Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do manažerského účetnictví Ing. Jitka Singerová Garant: prof. Lilia Dvořáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do manažerského účetnictví Ing. Jitka Singerová Garant: prof. Lilia Dvořáková."— Transkript prezentace:

1 Úvod do manažerského účetnictví Ing. Jitka Singerová Garant: prof. Lilia Dvořáková

2 Podmínky absolvování + literatura Zápočet - 70% úspěšnost Zkouška – 60% úspěšnost + ústní pohovor Relativní hodnocení předmětu – viz. portál Literatura – Dvořáková, Červený – Úloha manažerského účetnictví při řízení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti podnikových procesů a výkonů, I.+II. Díl, Nava

3 Základní pojmy a vztahy MUC Předmět účetnictví - zobrazení hospodářského procesu podniku a to v peněžním vyjádření. Základní funkce účetnictví : Dispoziční Informační Kontrolní Daňová Důkazní

4 Základní pojmy a vztahy MUC Podnikatelský proces je zobrazen v závislosti na tom, kdo je uživatelem účetních informací – dochází k oddělení účetních informací finančního účetnictví a informací a výkazů, které slouží manažerům na všech úrovních řízení(O,T, S)

5 Uživatelé účetních informací 1. externí uživatelé – akcionáři (kteří nejsou manažery), konkurence, dodavatelé, věřitelé, banky, ext. auditoři, finanční úřady, statistické úřady, vládní agentury, ostatní instituce – zajímají se o majetkovou strukturu a finanční situaci podniku a dlouhodobou efektivnost podniku – poskytuje finanční účetnictví 2. interní uživatelé – zaměstnanci podniku, management podniku, interní auditoři, vlastníci, kteří se podílejí na řízení podniku - zajímají se o příčiny stavu, o úspěšnost jednotlivých procesů, útvarů, produktů apod. Poskytuje manažerské účetnictví

6 Manažerské účetnictví Angl. Management accounting Managerial accounting subsystém celého podnikového účetního systému Obsah a forma není předmětem regulace (národní, nadnárodní) – není celosvětově jednotně vymezen ani cíl, ani obsah, ani terminologie…, jeho vedení je dáno čistě vnitropodnikovou potřebou

7 Definice MUC Různé definice: Soubor účetních technik a postupů, určených pro shromažďování dat finančního i nefinančního charakteru a podávání zpráv (reportů) podporujících rozhodování pro zajištění potřeb různých uživatelů.(Crosson, Needles) Systém, který zobrazuje a zkoumá ekonomickou realitu – eviduje, třídí, seskupuje, analyzuje a uspořádává informace o podnikatelské činnosti do přehledů a výkazů a jiných podkladů ustících do návrhů či opatření, která mají napomoci řídícím pracovníkům při jejich rozhodování a řízení (Král) MUC = účetnictví+řízení

8 MUC a manažerský cyklus Informace MUC probíhají celým manažerským cyklem: 1. Plánování a vytyčování cílů 2. Realizace cílů 3.Kontrola plnění cílů Během všech tří fází probíhá tzv. reporting tzn. podávání zpráv o průběhu a to v pravidelných intervalech

9 Funkce MUC Poskytuje podklady pro proces plánování a analýzu alternativ (možností) –fáze 1. Předává plány směrem k zaměstnancům – fáze 2. Pomáhá při kontrole podnikových aktivit – fáze 3. Poskytuje podkladová data a informace pro akumulaci, správu a zpracování finančních i nefinančních informací podniku (reporting)

10 MUC a rozhodovací proces Informace MUC podporují podnikový proces rozhodování Klíčové je vždy plánování – na všech úrovních řízení – cíle by měly být zcela jednoznačné Cíle – strukturovanost- druh, formálnost, věcnost

11 Struktura cílů Základní druhy cílů: Strategické - obecné, dlouhodobé – maximalizace zisku, maximalizace tržní hodnoty podniku Taktické – středně až krátkodobé Operativní – krátkodobé, variabilní dle vývoje Cíle by takto měly být strukturovány i za organizační jednotky podniku, nejen za celek

12 Struktura cílů Formálnost cílů - snadno měřitelné a kvantifikovatelné splnění cíle – slouží různé ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti… Věcnost cílů – čeho má být dosaženo…

13 Pravidlo SMART Zabývá se problematikou stanovování cílů: S(specific) – specifické, přesné, jasné M(measurable) – měřitelné A(acceptable) – dosažitelné R(realistic) – smysluplné, reálné T(time based) – ukotvené v čase viz. Dvořáková, Červený – příklad str. 13

14 Vztah MUC k FU OblastFUMUC RegulaceZákonem, IFRS/IASŽádná, v kompetenci ÚJ Charakter informacíVeřejné výstupyDůvěrné výstupy Uživatelé informacíPrimárně externí + interníInterní Rozsah poskytovaných informací Za celý podnik jako celekPodrobné info o procesech a výkonech Časové hlediskoMinulé jevySoučasné a budoucí jevy Možnost realizace změnNástroj řízení, který změny neumožňuje Nástroj řízení, který změny umožňuje Vlastnosti poskytovaných informací Jednotné, srovnatelné, průkazné Specifické, různorodé Využití informacíKe stanovení majetkové situace, fin. pozice, VH atd. Pro řízení hospodárnosti, efektivnosti, produktivity… Sledované cíleDlouhodobá celková efektivnostJak k celkové situaci podniku přispívají jednotlivé výkony, útvary, činnosti Třídění nákladových položekDruhové členěníÚčelové členění Frekvence reportůročníMěsíční, týdenní, denní Způsob oceňováníDáno předpisyDle kalkulací účetní jednotky

15 Vztah MUC k dalším složkám informačního systému podniku Vztah k rozpočetnictví a kalkulacím rozpočty podnikové, vnitropodnikové, investiční. Rozpočet je vždy vyvolán vnitřními potřebami řízení. Rozpočtují se jak stavové tak tokové veličiny. Kalkulace je základním nástrojem řízení výkonů – výkon x náklady+marže, podnik si vytváří komplexní kalkulační systém Vztah ke statistice MUC využívá statistických metod, optimalizačních metod, hodnocení rizik a nejistoty. Statistika se využívá nejčastěji ve fázi plánování

16 Vztah MUC k dalším složkám informačního systému podniku Vztah ke controllingu V moderně řízených podnicích bývá činnost manažerského účetnictví a controllingu často propojena. Oddělení controllingu využívá při své činnosti právě hodnot získaných z manažerského účetnictví. Controlling – nástroj řízení, který má za úkol koordinaci plánování, kontroly a zajištění informační datové základny, tak aby se působilo na zlepšení podnikových výsledků. Účetnictví je chápáno jako vrcholový informační nástroj, který díky svým metodickým prvkům prosazuje vnitřní koordinaci všech prvků systému.

17 Vztah MUC k dalším složkám informačního systému podniku Vztah k nákladovému a vnitropodnikovému účetnictví NÚ – základní část MUC, orientuje se na zjišťování skutečně vynaložených nákladů a realizovaných výnosů podle jejich vztahu k finálním výkonům a procesům, řízení pomocí odchylek od plánu – středně-krátkodobé řízení VPÚ – má souvislost s FÚ, je napojeno na kalkulace a rozpočty, zobrazuje náklady a výnosy po linii výkonů nebo útvarů, používá se tradiční podvojný zápis – MD, DAL, jednookruhová a dvouokruhová organizace VPÚ

18 Děkuji za pozornost!!!


Stáhnout ppt "Úvod do manažerského účetnictví Ing. Jitka Singerová Garant: prof. Lilia Dvořáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google