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY …ŠIKANA A (NE) ÚČINNÝ PROSTŘEDEK

3 VYHLÁŠKA č. 383/2001 Sb. AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ PŘED NOVELOU § 8 odst. 5: „Odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob, a odpady, za jejichž výkup nebo odběr nesmí poskytovat úplatu v hotovosti, se vymezují jako odpady, mající povahu – uměleckého díla nebo jeho části – pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části – průmyslového strojního zařízení nebo jeho části – obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení ZNĚNÍ PO NOVELE § 8 odst. 5: „ Odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob, se vymezují jako odpady, mající povahu… (zůstává) § 8 odst. 6: „ Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí poskytovat úplatu v hotovosti za odebraný nebo vykoupený odpad uvedený v odstavcích 2 a 5.“

4 VYHLÁŠKA č. 383/2001 Sb. AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ PŘED NOVELOU § 8 odst. 2: Kód druhu odpadu Název druhu odpadu 16 01 04 Autovraky 16 01 06 Autovraky zbavené … 17 04 01 Měď, bronz, mosaz 17 04 02 Hliník 17 04 03 Olovo 17 04 04 Zinek 17 04 06 Cín 17 04 07 Směsi kovů 17 04 11 Kabely 16 01 17 Železné kovy 16 01 18 Neželezné kovy 17 04 05 Železo a ocel 17 04 07 Směsné kovy 20 01 40 Kovy § 8 odst. 5 odpady, mající povahu – uměleckého díla nebo jeho části – pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části – průmyslového strojního zařízení nebo jeho části – obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení ZNĚNÍ PO NOVELE § 8 odst. 2: … (zůstává) § 8 odst. 5: … (zůstává)

5 FORMÁLNÍ NEDOSTATKY Návrh vyhlášky ze dne……2014, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů stanoví MŽP podle § 18 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech Jedná se o ZJEVNÉ legislativní pochybení, protože návrh vyhlášky by měl být zřejmě stanoven podle § 18 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech NADÁLE PŘETRVÁVAJÍ pochybnosti (po rozsáhlé novelizaci § 18 zákona o odpadech), jaká může být vůbec obsahová náplň vyhlášky č. 383/2001 Sb. podle §§ 4,5,11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

6 FORMÁLNÍ NEDOSTATKY Vyhláška by neměla být v rozporu se zákonem a ani by neměla stanovovat práva/povinnosti, které jí zákon nesvěřuje, resp. které zákon vůbec nepředpokládá Vyhláška by tak pravděpodobně neměla vymezovat ani odpady, které vykupovat nelze vůbec, tak ani odpady, které lze vykupovat pouze při využití bezhotovostního platebního styku…resp. mohla by, pokud by ji k tomu zákon explicitně „povolal“ Nelze si nevšimnout, že se jedná (§ 18 odst. 4 a 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) o jedinou takovou – avšak zásadní – nesrovnalost, protože v jiných otázkách obsah vyhlášky „kopíruje“ „zmocňující“ ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech Při jistém možném výkladu (odkazu § 18 odst. 5 na § 18 odst. 11 zákona o odpadech a § 8 vyhlášky) tak již zákaz výkupu za hotové platí několik let

7 FORMÁLNÍ NEDOSTATKY „…za odebraný nebo vykoupený odpad…“ tato formulace také vyvolává celou řadu OTÁZEK: – PROČ byla dosavadní formulace „…za výkup nebo odběr…“ nahrazena „…za odebraný nebo vykoupený…“ – JE MOŽNÉ vůbec poskytnout úplatu za již vykoupený odpad? – NEJEDNÁ SE V ZÁSADĚ ve vztahu k prodávajícímu, který je toliko čistě soukromým subjektem ( ať již se jedná o člověka nebo korporaci) nepodléhajícím zákonu o odpadech, o „vnucení“ kontraktační povinnosti, resp. v zásadě její nejpodstatnější složky…tedy zakotvení předpokladu, že kupní cena bude – možná – uhrazena až po převedení vlastnického práva k věci? – NEJEDNÁ SE O PORUŠENÍ této základní zásady již od samého počátku? – V KOLIKA OBDOBNÝCH PŘÍPADECH nebo ZDA VŮBEC je tento princip aplikován na jiné čistě soukromoprávní vztahy – TO, ŽE NELZE VLASTNICKÉ PRÁVO ODEJMOU BEZ NÁHRADY, JEŠTĚ NEZNAMENÁ, že lze podmínky poskytnutí „náhrady“ stanovit libovolně

8 FORMÁLNÍ NEDOSTATKY „…v odstavcích 2 a 5“ tato formulace vyvolává celou řadu OTÁZEK: – PROČ i odpad definovaný v odst. 5, není tento v zásadě pouze a jen popisem „předmětů“ z kovu? A nestačil by tak odkaz na odst. 2? – POKUD JE ZÁKONODÁRCE RACIONÁLNÍ, potom toto spojení musí mít svůj smysl – Je přece logické, že tam, kde je výkup zakázaný zcela, nelze zároveň aprobovat, že za tento výkup nelze hradit v hotovosti…jedná se o rozpor – VÝSLEDNÝ výklad může být i takový, že pouze bezhotovostně lze nadále od fyzických i právnických osob vykupovat odpad, který splňuje jak definici odst. 2, tak i definici odst. 5

9 Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti § 1: Tento zákon určuje, kdy jsou fyzické i právnické osoby (dále jen "osoby") povinny provést platbu bezhotovostně prostřednictvím osoby oprávněné poskytovat platební služby nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu (dále jen "peněžní ústav"), a upravuje kontrolu dodržování této povinnosti § 2: bezhotovostní platbou platba provedená bezhotovostním převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně § 3: Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 350000 Kč (270000,- Kč) (dále jen „limit“) je povinen provést platbu bezhotovostně § 4 odst. 4: Překračuje-li platba limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele platby sdělit bez zbytečného odkladu číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být platba poukázána

10 Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti Jedná se o OBECNOU úpravu povinnosti bezhotovostních plateb Jedná se o úpravu v zásadě „nediskriminační“, tedy nerozlišující podle osob, zboží apod., dopadá (až na zákonem stanovené výjimky) na všechny realizující platbu nad limit (po novele: 270.000,- Kč) Ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a § 8 vyhlášky 383/2001 Sb., je v zřejmě v rozporu NEBYL A NENÍ ROZUMNÝ DŮVOD, proč zákonodárce nevtělil výjimku přímo do tohoto zákona BUDE NAOPAK chtít zákonodárce využívat definic tímto zákonem přijatých? (např. bezhotovostní platba)

11 VÝKLADOVÉ OTÁZKY Co se PŘESNĚ rozumí bezhotovostní platbou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a § 8 vyhlášky 383/2001 Sb. – např. pouze bankovní převod nebo i poštovní poukázka? Ochrana osobních údajů – proč by měl být nucen soukromý subjekt nepodléhající ustanovením zákona o odpadech ke sdělování účtu v případech jiných, než které předpokládá přímo zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti Náklady spojené s realizací jakékoliv formy bezhotovostní platby – na úkor „prodávajícího“?

12 CO LZE OČEKÁVAT V PRAXI POSTUPOVÁNÍ pohledávek INKASNÍ smlouva KONCENTRACE účtů

13 ZÁVĚR Novelizaci vyhlášky č. 383/2001 Sb., která zakládá povinnost výkupu vymezených odpadů pouze za využití bezhotovostních plateb, lze VYTKNOUT ZEJMÉNA: – Poměrně závažná pochybení formálního charakteru spočívající v neexistenci zákonného rámce k přijetí takové úpravy a její přijetí na základě chybného ustanovení zákona o odpadech – Výkladové nejasnosti – Naprostou NEKONZISTENTNOST s aktuální – obecnou a generelní – úpravou zákona č. 254/2004 Sb. a s tím související otázku platnosti nové úpravy – Obtížnou aplikovatelnost v praxi – FAKT, ŽE VŮBEC NEMUSÍ a zřejmě ani nepovede k naplnění zamýšlených cílů – Nevymahatelnost ve vztahu ke komukoliv, kdo se pohybuje mimo rámec zákona o odpadech (černý výkup)


Stáhnout ppt "10. Shromáždění Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin úterý dne 25. 11. 2014 Hotel Čertousy JUDr. Aleš Minařík, advokát sídlo: Půtova 1219/3,"

Podobné prezentace


Reklamy Google