Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Veronika Jáglová OOV MŽP ČR. Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod obsahuje požadavky, které je ČR jako člen EU povinna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Veronika Jáglová OOV MŽP ČR. Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod obsahuje požadavky, které je ČR jako člen EU povinna."— Transkript prezentace:

1 Ing. Veronika Jáglová OOV MŽP ČR

2 Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod obsahuje požadavky, které je ČR jako člen EU povinna splnit. V Aktu o podmínkách přistoupení ČR k EU je zakotveno přechodné období do 31.12.2010, během kterého musí být požadavky Směrnice naplněny. Pro naplnění požadavků Směrnice je nutno: zajistit, aby všechny aglomerace s více než 2 000 EO byly vybaveny stokovými soustavami městských odpadních vod, zajistit, aby městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami v aglomeracích s více než 2 000 EO byly před vypuštěním podrobeny sekundárnímu nebo jinému rovnocennému čištění, zajistit, aby městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami v aglomeracích s více než 10 000 EO byly před vypuštěním čištěny podle přísnějších požadavků. Euronovela VZ č. 20/2004 Sb. - § 127 odst. 6

3 Článek 7 Směrnice „Do 31. prosince 2005 členské státy zajistí, aby městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami byly před vypuštěním čištěny způsobem vymezeným v čl. 2 odst. 9 („přiměřeným čištěním“), a to při vypouštění do sladkých vod a do ústí řek z aglomerací s počtem ekvivalentních obyvatel nižším než 2 000 EO“, což je i případ ČR. Na tento článek, tedy pro aglomerace do 2 000 EO ČR nevyjednala přechodné období a platí zde tedy konec roku 2005. V případě tohoto článku je třeba správně chápat dva pojmy:  přiměřené čištění = zneškodňování OV jakýmkoliv způsobem, který zajistí, že recipient vyhoví jakostním cílům a směrnicím ES (př.2 a 3 k NV 61/2003 Sb.)  stoková soustava = souvislá (obecní) kanalizace sloužící veřejné potřebě, která shromažďuje a odvádí nečištěné odpadní vody přímo z kanalizačních přípojek.  zaústění kanalizace přímo do vod povrchových = tzv. volná výusť => tato kanalizace musí být zakončena ČOV. Pokud není, je vypouštění OV v rozporu s VZ § 38 odst. 3 (do vod povrchových nelze vypouštět nečištěné OV).  konkrétní hodnoty pro vypouštění OV z ČOV jsou stanoveny v NV 61/2003 Sb.  Pokud obec má ČOV, která nesplňuje požadavky NV 61/2003 Sb. (požadavky v povolení), je třeba zajistit rekonstrukci.

4 Obce z roztroušenou nesouvislou zástavbou - možnost „výjimky“ podle článku 3 Směrnice: „Pokud není vybudování stokové soustavy vhodné buď proto, že by nepřineslo životnímu prostředí žádný užitek, nebo proto, že by si vyžádalo příliš vysoké finanční náklady, použijí se individuální nebo jiné vyhovující systémy, které zajistí stejnou úroveň ochrany životního prostředí.“ Individuálními systémy - zařízení k čištění OV z každé nemovitosti samostatně (žumpy [sloužící k akumulaci vod], septiky nebo DČOV) => povinnost čistit OV přenesena na jednotlivé občany obce včetně financování zařízení a povolení k vypouštění. Pokud je v obci jakási „kanalizace“ tzv. sběrný systém ze zařízení určených k individuálnímu čištění (nejčastěji to bývá původní dešťová kanalizace vybudovaná v tzv. akci „Z“), do které jsou zaústěny pouze vyčištěné OV ze septiků a DČOV, nejedná se o stokovou soustavu ve smyslu Směrnice a tato kanalizace podle § 18 odst. 4 zákona o VaK nesmí být zakončena ČOV.

5 Počet obcí ČR podle ČSÚ 6248 Počet obyvatel v ČR 10,25 mil. Počet ČOV v ČR 1892 Počet obyvatel napojených na kanalizaci 8,27 mil. (81%) Počet obyvatel napojených na ČOV 7,12 mil. (69%) Vyhodnocení dotazníkové akce MZe (aglomerace nad 2 000 EO) (Info o plnění bodů II. 3 UV ČR č. 1391 ze 6.12.2006) Aglomerace, kde ČOV splňuje NV 61/2003 Sb. a je dostatečně kapacitní267 Aglomerace, kde ČOV nesplňuje NV 61/2003 Sb. nebo není dostatečně kapacitní165 Aglomerací, které nedoložily dotazník99 Celkem531 Z 267 aglomerací - napojeno na kanalizaci 92,5% obyvatel,  u 196 aglomerací je napojeno na kanalizaci více než 80% obyvatel  (celkem v této kategorii je napojeno 96,2% obyvatel)  zbývajících 71 aglomerací - napojení na kanalizaci menší než 80%  (celkem je v této kategorii napojeno na kanalizaci 65,7% obyvatel) Ze 165 aglomerací - není u 44 aglomerací zažádáno o financování a ani nebylo vydáno stavební povolení Statistické údaje

6 Aglomerace do 2 000 EO  Nejen vzhledem k zákonnému zániku povolení k vypouštění OV k 1.1.2008 je předně třeba cíleně instruovat obce ohledně možností získání dotací na vodohospodářskou infrastrukturu.  V ČR - 308 obcí v kategorii 500 - 2000 EO, které by měly mít zkolaudovánu kanalizaci a které dosud nemají ČOV.  náklady na ČOV pro tyto obce (500 – 2000 EO) představují cca 5 mld. Kč a jsou zahrnuty v nákladech ve Strategii financování SR 91/271/EHS (ČOV do 2000 EO nejsou uvedeny jako samostatná kategorie - v aktualizované Strategii na podzim 2007 již bude rozlišeno).  Financování ČOV do 2000 EO je zajištěno prostřednictvím  OPŽP (MŽP) - prioritní osa 1 (2007 – 2013) - v aglomeracích pod 2 000 EO, které se nacházejí v územích vyžadujících zvláštní ochranu (NP, CHKO, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma NP) a v povodí vodního díla Nové Mlýny.  Program rozvoje venkova (MZe)  v rámci programu 229 310 ze 16.1.2006 (MZe) „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ (základ - zpracování kvalitního projektu!)

7 Zánik povolení Kampaň => pobouření veřejnosti  MŽP – vypouštění OV do vod povrchových nebo podzemních METODICKÝ NÁVOD OOV MŽP k postupu vodoprávních úřadů K 1.1.2008 zanikají podle čl.II zákona 20/2004 Sb. pouze povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních vydaná do 31.12.2001. Povolení vydaná po 1. lednu 2002, platí i nadále. Stávající povolení lze prodloužit v případě, že se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno - žádost nejpozději do 1.7.2007. Povolení vydaná dle § 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích (k vypouštění do kanalizace) k 1.1.2008 nezanikají. Povinnost mít k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních povolení není novým požadavkem, ale v našem právním řádu je tato povinnost již od roku 1955. Pokud není v obci obecní kanalizace zakončená ČOV nebo není napojení nemovitosti na tuto kanalizaci technicky možné či ekonomicky únosné - možnost řešit čištění OV pomocí zařízení pro individuální čištění OV. Podkladem pro rozhodování vodoprávního úřadu je i PRVKÚK.

8 Novela NV 61/2003 Sb. Rok 2005 - Ekoaudit enviromentální legislativy provedený ÚV => novelizace NV 61/2003 Sb. - OOV MŽP – v průběhu 2006 ČOV < 500 EO doplněny emisní standardy pro BSK, CHSK a NL Zavedení limitů vychází z požadavků VPÚ, provozovatelů, správců povodí i ČIŽP Účelem je zabránit současnému automatickému přejímání hodnot pro ČOV 500 - 2 000 EO, které jsou mnohdy jsou důvodem zbytečně vynaložených finančních prostředků a zajištění jednotného přístupu VPÚ Zavedení emisních standardů se vztahuje pouze na M-B ČOV, které podle článku 7 SR 91/271/EHS mají být, respektive již měly být vybudovány.

9 Srovnání emisních standardů v sousedních státech EU UkazatelČRSRSRNPolskoRakousko < 500do 50< 1 000 < 2 000 50-500 BSK408040704025 CHSK150220 15090 NL5080 -TOC 30 N-NH 4 -- -- N celk -- -- P celk -- -- 500 - 2 00050 - 2 0001 000 - 5 000500 - 5 000 BSK30603060254020 CHSK12518013517011015075 NL40703060-50TOC 25 N-NH 4 2040 - 5 N celk -30*- P celk -5*1,5

10 Novela NV 61/2003 Sb. Nově poznámka 7) týkající se stávajících biologických dočišťovacích nádrží („výjimka” podle směrnice 91/271/EHS) –Rozbory vzorků odtoků z těchto nádrží se provádějí po filtraci –V nefiltrovaném vzorku se stanoví koncentrace NL, pokud hodnota nepřekročí 100 mg/l, jsou pak ostatní sledované ukazatele analyzovány ve vzorku filtrovaném. –Pouze pro nádrže již existující. –Budování nových biologických dočišťovacích nádrží, především na velkých ČOV, není v zájmu ochrany vod - tyto nádrže jsou často nevhodně či nedostatečně spravovány provozovatelem či majitelem a jejich účinnost stav čištěné vody spíše zhoršuje. Kategorie ČOV do 2 000 EO Různé ”zelené” čistírenské technologie (i kořenové ČOV) nemohou v dlouhodobém výhledu splňovat požadavky na jakost vyčištěné OV ani na provoz zařízení.

11 OOV MŽP má vlastní webovou stránku www.ochranavod.cz 29. – 31.5.2007 ENVIBRNO Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Veronika Jáglová OOV MŽP ČR. Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod obsahuje požadavky, které je ČR jako člen EU povinna."

Podobné prezentace


Reklamy Google