Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potransfuzní reakce Mikula P., Starostka D., Novosadová L.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potransfuzní reakce Mikula P., Starostka D., Novosadová L."— Transkript prezentace:

1 Potransfuzní reakce Mikula P., Starostka D., Novosadová L.
Oddělení klinické hematologie NsP Havířov, p.o.

2 Komplikace transfuze Akutní a pozdní reakce
Lehké, středně těžké a těžké reakce Imunologické a neimunologické příčiny reakce

3 Akutní komplikace transfuze
Imunologické Akutní hemolytická reakce Febrilní nehemolytická reakce Alergická reakce Anafylaktická reakce TRALI Neimunologické Septický šok Srdeční selhální Akutní pasivní hemolýza Hypotenze bradykinikového typu Diluční trombocytopenie a koagulopathie Poruchy ABR Iontové dysbalance (K,Ca,P) Hypotermie Transfuzní embolie

4 Pozdní komplikace transfuze
Imunologické Pozdní hemolytická reakce TA-GvHD Potransfuzní purpura a neutropenie Aloimunizace antigeny Imunosuprese Neimunologické Hemosiderosa Přenos infekcí

5 Hemolytická potransfuzní reakce
Akutní – pozdní, intravaskulární – extravaskulární, lehká-středně těžká a těžká reakce Intravaskulární hemolýza: ABO, K, Jka, Lea Extravaskulární hemolýza: Rh, Kk, Jka, Jkb, Fya, Fyb, MSsU, Lub, Vel, Co, Do Patogenesa: vazba přirozené nebo imunní protilátky (třída, podtřída, schopnost aktivace C a teplotní optimum vazby), komplement, fagocyty (MMS sleziny a jater, FcR), inflammatorní cytokiny (C3a, C5a, TNF, IL-8, IL-1, IL-6)

6 Příčiny hemolytické potransfuzní reakce
Nejčastěji ABO inkompatibilita Lidská chyba na klinickém odd., v laboratoři nebo TO (vzorek, příjemce, transfusní přípravek, špatná interpretace výsledků, administrativní chyba, chybná KS na štítku) Aplikace TP bez křížové zkoušky při vitální indikaci Neprokázaná imunní protilátka (směs protilátek, podprahová kvantita, diluce vzorku, chyba v předtransfusním vyšetření)

7 Hemolytická potransfuzní reakce
Klinický obraz – akutní hemolysa Horečka se zimnicí Neklid Bolest v místě aplikace, hrudník, břicho, bedra Dušnost Nausea, zvracení

8 Hemolytická potransfuzní reakce
Alterace oběhu s hypotensí a tachykardií Hemoglobinurie, renální selhání DIC Pozor na zkreslenou symptomatologii u nemocných s poruchou vědomí či CA Klinický obraz – pozdní hemolysa Ikterus, horečka, anémie, hemoglobinurie

9 Hemolytická potransfuzní reakce
Diferenciální diagnosa: septický šok, FNHTR, anafylaktická reakce, TRALI, neimunní hemolysa (bakteriální kontaminace, nadměrné zahřátí, poškození chladem, přidání léků, mechanické poškození erytrocytů – pumpy !) Laboratorní vyšetření: průkaz hemolysy (bilirubin, haptoglobin, hemopexin, LDH, volný hemoglobin v seru a moči) a objasnění její příčiny (krevní banka OKH a Krevní centrum FN Ostrava), známky orgánového postižení (ledviny, játra), DIC

10 Hemolytická potransfuzní reakce (Klinické oddělení)
U akutních reakcí musí být vždy přednostně vyloučena ABO inkompatibilita!

11 Hemolytická potransfuzní reakce (Klinické oddělení)
Okamžitá organizační opatření při akutní reakci  Přerušení transfuse se zachováním i.v. přístupu Kontrola identifikace pacienta a TP Vyloučení křížové záměny Kontrola makroskopického vzhledu TP Hlášení reakce krevní bance Zvážení jiných příčin hemolysy Odběr vzorků k laboratornímu vyšetření (průkaz hemolysy a její příčiny, orgánového postižení a rozvoje DIC) Léčba: hydratace, antipyretika, katecholaminy, kortikoidy, diuretika, léčba ledvinného a respiračního selhání, léčba DIC Zdravotní pitva v případě smrti pacienta.

12 Hemolytická potransfuzní reakce (Krevní banka)
Předtransfusní vzorek, potransfusní vzorek a segment dodaného TP Ověření záznamů o imunohematologických vyšetřeních Kontrola makroskopických známek hemolysy (vzorky před a po transfusi, TP)

13 Hemolytická potransfuzní reakce (Krevní banka)
Rekonstrukce z předtransfusního a potransfusního vzorku a event. TP Opakovat ABO – Rh (D) určení a vyloučení křížové záměny PAT s polyspecifickým antiglobulinovým sérem Zkouška kompatibility Screening nepravidelných protilátek proti erytrocytům Identifikace protilátky a určení erytrocytárních antigenů (KC FN Ostrava), respektovat při další hemoterapii

14 Febrilní nehemolytická potransfuzní reakce
Vzestup TT o 1ºC a více vyvolaný transfusí Přítomnost antileukocytárních nebo antitrombocytárních alloprotilátek nebo uvolnění pyrogenů (delší skladování TP) Často u polytransfundovaných, nejčastěji po trombocytárních koncentrátech Doprovázena tachykardií Prevence: deleukotisace Léčba: antipyretika Prognosa dobrá, vyšetřit antileukocytární a antitrombocytární protilátky

15 Alergická a anafylaktická potransfuzní reakce
Alloprotilátky proti proteinům transfundované plasmy (vzácně krvinek) u deficientních příjemců, IgA deficit Patogenesa: preformované protilátky třídy IgE, degranulace basofilů, aktivace komplementu, anafylatoxiny Klinický obraz: u alergie urtika či otok, u anafylaxe horečka, nausea, zvracení, průjem, slabost, dušnost, kašel, bolesti na hrudi, kolaps, hypotense Léčba: Kortikoidy, antihistaminika, kalcium, adrenalin, kyslík, zajištění volumu, aminofylin. Prevence: proprané TP

16 Imunomodulace Alloimunisace antigeny erytrocytů, leukocytů, trombocytů či plasmy (komplikuje další hemosubstituci) Imunosuprese (zhoršení funkce NK-buněk a B-lymfocytů, snížení IRI) – zhoršení pooperačního průběhu a průběhu malignit

17 Potransfuzní purpura Akutně vzniklá těžká trombocytopenie cca 7 den po aplikaci transfuzního přípravku Riziko PTP zejména u HPA-1a negativních žen s aloimunizací v graviditě Patogeneza: alloimunizace HPA (gravidita, transfuze)  tvorba alloprotilátek  trombocytopenie Riziko závažního krvácení Léčba: HD IVIG, kortikosteroidy, výměnné plasmaferézy, TA jen při závažném krvácení ve vysoké dávce bez ohledu na HPA dárce

18 TRALI Vzácná akutní potransfuzní reakce
Často nerozpoznaná, 5-25% mortalita Definice: respirační distress s hypoxémií a hypotenzí, vývoj do 6 hod. od podání transfuze, absence oběhového přetížení (nekardiální plicní edém v důsledku zvýšené permeability plicních kapilár) Etiologie: leukocytární protilátky

19 TRALI Rizikové faktory: Sepse / septický šok Aspirace Plicní kontuze
Inhalační trauma Intoxikace Pancreatitida Polytrauma / popáleniny Chirurgický zákrok Aortokoronární bypass

20 TRALI Diagnostika: Rtg obraz ARDS Leukopenie
Přítomnost antileukocytární protilátek Anamnestický údaj aplikace transfuzního přípravku Léčba: Podpůrní (oxygenoterapie, UPV) Prevence: Deleukocytované transfuzní přípravky Výroba plazmy bez leukocytárních protilátek (výběr dárce)

21 GvHD Transfuze allogenní krve je „transplantace“
Vzácna potransfuzní reakce 100% mortalita! Rizikové skupiny: alo / auto transplantace kostní dřeně nebo PKB transfuze od pokrevních příbuzných transfuze HLA identických trombocytů Imunodeficientní stavy

22 GvHD Prevence: U rizikových pacientů
Klinický obraz: Rozvoj 2-4 týdny po aplikaci transfuze Teploty, průjmy, exantém, hepatopathie Pancytopenie Infekční komplikace Prevence: U rizikových pacientů Znižení T-lymfocytů v transfuzním přípravku ozářením!

23 Přetížení oběhu Rychlé podání či velké objemy u predisponovaných pacientů Projevy levostranného srdečního selhání, hypertense, arytmie Léčba: diuretika, podpora oběhu Prevence: šetrná hemoterapie zejm. u těžkých chronických anémií pacientů s anamnesou kardiovaskulárního onemocnění

24 Hypotenze bradykinikového typu
Pacienti léčení ACE-I Generace bradykininu při kontaktu s transfusním setem a při aferese Těžká anafylaktoidní hypotensní reakce Prevence: vysazení léku, deleukotisace

25 Masivní transfuze Hypotermie (ohřívače) Objemové přetížení
Citrátová toxicita (plasma) Hyperkalémie Diluční trombocytopenie a koagulopatie

26 Infekční rizika transfuze
Septický šok (bakteriální kontaminace) Viry (HAV, HBV, HCV, CMV, EBV, HIV, Parvovirus B19, West Nile virus) Spirochety (Treponema) Protozoa (Plasmodium, Trypanosoma, Babesia) Priony

27 Bakteriální kontaminace TP
Zdroje kontaminace: bakteriémie dárce, kontaminovaný odběrový set, místo vpichu (nedostatečná desinfekce), přerušování chladicího cyklu, nevhodné zacházení s TP na klinickém oddělení Agens: Staphylococcus, Streptococcus, Enterobacter, Bacillus, Escherichia, Serratia, Pseudomonas, Proteus, Yersinia Nejčastěji trombocytární koncentráty, také autologní TP Klinický obraz: septická horečka se zimnicí a celkovou alterací, šokový stav, CRP, PCT Positivní hemokultury a kultivace TP (stejné agens) Léčba: ATB, léčba šoku

28 Prevence potransfuzních reakcí
Správná indikace transfuse (správný přípravek správnému pacientovi ve správný čas) Řádné předtransfusní vyšetření Výběr dárců (dotazník a klinické vyšetření) a testování infekčních markerů, karanténa, look-back Minimalisace infekční nálože (odběr do satelitního váčku, autosterilisace, deleukotisace)

29 Prevence potransfuzních reakcí
Patogen inaktivační/eliminační techniky (tepelné techniky, methylenová modř, solvent-detergent, filtrace a adsorbční techniky, fotoinaktivace) – krevní deriváty Deleukotisace a ozáření TP Vlastní výkon transfuse, bed-side test, biologický pokus

30 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Potransfuzní reakce Mikula P., Starostka D., Novosadová L."

Podobné prezentace


Reklamy Google