Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ MINIMUM Školské právo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ MINIMUM Školské právo"— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ MINIMUM Školské právo

2 Co rozumíme pojmem „školské právo“?
561/2004 Sb. 563/2004 Sb. 109/2002 Sb. 306/1999 Sb. 179/2006 Sb.

3 Co rozumíme pojmem „školské právo“?
561/2004 Sb. 563/2004 Sb. 109/2002 Sb. 306/1999 Sb. 179/2006 Sb. Nařízení vlády a vyhlášky MŠMT Pokyny, směrnice, opatření MŠMT

4 „Resortní“ zákony 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 306/1999 Sb. Zákon o poskytování dotací soukromým školám 109/2002 Sb. Zákon o zařízeních ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízeních výchovně preventivní péče 179/2006 Sb. Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů

5 Školský zákon

6 Vzdělávací soustava – školy a školská zařízení (§ 7 - § 8)
dělení na školy a školská zařízení druhy škol: mateřská, základní, střední (gymnázium, střední odborná, střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná, základní umělecká, jazyková + MŠMT stanoví prováděcím předpisem typy škol (např. vyhláška o středním vzdělávání – střední průmyslová, zemědělská…) druhy školských zařízení: ŠZ pro DVPP, školská poradenská zařízení, ŠZ pro zájmové a další vzdělávání, školská účelová zařízení, výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního stravování, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči

7 Vzdělávací soustava – školy a školská zařízení (§ 7 - § 8)
§ 7, odst. 7 – „Ve školách a školských zařízeních zajišťují vzdělávání pedagogičtí pracovníci.“ Zřizovateli mohou být: Kraj, obec, svazek obcí – zřizuje je jako školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace MŠMT – zřizuje jako školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace MO, MV, MS – zřizují jako organizační složky státu nebo jejich součásti MZV – zřizuje školy při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu Registrované církve, náboženské společnosti, ostatní právnické nebo fyzické osoby – zřizují jako školské právnické osoby nebo jako právnické osoby podle zvláštních předpisů (obchodní zákoník)

8 Státní správa a samospráva ve školství
MŠMT a ČŠI Krajský úřad Úřad obce s rozšířenou působností Ředitel školy Samospráva: Kraj Obec (svazek obcí)

9 § MŠMT MŠMT řídí výkon státní správy ve školství a odpovídá za stav, koncepci a rozvoj vzdělávací soustavy MŠMT je samo zřizovatelem některých škol a školských zařízení, protože vytváří podmínky pro: výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání národnostních menšin

10 MŠMT Zajišťuje a provádí kontrolu správnosti a efektivnosti využití finančních prostředků Stanovuje pro krajské úřady závazné zásady pro rozpis finančních prostředků Může udělovat věcné a finanční ocenění osobám, které se zasloužily o rozvoj vzdělávání Může školám udělovat čestný název Vyhlašuje a řídí pokusná ověřování a rozvojové programy

11 § 173-175 ČŠI ČŠI – správní úřad, v čele je ÚŠI Hodnotící činnost:
Získává a analyzuje informace, sleduje efektivnost vzdělávací soustavy Zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání Zjišťuje a hodnotí naplnění ŠVP a jeho soulad s právními předpisy a RVP Kontrolní činnost: Vykonává státní kontrolu dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu

12 § 177-182 Působnost územní samosprávy
Územní samosprávu vykonávají OBEC a KRAJ Dbají zejména o: Soulad rozvoje vzdělávání a školských služeb se zájmy občanů obce a kraje, s potřebami trhu práce, s demografickým vývojem, s rozvojem svého území Dostupnost vzdělávání a školských služeb podle místních podmínek

13 Obec Obec zajišťuje podmínky pro plnění povinné školní docházky a pro předškolní vzdělávání v posledním roce před PŠD Za tímto účelem: Zřizuje základní školu nebo Zajistí plnění PŠD v jiné obci Vymezuje školské obvody spádové školy Zřizuje mateřské školy nebo Zajistí předškolní vzdělávání v jiné obci Zřizuje školní jídelny

14 Kraj Kraj zajišťuje podmínky pro střední a vyšší odborné vzdělávání, pro vzdělávání dětí se zdravotním postižením a znevýhodněním, pro jazykové, základní umělecké a zájmové vzdělávání Za tímto účelem zřizuje: Střední školy Vyšší odborné školy Školy a školská zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením Jazykové školy, ZUŠ, školská zařízení pro zájmové vzdělávání a dětské domovy

15 § 164-168 Ředitel školy a školského zařízení
Stanovení povinností ředitele, za co odpovídá a které má kompetence Ve kterých případech rozhoduje v oblasti státní správy Kdo může být ředitelem (odkaz na ZPP) Kdo ředitele jmenuje do funkce Za jakých podmínek je možné ředitele odvolat

16 Jmenování a odvolávání z funkce
§ 166 Ředitele jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení na období 6 let. 6-3 měsíce před skončením může zřizovatel vyhlásit konkurz pro další období Konkurz vyhlásí vždy, navrhne-li to ČŠI nebo školská rada

17 Jiné možné důvody odvolání z funkce
Pozbytí některého z předpokladů pro výkon činnosti Nesplnění podmínky zahájení a úspěšného ukončení studia k získání odborné kvalifikace Nesplnění podmínky získání znalostí z oblasti řízení školství Organizačních změn Závažného porušení nebo neplnění právních povinností Na návrh ČŠI nebo školské rady

18 § Školská rada Při základních, středních a vyšších odborných školách Je orgánem umožňujícím podílet se na správě školy Zřizuje ji zřizovatel školy Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci Funkční období členů je 3 roky Zasedá nejméně 2 x ročně

19 § 167-168 Školská rada Kompetence rady: ŠVP – vyjadřuje se
Výroční zpráva, školní řád, pravidla hodnocení – schvaluje Rozpočet, hospodaření, inspekční zprávy – projednává Koncepční záměry – podílí se Navrhuje vyhlášení konkurzu a odvolání ředitele školy

20 § 3 – § 6 Vzdělávací programy
systém dvouúrovňového kurikula, tedy: Rámcové vzdělávací programy – pro každý obor Školní vzdělávací programy § 5, odst. 3: ŠVP je veřejně přístupným dokumentem!

21 §9-§10 Dlouhodobé záměry a výroční zprávy
dlouhodobé záměry zpracovává MŠMT a krajský úřad 2 letá periodicita byla změněna na 4 letou, takže poslední DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR je 2007 a letos vznikne nový (schvaluje vláda, Parlament projednává, na to se můžeme těšit na jaře) V návaznosti na to zpracovává KÚ DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji (MŠMT se vyjadřuje, tu část, která se týká škol a školských zařízení zřizovaných krajem, schvaluje krajské zastupitelstvo

22 §9-§10 Dlouhodobé záměry a výroční zprávy
Výroční zprávy – zpracovává MŠMT, KÚ, ředitel základní, střední a vyšší odborné školy Schvaluje školská rada Zasílají se zřizovateli (ale ten neschvaluje) MŠMT stanoví prováděcím předpisem podrobnosti: Vyhláška č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy (pozor – novelizována vyhl. 225/2009!)

23 §12 Hodnocení škol a školských zařízení
Vlastní hodnocení - východisko pro zpracování výroční zprávy Hodnocení ČŠI Může provádět také zřizovatel podle vlastních kritérií, která musí předem zveřejnit

24 §12 Hodnocení vzdělávací soustavy
MŠMT: zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ČR ČŠI: výroční zpráva Krajský úřad: zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji

25 Obecná ustanovení ŠZ Řešení témat napříč vzdělávací soustavou:
Vyučovací jazyk Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání cizinců Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců Organizace školního roku Učebnice a učební texty Dokumentace Bezpečnost a ochrana zdraví

26 Předškolní vzdělávání §33-35
Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči Pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let Přijetí dítěte – zkušební doba max. 3 měsíce Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (pokud kapacita nedovoluje, zajistí obec zařazení do jiné MŠ)

27 Povinná školní docházka
9 let, nejvýše však do 17. roku věku Začátek – možnost odkladu – možnost dřívějšího zahájení Povinnost přihlášení k zápisu Spádové školy Odklad školní docházky a dodatečný odklad Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole Plnění PŠD na střední škole – převést žáka do ZŠ lze jen na žádost nebo po dohodě se zákonným zástupcem

28 Základní vzdělávání 2 stupně: Základní vzdělání, Základy vzdělání (v ZŠ speciální nebo při nedokončení vzdělávacího programu ZV) Kde nejsou podmínky pro zřízení všech 9 ročníků, lze zřídit základní školu, která nemá všechny ročníky Přípravné třídy – pro sociálně znevýhodněné děti

29 § 54 – 55 Ukončení základního vzdělávání
Úspěšné ukončení 9. (10.) ročníku, 2.roč. šestiletého nebo 4.roč. osmiletého gymnázia či osmileté konzervatoře, nebo úspěšným ukončením kurzu Pokud žák po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělávání, může pokračovat v základním vzdělávání (nejdéle do 18 let, u zdravotně postižených až do 20, resp. 26 let) Základní a střední školy mohou po dohodě se zřizovatelem organizovat kurzy pro získání základního vzdělání

30 Střední vzdělávání Stupně středního vzdělání:
Střední vzdělání (1-2 roky) Střední vzdělání s výučním listem (2-3 roky) Střední vzdělání s maturitní zkouškou (šestileté nebo osmileté gymnázium, 4 roky, nástavby 2 roky) Soustava oborů je popsána v nařízení vlády (v procesu kurikulární reformy se významně změnila a počet oborů zredukoval)

31 § 72-82 Ukončování středního vzdělávání
Střední vzdělání a střední vzdělání s výučním listem – závěrečná zkouška (probíhá proces její standardizace, resp. sjednocování požadavků a zadání, zatím na základě dobrovolnosti ze strany škol) Maturitní zkouška – společná a profilová část: Společná část ve 2 úrovních Jazyky – 3 dílčí zkoušky Možnost jednotlivé zkoušky v rámci dalšího vzdělávání (§ 113)

32 § 141-159 Školský rejstřík Veřejný seznam
Zapsané subjekty mají právo poskytovat vzdělávání a školské služby a vydávat doklady o vzdělání podle ŠZ Zapsáním vzniká také nárok na přidělování finančních prostředků KÚ vede rejstřík mateřských škol a školských zařízení MŠMT vede rejstřík ostatních škol Klíčový ukazatel – tzv. „kapacita“ – slouží k uplatňování regulace Možnost výmazu z rejstříku

33 Prováděcí předpisy ke školskému zákonu – co a kde v nich najdeme?
Vyhlášky k jednotlivým druhům škol 671/2004 – podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ve středních školách 672/2004 – ukončování studia ve středních školách 15/2005 – náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 16/2005 – organizace školního roku 64/2005 – evidence úrazů 65/2005 – členění krajských normativů 364/2005 – vedení dokumentace a školní matriky

34 Zákon o pedagogických pracovnících

35 Zákon o pedagogických pracovnících
Částka: 563/2004 Sb. Datum účinnosti: 1. ledna 2005 Ve znění: 383/2005 Sb., 179/2006 Sb., 264/2006 Sb., 189/2008 Sb., 384/2008 Sb., 227/2009 Sb., 223/2009 Sb., 422/2009 Sb., 159/2010 Sb. s účinností od

36 Předmět a rozsah ZPP Zákon se vztahuje na PP škol a školských
zařízení zapsaných do školského rejstříku • předpoklady pro výkon činnosti (včetně ředitele školy nebo školského zařízení) • DVPP • kariérní systém • pracovní doba pedagogických pracovníků

37 § 2 Pedagogický pracovník
• koná přímou pedagogickou činnost • je zaměstnancem školy (nebo ředitelem nebo zaměstnancem státu, případně zaměstnanec vykonávající přímou pedagogickou činnost v zařízení sociálních služeb) učitel,vychovatel, speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času,asistent pedagoga, trenér, pedagog v ZDVPP, vedoucí pedagogický pracovník.

38 § 3 Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogického pracovníka
odborná kvalifikace pro pedagogickou činnost, kterou vykonává bezúhonnost zdravotní způsobilost plná způsobilost k právním úkonům znalost českého jazyka (kromě výjimek)

39 Bezúhonnost Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen: za úmyslný trestný čin za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti pedagogického pracovníka Prokazuje se před vznikem pracovně-právního vztahu (výpisem z TR, nesmí být starší než 3 měsíce) V průběhu zaměstnání – do 10 dnů od pravomocného odsouzení informovat ředitele

40 Bezúhonnost Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr?
Opakované uzavírání pracovního poměru? Prodloužení pracovního poměru?

41 Znalost českého jazyka
Prokazuje se zkouškou, pokud dotyčný získal odbornou kvalifikaci v jiném než českém jazyce Zkouška se nevyžaduje: Působí-li ve škole s jiným vyučovacím jazykem Má-li maturitu z českého jazyka Vyučuje cizí jazyk

42 Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy
stejné jako pro pedagogické pracovníky + praxe: a) 3 roky – MŠ b) 4 roky – ZŠ, ZUŠ, školská zařízení (s výjimkou ústavní výchovy, …) c) 5 let – SŠ, jazyk. škola, konzervatoř, SŠ, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy... + u veřejných škol „funkční studium” (musí je získat do 2 let od nástupu do funkce) Funkční studium II (naše SVPP čili KSM) – v tom případě nemusí FS I

43 Děkuji za pozornost a přeji úspěch při případném konkurzu


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ MINIMUM Školské právo"

Podobné prezentace


Reklamy Google