Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co rozumíme pojmem „školské právo“? 563/2004 Sb. 561/2004 Sb. 109/2002 Sb. 306/1999 Sb.179/2006 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co rozumíme pojmem „školské právo“? 563/2004 Sb. 561/2004 Sb. 109/2002 Sb. 306/1999 Sb.179/2006 Sb."— Transkript prezentace:

1

2 Co rozumíme pojmem „školské právo“? 563/2004 Sb. 561/2004 Sb. 109/2002 Sb. 306/1999 Sb.179/2006 Sb.

3 Co rozumíme pojmem „školské právo“? 563/2004 Sb. 561/2004 Sb. 109/2002 Sb. 306/1999 Sb.179/2006 Sb. Nařízení vlády a vyhlášky MŠMT Pokyny, směrnice, opatření MŠMT

4 „Resortní“ zákony  561/2004 Sb.Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  563/2004 Sb.Zákon o pedagogických pracovnících  306/1999 Sb.Zákon o poskytování dotací soukromým školám  109/2002 Sb.Zákon o zařízeních ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízeních výchovně preventivní péče  179/2006 Sb.Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů

5 ŠKOLSKÝ ZÁKON

6 Vzdělávací soustava – školy a školská zařízení (§ 7 - § 8)  dělení na školy a školská zařízení  druhy škol: mateřská, základní, střední (gymnázium, střední odborná, střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná, základní umělecká, jazyková + MŠMT stanoví prováděcím předpisem typy škol (např. vyhláška o středním vzdělávání – střední průmyslová, zemědělská…)  druhy školských zařízení: ŠZ pro DVPP, školská poradenská zařízení, ŠZ pro zájmové a další vzdělávání, školská účelová zařízení, výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního stravování, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči

7 Vzdělávací soustava – školy a školská zařízení (§ 7 - § 8)  § 7, odst. 7 – „Ve školách a školských zařízeních zajišťují vzdělávání pedagogičtí pracovníci.“  Zřizovateli mohou být:  Kraj, obec, svazek obcí – zřizuje je jako školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace  MŠMT – zřizuje jako školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace  MO, MV, MS – zřizují jako organizační složky státu nebo jejich součásti  MZV – zřizuje školy při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu  Registrované církve, náboženské společnosti, ostatní právnické nebo fyzické osoby – zřizují jako školské právnické osoby nebo jako právnické osoby podle zvláštních předpisů (obchodní zákoník)

8 Státní správa a samospráva ve školství  Státní správa:  MŠMT a ČŠI  Krajský úřad  Úřad obce s rozšířenou působností  Ředitel školy  Samospráva:  Kraj  Obec (svazek obcí)

9 § 169-171 MŠMT  MŠMT řídí výkon státní správy ve školství a odpovídá za stav, koncepci a rozvoj vzdělávací soustavy  MŠMT je samo zřizovatelem některých škol a školských zařízení, protože vytváří podmínky pro:  výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči  Další vzdělávání pedagogických pracovníků  Vzdělávání národnostních menšin

10 MŠMT  Zajišťuje a provádí kontrolu správnosti a efektivnosti využití finančních prostředků  Stanovuje pro krajské úřady závazné zásady pro rozpis finančních prostředků  Může udělovat věcné a finanční ocenění osobám, které se zasloužily o rozvoj vzdělávání  Může školám udělovat čestný název  Vyhlašuje a řídí pokusná ověřování a rozvojové programy

11 § 173-175 ČŠI  ČŠI – správní úřad, v čele je ÚŠI  Hodnotící činnost:  Získává a analyzuje informace, sleduje efektivnost vzdělávací soustavy  Zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání  Zjišťuje a hodnotí naplnění ŠVP a jeho soulad s právními předpisy a RVP  Kontrolní činnost:  Vykonává státní kontrolu dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu

12 § 177-182 Působnost územní samosprávy  Územní samosprávu vykonávají OBEC a KRAJ  Dbají zejména o:  Soulad rozvoje vzdělávání a školských služeb se zájmy občanů obce a kraje, s potřebami trhu práce, s demografickým vývojem, s rozvojem svého území  Dostupnost vzdělávání a školských služeb podle místních podmínek

13 Obec  Obec zajišťuje podmínky pro plnění povinné školní docházky a pro předškolní vzdělávání v posledním roce před PŠD  Za tímto účelem:  Zřizuje základní školu nebo  Zajistí plnění PŠD v jiné obci  Vymezuje školské obvody spádové školy  Zřizuje mateřské školy nebo  Zajistí předškolní vzdělávání v jiné obci Zřizuje školní jídelny

14 Kraj  Kraj zajišťuje podmínky pro střední a vyšší odborné vzdělávání, pro vzdělávání dětí se zdravotním postižením a znevýhodněním, pro jazykové, základní umělecké a zájmové vzdělávání  Za tímto účelem zřizuje:  Střední školy  Vyšší odborné školy  Školy a školská zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením  Jazykové školy, ZUŠ, školská zařízení pro zájmové vzdělávání a dětské domovy

15 § 164-168 Ředitel školy a školského zařízení  Stanovení povinností ředitele, za co odpovídá a které má kompetence  Ve kterých případech rozhoduje v oblasti státní správy  Kdo může být ředitelem (odkaz na ZPP)  Kdo ředitele jmenuje do funkce  Za jakých podmínek je možné ředitele odvolat

16 Jmenování a odvolávání z funkce § 166  Ředitele jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení na období 6 let.  6-3 měsíce před skončením může zřizovatel vyhlásit konkurz pro další období  Konkurz vyhlásí vždy, navrhne-li to ČŠI nebo školská rada

17 Jiné možné důvody odvolání z funkce  Pozbytí některého z předpokladů pro výkon činnosti  Nesplnění podmínky zahájení a úspěšného ukončení studia k získání odborné kvalifikace  Nesplnění podmínky získání znalostí z oblasti řízení školství  Organizačních změn  Závažného porušení nebo neplnění právních povinností  Na návrh ČŠI nebo školské rady

18 § 167-168 Školská rada  Při základních, středních a vyšších odborných školách  Je orgánem umožňujícím podílet se na správě školy  Zřizuje ji zřizovatel školy  Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci  Funkční období členů je 3 roky  Zasedá nejméně 2 x ročně

19 § 167-168 Školská rada  Kompetence rady:  ŠVP – vyjadřuje se  Výroční zpráva, školní řád, pravidla hodnocení – schvaluje  Rozpočet, hospodaření, inspekční zprávy – projednává  Koncepční záměry – podílí se  Navrhuje vyhlášení konkurzu a odvolání ředitele školy

20 § 3 – § 6Vzdělávací programy  systém dvouúrovňového kurikula, tedy:  Rámcové vzdělávací programy – pro každý obor  Školní vzdělávací programy § 5, odst. 3:ŠVP je veřejně přístupným dokumentem!

21 §9-§10Dlouhodobé záměry a výroční zprávy  dlouhodobé záměry zpracovává MŠMT a krajský úřad  2 letá periodicita byla změněna na 4 letou, takže poslední DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR je 2007 a letos vznikne nový (schvaluje vláda, Parlament projednává, na to se můžeme těšit na jaře)  V návaznosti na to zpracovává KÚ DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji (MŠMT se vyjadřuje, tu část, která se týká škol a školských zařízení zřizovaných krajem, schvaluje krajské zastupitelstvo

22  Výroční zprávy – zpracovává MŠMT, KÚ, ředitel základní, střední a vyšší odborné školy  Schvaluje školská rada  Zasílají se zřizovateli (ale ten neschvaluje)  MŠMT stanoví prováděcím předpisem podrobnosti:  Vyhláška č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy (pozor – novelizována vyhl. 225/2009!) §9-§10Dlouhodobé záměry a výroční zprávy

23 §12Hodnocení škol a školských zařízení  Vlastní hodnocení - východisko pro zpracování výroční zprávy  Hodnocení ČŠI  Může provádět také zřizovatel podle vlastních kritérií, která musí předem zveřejnit

24 §12 Hodnocení vzdělávací soustavy  MŠMT:  zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ČR  ČŠI:  výroční zpráva  Krajský úřad:  zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji

25 Obecná ustanovení ŠZ  Řešení témat napříč vzdělávací soustavou:  Vyučovací jazyk  Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami  Vzdělávání cizinců  Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců  Organizace školního roku  Učebnice a učební texty  Dokumentace  Bezpečnost a ochrana zdraví

26 Předškolní vzdělávání §33-35  Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání  Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči  Pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let  Přijetí dítěte – zkušební doba max. 3 měsíce  Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (pokud kapacita nedovoluje, zajistí obec zařazení do jiné MŠ)

27 Povinná školní docházka  9 let, nejvýše však do 17. roku věku  Začátek – možnost odkladu – možnost dřívějšího zahájení  Povinnost přihlášení k zápisu  Spádové školy  Odklad školní docházky a dodatečný odklad  Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole  Plnění PŠD na střední škole – převést žáka do ZŠ lze jen na žádost nebo po dohodě se zákonným zástupcem

28 Základní vzdělávání  2 stupně: Základní vzdělání, Základy vzdělání (v ZŠ speciální nebo při nedokončení vzdělávacího programu ZV)  Kde nejsou podmínky pro zřízení všech 9 ročníků, lze zřídit základní školu, která nemá všechny ročníky  Přípravné třídy – pro sociálně znevýhodněné děti

29 § 54 – 55 Ukončení základního vzdělávání  Úspěšné ukončení 9. (10.) ročníku, 2.roč. šestiletého nebo 4.roč. osmiletého gymnázia či osmileté konzervatoře, nebo úspěšným ukončením kurzu  Pokud žák po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělávání, může pokračovat v základním vzdělávání (nejdéle do 18 let, u zdravotně postižených až do 20, resp. 26 let)  Základní a střední školy mohou po dohodě se zřizovatelem organizovat kurzy pro získání základního vzdělání

30 Střední vzdělávání  Stupně středního vzdělání:  Střední vzdělání (1-2 roky)  Střední vzdělání s výučním listem (2-3 roky)  Střední vzdělání s maturitní zkouškou (šestileté nebo osmileté gymnázium, 4 roky, nástavby 2 roky) Soustava oborů je popsána v nařízení vlády (v procesu kurikulární reformy se významně změnila a počet oborů zredukoval)

31 § 72-82 Ukončování středního vzdělávání  Střední vzdělání a střední vzdělání s výučním listem – závěrečná zkouška (probíhá proces její standardizace, resp. sjednocování požadavků a zadání, zatím na základě dobrovolnosti ze strany škol)  Maturitní zkouška – společná a profilová část:  Společná část ve 2 úrovních  Jazyky – 3 dílčí zkoušky  Možnost jednotlivé zkoušky v rámci dalšího vzdělávání (§ 113)

32 § 141-159 Školský rejstřík  Veřejný seznam  Zapsané subjekty mají právo poskytovat vzdělávání a školské služby a vydávat doklady o vzdělání podle ŠZ  Zapsáním vzniká také nárok na přidělování finančních prostředků  KÚ vede rejstřík mateřských škol a školských zařízení  MŠMT vede rejstřík ostatních škol  Klíčový ukazatel – tzv. „kapacita“ – slouží k uplatňování regulace  Možnost výmazu z rejstříku

33 Prováděcí předpisy ke školskému zákonu – co a kde v nich najdeme?  Vyhlášky k jednotlivým druhům škol  671/2004 – podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ve středních školách  672/2004 – ukončování studia ve středních školách  15/2005 – náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy  16/2005 – organizace školního roku  64/2005 – evidence úrazů  65/2005 – členění krajských normativů  364/2005 – vedení dokumentace a školní matriky

34 ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH 3. 4. 2012

35 Zákon o pedagogických pracovnících  Částka: 563/2004 Sb.  Datum účinnosti: 1. ledna 2005  Ve znění: 383/2005 Sb., 179/2006 Sb., 264/2006 Sb., 189/2008 Sb., 384/2008 Sb., 227/2009 Sb., 223/2009 Sb., 422/2009 Sb.,  159/2010 Sb. s účinností od 1.7.2010

36 Předmět a rozsah ZPP Zákon se vztahuje na PP škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku předpoklady pro výkon činnosti (včetně ředitele školy nebo školského zařízení) DVPP kariérní systém pracovní doba pedagogických pracovníků

37 § 2 Pedagogický pracovník koná přímou pedagogickou činnost je zaměstnancem školy (nebo ředitelem nebo zaměstnancem státu, případně zaměstnanec vykonávající přímou pedagogickou činnost v zařízení sociálních služeb) učitel,vychovatel, speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času,asistent pedagoga, trenér, pedagog v ZDVPP, vedoucí pedagogický pracovník.

38 § 3 Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogického pracovníka  odborná kvalifikace pro pedagogickou činnost, kterou vykonává  bezúhonnost  zdravotní způsobilost  plná způsobilost k právním úkonům  znalost českého jazyka (kromě výjimek)

39 Bezúhonnost  Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen:  za úmyslný trestný čin  za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti pedagogického pracovníka  Prokazuje se před vznikem pracovně-právního vztahu (výpisem z TR, nesmí být starší než 3 měsíce)  V průběhu zaměstnání – do 10 dnů od pravomocného odsouzení informovat ředitele

40 Bezúhonnost  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr?  Opakované uzavírání pracovního poměru?  Prodloužení pracovního poměru?

41 Znalost českého jazyka  Prokazuje se zkouškou, pokud dotyčný získal odbornou kvalifikaci v jiném než českém jazyce  Zkouška se nevyžaduje:  Působí-li ve škole s jiným vyučovacím jazykem  Má-li maturitu z českého jazyka  Vyučuje cizí jazyk

42 Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy stejné jako pro pedagogické pracovníky + praxe: a) 3 roky – MŠ b) 4 roky – ZŠ, ZUŠ, školská zařízení (s výjimkou ústavní výchovy, …) c) 5 let – SŠ, jazyk. škola, konzervatoř, SŠ, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy... + u veřejných škol „funkční studium” (musí je získat do 2 let od nástupu do funkce)

43 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI ÚSPĚCH PŘI PŘÍPADNÉM KONKURZU


Stáhnout ppt "Co rozumíme pojmem „školské právo“? 563/2004 Sb. 561/2004 Sb. 109/2002 Sb. 306/1999 Sb.179/2006 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google