Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAROVĚK Mgr. Jitka Moskvová Starověký Egypt. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY   oblast podél Nilu lze dělit do tří částí:   údolí Nilu  tady pracovali zemědělci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAROVĚK Mgr. Jitka Moskvová Starověký Egypt. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY   oblast podél Nilu lze dělit do tří částí:   údolí Nilu  tady pracovali zemědělci."— Transkript prezentace:

1 STAROVĚK Mgr. Jitka Moskvová Starověký Egypt

2 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY   oblast podél Nilu lze dělit do tří částí:   údolí Nilu  tady pracovali zemědělci (šíře 10 – 30km)   delta Nilu  tady se odvodňovalo   oázy (např. Fajjúm)   zbytek Egypta tvořily pouště, skály a hory   Hérodotos řekl: „Egypt je darem Nilu.“

3

4 ORGANIZACE STÁTU   panovníkem byl FARAÓN (také farao)   prý se do něho vtěloval bůh Hór nebo Ré   faraón měl moc  náboženskou, vojenskou, administrativní, soudcovskou  těmi pověřoval své úředníky   nejvyšším královským úředníkem byl vezír   správci krajů byli nomarchové (42 krajů – nómy)   nomarchou byli jmenováni šlechtici (později byla funkce nomarchy dědičná)

5

6

7 SPOLEČNOST   vysocí úředníci  nomarchové v čele s vezírem   nižší úředníci  písaři měli na starost správu sýpek  písaři se vzdělávali v „domech života“,  matematika, psaní a geometrie

8   osobně svobodní  řemeslníci a rolníci  rolníci obhospodařovali faraónovu půdu  část zisku odváděli do státních sýpek nebo formou peněz do státní pokladny  v době záplav se museli účastnit staveb pyramid, paláců nebo chrámů   nesvobodní  otroci  jednalo se především o válečné zajatce  všichni patřili faraonovi

9

10 NÁBOŽENSTVÍ   důležitou roli v Egyptě měli kněží   postupně byli stále více nezávislí na faraónovi (v některých dobách řídili celou říši)   Egypťané uctívali téměř 2500 bohů  např. bůh nebes Hor, bůh Slunce Re či bůh mrtvých Usírev   Egyptská mytologie je velmi složitá  jen bohy Slunce můžeme napočítat tři – Ré, Amon, Aton

11

12

13 PÍSMO   známe tři druhy egyptského písma:  hieroglyfy (na zdech, kameni)  hieratické (jednodušší, na papyrus)  démotické (nejjednodušší)   Egypťané tesali písmo do kamene nebo psali na papyrus   V roce 1799 objevili Napoleonovi vojáci při opevňovacích pracích u města Rašídu (Rosette) černou desku asi 1m 2 s textem psaným třemi odlišnými písmy: alfabetou, hieroglyfy a démotickým písmem. S její pomocí roku 1822 Francouz J. F. Champollion rozluštil egyptská písma. Dnes je Rossetská deska uložena v Britském národním muzeu v Londýně.

14

15 MUMIFIKACE   Egypťané věřili, že duše zemřelého sice odchází do říše mrtvých, ale je stále spojena se svým tělem   zachování těla se zajišťovalo MUMIFIKACÍ   ta byla dvojí: přirozená (v písku) a umělá   umělou mumifikaci prováděli několik týdnů BALZAMOVAČI (pomocí hydroxidu sodného)   vnitřní orgány kromě srdce a ledvin ukládali do KANOP   vysušené tělo obalili obinadly mezi něž vkládali amulety s verši z Knihy mrtvých   poté bylo tělo uloženo do SARKOFÁGU

16

17 ARCHITEKTURA   stavby: pyramidy, mastaby, chrámy,…   chrám tvořily  pylon, nádvoří a hypostylový (sloupový) sál   PYLON  triumfální brána chrámu, k níž vedla „cesta bohů“ vroubená sfingami   SFINGA  socha lvice s hlavou faraona   OBELISK  stál u vchodu do pyramidy a popisoval život faraona   hrobky vytesané ve skalách v Údolí králů   sochy faraona i v nadživotní velikosti   výzdoba malbami nebo reliéfy ze života faraona

18

19

20 HISTORIE EGYPTA   Egypt byl osídlen v paleolitu   zemědělství bylo přeneseno z oblasti „úrodného půlměsíce“   první vesnice vznikly už v 8.tis.př.Kr.   fajjúmská kultura  osada v oáze Fajjúm, asi 5450 př.Kr.   Egypt byl rozdělen na Horní (jižní) a Dolní (severní) Egypt

21

22

23 OBDOBÍ PRVNÍ DYNASTIE   1. – 2. dynastie, 2950-2575 př.Kr.   doba prvních dvou dynastií se neřadí ke Staroegyptské říši   došlo ke sjednocení Horního (jižního) a Dolního (severního) Egypta   sjednotil ho král Meni z Horního Egypta   hlavním důvodem bylo hospodářství   hlavní město  Mennofer (Memphis).

24   do této doby spadají nálezy nejstarších dochovaných hieroglyfů  staroegyptské písmo   hieroglyfy jsou kombinací piktogramů a fonetického písma   piktogramy jsou obrázky, které znamenají buď celé slovo, nebo jen slabiku   Egypťané také začali používat znak oblouček ∩ pro číslici 10 (např. 22 = ∩∩II)

25   3.– 6. dynastie, 2575-2150 př.Kr.   králům staroegyptské říše říkáme faraoni   jako své hrobky si nechávali stavět pyramidy (nejdříve stupňovitého tvaru, poté jehlanovitého tvaru)   na jejich realizaci dohlíželi celý svůj život   stále probíhají výzkumy na egyptských pyramidových polích  nejznámější se nachází v Gíze, Sakkáře a Dahšúru OBDOBÍ STARÉ ŘÍŠE

26

27   nejznámější pyramidy postavili panovníci IV. dynastie v Gíze (dnes předměstí Káhiry)   největší pyramida je Chufuova (řecky Cheopsova)   má čtvercovou základnu o rozměru 230 metrů; vysoká je 146 metrů   další pyramidou v Gíze je Rachefova (řecky Chefrénova)   nejmenší z trojice velkých pyramid v Gíze je Menkaureova (řecky Myklerínova)

28

29   součástí pyramid byly zádušní a údolní chrámy   v nich kněží prováděli mumifikaci  balzamování těla   ve druhé polovině Staré Říše začali panovníci vyznávat sluneční kult boha Slunce = Re   a proto si kromě pyramid nechávali stavět také sluneční chrámy  Veserkaf, Sahure, Neferirkare, Veni, Teti, …

30

31 OBDOBÍ STŘEDNÍ ŘÍŠE   11.– 14. dynastie, 2000 – 1650 př.Kr.   došlo ke znovusjednocení Egypta   sjednocení vyšlo z města Vessét (řecky Théby)   důvodem bylo vnější nebezpečí  útoky asijských kmenů Libyjců   Egypt se musel bránit na Suezské šíji  postavili zde tzv. „vládcovy zdi“ (komplex zdí a pevnůstek)

32   nejslavnějším faraonem byl Senusret III.   vládl 19 let a k Egyptu připojil Núbii   z ní do Egypta proudilo zlato   ovládl Sinaj s nalezišti mědi   v období jeho vlády došlo k rozvoji obchodu s egejskou oblastí, Krétou a Mezopotámií   Fájjúmská osada se stala obilnicí Egypta   na dříve nekontrolované dvory nomarchů posílal královské kontroly

33 PŘECHODNÉ OBDOBÍ   15.– 17. dynastie, 1650 – 1550 př.Kr.   ve druhém přechodném období dochází v Egyptě ke krizi   ztrácí dobytá území   na jeho území vpadly kmeny semitského původu z východu  Hyksósové   jako první dobyli deltu Nilu a poté pronikli na jih

34   Hyksósové používali koně a válečné dvoukolové vozy, bronzové meče, luky, štíty a přilby   egyptská armáda se jim nemohla rovnat   Hyksósové ovládali z města Avaris Egypt a Núbii   nomarchy jmenovali své vazaly, kteří jim odváděli daně   Egypťané se naučili bojovat jejich zbraněmi   pod velením faraona a zakladatele 18. dynastie Ahmose I. Hyksósy porazili a vyhnali

35

36

37 OBDOBÍ NOVÉ ŘÍŠE   18.– 20. dynastie, 1550 – 1100 př.Kr.   Egypt dosáhl největšího územního rozsahu (až k řece Eufrat)   slavní válečníci  Thutmose I., II., III., Amenhotep,...   hrobky králů byly umístěny v údolí králů naproti Thébám u Nilu (Luxor nebo Karnak)

38

39   v 15 st. př.Kr. vládla egyptská královna HATŠEPSOVET   období její 22 leté vlády bylo pro Egypt blahodárné  žádné války ani povstání   obnovila chrámy zničené Hyksósy a sobě nechala vybudovat monumentální zádušní chrám v Karnaku   podporovala obchod se sousedními státy   její nástupce Thutmose III. nechal zničit její sochy a vymazat její jméno z nápisů

40

41   Amenhotep IV. uskutečnil náboženskou reformu  omezil moc kněžstva  zavedl uctívání nového boha Átona   proto se přejmenoval na Achnatona a vystavěl nové hlavní město Achetaton   Tutanchamon  návrat k původnímu božstvu   nastoupil na trůn v 9 letech a zemřel v 18-ti   vládl za něho vojevůdce Haremheb   v roce 1922 objevil britský archeolog H. Carter v Údolí králů nevyloupenou hrobku faraona Tutanchamona

42

43   v letech 1300 – 1000 př.Kr. v Egyptě vládli Ramsesovci   bojovali s Chetity  v bitvě u Kadeše (asi 1285)  uzavřena první mírová smlouva mezi Ramsesem II. a Chattušilem II.   ve smlouvě mimo jiné bylo, že si Egypt a Chetité v případě potřeby budou vojensky pomáhat, smlouva byla stvrzena sňatkem Ramesse II. s jednou z Chattušilových dcer   Egypťané bojovali i s Libyjci  „mořskými národy“

44   vytváří se silná vrstva kněží   bohatnou chrámy  nejbohatší je Amónův chrám ve Vessétu   církev vlastní asi třetinu půdy   kněží nejsou závislí na faraónovi   v 11.st.př.Kr. se rozpadla Nová říše na  jižní = Chrámový stát  vládnou kněží  severní = Faraónův stát  vláda faraóna   dochází k rozkvětu umění a kultury   vznikají literární a naučná díla z lékařství, matematiky, astronomie, náboženství i milostná literatura

45 OBDOBÍ POZDNÍ ŘÍŠE   21.– 31. dynastie, 712 – 332 př.Kr. (příchod Alexandra Makedonského)   v této etapě se střídají období jednoty a období rozdrobenosti Egypta   období samostatnosti a období závislosti   v roce 671 Egypt dobyli Asyřané   poté přicházejí Řekové  zakládají osadu Naukratis v deltě Nilu   Necho II. nechal zbudovat kanál mezi Rudým mořem a Nilem

46   roku 525 př.Kr. dobývají Egypt Peršané v čele s králem Kambýsem  stává se perskou satrapií   roku 332 př.Kr. dobyl Egypt Alexandr Makedonský  považován za osvoboditele z perské nadvlády   po smrti Alexandra Makedonského  vzniká roku 305 př.Kr. nástupnický stát pod vládou jednoho z Alexandrových stratégů (diadochů)  Ptolemaia

47   přejal egyptské zvyky a prohlásil se faraónem   hlavním městem se stala Alexandrie  velká knihovna a centrum vzdělanosti   nechal vystavět maják na ostrově Faros   za vlády Ptolemaiovců byla k Egyptu připojena Palestina (Judea)   byla součástí Egypta až do roku 198 př.Kr.  ovládli ji Seleukovci   roku 30 př.Kr. se Egypt stává římskou provincií

48


Stáhnout ppt "STAROVĚK Mgr. Jitka Moskvová Starověký Egypt. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY   oblast podél Nilu lze dělit do tří částí:   údolí Nilu  tady pracovali zemědělci."

Podobné prezentace


Reklamy Google