Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KRYCÍ LIST NABÍDKY „Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KRYCÍ LIST NABÍDKY „Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL“"— Transkript prezentace:

1 KRYCÍ LIST NABÍDKY „Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL“
„ORIGINÁL NABÍDKY“ Zadavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu ČR Sídlo zadavatele: Šrobárova 48, Praha 10 IČ: Zastoupený: PharmDr. Martin Beneš, ředitel Kontaktní osoba: Ing. Karel Kettner Telefon / fax: , karel. Profil zadavatele: Reg. Číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/ Název uchazeče: BNV Consulting, s.r.o. Sídlo uchazeče: Praha 1, Václavské nám. 1 – Palác Koruna, Právní forma: Společnost s ručením omezeným IČ: DIČ: CZ Spisová značka v OR: Městská soud v Praze, oddíl C, vložka Číslo účtu: /5500 Raifffeisenbank, Praha 1 Oprávněné osoba za uchazeče jednat: Ing. Petra Barešová, jednatel Kontakt na zástupce uchazeče: Tel.: Fax: Mobilní tel.: Dodavatel svým podpisem prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu veřejné zakázky. Uchazeč dále prohlašuje, že údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé a zadavatel má právo si je ověřit . ……………………………………… Ing. Petra Barešová, jednatelka

2 Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL
Název zakázky Název zakázky: Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL

3 Obsah Nabídka – „Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL“

4 Obsah 1 Obsah str. 3 2 Profil společnosti BNV Consulting str. 5 5
Cenová nabídka a platební podmínky str. 7 7 Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění Metodika řízení, monitoring a zpětná vazba projektu Časový harmonogram projektu Návrhů postupů zajištění součinnosti se zadavatelem Návrh Systému projektového řízení Poradenství pro potřeby udržitelné implementace Systému projektového řízení Vzdělávání v oblasti procesního, projektového a finančního řízení Školení / kurzy v oblasti rozvoje lidských zdrojů Ukázka školícího materiálu – Projektové řízení str. 9 str. 10 str. 21 str. 23 str. 28 str. 56 str. 61 str. 67 str. 78 3 Návrh smlouvy o dílo str. 105 4 Kvalifikační předpoklady: Základní a profesní kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady str. 113 str. 115 str. 130 str. 136 6 Subdodavatelské schéma str. 194 8 Ukázka výstupů z již realizovaných projektů str. 196 9 Nabídka v elektronické podobě str. 220 10 Kontaktní informace str. 222 11 List s údajem o počtu listů nabídky str. 224

5 Profil společnosti Stručné představení uchazeče

6 Profil společnosti BNV Consulting
Bylo založeno v roce 2000 jako BNV Consulting, consorcium, v roce 2004 transformováno na BNV Consulting, s.r.o., nyní probíhá transformace na BNV consulting, a.s.; V současné době má v České republice 40 stálých pracovníků a 30 externistů; Působí i na mezinárodním trhu, převážně v Německu ve spolupráci s GIMA consult; Pomáhá managementu a vlastníkům zvýšit hodnotu společnosti, realizuje projekty v jednotlivých oblastech se zaměřením na snižování nákladů až na úroveň celkové restrukturalizace; Tvoří tým zkušených odborníků, kteří realizují projekty ve firmách s českým i zahraničním kapitálem a to s ohledem na jejich skutečné potřeby; Provádí projekty v institucích a úřadech veřejné správy.

7 Cenová nabídka a platební podmínky
Nabídka – „Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL“

8 Cenová nabídka a platební podmínky
Cenová nabídka – Celková nabídková cena Tato nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, pevná a nepřekročitelná za celý předmět plnění zakázky. Nabídková cena zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí ví, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení zakázky potřeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky byla zadávací dokumentace a její přílohy. V Praze, dne ……………………………………… Ing. Petra Barešová, jednatelka

9 Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění
Metodika řízení, monitoring a zpětná vazba projektu Časový harmonogram projektu Návrh postupů zajištění součinnosti se zadavatelem Návrh Systému projektového řízení Poradenství pro potřeby udržitelné implementace Systému projektového řízení Vzdělávání v oblasti procesního, projektového a finančního řízení Školení / kurzy v oblasti rozvoje lidských zdrojů Ukázka školícího materiálů – projektové řízení

10 METODIKA ŘÍZENÍ, MONITORING A ZPĚTNÁ VAZBA PROJEKTU

11 ROZSAH A METODIKA ŘÍZENÍ, MONITOIRNG PROJEKTU
METODIKA A NÁVRH ŘEŠENÍ ROZSAH A METODIKA ŘÍZENÍ, MONITOIRNG PROJEKTU ZÁSADY ŘÍZENÍ PROJEKTU POUŽITÉ METODIKY A ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PROJEKTU ZÁSADY ŘÍZENÍ PROJEKTU: Bnv consulting při zpracovávání projektu využívá Metody řízení projektu (project managements methods). Jedná se o ověřené a popsané postupy, které řeší komplexně realizace ucelené sady činností, jejímž cílem je zavést změnu. Zejména se jedná o využívání metodiky a standardů ISO. ISO 9001 Systém managementu kvality. Směrnice je součástí rodiny mezinárodních standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci. ISO 9001 je standard, který slouží jako referenční model pro nastavení základních řídících procesů v organizaci, které pomáhají neustále zlepšovat kvalitu služeb. ISO Systém managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů. Směrnice je součástí rodiny mezinárodních standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci. ISO je standard, který slouží jako referenční model pro nastavení řízení projektů.

12 ROZSAH A METODIKA ŘÍZENÍ, MONITOIRNG PROJEKTU
METODIKA A NÁVRH ŘEŠENÍ ROZSAH A METODIKA ŘÍZENÍ, MONITOIRNG PROJEKTU ZÁSADY ŘÍZENÍ PROJEKTU – UKÁZKA: FÁZE PROJEKTU Předprojektová fáze Definování příležitosti, návrh na změnu existujících procesů Výstup: Checklist projektu Zahajovací fáze Po schválení checklistu sestavení projektového týmu, rozpracování námětu a cílů do podoby proveditelnosti. Výstup: Zadávací listina projektu Plánovací fáze Detailní plánování jednotlivých projektových činností, úkolů, jejich koordinace, plánování zdrojů a odpovědností. Plánovací nástroje: Work Breakdown Structure (WBS) – popsání všech činností, nutných k uskutečnění cíle projektu, tzv. „dekompozice“ projektových cílů do jednotlivých činností. Matice odpovědností – jednotlivých definovaným projektovým činnostem jsou přiřazeny odpovědné osoby. Activity Network Diagram (AND) – metoda „síťové analýzy“ poskytující přehled o souslednostech a následnostech jednotlivých kroků a činností. Gantt diagram – plán operativního řízení projektu pro vytvoření a následné sledování harmonogramu projektu v reálném čase. Výstup: Plán operativního řízení Realizační fáze Vlastní realizace projektu, po dokončení následuje testování (pilotní odzkoušení), implementace a předání zákazníkovi. Výstup: Dokončení projektový výstup Hodnotící fáze Podrobné zhodnocení průběhu a výsledek projektu dle kritérií projektového zadání, srovnání původních cílů s dosaženými výsledky. Výstup: Závěrečná zpráva projektu

13 ROZSAH A METODIKA ŘÍZENÍ, MONITOIRNG PROJEKTU
METODIKA A NÁVRH ŘEŠENÍ ROZSAH A METODIKA ŘÍZENÍ, MONITOIRNG PROJEKTU ZÁSADY ŘÍZENÍ PROJEKTU POUŽITÉ METODIKY A ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PROJEKTU MONITORING PROJEKTU: Monitoring projektu je nedílnou součástí každého projektu, od začátku až do konce. Monitorování musí probíhat a musí být začleněno do všech fází / etap projektového cyklu. Monitoring projektu je efektivní způsob, jak: - poskytnout stálou zpětnou vazbu o rozsahu, v jakém jsou projekty k dosažení svých cílů; - identifikovat potenciální problémy v rané fázi a navrhnout možná řešení; - monitorovat dostupnost projektu; - sledovat efektivitu s jakou jsou jednotlivé složky projektu prováděny a navrhnout zlepšení; - vyhodnotit, do jaké míry je projekt schopen dosáhnout svých cílů. V rámci monitoringu projektu budou zavedeny čtyři monitorovací ukazatele: - vstupní ukazatele – definuje, co se děje v rámci projektu; - výstupní ukazatele – definuje a popisuje projektové činnosti; - výsledek ukazatelů – popisuje konečný stav; - ukazatel dopadu – měří změny.

14 ROZSAH A METODIKA ŘÍZENÍ, MONITOIRNG PROJEKTU
METODIKA A NÁVRH ŘEŠENÍ ROZSAH A METODIKA ŘÍZENÍ, MONITOIRNG PROJEKTU ZÁSADY ŘÍZENÍ PROJEKTU – UKÁZKA: AKČNÍ PLÁN PROJEKTU Časový harmonogram projektu

15 ROZSAH A METODIKA ŘÍZENÍ, MONITOIRNG PROJEKTU
METODIKA A NÁVRH ŘEŠENÍ ROZSAH A METODIKA ŘÍZENÍ, MONITOIRNG PROJEKTU ZÁKLADNÍ STRUKTURA METODIK PROJEKTU ZÁKLADNÍ STRUKTURA METODIK 1/4: METODY ŘÍZENÍ, OPTIMALIZACE A REENGINEERINGU PROCESŮ 1/3: BNV consulting bude projekt zpracovávat dle zásad procesního řízení / řízení procesů v organizaci. Metody řízení procesů jsou zaměřené na správné nastavení procesů a na jejich inovaci. Správné nastavení jednotlivých procesů předpokládá: - identifikování vstupů, výstupů a cílů procesů projektu, - identifikování majitelů procesu a stanovení jejich pravomocí a odpovědností, - navrhování procesů projektu tak, aby bylo možné předjímat budoucí procesy v životním cyklu projektu - vymezování vzájemných vztahů a provázaností vzájemného působení mezi procesy.

16 ROZSAH A METODIKA ŘÍZENÍ, MONITOIRNG PROJEKTU
METODIKA A NÁVRH ŘEŠENÍ ROZSAH A METODIKA ŘÍZENÍ, MONITOIRNG PROJEKTU ZÁKLADNÍ STRUKTURA METODIK PROJEKTU ZÁKLADNÍ STRUKTURA METODIK 2/4: METODY ŘÍZENÍ PROCESŮ 2/3: BPM (Business Process Management) Managerský přístup, jehož základem je neustálé zlepšování procesů – optimalizace procesů. Podporuje obchodní efektivitu a účinnost a současně se snaží o inovace, flexibilitu a integraci s technologií. ISO Systém managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů Referenční model pro nastavení řízení projektů. ISO 9001 Systém managementu kvality Referenční model pro nastavení základních řídících procesů v organizaci, které pomáhají neustále zlepšovat kvalitu služeb. TQM (Total Quality Management) Komplexní technika, která dává důraz na řízení kvality ve všech dimenzích života organizace, která se svým přesahem nad ráme řízení kvality stává metodou strategického řízení pro veškeré konání organizace. Kaizen – postupná optimalizace procesů a pracovních postupů, jejíž podstatou je zapojení mnoha pracovníků z daného organizačního útvaru, kde všichni co mají nápady na zlepšení je mohou navrhnout a kolektivně diskutovat. Výsledkem je lepší komunikace ve firmě, lepší firemní kultura a je výrazným prvkem zvyšujícím motivaci zaměstnanců.

17 ROZSAH A METODIKA ŘÍZENÍ, MONITOIRNG PROJEKTU
METODIKA A NÁVRH ŘEŠENÍ ROZSAH A METODIKA ŘÍZENÍ, MONITOIRNG PROJEKTU ZÁKLADNÍ STRUKTURA METODIK PROJEKTU ZÁKLADNÍ STRUKTURA METODIK 3/4: METODY ŘÍZENÍ PROCESŮ 3/3: PDCA – Metoda zlepšování Univerzálně použitelná metoda vhodná pro účinné řešení každodenních problémů v různých oblastech a firemních aktivitách, vhodná především pro efektivní řešení a zlepšování procesů a systémů. Fáze cyklu zlepšení jsou rozdělené: - P (Plan) plánovat – definice cílů a problémů, definice a popis předmětu, cíle zlepšení, formování týmu, shromáždění prvotních informací, sestavení plánů - D (Do) konat – zavedení popsaných činností, - C (Check) kontrolovat – zhodnocení řešení a udržení pozitivních výsledků vhodným řízením, standardizací a dokumentováním procesů a pracovních postupů, ověření stability systému, shrnutí a komunikace výsledků / poznatků či návrhů pro další příležitosti zlepšování. - A (Act) konat – zhodnocení řešení a udržení pozitivních výsledků vhodným řízením, standardizací a dokumentováním procesů a pracovních postupů, ověření stability systému, shrnutí a komunikace výsledků / poznatků či návrhů pro další příležitosti zlepšování.

18 ROZSAH A METODIKA ŘÍZENÍ, MONITOIRNG PROJEKTU
METODIKA A NÁVRH ŘEŠENÍ ROZSAH A METODIKA ŘÍZENÍ, MONITOIRNG PROJEKTU ZÁKLADNÍ STRUKTURA METODIK PROJEKTU ZÁKLADNÍ STRUKTURA METODIK 3/4: METODY ŘÍZENÍ PROCESŮ 4/3: SixSigma – komplexní a pružný systém / metoda řízení procesů. Je založený na porozumění potřeb a očekávání zákazníků, disciplinovaném používání informací a dat k řízení a rozhodování. Inovace jsou založeny na cyklu DMAIC, který se zaměřuje na vyhledávání a odstraňování slabých míst / rizik. DMAIC – Cyklus zlepšování Univerzálně použitelná metoda postupného zlepšování (integrální součást SixSigma, rozšířená metoda PDCA). Fáze cyklu zlepšení jsou rozdělené: - D (Define) definovat – definice cílů a problémů , definice a popis předmětu, cíle zlepšení, formování týmu, shromáždění prvotních informací - M (Measure) měřit – získání objektivních data (stávajícící stav a požadované výsledky), hodnocení výkonnosti procesů, způsob a stabilita používaných systém měření, určení způsobilosti procesu, - A (Analyze) analyzovat – analýza dat za účelem identifikace a ověření příčin nedostatků, identifikace problémů, - I (Improve) zlepšit – vytvoření, vyzkoušení a implementace řešení odstranění příčin „nedostatku“ , modifikace / přenastavení procesu, realizace, - C (Control) řídit – zhodnocení řešení a udržení pozitivních výsledků vhodným řízením, standardizací a dokumentováním procesů a pracovních postupů, ověření stability systému, shrnutí a komunikace výsledků / poznatků či návrhů pro další příležitosti zlepšování.

19 Zásady aplikace Klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI)
METODIKA A NÁVRH ŘEŠENÍ ROZSAH A METODIKA ŘÍZENÍ, MONITOIRNG PROJEKTU ZÁKLADNÍ STRUKTURA METODIK PROJEKTU Zásady aplikace Klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI – Key Performance Indicator), jsou základním prvkem systémů pro měření výkonnosti a pomáhají organizacím dosahovat stanovených cílů. Jedná se o konkrétní měřitelnou hodnotu při vykonávání daného procesu. Sledování aktuálních hodnost ukazatelů a porovnávání se stanovenými hodnotami pak směřuje vedoucí pracovníky organizace ke kritickým místům, kde je třeba zlepšit vykonávání stanovených procesů tak, aby se dosáhlo vytyčených cílů. Při stanovení jednotlivých KPI je nutné: zachovávat účelnost - uživatel musí vědět, co přesně chce měřit a zjistit zachovávat jednoznačnost – jednotná interpretace výsledků Zachovávat zjistitelnost – nutná dostupná data v organizaci zachovávat využitelnost – správě chápat a nakládat s ukazateli Možné KPI ukazatele při řízení projektů: ekonomické ukazatele Ukazatele kvality Ukazatele výkonnosti procesů Ukazatele IT služeb Systém provázaných ukazatelů apod.

20 ROZSAH A METODIKA ŘÍZENÍ, MONITOIRNG PROJEKTU
METODIKA A NÁVRH ŘEŠENÍ ROZSAH A METODIKA ŘÍZENÍ, MONITOIRNG PROJEKTU ZÁKLADNÍ STRUKTURA METODIK PROJEKTU ZÁKLADNÍ STRUKTURA METODIK 4/4: METODY ANALÝZY PROCESŮ : Analytické techniky zaměřené na identifikace a detailní analýzu jednotlivých procesů. Metodika ARIS Metodika postavená na 5ti základních pohledech na organizaci: - organizační – popisuje pracovníky, útvary, vazby mezi nimi - datový – stavy a události - funkční – popis funkcí a struktura vztahů - procesní – podnikové procesy jako centrální integrující prvek podniku - výkonový – metriky a měření procesů. postup metodiky ARIS: - Strategická analýza organizace a procesů a koncepční plán - Vytvoření logického konceptu systému - Vytvoření konceptu IS - Implementace systému - Provoz a průběžné zlepšování procesů.

21 ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

22 ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

23 NÁVRH POSTUPŮ ZAJIŠTĚNÍ SOUČINNOSTI SE ZADAVATELEM

24 NÁVRH POSTUPŮ ZAJIŠTĚNÍ SOUČINNOSTI SE ZADAVATELEM
Cíl komunikace: Úspěšná komunikace projektu by se měla soustředit na reálnost projektu a výstupů, které mají být jeho výsledkem, nikoli na hypotetické a negativní informace z jiných oblastí. Aby se vytváření negativních emocí předcházelo, je potřeba komunikovat otevřeně, intenzivně a zajistit, aby všichni relevantní účastníci projektu měli potřebné informace včas a v dobré kvalitě. Náležitá příprava umožní vždy nabídnout přesvědčivé odpovědi na námitky odpůrců. Pro kladné přijetí projektu a zajištění spolupráce všech dotčených subjektů je vždy důležité vysvětlit důvody realizace projektu a jeho očekávané dopady. Pravidelná komunikace se všemi zúčastněnými stranami je nezbytná.

25 „Koordinátor“ ze strany BNV Consulting „Patron“ ze strany Zadavatele
NÁVRH POSTUPŮ ZAJIŠTĚNÍ SOUČINNOSTI SE ZADAVATELEM „Koordinátor“ ze strany BNV Consulting „Patron“ ze strany Zadavatele „Manažer projektu a odborník ze strany BNV Consulting, který je odpovědný za tvorbu a realizaci projektu“ Koordinátor odpovídá za komunikaci v průběhu projektu, aby veškeré potřebné informace byly poskytovány včas a v potřebné kvalitě; Koordinátor odpovídá za cíl a výsledky projektu včetně dodržování časového harmonogramu, dále řídí projektový tým a vykonává krátkodobý akční plán, který obsahuje konkrétní aktivity a činností; Koordinátor je v pravidelném kontaktu s Patronem ze strany zadavatele a v kontaktu s vedoucími pracovníky PO; Koordinátor monitoruje, analyzuje a řeší společně s Patronem ze strany zadavatele faktory, které mohou ovlivňovat názory a postoje zaměstnanců a dalších potenciálních účastníků. „Dostatečně kompetentní osoba ze strany zadavatele, která projekt veřejně podporuje“ Patron při zahájení projektu popíše situaci, kterou projekt řeší, výsledky, jichž by mělo být dosaženo, shrne přínosy realizace projektu, metodu zadání, efektivnost, strukturu financování a transparentnost, prestiž projektu i odkazy na již existující zkušenosti. Cílem je v co možná největší míře předjímat argumenty případných oponentů a reagovat na ně. Patron projektu úzce spolupracuje s Koordinátorem ze strany BNV Consulting. V případě vzniklých překážek v realizaci projektu, Patron napomáhá řešit tyto nesrovnalosti v co nejkratším časovém horizontu.

26 NÁVRH POSTUPŮ ZAJIŠTĚNÍ SOUČINNOSTI SE ZADAVATELEM
BNV Consulting navrhuje pro vzájemnou komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem následující formu 1/2: Při zahájení projektu je nezbytné Stanovit všechny zúčastněné strany / osoby včetně určení jejich významu pro projekt; Dále bude domluvena požadovaná úroveň jejich zapojení do projektu včetně časové náročnosti; Zúčastněné strany se dohodnou na optimálních způsobech komunikace vhodných k naplnění cíle; 1. Rychlost a funkčnost interních a externích informačních toků ve směru k Zadavateli: Zadavatel může pracovníky BNV Consulting kontaktovat kdykoliv. BNV Consulting poskytne ové adresy, mobilní čísla i pevné linky kompletního projektového týmu. Dodavatel garantuje okamžitou reakci při telefonickém kontaktu a reakci do 2 hod v případě elektronické komunikace. 2. Vhodnost použitých komunikačních nástrojů: Osobní kontakt; Komunikace prostřednictvím mobilního telefonu a u;

27 NÁVRH POSTUPŮ ZAJIŠTĚNÍ SOUČINNOSTI SE ZADAVATELEM
BNV Consulting navrhuje pro vzájemnou komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem následující formu 2/2: 3. Způsob zajištění přímé interakce pověřených pracovníků Zadavatele a BNV Consulting: BNV Consulting akceptuje požadavky zadavatele (s preferencí osobní, telefonické a ové komunikace). 4. Způsob zajištění zpětné vazby na reakce zadavatele: BNV Consulting bude předkládat pravidelný měsíční (dle požadavku zadavatele) reporting o průběhu projektu – rozvojového programu, dále reporting shrnující realizaci každého rozvojového programu jako celku. V průběhu projektu bude realizační tým BNV Consulting vždy připraven okamžitě reagovat na případné dotazy a podněty ze strany zadavatele. 5. Způsob předkládání jednotlivých částí projektů a finálních výsledků projektu BNV Consulting bude předkládat jednotlivé části /dílčí výsledky projektu k připomínkování zadavateli. Po zapracování připomínek / oponentních návrhů bude vypracována finální podoba výsledků a konečné předání výsledků projektu zadavavateli.

28 NÁVRH SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

29 1. NÁVRH SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
PODROBNÝ POPIS A SPECIFIKACE PLNĚNÍ 1. NÁVRH SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ DEFINOVÁNÍ CÍLŮ DÍLČÍ AKTIVITY PROJEKTU: Navrhnout Systém efektivního projektového řízení; Vypracovat veškerou relevantní dokumentaci související se Systémem efektivního projektového řízení; Navrhnout personální obsazení projektové kanceláře zadavatele; Navrhnout vzdělávání členů projektové kanceláře; Navrhnout odpovídající ICT podporu Systému efektivního projektového řízení; Organizačně zajistit vybudování projektové kanceláře a jejího začlenění do struktur zadavatele.

30 1. NÁVRH SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
PODROBNÝ POPIS A SPECIFIKACE PLNĚNÍ 1. NÁVRH SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ DEFINOVÁNÍ REALIZACE DÍLČÍ AKTIVITY PROJEKTU: Analyzovat stávající stav projektového řízení v SÚKL; Definovat potřeby projektového řízení v SÚKL; Navrhnout metodiku projektového řízení a zdůvodnit, proč je daná metodika pro potřeby SÚKL nejvhodnější; Navrhnout metodiku řízení rizik projektu a řízení změn v rámci projektu; Navrhnout odpovídající ICT podporu Systému efektivního projektového řízení; Navrhnout vnitřní předpisy pro projektové řízení v SÚKL včetně navržení integrace těchto předpisů do systému managementu jakosti ISO 9001; Navrhnout pracovní dokumenty projektové kanceláře; Navrhnout pracovní procesy SÚKL pro řízení projektů v souladu s navrhovanou metodikou; Provést analýzu lidských zdrojů SÚKL a doporučit personální obsazení projektové kanceláře; Navrhnout vzdělávání členů projektové kanceláře a dalších přímo dotčených zaměstnanců; Organizačně zajistit vybudování projektové kanceláře (vyjma hmotného vybavení) a její integraci do organizační struktury a organizace SÚKL.

31 1. NÁVRH SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
PODROBNÝ POPIS A SPECIFIKACE PLNĚNÍ 1. NÁVRH SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ DEFINOVÁNÍ METODIKY DÍLČÍ AKTIVITY PROJEKTU 1/2: Analyzovat interní data a data získaná z informačních systémů SÚKL; Analyzovat stávající způsob a efektivitu zabezpečení poskytovaných služeb a zhodnotit výhody a nevýhody současného stavu; Analyzovat klíčové i ostatní procesy a vyhodnotit je z hlediska jejich kapacitní náročnosti; Identifikace, definice a popis hlavních a podpůrných procesů SÚKL v současném stavu; Zmapování všech současných procesů formou procesních map; Dekomponování procesů do popisů jednotlivých činností. Pro každý proces budou identifikovány a popsány vstupy, výstupy, produkty, cíle, odpovědnosti, nositelé apod. Procesní mapy a popisy procesů budou zahrnovat jednoznačné vazby mez procesy, rozhraní a vazby procesní a organizační struktury, popisy základních datových struktur apod; Analýza všech činností z hlediska jejich důležitosti, s cílem odstranění duplicitních činností, vyhodnocení činností dle jejich priorit a důležitosti, efektivity a produktivity;

32 1. NÁVRH SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
PODROBNÝ POPIS A SPECIFIKACE PLNĚNÍ 1. NÁVRH SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Pořádat workshopy a interview s co největším počtem zaměstnanců pro získání co nejširšího přehledu o současném stavu projektového a procesního řízení; Pořádat workshopy a interview s co největším počtem zaměstnanců pro získání co nejširšího přehledu k definování přehledu o potřebách projektového řízení; Analýza stavu dostupné interní řídící dokumentace a systému měření analyzovaných procesů; Analyzovat všechny činností z hlediska jejich důležitosti, uvést návrhy vedoucí k odstranění duplicit a celkovému zefektivnění činností; Návrh optimálního systému projektového řízení dle metodik PRINCE2 a ISO 10006; Definování Personální analýza zaměstnanců SÚKL s cílem definovat optimální personální složení členů projektové kanceláře Návrh vzdělávacích aktivit každého člena projektové kanceláře Analyzovat stávající systém ICT podpory v oblasti projektového řízení; Navrhnout optimální architektury ICT podpory projektového řízení; Organizační vybudování projektové kanceláře a její integrace do organizační struktury a organizace SÚKL. DEFINOVÁNÍ METODIKY DÍLČÍ AKTIVITY PROJEKTU2/2:

33 1. NÁVRH SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
PODROBNÝ POPIS A SPECIFIKACE PLNĚNÍ 1. NÁVRH SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VÝSTUPY DÍLČÍ AKTIVITY PROJEKTU: Klíčovým výstupem veškerých aktivit popsaných na předcházejících stránkách budou následující dokumenty a materiály: Analýza stávajícího stavu projektového řízení (min. 20 normo-stran textu) Analýza potřeb SÚKL (min. 20 normo-stran textu) Zdůvodnění vhodnosti navrhované metodiky řízení projektů v podmínkách SÚKL a zdůvodnění navrhované metodiky řízení rizik projektu (koresponduje se strategickým zaměřením SÚKL a jeho správní agendou) Metodický postup projektového řízení včetně popisu procesů (min. 15 normo-stran textu) Směrnice Projektové řízení - dokument s formou interního předpisu integrovaný do ISO o rozsahu odpovídajícím tomuto vnitřnímu předpisu zvyklostem SÚKL

34 1. NÁVRH SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
PODROBNÝ POPIS A SPECIFIKACE PLNĚNÍ 1. NÁVRH SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VÝSTUPY DÍLČÍ AKTIVITY PROJEKTU: Klíčovým výstupem veškerých aktivit popsaných na předcházejících stránkách budou následující dokumenty a materiály: Pracovní dokumenty (formát: doc; xls): Vzorový dokument pro požadavek zadání projektu Vzorový dokument pro studie proveditelnosti Vzorový harmonogram Vzorový rozpočet Vzorové nástroje na řízení rizik Ostatní relevantní dokumenty Analýza lidských zdrojů SÚKL (min. 20 normo-stran textu) Návrh vzdělávání a plán vybudování projektové kanceláře (min 15 normo-stran textu)

35 1. NÁVRH SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
PODROBNÝ POPIS A SPECIFIKACE PLNĚNÍ 1. NÁVRH SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ ROZSAH NABÍZENÝCH HODIN PRÁCE A ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU PROJEKTU: Bnv consulting nabízí zadavateli účast všech 7 konzultantů (viz kvalifikační předpoklady – technické kvalifikační předpoklady – realizační tým) v celkovém rozsahu min hodin práce. Bnv consulting garantuje, že veškeré výstupy projektu budou dokončeny a odevzdány zadavateli k jeho naprosté spokojenosti i za cenu překkročení min. počtu hodin odvedené práce.

36 POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Analýza procesů v oblasti projektového řízení UKÁZKA - Analýza a vyhodnocení procesů a činností Procesní model – základní schéma Strategické řízení Řídící procesy Jednání jménem organizace Řízení chodu úřadu Pozn.: Červeně jsou vyznačeny procesy, které jsou zajišťovány externě. Klíčové procesy Příprava strategických dokumentů Činnost státní správy Samosprávní činnosti Provoz infocentra Příprava materiálů pro RM a ZM ….. Správní řízení a činnosti s ním spojené Stavební a územní řízení Ochrana zeleně Doprava Příprava koncepcí Poskytování informací interně i externě Cyklostezky Analýza dopravy v klidu Zajištění informačních materiálů Zajištění provozu centra poskytování informací Podpůrné procesy PR a marketing Zajištění zasedání RM a ZM Finanční řízení Administrativní podpora Legislativní podpora Zajištění provozu objektu Správa IT Zajištění propagace Kontakt se sponzory Vydávání periodik Ozvučení Prostory Občerstvení Administrativní podpora Řízení toku finančních prostředků Personální agenda Vedení účetnictví Mzdové účetnictví Právní podpora v oblasti správních řízení Revize smluv Příprava vzorů smluv Běžní údržba, nákup, úklid, ostraha Správa objektu zajištěna majitelem budovy Zajišťováno externí firmou

37 Cíl procesu Vlastník procesu Operátor procesu Kategorie procesu
POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Analýza procesů v oblasti projektového řízení UKÁZKA- Zpracování výběrového a poptávkového řízení Základní parametry procesu Cíl procesu zajistit nákup služeb, zboží a investic v souladu se zákonem Vlastník procesu tajemník úřadu Operátor procesu referent poptávek a výběrových řízení Kategorie procesu sdílený Zákazníci procesu všichni zaměstnanci úřadu Vnitřní předpis Směrnice č. 23/2007 o postupu při zadávání zakázek Pokyn tajemníka č. 2/2005, č. 1/2008

38 Ověření souladu s rozpočtem
POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Analýza procesů v oblasti projektového řízení UKÁZKA - Zpracování výběrového a poptávkového řízení Mapa procesu, I. část Ověření souladu s rozpočtem Rozpočtář Požadavek na přípravu poptávky Schválení požadavku Zpracování požadavku Věcná kontrola Zpracování poptávky Oprávněný pracovník Vedoucí odboru VS Referent poptávek Vedoucí odd. VS, IT Referent poptávek Vznesení požadavku ústně, em, Helpdesk Příprava textu poptávky Konzultace s vedoucím IT nebo vnitřní správy s cílem zkontrolovat věcnou stránku poptávky Zapracování připomínek Návrh poptávky Helpdesk

39 Příprava materiálu do Rady Proces schvalování materiálu
POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Analýza procesů v oblasti projektového řízení UKÁZKA Zpracování výběrového a poptávkového řízení Mapa procesu, II. část Schválení textu výzvy a seznamu firem Příprava materiálu do Rady Proces schvalování materiálu ne konec procesu ano Referent poptávek ano Příloha - text výzvy a seznam firem k oslovení Poptávka v kompetenci Rady Zpracování poptávky Odeslání poptávky ne Referent poptávek Referent poptávek Referent poptávek Zpracování dle výše poptávky Oslovení em, doporučeným dopisem, příp. vyvěšení na centrální adrese podle typu poptávky Vyvěšení na úřední desku Vyhodnocení výše poptávky a kompetencí Návrh usnesení Usnesení Poptávka e-spis SW usnesení

40 Další personální zabezpečení procesu
POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Analýza procesů v oblasti projektového řízení UKÁZKA - Analýza a vyhodnocení procesů a činností Procesní model – personální zabezpečení procesů Název procesu Vlastník procesu Další personální zabezpečení procesu Poznámka Strategické řízení Tajemník úřadu Porada vedení Jménem společnosti jedná tajemník úřadu. Tajemník úřadu je zodpovědný za chod organizace a PO. Příprava strategických dokumentů Vedoucí jednotlivých odborů Strategické dokumenty se připravují na základě požadavku RM, ZM nebo dle stanovených postupů na základě předložení žádosti. Vedoucí odboru jsou zároveň zodpovědní za přípravu materiálů do RM a ZM, jejichž výstupem je usnesení. Činnost státní správy Vedoucí jednotlivých oborů, do jejichž kompetence státní správa spadá Referenti příslušných odborů Výstavba Životní prostředí Státní sociální podpora Doprava Živnostenský odbor Školství Osobní doklady, státní občanství PR a marketing Vedoucí odboru Kancelář starosty Referenti odboru Kancelář starosty Koncepční činnost spojená s PR a marketingem Pořádání akcí pro veřejnost Získávání sponzorů a partnerů Zajištění vydávání periodik Administrativní podpora Ekonomický a personální odbor Odbor Kancelář tajemníka Personalistika a vzdělávání Mzdové účetnictví Ekonomické oddělení

41 Analýza procesů v oblasti projektového řízení
POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Analýza procesů v oblasti projektového řízení UKÁZKA-Realizace personálně-organizačního auditu úřadu Analýza činností odborů

42 Pouze podání stížnosti, petice apod.
POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Analýza procesů v oblasti projektového řízení UKÁZKA - Realizace personálně-organizačního auditu úřadu Analýza činností odborů Oddělení vykonává metodickou a kontrolní činnosti technického charakteru Oddělení vykonává metodickou a kontrolní činnosti a činnost stavebního úřadu Oddělení zajišťuje spisovou službu, vede spisovnu odboru, vytváří podporu pro odbor Pouze podání stížnosti, petice apod. NE oddělení činnost oddělení univerzální přepážka Odd. technické Odd. právní Odd. organizační

43 Analýza procesů v oblasti projektového řízení
POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Analýza procesů v oblasti projektového řízení UKÁZKA – Personální a procesní analýza Souhrn dotazníků roční báze – oddělení poplatků a pohledávek

44 Analýza procesů v oblasti projektového řízení
POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Analýza procesů v oblasti projektového řízení UKÁZKA – Analýza časové náročnosti činností Vytíženost jednotlivých provozních pracovníků Dotazník vyplňují všichni zaměstnanci za každý pracovní den po stanovenou dobu pracovních dnů pravdivě dle skutečně vykonaných činností v daný pracovní den. Pro každých časový úsek zvolí maximálně 3 kódy činnosti, který nejlépe vystihují vykonanou činnost. VÝSTUP: METODIKA:

45 Analýza procesů v oblasti projektového řízení
POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Analýza procesů v oblasti projektového řízení UKÁZKA – Personální a procesní analýza Tabulka změn a úspor – odbor Živnostenský úřad

46 Programování Vyhodnocení Implementace Identifikace Formulace
POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Zpracování analýzy míry implementace projektového řízení v podmínkách úřadu UKÁZKA – Projektový cyklus Programování Vyhodnocení Implementace Identifikace Formulace Financování

47 POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Zpracování analýzy míry implementace projektového řízení v podmínkách úřadu UKÁZKA – Schéma klíčových fází projektu

48 POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Zpracování analýzy míry implementace projektového řízení v podmínkách úřadu UKÁZKA – Příprava a ověřování projektu – fáze předinvestiční Nové myšlenky, stanovení cílů, definování strategie dosažení cílů, jmenování zodpovědných subjektů za tuto fázi projektu Úvodní (předběžná) studie proveditelnosti/formulace projektu, úvodní vyhodnocení vstupních dat, výběr variant pro zpracování Studie proveditelnosti – variantní zpracování, východiska, podmínky, rizika, omezení, materiál, technologie, finance… Vyhodnocení návrhu projektu, podklady pro rozhodnutí, zda projekt přijmout, návrhy korekcí a úprav Přijmout projekt Nutné úpravy Ne KONEC Ano Investiční fáze

49 POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Zpracování analýzy míry implementace projektového řízení v podmínkách úřadu UKÁZKA – Příprava a ověřování projektu – fáze investiční Jmenování hlavního managera projektu a projektového týmu zodpovědného za plánování a řízení realizace projektu Zpracování detailních implementačních plánů – čas, projektová organizace, finanční plány, pravomoci, odpovědnosti, zdroje Provedení výběrových řízení, kontraktace dodavatelů, zpracování detailní projektové dokumentace, financování, kontrolování Realizace projektu – výstavba, zavádění, reorganizace, kontrola, úpravy plánu, optimalizace, korektury plánu… Start-up: školení, zkušební provoz, ověřování, zkoušky, předání k užívání Fáze provozu Fáze vyhodnocení

50 POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Zpracování analýzy míry implementace projektového řízení v podmínkách úřadu UKÁZKA – Jak správně připravit projekt

51 Funkcionální management
POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Zpracování analýzy míry implementace projektového řízení v podmínkách úřadu UKÁZKA – Začlenění projektového managementu do organizační struktury Funkcionální management Odborné útvary Liniové vztahy Projektové vztahy

52 Organizační struktura
POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Zpracování analýzy míry implementace projektového řízení v podmínkách úřadu UKÁZKA – Týmový management projektu Vedení týmu Organizování Řešení konfliktů Organizační struktura Pravidla chování Taktická doporučení Postupy Koordinace Komunikace Potenciál týmu Výkonnost Sdílení vizí Motivace Cíle projektu

53 POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Zpracování analýzy míry implementace projektového řízení v podmínkách úřadu UKÁZKA – Základní pojmy týmového managementu

54 Cíle, strategie Rizika Úkoly Plánovací proces Struktura Zdroje Vztahy
POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Zpracování analýzy míry implementace projektového řízení v podmínkách úřadu UKÁZKA – Projektové plánování Cíle, strategie Rizika Úkoly Plánovací proces Struktura Zdroje Vztahy Náklady Termíny

55 Integrovaná kontrola managementu projektu
POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Zpracování analýzy míry implementace projektového řízení v podmínkách úřadu UKÁZKA – Proces řízení realizace projektu Kontrola a nástroje mapování stavu realizace projektu: Kontrola plnění termínů Integrovaná kontrola managementu projektu Kontrola kvality Kontrola využívání Zdrojů a čerpání nákladů

56 2. PORADENSTVÍ PRO POTŘEBY UDRŽITELNÉ IMPLEMENTACE SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

57 2. PORADENSTVÍ PRO POTŘEBY UDRŽITELNÉ
PODROBNÝ POPIS A SPECIFIKACE PLNĚNÍ 2. PORADENSTVÍ PRO POTŘEBY UDRŽITELNÉ IMPLEMENTACE SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ DEFINOVÁNÍ CÍLŮ DÍLČÍ AKTIVITY PROJEKTU: Poskytnutí poradenství pro potřeby udržitelné implementace systému projektového řízení; Poskytnutí podpory projektového řízení u min. 2 pilotních projektů v rámci ESF definovaných zadavatelem;

58 2. PORADENSTVÍ PRO POTŘEBY UDRŽITELNÉ
PODROBNÝ POPIS A SPECIFIKACE PLNĚNÍ 2. PORADENSTVÍ PRO POTŘEBY UDRŽITELNÉ IMPLEMENTACE SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ DEFINOVÁNÍ REALIZACE DÍLČÍ AKTIVITY PROJEKTU: Navazuje na předcházející aktivity projektu, zaměřuje se zejména na: Implementace nově vytvořené Systému projektového řízení do běžné praxe SÚKL; Workshopy se členy projektové kanceláře ohledně postupu / problémech zavádění projektového řízení do běžné praxe SÚKL; Podpora implementace projektového řízení u min. 2 pilotních projektů v rámci projektu ESF, části zaměřené na vytvoření jednotné koncepce elektronizace správních agend SÚKL, nastavení jednotného architektonického konceptu projektů a jeho následné dodržování.; Realizace vlastního vzdělávání jednotlivých členů projektové kanceláře dle navržených vzdělávacích plánů; Zpracování zpráv o průběhu implementace; Individuální konzultační činnost jednotlivých členů projektového týmu dle potřeb SÚKL.

59 2. PORADENSTVÍ PRO POTŘEBY UDRŽITELNÉ
PODROBNÝ POPIS A SPECIFIKACE PLNĚNÍ 2. PORADENSTVÍ PRO POTŘEBY UDRŽITELNÉ IMPLEMENTACE SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VÝSTUPY DÍLČÍ AKTIVITY PROJEKTU: Klíčovým výstupem veškerých aktivit popsaných na předcházejících stránkách budou následující dokumenty a materiály a uskutečněné konzultace: Zpráva o průběhu implementace (4x čtvrtletní zpráva, dokument o rozsahu min. 10 normo-stran textu) Výstupy z konzultačních dní - zápisy a jiné dokumenty Plná implementace Systému projektového řízení do běžné praxe SÚKL

60 2. PORADENSTVÍ PRO POTŘEBY UDRŽITELNÉ
PODROBNÝ POPIS A SPECIFIKACE PLNĚNÍ 2. PORADENSTVÍ PRO POTŘEBY UDRŽITELNÉ IMPLEMENTACE SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ ROZSAH NABÍZENÝCH HODIN PRÁCE A ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU PROJEKTU: Bnv consulting nabízí zadavateli účast všech 7 konzultantů (viz kvalifikační předpoklady – technické kvalifikační předpoklady – realizační tým) v celkovém rozsahu min hodin práce. Poměr rozdělení konzultačních hodin Příprava implementace – min 100 hodin práce Pilotní projekty – min 200 hodin práce Realizované konzultace - min 500 hodin práce Bnv consulting garantuje, že veškeré výstupy projektu budou dokončeny a odevzdány zadavateli k jeho naprosté spokojenosti i za cenu překročení min. počtu hodin odvedené práce.

61 VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PROCESNÍHO, PROJEKTOVÉHO A FINANČNÍCHO ŘÍZENÍ

62 VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PROCESNÍHO, PROJEKTOVÉHO A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ
PODROBNÝ POPIS A SPECIFIKACE PLNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PROCESNÍHO, PROJEKTOVÉHO A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Cílem aktivity je zajištění vhodného cílení přenosů z realizace projektu směrem ke konečným uživatelům prostřednictvím jejich vzdělávání. Vzdělávání v oblasti procesního řízení Obecné vzdělávání - úvod do procesního řízení; - procesní řízení ve veřejné správě; - lidské zdroje a procesní řízení; - komunikace v procesním řízení; Specifické vzdělávání - specifika procesního řízení ve veřejné správě; - manažerské dovednosti v procesním řízení; - provázanost systémů kvality a procesního řízení; - strategie úřadu a procesy;

63 VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PROCESNÍHO, PROJEKTOVÉHO A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ
PODROBNÝ POPIS A SPECIFIKACE PLNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PROCESNÍHO, PROJEKTOVÉHO A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Cílem aktivity je zajištění vhodného cílení přenosů z realizace projektu směrem ke konečným uživatelům prostřednictvím jejich vzdělávání. Vzdělávání v oblasti projektového řízení Obecné vzdělávání - úvod do projektového řízení; - projektové řízení ve veřejné správě; - lidské zdroje a projektové řízení; - komunikace v projektovém řízení; Specifické vzdělávání - specifika projektového řízení ve veřejné správě; - manažerské dovednosti v projektovém řízení; - provázanost systémů kvality a projektového řízení; - strategie organizace a projektové řízení;

64 VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PROCESNÍHO, PROJEKTOVÉHO A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ
PODROBNÝ POPIS A SPECIFIKACE PLNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PROCESNÍHO, PROJEKTOVÉHO A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Cílem aktivity je zajištění vhodného cílení přenosů z realizace projektu směrem ke konečným uživatelům prostřednictvím jejich vzdělávání. Vzdělávání v oblasti finančního řízení Obecné vzdělávání - úvod do finančního řízení; - finanční řízení ve veřejné správě; - lidské zdroje a finanční řízení; - komunikace ve finančním řízení; Specifické vzdělávání - specifika finančního řízení ve veřejné správě; - manažerské dovednosti ve finančním řízení; - provázanost systémů kvality a finančního řízení; - strategie organizace a finanční řízení;

65 VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PROCESNÍHO, PROJEKTOVÉHO A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ
PODROBNÝ POPIS A SPECIFIKACE PLNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PROCESNÍHO, PROJEKTOVÉHO A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Projektové řízení Cíl: Zlepšení vzdělání odpovědných pracovníků úřadu v oblasti projektového řízení, zavedení efektivního projektového řízení do praxe a posílení institucionální kapacity organizace v oblasti projektového řízení. Projektové řízení, školení Metodické školení základů projektového řízení v průběhu celého životního cyklu projektu (přípravná fáze, realizační fáze, udržitelnost projektu), které představí systém projektového řízení zaměstnancům organizací a zajistí jednotnou interpretaci a pochopení procesu projektového řízení pro odpovědné pracovníky. Praktická aplikace prezentované metodiky a postupů projektového řízení na všechny PO rezortu Mze včetně specifikace praktických rad a nejčastějších chyb v rámci projektového cyklu.

66 VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PROCESNÍHO, PROJEKTOVÉHO A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ
PODROBNÝ POPIS A SPECIFIKACE PLNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PROCESNÍHO, PROJEKTOVÉHO A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Koncepce organizace vzdělávání Školení bude orientováno na praktické osvojení znalostí, bude použita kombinace několika technik, školení bude vedeno interaktivní formou (lektor – účastníci), praktické zapojení účastníků do kurzu (videotrenink , videoanalýza, test, apod.). Na konci kurzu absolvují účastníci test nabytých znalostí. Účastníkům, kteří test absolvují úspěšně, bude vystaven a předán certifikát. Dodavatel zajistí: Veškeré školící materiály a dokumenty; Listinu účastníků; PC sestavy s připojením k internetu; OS Windows XP včetně MS Office Small Business 2007; OS Debian Linux; Standardní softwarové vybavení i speciální SW; Projektor, plátno, reproduktory; Virtuální PC - Microsoft Virtual PC a VirtualBox Občerstvení.

67 KURZY A ŠKOLENÍ V OBLASTI ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

68 Školení POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ UKÁZKA – náplň školení
Efektivní manager veřejné správy - Managerské dovednosti Soubor kurzů „Managerské dovednosti“ v jednotkvých kurzech probírá zásady a metody následujících oblastí - řízení týmu, vedení porad, řízení změn change management, vyjednávání a argumentace, sebemanagement a emoce, společenský kodex. Kurz bude koncipován velmi prakticky především v oblasti vyjednávání a argumentace a v oblasti společenského kodexu a společenského vystupování. Pro vedoucí úředníky je znalost zásad řízení lidských zdrojů nezbytnou součástí jejich manažerských kompetencí a dle praktické zkušenosti v prostředí úřadů lze konstatovat, že tyto kompetence mají většinou jen ti vedoucí úředníci, kteří mají pracovní zkušenost ze soukromého sektoru. Kurz by měl umožnit vedoucím pracovníkům sebereflexivně určit své nedostatky v řídící práci, odstranit zavedené klišé často používané při řízení, objasnit výhody a nevýhody stylů řízení (autoritářské x demokratické). Etická rovina komunikace bude vztažena na praktické příklady z pracovního prostředí a obecného prostředí státní a veřejné správy. Veškeré teoretické okruhy kurzu si budou jeho účastníci moci prakticky osvojit v praktických cvičeních a modelových situacích. Při kterých bude využita i forma VT (video-tréninku).

69 Školení POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ UKÁZKA – náplň školení Projektové řízení
Cílem vzdělávacího programu je zlepšit vzdělání schopnosti a dovednosti úředníků a vedoucích úředníků územně samosprávných celků v oblasti projektového řízení, zavedení efektivního projektového řízení do praxe a posílení institucionální kapacity města v oblasti projektového řízení. Nabyté vědomosti, schopnosti a dovednosti jim pomohou zejména při realizaci projektů financovaných z fondů EU a to jak v oblasti investičních (tvrdých) projektů, tak v oblasti neinvestičních (měkkých) projektů. Dále budou schopni efektivně sestavit realizační tým, správně tým řídit, správně se do něho začlenit, správně nastavit motivační systém. Osvojí si základní i pokročilé principy řízení projektových týmů, získají schopnost identifikovat cíle projektu a budou schopni uplatnit správný postup pro sestavení a řízení projektu. Časová dotace 14 hodin. Procesní řízení Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky a vedoucí úředníky s filosofií procesního řízení. Prostřednictvím školení by měli být úředníci schopni identifikovat proces, popsat jej, kontrolovat, měřit, vyhodnocovat a kontinuálně jej zlepšovat. Vzdělávací program bude zaměřen na potřeby úředníků veřejné správy s akcentem na procesy probíhající ve státní správě a samosprávě při akceptaci odlišnosti těchto procesů. Součástí vzdělávacího programu bude i seznámení s dalšími metodami zlepšování jako je benchmarking, ISO, CAF, BSC atd. jako účinnými nástroji pro srovnání výkonnosti procesů v jednotlivých Dále budou úředníci seznámeni s realizovanými projekty v oblasti zavádění procesního řízení a optimalizace organizační struktury u organizací veřejné sféry a v praktických cvičeních zkusí modelově navrhnout optimalizovanou organizační strukturu a přenastavení procesů ve svých organizačních jednotkách. Časová dotace 14 hodin.

70 Školení POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ UKÁZKA – náplň školení
Interpersonální konflikty zájmů Mezilidské konflikty jsou děleny na několik typů. Konflikty zájmů jsou z nich nesložitější, nejobtížněji řešitelné a mají nejtěžší důsledky na zdraví lidí. To všechno především proto, že se týkají hodnotového systému člověka. Každá konfliktní situace je vázána na strukturu zájmů účastníků. Tedy tzv. na to, o co jim jde. V konfliktu se střetávají především hodnoty osobní. Při střetnutí dvou osob mohou nastat obecně tři situace: 1. zájmové oblasti jsou zcela odlišné, 2. zájmy se částečně překrývají, 3. zájmy se kryjí. Ke konfliktu může dojít ve všech třech situacích, záleží přitom na širším situačním kontextu. Soupeření jako řešení konfliktu Jednou z extrémních forem řešení mezilidských konfliktů je soupeření neboli kompetice. Dochází k němu obvykle tam, kde je nedostatek něčeho, na co si dělají nárok dva jedinci a oba zároveň toho nemohou dosáhnout. Objevuje se i u zvířat např. při boji o životní prostor či potravu , u lidí má ale mnohem více podob. Základní charakteristikou je, že jeden chce získat vše tak, aby druhý zároveň všechno ztratil. Jde o způsob „všechno nebo nic“ Časová dotace 2 hodiny. Časová dotace 2 hodiny.

71 Školení POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ UKÁZKA – náplň školení
Spolupráce jako řešení konfliktu Druhým pólem řešení konfliktů je spolupráce, kdy se obě strany snaží řešit konflikt tak, aby obě strany na konci vyšli vítězně. Veškerá další řešení konfliktů oscilují mezi oběma zmíněnými póly řešení. Není snadné při řešní konfliktu být natolik odosobněný, aby se mne konflikt osobně netýkal. Je třeba být připravený na své emoce a umět je zvládnout. Vedení motivačního pohovoru Motivační rozhovor je nedílnou součástí hodnocení. Jde o specifický způsob rozhovoru, který má svá pravidla a patří do základních dovedností vedoucích zaměstnanců a managerů. Příprava hodnotitele i hodnoceného na rozhovor; Cíl motivačního rozhovoru; Komunikační funkce; Fáze rozhovoru; Definování a formulace rozvojových cílů; Zpětná vazba atd. Časová dotace 2 hodiny. Časová dotace 3 hodiny.

72 Školení POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ UKÁZKA – náplň školení
Zásady vedení pracovních týmů Řízení pracovního týmu představuje kontinuální proces, jehož cílem je zachování stávajícího stavu řízeného objektu, či zajištění jeho dalšího rozvoje. Rizika skupinového myšlení; Komunikace v týmu; Styly řízení; Kontrola činnosti atd. Moderní nástroje pro efektivní řízení a rozvoj zaměstnanců Seznámení s moderními metodami řízení jako je např. CAF, TQM atd. Časová dotace 3 hodiny. Časová dotace 3 hodiny.

73 Školení POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ UKÁZKA – náplň školení
Zvládání stresu - stress management Školení zvládání stresu je koncipováno na teoretickém i praktickém proškolení úředníků v možnostech péče o vlastní osobu, v možnostech psychické hygieny i péče o tělo v kontextu pracovního zatížení v prostředí úřadu. Účastníci budou teoreticky seznámeni se základními znalostmi psychologie osobnosti a se základy fyziologie relevantními pro práci se stresem. Dále budou vyškoleni v možnostech předcházení stresu a pro samotnou práci s ním v okamžiku, kdy se stres manifestuje v podobě duševních, tělesných či vztahových obtíží. Zmíněné oblasti budou úředníci moci sebezkušenostní formou nahlédnout a zakomponovat do každodenní pracovní a životní rutiny. Časová dotace 5 hodin. Spolupráce a komunikace v týmu – sdílení zkušeností se spoluzaměstnanci Komunikace v pracovním týmu je důležité tematizovat, protože má svá specifika i když původně vychází z obecné interpersonální komunikace. Tento předmět řeší komunikaci v pracovním týmu ve standardních situacích a kontextu činností městského úřadu. Je zaměřen na formální i neformální komunikaci v pracovním týmu. Řeší teoreticky i prakticky otázky pracovních kompetencí a zodpovědností, dělení pracovních úkolů, delegování pracovních úkolů atd. Věnuje se komunikaci v rámci plnění úkolu a jejím formám, prostředkům komunikace a jejich efektivitě v rámci pracovního týmu. Otázky neformální komunikace jsou představeny v kontextu pracovního týmu jako sociální skupiny – lidského společenství, v rámci kterého se vytvářejí kromě pracovních vztahů také vztahy osobního charakteru, které mají podstatný vliv na pracovní proces a kulturu organizace – v našem případě městského úřadu. Situace a týkající se formální i neformální komunikace. Časová dotace 4 hodiny

74 Školení POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ UKÁZKA – náplň školení Time-management
Předmět managementu času je zaměřen specificky na time-management v rámci komunikace obecné, formální i neformální komunikace a především v prezentačních dovednostech. Práce s časem v přípravných fázích prezentace. Práce s časem během vlastní prezentace. Dále se účastníci seznámí s pojmem time management v oblasti organizace práce, budou zasvěcen do základních technik efektivního využití času, správné delegování a řízení činností apod. Vedení lidí Team leading – vedení lidí je školení specificky zaměřené na principy a možné úhly pohledu v oblasti vedení týmů. Účastníci budou seznámeni s úskalími i přednostmi jednotlivých a nejznámějších teorií vedení, budou si prakticky sami na sobě vyzkoušet různé techniky. Zdůrazněno bude hledisko efektivity a faktory, které ovlivňují jednotlivé teorie a metody. Časová dotace 2 hodiny. Časová dotace 3 hodiny.

75 Školení POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ UKÁZKA – náplň školení
Řešení konfliktních situací na pracovišti V tomto předmětu se účastníci kurzu teoreticky seznámí s obecně i konkrétně s teoriemi konfliktů a konfliktních situací jak je pojímá psychologie a její jednotlivé disciplíny jako je sociální psychologie, psychologie osobnosti, psychologie práce ale i sociologie a například její teorie skupin a rolí. Účastníci budou seznámeni se specifiky komunikace v různých pracovních a jiných životních rolí a se dozví o základních komunikačních pravidlech a technikách komunikace v závislosti na jejich roli a situaci. Pro příklad uvádíme: předcházení konfliktu, vyjednávání, mediace, řešení otevřeného konfliktu – krizová komunikace. V praktické části předmětu si účastníci prakticky osvojí některé z komunikačních technik a způsobů zvládání konfliktů v modelových situacích se zpětnou vazbou. Každý účastník tak bude mít možnost vyzkoušet si komunikační techniky pod supervizí. Modelové situace budou vycházet z konkrétních zkušeností a situací z pracovního prostředí účastníků. Časová dotace 4 hodiny. Výběr zaměstnanců V tomto předmětu se účastníci kurzu teoreticky seznámí s jednotlivými fázemi a vhodnými metodami souvisejícími s výběrem zaměstnanců. Dále budou seznámeni s tvorbou kompetenčního modelu, jako efektivního nástroje HR pro výběr a hodnocení zaměstnanců. V praktické části předmětu si účastníci prakticky osvojí některé techniky při vedení přijímacích pohovorů. Časová dotace 2 hodiny.

76 Školení POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ UKÁZKA – náplň školení
Empatie, sebereflexe, sociální kompetence, zvládání emocí Na předchozí předmět, především na téma manipulace v komunikaci, navazuje předmět Empatie, sebereflexe, sociální kompetence, zvládání stresu, ve kterém si úředníci prohloubí své sociální a komunikační dovednosti a naučí se reflektovat sami sebe, svoji slabé a silné stránky a zacházet s nimi v běžných sociálních situacích, ale i ve specifických pracovních situacích. Předmět bude obsahovat svoji teoretickou část, ve které se úředníci seznámí s teoriemi osobnosti, s typy temperamentu, s psychickými vlastnostmi schopnostmi atd. Teoreticky probranou látku pak budou moci prakticky ověřit v modelových situacích a praktických cvičeních. Některá cvičení budou probíhat formou VT (video-tréninku). Zdokonalování mluveného projevu Předmět zdokonalování mluveného projevu je kombinací rétorických cvičení, její teorie, ale především je založen na reflexi osobních komunikačních specifik a nalezení vlastní přirozené polohy ve veřejném mluvním projevu a teprve po té aplikaci možných rétorských pravidel a technik. Předmět bude vyučován především sebezkušenostně. Posluchači kurzu (úředníci) budou mít možnost reflexe vlastního mluvního projevu na základě videonahrávek. Budou moci sledovat změny a pokrok v průběhu cvičení. Praktická cvičení budou zaměřeny i na práci s trémou, nervozitou a stresem. Úředníci si vykouší improvizační cvičení i mluvní projev s přípravou a prezentací. Časová dotace 4 hodiny. Časová dotace 3 hodiny.

77 Školení POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ UKÁZKA – náplň školení
Etika v komunikaci – rovné zacházení Komunikace má mnoho podob a jedna z jejích častých podob je manipulace. Manipulace v komunikaci se dopouštíme méně či více často každý. Manipulace je patologií komunikace a má etický kontext a přesah. Etika v komunikaci je tedy tématem tohoto předmětu. Účastníci kurzu budou mít možnost se seznámit srozumitelnou formou s filosofickými a etickými předpoklady komunikace. Téma bude rozvíjeno na příkladech z praxe. Při výkladu se předmět budeme explicitně věnovat tématům: mobbingu a bossingu, korupci, ale i tématům dalším etickým tématům. Téma manipulace v komunikaci bude probíráno v rámci modelových situacích, kde si každý z účastníků bude moci vyzkoušet sám roli manipulovaného i manipulujícího v rámci různých sociálních situací. Časová dotace 5 hodin. Prezentační dovednosti Předmět prezentačních dovedností logicky navazuje na předmět zdokonalování mluveného projevu a prakticky rozvíjí a zdokonaluje dovednosti úředníků v konkrétních prezentačních dovednostech. Úředníci budou moci projít celým procesem prezentace od její přípravy, přes samotnou prezentaci až ke zpětnovazebné reflexi a zhodnocení efektu prezentace. Časová dotace 2 hodiny.

78 UKÁZKA ŠKOLÍCÍHO MATERIÁLU
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

79 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

80 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

81 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

82 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

83 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

84 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

85 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

86 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

87 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

88 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

89 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

90 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

91 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

92 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

93 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

94 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

95 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

96 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

97 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

98 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

99 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

100 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

101 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

102 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

103 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

104 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

105 Návrh smlouvy o dílo Nabídka – „Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL“

106 smlouva

107 smlouva

108 smlouva

109 smlouva

110 smlouva

111 smlouva

112 smlouva

113 Kvalifikační předpoklady
Nabídka – „Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL“

114 Kvalifikační předpoklady
Základní a profesní kvalifikační předpoklady Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Výpis z obchodního rejstříku Potvrzení Finančního úřadu pro Prahu 1 Potvrzení České správy sociálního zabezpečení Čestná prohlášení Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Pojistná smlouva Čestné prohlášení o obratu Technické kvalifikační předpoklady Seznam významných zakázek obdobného charakteru Seznam členů realizačního týmu Certifikát systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 Certifikát systému managementu jakosti projektů ČSN ISO Akreditace instituce BNV Consulting a vzdělávacích kurzů dle § 31 zákona č. 312/2002, o úřednících územních samosprávných celků

115 Kvalifikační předpoklady
Základní a profesní kvalifikační předpoklady Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Výpis z obchodního rejstříku Potvrzení Finančního úřadu pro Prahu 1 Potvrzení České správy sociálního zabezpečení Čestná prohlášení

116 SKD

117 SKD

118 SKD

119 Obchodní rejstřík

120 Potvrzení fu

121 Potvrzení fu

122 Potvrzení cssz

123 Potvrzení cssz

124 Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Tímto prohlašuji, v souladu s §53 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že: a) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, ani nedošlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu (§ 53 odst. 1 písm. a) zákona), b) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání podle zvláštních právních předpisů ani nedošlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu (§ 53 odst. 1 písm. b) zákona). c) jsme nenaplnili skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona), V Praze dne Ing. Petra Barešová jednatelka

125 Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Tímto prohlašuji, v souladu s §53 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že: d) vůči našemu majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona), e) nejsme v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona), f) nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona), g) nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydlišti dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona), h) nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak, v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. h) zákona), i) nebyli v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestáni či nám nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadován prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů podle § 54 písm. d) (§ 53 odst. 1 písm. i) zákona), j) nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona), V Praze dne Ing. Petra Barešová jednatelka

126 Čestné prohlášení Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 písm. k)) Prohlašuji a potvrzuji, že společnost BNV Consulting, s.r.o., ,jako uchazeč o veřejnou zakázku: „Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL“ nemá statutární orgán ani členy statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele. V Praze dne Ing. Petra Barešová jednatel společnosti

127 Prohlášení o absenci závazků
Čestné prohlášení Prohlášení o absenci závazků Prohlašuji a potvrzuji, že společnost BNV Consulting, s.r.o., ,jako uchazeč o veřejnou zakázku: „Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL“ nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ke zdravotním pojišťovnám, OSSZ, příslušnému finančnímu úřadu a celní správě. V Praze dne Ing. Petra Barešová jednatel společnosti

128 Prohlášení o vázanosti nabídky
Čestné prohlášení Prohlášení o vázanosti nabídky Prohlašuji a potvrzuji, že společnost BNV Consulting, s.r.o., jako uchazeč o veřejnou zakázku: „Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL“ je vázána celým obsahem nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty. V Praze dne Ing. Petra Barešová jednatel společnosti

129 Prohlášení o vázanosti nabídky
Čestné prohlášení Prohlášení o vázanosti nabídky Prohlašuji a potvrzuji, že společnost BNV Consulting, s.r.o., jako uchazeč o veřejnou zakázku: „Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL“ - že se v plném rozsahu seznámila s podmínkami zadávacího řízení, - že informace uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé, - že si před podáním nabídky vyjasnila veškerá sporná ustanovení nebo nejasnosti. V Praze dne Ing. Petra Barešová jednatel společnosti

130 Kvalifikační předpoklady
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Pojistná smlouva Čestné prohlášení o obratu

131 Pojistná smlouva

132 Pojistná smlouva

133 Pojistná smlouva

134 Pojistná smlouva

135 Prohlášení o obratu společnosti
Čestné prohlášení Prohlášení o obratu společnosti Prohlašuji a potvrzuji, že společnost BNV Consulting, s.r.o. jako uchazeč o veřejnou zakázku: „ Zvýšení efektivity projektového řízení SˇUKL“ dosáhla obratu v oblastech pokrytých aktivitami zakázky –za poslední tři účetní období ve výši: V Praze dne Ing. Petra Barešová jednatel společnosti Účetní období 2008 2009 2010 Dosažený obrat v Kč 45 mil. 46 mil.

136 Kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady Seznam významných služeb obdobného charakteru Seznam členů realizačního týmu Certifikát systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 Certifikát systému managementu jakosti projektů ČSN ISO 10006 Akreditace instituce BNV Consulting a vzdělávacích kurzů MV ČR dle § 31 zákona č. 312/2002, o úřednících územních samosprávných celků

137 Významné služby realizačního týmu BNV Consulting 1/5
Zadavatel Název zakázky Stručný popis plnění Náklady na projekt v mil. Kč bez DPH Náklady na projekt v mil. Kč včetně DPH Období realizace Kontaktní osoba Městská část Praha 4 Procesní, organizační a personální audit MČ Praha 4 a vybraných příspěvkových organizací analýza stávajících procesů; tvorba personální strategie; Procesní, organizační a personální audit Implementace softwarové podpory provozních činností a řízení LZ; 1,79 2,14 2009 Lanny Dudra, tajemník úřadu, tel Město Pohořelice Dodávky služeb, softwaru a školení pro řízení LZ pro personální analýzu Pohořelice personální analýza, nastavení systému interního vzdělávání, implementace softwarového vybavení a intranetu pro podporu řízení LZ Financováno ESF 1,51 1,81 2011 MvDr. Pavel Michalica tajemník úřadu Tel: Královéhradecký kraj Personální srovnání nemocnic pod koordinací Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje koncepční a strategický dokument v oblasti procesní, projektové, finanční a organizační analýzy 2,13 2,55 2010 Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje, tel Čestně prohlašuji, že výše uvedené služby byly poskytnuty řádně a včas. ……………………………………… Ing. Petra Barešová, jednatelka

138 Náklady na projekt v mil. Kč Náklady na projekt v mil. Kč včetně DPH
Významné služby realizačního týmu BNV Consulting 2/5 Zadavatel Název zakázky Stručný popis plnění Náklady na projekt v mil. Kč Náklady na projekt v mil. Kč včetně DPH Období realizace Kontaktní osoba Magistrát hl.m.Prahy Posouzení efektivity činnosti příspěvkových organizací hl.m. Prahy v návaznosti na další subjekty působící na území hl. m. Prahy s obdobným předmětem činnosti včetně posouzení spravování a provozování svěřeného majetku personální, procesní, organizační, finanční, projektový audit, strategický plán dalšího rozvoje PO 13,2 15,84 2008 Ing. Martin Trnka, ředitel MHMP, tel Město Hořice Procesní, organizační a personální audit nastavení procesů, projektové a ekonomické řízení, optimalizace a rozvoj lidských zdrojů, analýza rizik, strategický plán 2,3 2,76 Ivan Doležal starosta, tel České dráhy, a.s. Procesní, personální a organizační audit Generálního ředitelství a úseku náměstka pro správu majetku ČD optimalizace procesů a procesního řízení, optimalizace lidských zdrojů,organizační struktury a snižování administrativní zátěže 5,1 6,12 Ing. Petr Žaluda, generální ředitel, tel Čestně prohlašuji, že výše uvedené služby byly poskytnuty řádně a včas. ……………………………………… Ing. Petra Barešová, jednatelka

139 Významné služby realizačního týmu BNV Consulting 3/5
Zadavatel Název zakázky Stručný popis plnění Náklady na projekt v mil. Kč Náklady na projekt v mil. Kč včetně DPH Období realizace Kontaktní osoba Město Roudnice nad Labem Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy Městského úřadu Roudnice nad Labem optimalizace a efektivnost MěÚ, operační program lidské zdroje a zaměstnanost, vzdělávání a poradenství v oblasti projektového a procesního řízení, strategické plánování 1,53 Financováno ESF 1,83 2010 Bc. Jaroslav Červený tajemník, tel Dopravní podnik hl.m. Prahy Personální, procesní a organizační audit v jednotlivých úsecích, systém nákupu Nastavení procesů, projektové řízení, analýza rizik 3,45 4,14 2007 Ing. Martin Dvořák generální ředitel, Tel ROPID, příspěvková organizace hl. m. Prahy Návrh transformace PO Ropid v souvislosti se zvýšením efektivity řízení PID Analýza fungování systému veřejné dopravy, návrh vztahů a kompetencí objednatelů, dopravců atd, posouzení variant vhodné právní formy organizace, ekonomická optimalizace 1,89 2,26 2009 Pavel Procházka ředitel ROPID, tel: Čestně prohlašuji, že výše uvedené služby byly poskytnuty řádně a včas. ……………………………………… Ing. Petra Barešová, jednatelka

140 Náklady na projekt v mil. Kč Náklady na projekt v mil. Kč včetně DPH
Významné služby realizačního týmu BNV Consulting 4/5 Zadavatel Název zakázky Stručný popis plnění Náklady na projekt v mil. Kč Náklady na projekt v mil. Kč včetně DPH Období realizace Kontaktní osoba Státní rostlinolékařská správa Analýza efektivity hospodaření a návrh optimální organizační struktury se zaměřením na zvýšení kvality komunikace s klienty personální a procesní audit, strategický plán, implementace navržených změn, firemní kultura apod. 2,14 2,56 Ing. Richard Ščerba ředitel, tel: Město Kolín Procesní, personální a organizační audit Personální a organizační audit, digitální procesní model celého úřadu, analýza rizik, projektové, finanční a procesní řízení 0,48 0,56 2009 Jiří Buřič starosta tel MČ Praha 15 Procesní, organizační a personální audit úřadu Městské části Praha 15 0,51 0,62 2008 Ing. Vladimír Doležal, tajemník úřadu, tel: Čestně prohlašuji, že výše uvedené služby byly poskytnuty řádně a včas. ……………………………………… Ing. Petra Barešová, jednatelka

141 Náklady na projekt v mil. Kč Náklady na projekt v mil. Kč včetně DPH
Významné služby realizačního týmu BNV Consulting 5/5 Zadavatel Název zakázky Stručný popis plnění Náklady na projekt v mil. Kč Náklady na projekt v mil. Kč včetně DPH Období realizace Kontaktní osoba Magistrát hl.m.Prahy Motivační systém a vzděláván pracovníků Magistrátu hl. m. Prahy Motivační systém, tvorba personální strategie a personálních procesů, SW podpora provozních činností a ŘLZ 2,2 2,64 2009 Ing. Martin Trnka, ředitel MHMP, tel JIPOCAR Transport, s.r.o. Zavedení systému projektového a procesního řízení v oblasti logistiky Analýza, návrh a implementace projektového a procesního řízení, analýza a návrh architektury SW / ICT podpory projektového řízení 3,85 4,62 2010 Ing. Petr Prokop, generální ředitel tel Městská část Praha 17 Provedení personálního procesního a organizačního auditu na úřadu MČ Praha 17 Školení zaměstnanců procesní řízení, tvorba personální strategie, kompetenční modely, implementace změn 0,47 0,56 Bc. Jitka Synková, starostka, tel Čestně prohlašuji, že výše uvedené služby byly poskytnuty řádně a včas. ……………………………………… Ing. Petra Barešová, jednatelka

142 Náklady na projekt v mil. Kč
Významné služby realizačního týmu BNV Consulting Vybrané služby obdobného charakteru spolufinancované v rámci ESF ve fázi realizace (rok 2010 – 2011) Zadavatel Název zakázky Náklady na projekt v mil. Kč Období realizace Kontaktní osoba Město Třebíč Podpora zvýšení kvality výkonu veřejné správy města Třebíč prostřednictvím systémových nástrojů personalistiky– ve fázi realizace 0,80 MVDr. Pavel Heřman, starosta, tel Město Vrchlabí Zvýšení kvality personálního řízení MÚ Vrchlabí - zajištění vzdělávání a poradenství- ve fázi realizace 1,29 Ing. Jan Sobotka, starosta, tel Statutární město Ostrava Procesní optimalizace odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy – ve fázi realizace 2,11 Ing. Zdeněk Trejbal,Ph.D. náměstek primátora, Další reference může BNV consulting předložit na požádání. Na následujících stranách jsou vybraná osvědčení o řádně provedených službách. ……………………………………… Ing. Petra Barešová, jednatelka

143 předávák

144 předávák

145 předávák

146 předávák

147 předávák

148 předávák

149 předávák

150 předávák

151 předávák

152 předávák

153 předávák

154 předávák

155 předávák

156 předávák

157 předávák

158 předávák

159 předávák

160 předávák

161 předávák

162 Realizační tým JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU
Osoby odpovědné za poskytnutí služeb – projektový manažer Ing. Radek Novotný, jednatel, projektový manažer, expert na projektové řízení, praxe 15 let v oblasti ekonomické poradenství a řízení rizik ve veřejné a komerční sféře, Ing. Petra Barešová, jednatel, zástupce projektového manažera, procesní expert, specialista na řízení kvality, 10 let praxe v oblasti poradenství při zlepšování služeb, strategického řízení ve veřejné a komerční sféře, držitel certifikátu manažer kvality Osoby poskytující služby – členové týmu Mgr. Tomáš Peterka, senior consultant, procesní expert, praxe 10 let v oblasti projektového managementu ve veřejné a komerční sféře, držitel certifikátu ISO 10006:03 Senior project manager, držitel certifikátu PRINCE 2 foundation examination Ing. Michaela Peštová, senior consultant, procesní expert, praxe 5 let v oblasti strategického poradenství ve veřejné správě Ing. Robert Brokl, senior consultant, procesní expert, senior cunsultant, praxe 5 let v oblasti strategického poradenství ve veřejné správě; Mgr. Lukáš Králíček, consultant, lektor/školitel, praxe 7 let v oblasti vzdělávání dospělých ve veřejné a komerční sféře; Bc. Helena Mitwallyová, senior consultant, specialista na procesní a projektové řízení, 3 roky praxe v oblasti na vzdělávání dospělých ve veřejné a komerční sféře; Ondřej Pašťalka, IT consultatn, specialista na IT v oblasti procesního a projektového řízení.

163 CV

164 CV

165 CV

166 CV

167 CV

168 CV

169 CV

170 CV

171 CV

172 CV

173 CV

174 CV

175 CV

176 CV

177 CV

178 CV

179 DIPLOM

180 DIPLOM

181 DIPLOM

182 DIPLOM

183 DIPLOM

184 DIPLOM

185 DIPLOM

186 DIPLOM

187 DIPLOM

188 DIPLOM

189 DIPLOM

190 ISO 9001

191 Iso

192 Prohlášení o akreditaci vzdělávací instituce
Čestné prohlášení Prohlášení o akreditaci vzdělávací instituce Prohlašuji a potvrzuji, že společnost BNV Consulting, s.r.o. jako uchazeč o veřejnou zakázku: „Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL“ je akreditovanou vzdělávací institucí podle ustanovení § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Akreditace byla vydána Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-8/2011. Originály potvrzující akreditaci společnosti a vzdělávacích programů BNV Consulting doloží na vyžádání zadavatele. V Praze dne Ing. Petra Barešová jednatel společnosti

193 Prohlášení o akreditaci vzdělávacích programů
Čestné prohlášení Prohlášení o akreditaci vzdělávacích programů Prohlašuji a potvrzuji, že společnost BNV Consulting, s.r.o. jako uchazeč o veřejnou zakázku: „Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL“ má akreditované tyto vzdělávací programy podle ustanovení § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů: „Vybrané komunikační a prezentační dovednosti (soft skills)“ AK/PV-71/2011; AK/VE-53/3011 „Rozvoj lidských zdrojů“ AK/PV-72/2011; AK/VE-54/2011 „Procesní řízení“ AK/PV-78/2011 ; AK/VE-58/2011 „Projektové řízení“ AK/PV-79/2011; AK/VE-59/2011 „Managerské vzdělávání“ AK/VE-55/2011 „Implementace moderních metod řízení ve veřejné správě (CAF)“ AK/PV-76/2011; AK/VE-56/2011 „Strategické řízení a plánování“ AK/PV-77/2011; AK/VE-57/2011 V Praze dne Ing. Petra Barešová jednatel společnosti

194 Subdodavatelské schéma
Nabídka – „Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL“

195 Čestné prohlášení Prohlášení o nevyužití subdodavatelů podle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Prohlašuji a potvrzuji, že společnost BNV Consulting, s.r.o.,jako uchazeč o veřejnou zakázku: „Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL “ nebude využívat žádných subdodávek ani subdodavatelů za účelem plnění předmětu výše uvedené veřejné zakázky. V Praze dne Ing. Petra Barešová jednatel společnosti

196 Ukázka výstupů z již realizovaných projektů
Nabídka –. „Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL“

197 Základní orientační ukazatele
Výnosy tržby ze vstupného, za prodané zboží, z arch. výzkumů, z nájemného Celkové provozní náklady organizace Příspěvek a dotace na provoz MHMP 2006 2007 z hlavní činnosti z doplňkové činnosti z toho : Počet pracovníků přepočítaný stav pracovníků Muzeum hl. m. Prahy 58,5 59,6 Hospodářský výsledek 2008 63

198 Sbírkový fond Celkem sbírkových předmětů
Počet zinventarizovaných předmětů v roce Celkem sbírkových předmětů Počet zkatalogizovaných předmětů Počet výstav realizovaných v roce ks 16 archeologické historické ks ks ks z toho : Návštěvnost Muzea hl. m. Prahy počet návštěvníků včetně programů pro děti, seniory 78779 Rozloha expozičních ploch Hlavní budova, Výtoň – 1600 m2 ks 15 ks ks ks 96635 2006 2007 ks ks ks ks 97216 2008

199 Základní orientační ukazatele Přehled čerpání investičních prostředků v roce 2007
skutečnost k Investiční prostředky - MHMP Investiční fond – vlastní prostředky Investiční prostředky – MK ČR Celkem čerpáno investičních prostředků

200 Shrnutí navrhovaných úspor Celkové shrnutí úspor osobních nákladů doporučovaných BNV consulting – rozpis na úseky

201 Systém fungování organizace I. část

202 Systém fungování organizace II. část

203 Systém fungování organizace III. část

204 Systém fungování organizace IV. část

205 Sloučení Muzea hl. m. Prahy s Galerií hl. m. Prahy SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY (STRENGHTS) SLABÉ STRÁNKY (WEAKNESSES) Úspora personálních nákladů spojených s výkonem administrativních činností obou organizací. Efektivnější využívání pracovníků a externích služeb. Zjednodušení řídících procesů ze strany zřizovatele, zejména finanční kontrola nad hospodařením. Centralizace významných architektonických památek (Müllerova vila, Bílkova vila, Rothmayerova vila). Snížená možnost ovlivnění rozložení finančních prostředků mezi oba subjekty ze strany zřizovatele. Předmět činností obou organizací je rozdílný. Nutnost dalších administrativních úkonů spojených se sloučením, resp. zánikem a vytvořením nástupnické organizace. Organizace nejsou v teritoriální blízkosti. Přetrvává nutnost nalézt vhodné prostory pro umístění pracovníků obou organizací (zejména GHMP). I při sloučení by organizace nebyla finančně soběstačná, ale dále závislá na dotacích od zřizovatele. Negativní reakce odborné i laické veřejnosti. PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES) HROZBY (THREATS) Možnost užší a efektivnější spolupráce při tvorbě a realizaci společných programů, širší a různorodější nabídka pro návštěvníky. Možnost vytvoření silného a jednotného marketingu pro zastupování zájmů obou organizací a zesílení pozice na trhu kulturních služeb. Příležitost snadněji získat dotace od dalších subjektů (fondů EU, apod.). Odchod odborných pracovníků zapříčiněný nevhodnou nebo nedostatečnou prezentací záměru sloučení. Praktická neproveditelnost inventarizace sbírek při splynutí obou organizací a jejich zavedení do CES (miliony položek) – nutnost v případě zániku některé z organizace a vzniku nové. Hrozba nedostatečného zajištění provozu po odborné stránce.

206 Benchmarkingové srovnání muzeí ČR Přehled počtu návštěvníků a cen vstupného v Kč v roce 2007
Informace byly získány z Asociace muzeí a galerií České republiky a z výročních správ muzeí. Uvedený počet stálých expozic vychází z odlišností, zaměření a využití prostor.

207 Benchmarkingové srovnání s jinými institucemi v Praze Ceny vstupného v Kč

208 Úsek ředitele organizace Tabulka navrhovaných změn

209 Základní údaje o analyzovaných subjektech
* * * V ON Rychnov došlo po ukončení sběru dat k úpravě výkazu zisku a ztráty. Hospodářský výsledek je po provedení změn tis. Kč

210 Základní údaje o analyzovaných subjektech Přehled nákladů a výnosů v r
Základní údaje o analyzovaných subjektech Přehled nákladů a výnosů v r a grafické znázornění

211 Základní údaje o analyzovaných subjektech Náklady na 1 lůžko
průměr Komentář: Průměr nákladů na 1 lůžko ve všech sledovaných subjektech je 1060 tis. Kč. Tuto hodnotu o cca 30 % převyšují náklady na 1 lůžko ON Trutnov. Naopak nejnižší náklady na 1 lůžku jsou v MN Dvůr Králové.

212 Základní údaje o analyzovaných subjektech Analýza nákladů za r. 2009
Komentář: Struktura nákladů je ve všech subjektech obdobná. V ON Jičín je v porovnání s ostatními subjekty vysoká položka nákladového účtu Spotřebované nákupy. Součástí tohoto nákladového účtu jsou i náklady na provoz lékárny ve výši cca 50 mil. Kč, dále náklady na Potraviny a Všeobecný materiál, které jsou v ON Jičín nejvyšší. V ON Náchod je oproti jiným subjektům výrazně vyšší položka nákladového účtu Služby. V této položce jsou zahrnuty náklady na outsourcing.

213 Základní údaje o analyzovaných subjektech Analýza nákladů za r
Základní údaje o analyzovaných subjektech Analýza nákladů za r – spotřeba materiálu Komentář: Spotřeba materiálu je jednou z významných podúčtů spotřebovaných nákupů (spolu se spotřebou energie). Ve spotřebě materiálu je mezi subjekty výrazná disproporce v položce Potraviny. U ON zajišťujících stravovací provoz vlastními zaměstnanci se náklady pohybují mezi od 4,7 do 13 mil. Kč. Náklady na krev a krevní deriváty a SZM jsou v ON Trutnov oproti ON Jičín vyšší, ale náklady na léky jsou v ON Trutnov výrazně nižší. ON Jičín vykazuje nejvyšší náklady v položce Všeobecný materiál.

214 Základní údaje o analyzovaných subjektech Analýza nákladů za r
Základní údaje o analyzovaných subjektech Analýza nákladů za r – spotřeba materiálu Komentář: Spotřeba materiálu je jednou z významných podúčtů spotřebovaných nákupů (spolu se spotřebou energie). Ve spotřebě materiálu je mezi subjekty výrazná disproporce v položce Potraviny. U ON zajišťujících stravovací provoz vlastními zaměstnanci se náklady pohybují mezi od 4,7 do 13 mil. Kč. Náklady na krev a krevní deriváty a SZM jsou v ON Trutnov oproti ON Jičín vyšší, ale náklady na léky jsou v ON Trutnov výrazně nižší. ON Jičín vykazuje nejvyšší náklady v položce Všeobecný materiál.

215 Základní údaje o analyzovaných subjektech Analýza výnosů za r. 2009
Komentář: Celkově nejvyšší výnosy generuje ON Náchod a ON Jičín. Při porovnání celkových výnosů a výše provozní dotace má nejhorší výsledek ON Rychnov. Jako nejlepší se jeví ON Jičín a ON Dvůr Králové. V případě ON Rychnov nad Kněžnou je výše výnosů ovlivněna absencí příjmů z komplementu.

216 Základní údaje o analyzovaných subjektech Analýza hospodaření za r
* Komentář: Míra soběstačnosti vyjadřuje míru soběstačnosti subjektu bez provozní dotace. Nejnižší míru soběstačnosti vykazuje ON Rychnov (pouze 75%). ON Dvůr Králové dosahuje nejvyšší soběstačnosti (94,7 %). Rentabilita nákladů udává, jaká část zisku nebo ztráty připadá na 1 Kč nákladů. Nejlepší hodnoty dosáhla ON Náchod. Hospodářský výsledek ON Rychnov v roce 2009 skončil ztrátou – 2,8 mil. Kč. * V ON Rychnov došlo k úpravě výkazu zisku a ztráty. Hospodářský výsledek je po provedení změn tis. Kč

217 Analýza efektivity fungování 1/2
FUNGOVÁNÍ ON V RÁMCI HOLDINGU ROZDÍLNÝ SYSTÉM FUNGOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ON nízká míra spolupráce v oblasti nákupu, zajištění externích služeb apod. nedostatečná spolupráce v oblasti sdílení dobré praxe (metodika, tvorba standardů, vlastní analýzy) nízká míra spolupráce mezi ON v oblasti poskytování zdravotnické péče rozdílné a nevyvážené organizační struktury ON znesnadňující spolupráci napříč nemocnicemi rozdílná vytíženost pracovníků (např. v oblasti ekonomiky a IT) vzdělávání zdravotnického personálu je vedeno individuálně, systém vzdělávání zaměstnanců není koordinován centrálně rozdílná úroveň výkonu činností centralizace vybraných činností za celý holding do jednotlivých ON metodické sjednocení a nastavení spolupráce mezi příslušnými zaměstnanci; stanovení metodických garantů za jednotlivé oblasti prověření možnosti sloučení jednotlivých nemocnic do jedné organizace pro účely DPH využití skupinové registrace, umožňující společnou odpovědnost členů skupiny (transakce mezi členy skupiny nejsou považovány za plnění z pohledu DPH) optimalizace a změna organizačních struktur sjednocení činností některých organizačních složek (IT, recepce atd.) zavést jednotnou strukturu nákladových středisek vytvoření plánu školení a vzdělávání; centralizace a koordinace systému vzdělávání Oblast Stav Doporučení BNV consulting Přínos návrhu zlepšení controllingu, zprůhlednění toku finančních prostředků, centralizace klíčových dat pro celý holding zvýšení možnosti ovlivňovat úspory jednotlivých organizací efektivnější spolupráce pracovníků napříč nemocnicemi sjednocení systému vzdělávání, snížení nákladů na služby spojené se vzděláváním zaměstnanců kontrola kvality KLIENTSKÝ SERVIS nejednotný způsob příjmu klienta vč. zápisu do systému rozdílná skladba činností centrálních příjmů problematické zařazení pracovníků poskytujících informace klientům v rámci organizační struktury prověření možnosti vytvoření centrálních příjmů sjednocení a rozšíření služeb poskytovaných centrálním příjmem zlepšení servisu pro klienta zefektivnění činností pracovníků přicházejících do styku s klienty

218 Analýza efektivity fungování 2/2
NÁKUP PROVOZ decentralizovaný nákup služeb, HW, SW nedostatečně kontrolovaný drobný nákup nedostatečný reporting o provedeném nákupu v oblasti zdravotnického i ostatního materiálu nelimitovaný počet nakupovaných položek v systému rozdílně nastavený nákup služeb rozdílná úroveň managerských dovedností vedoucích pracovníků zajišťujících provoz ON nedostatečný systém organizace práce a kontroly vytíženosti pracovníků údržby centralizace veškerého nákupu zvážení centrálního výběru dodavatelů služeb regulace databáze nakupovaných položek snižování nákladů provázat s benefitním zaměstnaneckým programem revize smluv dodavatelů služeb (např. i smluv na údržbu zdrav. zařízení) zkvalitnění managementu provozních úseků některých ON implementace systému distribuce požadavků na údržbu nejlépe formou elektronických žádanek Oblast Stav Doporučení BNV consulting Přínos návrhu zlepšení kontroly v oblasti nákupu snížení nákladů na základě elektronických žádanek možnost centralizace části údržby zlepšení kontroly práce údržby INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE rozdílné zařazení v organizačních strukturách ON reprezentuje rozdílné postavení těchto složek rozdílná náplň činností oddělení decentralizovaný nákup HW, SW roztříštěnost systémů a nejednotnost hardwarového vybavení absence koncepce ICT pro holding jako celek sjednocení zařazení IT úseků v organizačních strukturách zahrnutí do činností IT úseků i činnosti spojené s dalšími komunikačními technologiemi (tj. vytvořit úseky ICT) stanovení garanta oblasti ICT, zodpovědného za dodržování strategie detailní zmapování SW i HW vybavení a požadavků uživatelů vypracování koncepce rozvoje ICT holdingu na základě analýzy centralizace činnosti ICT, příp. zvážit převod některých systémů mimo organizaci sjednocení a centralizace rozvoje ICT holdingu sjednocením systémů zlepšení přenosu dat v dlouhodobém horizontu snížení nákladů na činnosti spojené s informačními technologiemi

219 Doporučení pro další vývoj
centralizace části činností obslužného provozu do jednotlivých nemocnic systémová (metodická) centralizace zdravotnických i obslužných úseků Zavést elektronický systém správy dokumentů (DMS) úprava organizačních struktur analýza vývoje ukazatelů zdravotnických výkonů v rámci holdingu zmapování zdravotnické techniky, HW a SW vybavení analýza možností dalšího uspořádání holdingu vytvoření centrálně řízené organizace STAV I. ETAPA II. ETAPA Zdravotnický holding ON Jičín vedení holdingu MN Dvůr Králové zdravotnické složky Jičín Dvůr Králové Náchod Trutnov Rychnov n K. ON Náchod provoz ON Trutnov ekonomika ON Rychnov nad Kněžnou ICT

220 Nabídka v elektronické podobě
Nabídka –. „Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL“

221

222 Kontaktní informace BNV Consulting

223 V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte
BNV Consulting, s.r.o. Palác Koruna - Václavské nám.1 Praha 1 Tel Ing. Petra Barešová Mob Ing. Radek Novotný Mob

224 Počet listů nabídky Nabídka obsahuje celkem 224 listů ………………………………………
Ing. Petra Barešová, jednatelka


Stáhnout ppt "KRYCÍ LIST NABÍDKY „Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL“"

Podobné prezentace


Reklamy Google