Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Pavla Wildová Nové legislativní předpisy v oblasti koupacích vod Milín, 29. 11. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Pavla Wildová Nové legislativní předpisy v oblasti koupacích vod Milín, 29. 11. 2011."— Transkript prezentace:

1

2

3 Mgr. Pavla Wildová Nové legislativní předpisy v oblasti koupacích vod Milín, 29. 11. 2011

4 Koupací vody  dle směrnice 76/160/EHS – vody pro koupání jsou všechny tekoucí nebo stojaté sladké vody nebo jejich části a mořské vody, v nichž není koupání zakázáno a je tradičně provozováno velkým počtem koupajících se (netýká se vody využívané pro terapeutické účely a plavecké bazény);  dle směrnice 2006/7/ES – jakákoliv část povrchových vod, u které se očekává, že se v ní bude koupat velký počet lidí, a pro kterou nevydal trvalý zákaz koupání (nevztahuje se na plavecké a lázeňské bazény, ohraničené vody podléhající úpravě nebo používané pro léčebné účely a uměle vytvořené ohraničené vody oddělené od povrchových a podzemních vod).

5 Legislativa Evropská Směrnice Rady o jakosti vod pro koupání 76/160/EHS („stará směrnice“); Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS („nová směrnice“). Národní novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (č. 151/2011 Sb.); změna v zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů).

6 Seznam vod ke koupání Povinnost dle nové směrnice - každý rok před zahájením koupací sezóny musejí členské státy informovat Evropskou komisi o všech vodách určených jako vody ke koupání  zrušena vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky č. 152/2008 Sb.  nově seznam sestavený podle § 6g odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 151/2011 Sb. Seznam bude vytvářen Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství.

7 Seznam vod ke koupání přírodní koupaliště provozovaná na povrchových vodách využívaných ke koupání (v tomto případě se jedná o povrchovou vodu, ve které nabízí službu koupání provozovatel) povrchové vody, kde lze očekávat, že se v nich bude koupat velký počet osob a nebyl pro ně vydán příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví trvalý zákaz koupání nebo trvalé varování před koupáním (dále jen „další povrchové vody ke koupání“)

8 Vyhláška č. 238/2011 Sb. vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, (nahrazuje vyhlášku č. 135/2004 Sb.)  pravidla monitorování jakosti vody (mikrobiologických ukazatelů, sledování výskytu sinic, vizuální kontrola), pravidla posuzování a klasifikace jakosti vody a souhrnného hodnocení pozn. oproti původní vyhlášce došlo nyní k výrazné redukci sledovaných ukazatelů.

9 Kvalita koupacích vod sledována v průběhu celé koupací sezóny (výsledky jednotlivých rozborů jsou k dispozici například na webových stránkách krajských hygienických stanic); monitorována provozovatelem v případě přírodního koupaliště a krajskou hygienickou stanicí v případě dalších povrchových vod ke koupání uvedených v seznamu; pravidla vyhodnocení jednotlivých rozborů v průběhu koupací sezóny (včetně grafického vyjádření) uvedena v příloze č. 6 vyhlášky č. 238/2011 Sb. ; výsledky rozborů koupacích vod jsou shromažďovány v celostátním centrálním registru kvality pitných a rekreačních vod PiVo.

10 Zpráva Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví předkládá Evropské komisi do 31. prosince kalendářního roku za uplynulou koupací sezónu zprávu o výsledcích monitorování a posouzení jakosti povrchových vod uvedených v Seznamu. Na konci koupací sezóny jsou koupací vody vyhodnoceny v souladu s evropskou legislativou uvedenou v „koupacích směrnicích“ (do roku 2011 dle „staré směrnice“, od roku 2012 dle „nové směrnice“) 

11 Zpráva dle „nové směrnice“ musejí být vody ke koupání klasifikovány na základě jejich jakosti jako nevyhovující, přijatelné, dobré nebo výborné; hodnocení se bude provádět na základě souboru údajů o jakosti sestaveném pro právě uplynulou koupací sezónu a tři předcházející koupací sezóny (ve výjimečných případech může být soubor údajů pro méně než čtyři koupací sezóny).

12 Členské státy musejí zajistit, aby do konce koupací sezóny v roce 2015 byly všechny vody ke koupání přinejmenším „přijatelné“. ! !

13 Evidence koupacích vod rozsah této povinnosti upravuje vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy (v současné době novelizována); evidence koupacích vod je k dispozici na internetových stránkách Hydroekologického informačního systému VÚV T.G.M. (HEIS VÚV).

14 Poskytování informací veřejnosti informace, které musejí být veřejnosti přístupné v blízkosti koupací vody a dále další a podrobnější informace rozšiřované způsobem umožňujícím dálkový přístup (tzn. pomocí internetu); tyto nové povinnosti jsou uvedeny v § 12 vyhlášky č. 238/2011 Sb.; požadované informace musejí být veřejnosti k dispozici nejpozději v termínu 24. března 2012.

15 Profily vod ke koupání novou směrnicí uložena povinnost vytvoření v termínu do 24. března 2011; souhrny údajů a informací o koupacích vodách a jejich širším okolí; povinnost sestavit a pravidelně přezkoumávat a aktualizovat profily vod ke koupání je zakotvena v novelizovaném § 34 vodního zákona; prováděcím předpisem k této povinnosti je vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání; sestavují je správci povodí; k dispozici na: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody- vyuzivane-ke-koupani/

16 Koupací vody x vodoprávní úřady Vydávání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových NV 61/2003 Sb.  Celkový fosfor - 0,05 mg/l (přísněný požadavek platí pro povodí nad nádrží využívanou ke koupání) Escherichia coli - 900 KTJ/100ml intestinální (střevní) enterokoky - 330 KTJ/100ml

17 Koupací vody x vodoprávní úřady Vydávání povolení výjimky při použití závadných látek § 39 vodního zákona především se jedná o krmení ryb a odstranění nežádoucí flóry nebo fauny ve vodním toku

18 Koupací vody x vodoprávní úřady Novela vodního zákona - § 34 odst. 3 „Pokud povrchové vody uvedené v seznamu sestaveném podle zákona o ochraně veřejného zdraví přestanou trvale nebo opakovaně odpovídat požadavkům na jakost vody pro koupání, které jsou stanoveny zvláštním právním předpisem nebo v nařízení vlády podle odstavce 2, uloží nebo přijme vodoprávní úřad k nápravě tohoto stavu odpovídající opatření, a to po projednání s orgány ochrany veřejného zdraví a správcem povodí“. vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání - § 5 odst. 4 „Vodoprávní úřady předávají správcům povodí způsobem umožňujícím dálkový přenos dat opatření přijatá podle § 34 odst. 3 vodního zákona, a to vždy do 15 dnů ode dne nabytí jejich právní moci“.

19 Děkuji za pozornost pavla.wildova@mzp.cz tel. 267 122 135


Stáhnout ppt "Mgr. Pavla Wildová Nové legislativní předpisy v oblasti koupacích vod Milín, 29. 11. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google