Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Jak m ůž eme dál ž ít?“ - literární a výtvarná sout ěž Památníku Terezín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Jak m ůž eme dál ž ít?“ - literární a výtvarná sout ěž Památníku Terezín."— Transkript prezentace:

1 „Jak m ůž eme dál ž ít?“ - literární a výtvarná sout ěž Památníku Terezín

2  vybudován v letech 1780 - 1790 jako pevnost st ř e ž ící severní p ř ístupy do vnitrozemí Č ech  1782 ud ě len statut m ě sta, jeho ž ž ivot byl t ě sn ě spjat s vojenskou posádkou  malá pevnost, tvo ř ící sou č ást terezínského pevnostního systému, proslula v dobách habsburské monarchie jako v ě znice a trestnice pro vojenské i politické v ě zn ě  nejtragi č t ě jší období v d ě jinách m ě sta p ř edstavují léta 2. sv ě tové války  n ě me č tí okupanti z ř ídili 1941 ve m ě st ě samotném ghetto  sb ě rný a pr ů chozí tábor byl ur č en nejprve pro Ž idy z tehdejšího Protektorátu Č echy a Morava, pozd ě ji také z N ě mecka, Rakouska, Nizozemska, Dánska a Slovenska

3  Iluze v ě zn ě ných, ž e Terezín bude místem, kde budou moci ž ít a pracovat a ž do konce války, vzaly rychle za své. Dne 5. ledna 1942 vyšlo v tzv. denním rozkaze, zve ř ej ň ujícím pokyny a na ř ízení pro v ě zn ě, oznámení o nadcházejícím transportu do Rigy. Byl to první ze 63 takových transport ů, jimi ž bylo na Východ deportováno více ne ž 87 000 lidí. Osvobození se z nich do ž ilo jen asi 3800.  dne 20. ledna 1942 se rozhodlo, ž e nem ě l být pouze sb ě rným a pr ů chozím táborem pro Ž idy z protektorátu, ale také slou ž it jako starobní ghetto pro Ž idy z N ě mecka a Rakouska (osoby starší 65 let, ale také nositelé vysokých vojenských hodností a vyznamenání i politici, v ě dci a další lidé s významnými vazbami do ciziny)  Smyslem tohoto opat ř ení bylo p ř edejít mno ž ícím se intervencím ze zahrani č í ve prosp ě ch významných osobností a soust ř ed ě ním starých lidí v Terezín ě dodat v ě tší v ě rohodnost tvrzení, ž e ž idovské transporty na Východ sm ěř ují do pracovních tábor ů.  V únoru 1942 byla Heydrichovým výnosem zrušena obec Terezín a civilní obyvatelstvo se do konce č ervna muselo z m ě sta vyst ě hovat.

4  Transport byl pojmem, který nejvýrazn ě ji symbolizoval osudy lidí, kte ř í se dostali do obludného soukolí kone č ného ř ešení ž idovské otázky. Obdr ž ení p ř edvolání do transport ů vypravovaných do Terezína znamenalo definitivní p ř erušení všech spojení s dosavadním ž ivotem a po č átek zlov ě stné cesty do neznáma.  Od 26. ř íjna 1942 m ě ly všechny transporty na Východ jediný cíl ur č ení: Osv ě tim II -Birkenau. Do tamního koncentra č ního vyhlazovacího tábora sm ěř ovala polovina z 63 transport ů, vypravených z ghetta. Terezínu se proto pozd ě ji p ř ezdívalo č ekárna na Osv ě tim. Od 1. č ervna 1943 všechny transporty p ř ijí ž d ě ly a odjí ž d ě ly po nov ě vybudované ž elezni č ní vle č ce, spojující Terezín s nádra ž ím v nedalekých Bohušovicích nad Oh ř í. Ot ř esný obraz p ř icházejících a odcházejících transport ů, který se hluboce vryl do pam ě ti všech v ě z ňů, tak nap ř íšt ě z ů stával skryt p ř ed zraky obyvatel okolí.

5  Do terezínského ghetta bylo od 1941 do 1945 deportováno na 140 000 ž idovských v ě z ňů, ur č ených za ob ě ti kone č ného ř ešení ž idovské otázky.  Celkem terezínským ghettem prošlo asi 155 000 mu žů, ž en a d ě tí a na 35000 z nich nalezlo smrt p ř ímo v Terezín ě.  Dalších 83 000 v ě z ňů po deportaci z Terezína zahynulo ve vyhlazovacích táborech, v pracovních táborech a za pochod ů smrti v záv ě ru války.

6  Epilogem d ě jin terezínského ghetta se m ě l stát výkon spravedlnosti nad pachateli zlo č in ů. V ě tšin ě p ř íslušník ů SS, kte ř í v Terezín ě p ů sobili, se však poda ř ilo odpov ě dnosti uniknout. Pouze č ást z nich byla dopadena a souzena Mimo ř ádným lidovým soudem v Litom ěř icích, č i postavena p ř ed zahrani č ní soudy. V Rakousku byl dopaden a odsouzen k trestu smrti první velitel tábora Siegfried Seidl. Jeho nástupce Anton Burger však dvakrát unikl z v ě zení a zem ř el a ž v devadesátých letech nepotrestán. T ř etího a posledního velitele tábora Karla Rahma odsoudil k trestu smrti soud v Litom ěř icích. V ě tšina z jejich spolupracovník ů však byla odsouzena v nep ř ítomnosti, č i se p ř ed soud v ů bec nedostala. Spravedlnost z ů stala z v ě tší č ásti nevykonána...  více info www.holocaust.cz

7

8

9

10

11

12

13 PAMÁTNÍK TEREZÍN VYHLAŠUJE NA ROK 2010 XVI. RO Č NÍK LITERÁRNÍ A XIV. RO Č NÍK VÝTVARNÉ SOUT ĚŽ E Pen ěž ní odm ě ny (ze sponzorského daru Hany Greenfieldové): 1. místo 500 K č 2. místo 400 K č 3. místo 300 K č 4.-5. místo 200 K č 6.-8. místo 100 K č Ud ě leny budou i zvláštní ceny dr. Erika Poláka, financované Terezínskou iniciativou.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37


Stáhnout ppt "„Jak m ůž eme dál ž ít?“ - literární a výtvarná sout ěž Památníku Terezín."

Podobné prezentace


Reklamy Google