Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové legislativní předpisy v oblasti koupacích vod Mgr. Pavla Wildová Milín,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové legislativní předpisy v oblasti koupacích vod Mgr. Pavla Wildová Milín,"— Transkript prezentace:

1

2

3 Nové legislativní předpisy v oblasti koupacích vod
Mgr. Pavla Wildová Milín,

4 Koupací vody dle směrnice 76/160/EHS – vody pro koupání jsou všechny tekoucí nebo stojaté sladké vody nebo jejich části a mořské vody, v nichž není koupání zakázáno a je tradičně provozováno velkým počtem koupajících se (netýká se vody využívané pro terapeutické účely a plavecké bazény); dle směrnice 2006/7/ES – jakákoliv část povrchových vod, u které se očekává, že se v ní bude koupat velký počet lidí, a pro kterou nevydal trvalý zákaz koupání (nevztahuje se na plavecké a lázeňské bazény, ohraničené vody podléhající úpravě nebo používané pro léčebné účely a uměle vytvořené ohraničené vody oddělené od povrchových a podzemních vod).

5 Legislativa Evropská Směrnice Rady o jakosti vod pro koupání 76/160/EHS („stará směrnice“); Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS („nová směrnice“). Národní novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (č. 151/2011 Sb.); změna v zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů).

6 Seznam vod ke koupání Povinnost dle nové směrnice - každý rok před zahájením koupací sezóny musejí členské státy informovat Evropskou komisi o všech vodách určených jako vody ke koupání zrušena vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky č. 152/2008 Sb. nově seznam sestavený podle § 6g odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 151/2011 Sb. Seznam bude vytvářen Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství.

7 Seznam vod ke koupání povrchové vody, kde lze očekávat, že se v nich bude koupat velký počet osob a nebyl pro ně vydán příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví trvalý zákaz koupání nebo trvalé varování před koupáním (dále jen „další povrchové vody ke koupání“) přírodní koupaliště provozovaná na povrchových vodách využívaných ke koupání (v tomto případě se jedná o povrchovou vodu, ve které nabízí službu koupání provozovatel)

8 Vyhláška č. 238/2011 Sb. vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, (nahrazuje vyhlášku č. 135/2004 Sb.) pravidla monitorování jakosti vody (mikrobiologických ukazatelů, sledování výskytu sinic, vizuální kontrola), pravidla posuzování a klasifikace jakosti vody a souhrnného hodnocení pozn. oproti původní vyhlášce došlo nyní k výrazné redukci sledovaných ukazatelů.

9 Kvalita koupacích vod sledována v průběhu celé koupací sezóny (výsledky jednotlivých rozborů jsou k dispozici například na webových stránkách krajských hygienických stanic); monitorována provozovatelem v případě přírodního koupaliště a krajskou hygienickou stanicí v případě dalších povrchových vod ke koupání uvedených v seznamu; pravidla vyhodnocení jednotlivých rozborů v průběhu koupací sezóny (včetně grafického vyjádření) uvedena v příloze č. 6 vyhlášky č. 238/2011 Sb. ; výsledky rozborů koupacích vod jsou shromažďovány v celostátním centrálním registru kvality pitných a rekreačních vod PiVo.

10 Zpráva Na konci koupací sezóny jsou koupací vody vyhodnoceny v souladu s evropskou legislativou uvedenou v „koupacích směrnicích“ (do roku 2011 dle „staré směrnice“, od roku 2012 dle „nové směrnice“) Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví předkládá Evropské komisi do 31. prosince kalendářního roku za uplynulou koupací sezónu zprávu o výsledcích monitorování a posouzení jakosti povrchových vod uvedených v Seznamu.

11 Zpráva dle „nové směrnice“ musejí být vody ke koupání klasifikovány na základě jejich jakosti jako nevyhovující, přijatelné, dobré nebo výborné; hodnocení se bude provádět na základě souboru údajů o jakosti sestaveném pro právě uplynulou koupací sezónu a tři předcházející koupací sezóny (ve výjimečných případech může být soubor údajů pro méně než čtyři koupací sezóny).

12 Členské státy musejí zajistit, aby do konce koupací sezóny v roce 2015 byly všechny vody ke koupání přinejmenším „přijatelné“. ! !

13 Evidence koupacích vod
rozsah této povinnosti upravuje vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy (v současné době novelizována); evidence koupacích vod je k dispozici na internetových stránkách Hydroekologického informačního systému VÚV T.G.M. (HEIS VÚV).

14 Poskytování informací veřejnosti
informace, které musejí být veřejnosti přístupné v blízkosti koupací vody a dále další a podrobnější informace rozšiřované způsobem umožňujícím dálkový přístup (tzn. pomocí internetu); tyto nové povinnosti jsou uvedeny v § 12 vyhlášky č. 238/2011 Sb.; požadované informace musejí být veřejnosti k dispozici nejpozději v termínu 24. března 2012.

15 Profily vod ke koupání novou směrnicí uložena povinnost vytvoření v termínu do 24. března 2011; souhrny údajů a informací o koupacích vodách a jejich širším okolí; povinnost sestavit a pravidelně přezkoumávat a aktualizovat profily vod ke koupání je zakotvena v novelizovaném § 34 vodního zákona; prováděcím předpisem k této povinnosti je vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání; sestavují je správci povodí; k dispozici na:

16 Koupací vody x vodoprávní úřady
Vydávání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových NV 61/2003 Sb. Celkový fosfor - 0,05 mg/l (přísněný požadavek platí pro povodí nad nádrží využívanou ke koupání) Escherichia coli KTJ/100ml intestinální (střevní) enterokoky KTJ/100ml

17 Koupací vody x vodoprávní úřady
Vydávání povolení výjimky při použití závadných látek § 39 vodního zákona především se jedná o krmení ryb a odstranění nežádoucí flóry nebo fauny ve vodním toku

18 Koupací vody x vodoprávní úřady
Novela vodního zákona - § 34 odst. 3 „Pokud povrchové vody uvedené v seznamu sestaveném podle zákona o ochraně veřejného zdraví přestanou trvale nebo opakovaně odpovídat požadavkům na jakost vody pro koupání, které jsou stanoveny zvláštním právním předpisem nebo v nařízení vlády podle odstavce 2, uloží nebo přijme vodoprávní úřad k nápravě tohoto stavu odpovídající opatření, a to po projednání s orgány ochrany veřejného zdraví a správcem povodí“. vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání - § 5 odst. 4 „Vodoprávní úřady předávají správcům povodí způsobem umožňujícím dálkový přenos dat opatření přijatá podle § 34 odst. 3 vodního zákona, a to vždy do 15 dnů ode dne nabytí jejich právní moci“.

19 Děkuji za pozornost pavla.wildova@mzp.cz tel. 267 122 135


Stáhnout ppt "Nové legislativní předpisy v oblasti koupacích vod Mgr. Pavla Wildová Milín,"

Podobné prezentace


Reklamy Google