Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průběh jednání před soudem prvního stupně v civilních věcech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průběh jednání před soudem prvního stupně v civilních věcech."— Transkript prezentace:

1 Průběh jednání před soudem prvního stupně v civilních věcech.
Školení ČAK Brno Mgr. Ingrid Kovářová Kochová

2 rozhodnutí bez jednání
§ 100 odst. 1 – soud postupuje tak, aby věc byla co nejdříve projednána a rozhodnuta rozhodnutí bez jednání vyřízení věci např. platebním rozkazem vyřízení věci bez nařízení jednání rozhodnutí při jednání příprava jednání

3 Jednání nařízení, doručení 10 dnů přede dnem, kdy se má konat, lhůta nemusí být dodržena, pokud předcházelo přípravné jednání dle § 114c; zásada projednací bez nařízení jednání § 115a, je-li možno rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, účastníci řízení s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí to neplatí ve věcech uvedených v § 120 odst. 2. veřejné/ vyloučení veřejnosti; ochrana utajovaných informací, obchodního tajemství, důležitého zájmu účastníků řízení, mravnosti ústnost úřední jazyk/ tlumočník – náklady

4 Jednání 21 Cdo 1696/ dle § 115a jen, jestliže účastníci řízení unáší břemeno tvrzení a břemeno důkazní § 7 z.č. 6/2002 Sb, k tomu srov III. ÚS 627/01 – bezpečnostní prohlídka, zbraň odepření přístupu nezletilým a osobám, u nichž je obava, že by mohly rušit důstojný průběh jednání

5 omluva: důvodná a včasná žádost o odročení: důvodná a včasná
Omluva, odročení omluva: důvodná a včasná žádost o odročení: důvodná a včasná 21 Cdo 3358/2007- důvodnost žádosti o odročení 22 Cdo 1962/2003- nevyhoví-li, soud není povinen vyrozumět zpravidla rozhodnuto při jediném jednání

6 Průběh zahajuje předseda senátu zákonná poučení přednes/přečtení žaloby a vyjádření k žalobě sdělení výsledků přípravy jednání, které skutečnosti jsou sporné a které nikoli, které důkazy budou provedeny/ § 120 odst. 3 Pokus o smírné vyřízení věci § 99 o.s.ř. provedení dokazování splnění poučovací povinnosti rozhodnutí

7 Začátek jednání III. ÚS 118/97 – začátek jednání je dán sdělením předmětu projednávané věci soudem, na což pak navazuje prezentace přítomných a procesní poučení, ze žádného ustanovení o. s. ř. nevyplývá, že by jednání začínalo až přednesením/ přečtením návrhu na zahájení řízení dle § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost předtím, než začne jednat ve věci samé, soud začne jednat ve věci samé přednesením/ přečtením žaloby. Tento časový úsek je v kontextu ustanovení § 115 odst. 1 a § 118 odst. 1 ukončen zpravidla výzvou předsedy senátu, aby žalobce přednesl žalobu/ přečtením žaloby začátek jednání je synonymem zahájení jednání je dán sdělením předmětu projednávané věci soudem, na což pak navazuje prezentace přítomných, tj. zjištění, zda jsou přítomni a procesní poučení

8 Námitky § 105 místní příslušnost – perpetuatio fori do začátku jednání/bylo-li provedeno přípravné jednání do skončení přípravného jednání prorogace § 89a – již k návrhu (originál/ověřený opis) § 106 námitka projednání věci před rozhodci - při prvním úkonu, který účastníku řízení přísluší 28 Cdo 3047/ první úkon je „konzumován“ nereagováním na výzvu soudu podle § 114b, nelze námitku zohlednit, byla-li uplatněna až v odvolání proti rozsudku pro uznání dle § 153a odst. 3 29 Odo 1225/ nevztahuje-li se důvod neplatnosti smlouvy na rozhodčí doložku, týkající se sporů z této smlouvy, nemá neplatnost smlouvy vliv na platnost rozhodčí doložky. Týká-li se rozhodčí doložka (smlouva) všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu (smlouvy), vztahuje se i na spor o určení neplatnosti odstoupení od smlouvy.

9 § 99 odst. 1 věta druhá soud: Smír
usiluje o smír mezi účastníky, tj. snaží se při pokusu o smír předseda senátu zejména s účastníky probere věc, upozorní je na právní úpravu a na stanoviska NS a rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce týkající se věci doporučí jim podle okolností případu možnosti smírného vyřešení sporu.

10 Smír Cpj 44/86 - smír může svým obsahem překročit rámec předmětu řízení; vždy však z něho musí být patrno, jak byly vypořádány nároky, které byly předmětem řízení KS Hradec Králové 25 Co 210/97 - smír, ve kterém pronajímatel a nájemce jako účastníci řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu sjednali skočení nájmu bytu, je svou povahou dohodou o zániku nájmu bytu; lze odlišně sjednat bytovou náhradu a lhůtu k vyklizení 26 Cdo 1481/ smír lze uzavřít o celém předmětu řízení, o jeho části nebo jen o jeho základu, může svým obsahem i překročit rámec předmětu řízení. Účastníci při jeho uzavření o části nebo základu nároku nebo o nároku, který nebyl předmětem řízení, musí dát jednoznačně najevo, že požadují, aby se v rozsahu, v jakém nebyl vyřešen smírem, dále o předmětu řízení jednalo a aby o něm bylo rozhodnuto. Jestliže to neučiní, výslovně nevyjádří, že byl předmět řízení vyčerpán smírem pouze zčásti, je nutno mít za to, že žalobou uplatněný nárok byl smírem vypořádán zcela.

11 § 118a odst. 2 – změna právního posouzení – výzva, poučení, následky
§ 118a odst. 1– skutková tvrzení - výzva, poučení, následky – neunesení břemene tvrzení § 118a odst. 2 – změna právního posouzení – výzva, poučení, následky § 118a odst. 3 – označení důkazů – výzva, poučení, následky – neunesení břemene důkazního –plyne z § 120 odst. 1

12 § 120 odst. 2 soud povinen provést i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu, než byly účastníky navrhovány: ve věcech, v nichž lze zahájit řízení i bez návrhu, v řízení o povolení uzavřít manželství, v řízení o určení a popření rodičovství, v řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, v řízení o osvojení, v řízení o jmenování rozhodce nebo předsedajícího rozhodce, v řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, v řízení o zákonnosti zajištění cizince a o jeho propuštění v řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob (§ 200e)

13 § 120 odst. 3 věta prvá nejde-li o řízení uvedená v § 120 odst. 2 může ( tj. smí) soud provést jiné než účastníky navržené důkazy v případech: kdy jsou potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu 21 Cdo 4841/2007 Ustanovení § 120 odst. 3 umožňuje soudu, aby provedl i jiné, účastníky nenavržené důkazy. Činnost soudu se nesmí vyznačovat pátráním po důkazech. Soud proto nemůže ze své iniciativy vnášet do řízení skutečnosti, pro které není podklad v obsahu spisu a ve výsledcích dosavadního řízení (neplatí zásada vyšetřovací). To platí bez ohledu na to, zda má být touto novou skutečností okolnost, jež by mohla způsobit absolutní neplatnost právního úkonu. Soud sice k absolutní neplatnosti úkonu přihlíží z úřední povinnosti avšak jen tehdy, jestliže se o důvodu neplatnosti procesně korektním způsobem dozví. Není-li konkrétní důvod absolutní neplatnosti v řízení tvrzen a ani jinak nevyjde najevo, není důvod pro to, aby soud po takové okolnosti z vlastní iniciativy pátral a nahrazoval tak ve sporném řízení zákonem předpokládanou aktivitu účastníků.

14 § 118a 28 Cdo 3665/2009 : § 118a o. s. ř. upravuje jen poučovací povinnost soudu při jednání účastník, který se nedostavil k jednání a včas nepožádal z důležitého důvodu o odročení, tím sám soudu znemožnil, aby mu poskytl poučení podle ustanovení § 118a o. s. ř. jestliže soud projednal věc v nepřítomnosti takového účastníka v souladu s ustanovením § 101 odst. 3 nemohl-li soud poskytnout účastníku poučení podle ustanovení § 118a o.s.ř. proto, že se nedostavil k jednání soud není oprávněn ani povinen sdělovat účastníku potřebná poučení jinak a není ani povinen jen z tohoto důvodu odročovat jednání Obdobně 28 Cdo 1537/2008

15 Odlišné právní posouzení
28 Cdo 3826/2009 Má-li předseda senátu za to, že věc je možné po právní stránce posoudit jinak než podle účastníkova právního názoru, vyzve účastníka, aby v potřebném rozsahu doplnil vylíčení rozhodných skutečností; soud tak zpřístupňuje účastníkům svůj jiný právní názor v rovině povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní, a to konkrétním poučením. Soudce je povinen vysvětlit účastníku, že jej poučuje pro případ možné jiné právní kvalifikace, uvést právně významnou skutečnost, jejíž tvrzení předpokládá soudcem uvažovaná (zamýšlená) skutková podstata, a vyzvat účastníka, aby sdělil svou skutkovou verzi této právně významné skutečnosti a označil důkaz (jestliže se tak už nestalo) k jejímu prokázání.

16 Neunesení břemen 28 Cdo 3007/2009 Poučovací povinnost zakotvená v § 118a o. s. ř. je chápána jako objektivní, nezávislá na tom, zda se soud I. stupně vzhledem ke svým zjištěním a právnímu hodnocení o potřebě poučit účastníky vůbec dozvěděl. Neposkytl-li soud I. stupně pro své odlišné hodnocení toto poučení žalobci, ačkoliv se tak mělo stát, je řízení zatíženo vadou, i když potřeba poučit účastníky a vyzvat je k náležitému vylíčení rozhodných skutečností vyšla najevo až v odvolacím řízení. 30 Cdo 2388/2009 Založit své rozhodnutí na závěru, že účastník přítomný při jednání neunesl břemeno tvrzení či důkazní břemeno, může soud jen tehdy, jestliže takovému účastníku předtím bezvýsledně poskytl poučení podle ustanovení § 118a o.s.ř. 30 Cdo 3210/2008 Soud prvního stupně může své rozhodnutí založit na závěru, že účastník přítomný při soudním jednání neunesl důkazní břemeno, jen tehdy, jestliže takovému účastníku předtím bezvýsledně poskytl poučení podle § 118a odst. 3 o. s. ř.

17 30 Cdo 2388/2009 § 118a odst. 4 Absence poučení
absence poučení dle § 118a – jiná vada řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci - § 205 odst. 2 pís. c) § 118a odst. 4 při jednání předseda senátu poskytuje účastníkům poučení též o jiných jejich procesních právech a povinnostech; to neplatí, je-li účastník zastoupen advokátem nebo notářem

18 Zákonná koncentrace řízení
§ 118b zákonná koncentrace řízení bylo provedeno přípravné jednání podle § 114c, jen do skončení přípravného jednání, do uplynutí lhůty, která jim byla poskytnuta § 114c odst. 4 nebylo provedeno § 118b odst. 1 věta druhá jen do skončení prvního jednání do uplynutí lhůty, která jim byla poskytnuta ke splnění povinnosti dle § 118a odst. 1, 3 ke splnění jiné procesní povinnosti

19 Zákonná koncentrace řízení
k později uvedeným skutečnostem a označeným důkazům smí soud přihlédnout jen : jde-li o skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, které nastaly po přípravném jednání které účastník nemohl bez své viny včas uvést ke skutečnostem nebo důkazům, které účastníci uvedli poté, co byl některý z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností podle § 118a odst. 2

20 Zákonná koncentrace řízení
byla li připuštěna změna žaloby § 95 – nejsou účinky koncentrace dotčeny došlo-li k přistoupení § 92 odst.1, záměně § 92 odst. 2, ve vztahu k novým účastníkům řízení, nastávají účinky po skončení prvního jednání, které bylo nařízeno po přistoupení, nebo záměně, o tom musí být poučení v předvolání

21 Kdy koncentrace nenastane
koncentrace nenastává: ve věcech § 120 odst. 2 účastníci nebyli řádně poučeni podle § 118b odst. 2 účastníci nebyli řádně poučeni podle § 114c odst. 5

22 Zpochybnění věrohodnosti
30 Cdo 2310/2007 skutečnosti a důkazy, jimiž účastník hodlá zpochybnit věrohodnost provedených důkazů. Jde o případy, kdy účastník pomocí tvrzení a prostřednictvím důkazů prokáže takové skutečnosti, které mohou mít samy o sobě nebo ve spojení s již známými skutečnostmi vliv na hodnocení soudem provedeného důkazního prostředku z hlediska jeho věrohodnosti (jde např. o prokázání toho, že svědek vypovídal o věci pod vlivem návodu nebo výhrůžky, že listina je falzifikátem, že znalec byl při podání posudku „ovlivněn“ úplatkem, apod.). Ke zpochybnění věrohodnosti provedených důkazů naproti tomu nemůže vést to, že účastník řízení navrhne důkazy, jejichž pomocí lze skutkový stav zjistit jinak, než vyplývá z provedených důkazů, které byly navrženy do skončení prvního jednání, které se ve věci konalo; navržením takových důkazů účastník nezpochybňuje věrohodnost provedených důkazních prostředků, ale v rozporu se zásadou koncentrace řízení se domáhá, aby jejich pomocí byl skutkový stav věci zjištěn jinak, než jak se podává z řádně a včas navržených důkazů

23 Nové skutečnosti a důkazy, notoriety
33 Odo 1363/2006 Skutečnosti a důkazy jsou „nové“ tehdy, jestliže účastník řízení - přestože v době původního rozhodnutí objektivně existovaly - je nemohl bez své viny použít proto, že o nich nevěděl, a ani jinak z procesního hlediska nezavinil, že nesplnil povinnost tvrzení nebo důkazní povinnost. -§ 228 odst. 1 VS Praha 1 Co 349/2008 V případě notoriet lze navrhovat důkazy o tom, že skutečnost, kterou soud za obecně známou skutečnost považuje, takovou není.

24 § 120 odst. 3, námitka promlčení
29 Odo 1538/2006 Zákonná koncentrace řízení omezuje soud v rozsahu těchto aktivit potud, že může brát v úvahu jen takové důkazy, jejichž potřeba provedení vyšla najevo do skončení prvního jednání, které se ve věci konalo. § 120 odst. 3 29 Odo 100/2006 K námitce promlčení vznesené až v průběhu odvolacího řízení podléhajícího režimu neúplné apelace lze přihlédnout jen tehdy, vyplývá-li ze skutečností, jež vyšly najevo nebo byly zjištěny před soudem prvního stupně, nebo ze zjištění učiněného na základě důkazů navržených před soudem prvního stupně, že právo je skutečně promlčeno.

25 Nové skutečnosti a důkazy
21 Cdo 4419/2008 Jestliže příslušné skutečnosti byly účastníkem řízení uvedeny (ať již z vlastní iniciativy nebo po poučení soudem) nebo jestliže jinak vyšly najevo, pak z hlediska ustanovení § 205a odst. 1 o.s.ř. byly uplatněny před soudem prvního stupně. Jestliže tedy odvolatel v odvolání uvádí takové tvrzení či skutečnosti, které v průběhu řízení před soudem prvního stupně již byly tvrzeny nebo jinak vyšly najevo, pak neuplatňuje nové. - novum, novoty 21 Cdo 4841/2007 Vyplyne-li ve sporném řízení potřeba provedení nenavrženého důkazu z tvrzení, které účastník uplatňuje v odvolacím řízení v rozporu s ustanovením § 205a odst. 1 o. s. ř., nesmí odvolací soud takový důkaz (ani z vlastní iniciativy) provést, a to bez ohledu na to, zda má být tímto novým důkazem prokázána skutečnost, jež by mohla způsobit absolutní neplatnost právního úkonu.

26 předseda senátu Dokazování
zajistí, aby mohly být provedeny důkazy, tj. předvolá svědky; statutární orgán zajistí vydání věcí, zejména listin, důležitých pro soudní řízení, zajistí znalecké posudky, zajistí odborná vyjádření provádění důkazů zálohy na provedení důkazů -§ 141 o.s.ř.

27 K dokazování 21 Cdo 426/2002 Navrhne-li účastník soudu, aby provedl určitý důkaz, může tento svůj procesní úkon odvolat jen za podmínek uvedených v ustanovení § 41 odst. 3 o. s. ř.; dojde-li odvolání úkonu soudu nejpozději současně s návrhem na provedení důkazu, postupuje soud stejně, jako kdyby účastník takový návrh nikdy neučinil. Cpj 88/82 Usnesení, kterým se podle ustanovení § 141 odst. 1 o. s. ř. ukládá účastníku řízení povinnost složit zálohu na náklady důkazu, který tento účastník navrhl nebo který nařídil soud o skutečnostech jím uváděných anebo v jeho zájmu, je podkladem pro soudní výkon rozhodnutí.Zálohu lze vymáhat do vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí. K tomuto okamžiku musí soud provést zúčtování záloh, ať již dobrovolně složených nebo vymožených soudním výkonem rozhodnutí, a rozhodnout též podle ustanovení § 148 o. s. ř., jestliže stát zčásti nebo zcela platil náklady důkazu.

28 Před skončením jednání
před skončením jednání poučit, že všechny rozhodné skutečnosti a důkazy musí být označeny před vyhlášením rozhodnutí později uplatněné skutečnosti a důkazy jsou odvolacím důvodem jen za podmínek § 205a – neúplná apelace není dotčeno § 118b – koncentrace Není dotčeno § 175 odst. 4 – námitky u směnečného a šekového platebního rozkazu Neplatí u § 120 odst. 2

29 Před skončením jednání
nejsou uvedeny nové skutečnosti a nové důkazy nové skutečnosti a nové důkazy byly uvedeny v rozporu s § 118b nebo § 175 odst. 4 soud rozhodl, že navrhované důkazy neprovede soud vyzve k přednesu závěrečných návrhů

30 Poučovací povinnost soudu
§ 15a –okolnosti vyloučení soudce § 17 – okolnosti vyloučení zapisovatele,jiného zaměstnance soudu, znalce, tlumočníka § 18 – právo jednat ve své mateřštině, ustanovení tlumočníka § 30 – o možnosti žádat o ustanovení zástupce z řad advokátů § 41 odst. 2 –obsah úkonu účastníka § 41a odst. 2,3 – že se k úkonu účastníka nepřihlíží § 43 odst. 1 – o opravě a doplnění podání § 43 odst. 2 - o odmítnutí žaloby, k jinému podání se nepřihlíží § 44 – nahlížení do spisu, činit si výpisy (opisy) § 45 až § 50i násl. - doručování § 45e –zástupce pro doručování písemností § 52 – předvádění –u jednání ? § 53, § 54 pořádková opatření

31 Poučovací povinnost soudu
§ 79 – žaloba, počet stejnopisů –u jednání ? § 92 odst. 1 –přistoupení § 93 odst. 2- záměna § 96 odst. 3 – nesouhlas se zpětvz. § 99 –smír § 100 odst. 2 – vede manžele § 101 odst. 1 – základní poučení o povinnosti tvrdit a označit důkazy – u jednání § 118a § 101 odst. 4 – nevyjádří-li se § 104 odst. 2 věta prvá – o odstranění odstranitelných nedostatků podmínek řízení § 105 – možnost namítat nedostatek místní příslušnosti § 110 – možnost přerušení řízení § 111 odst. 3 – zastavení řízení – vyloučeno u jednání § 114b odst o následcích nevyjádření se –vyloučeno u jednání

32 Poučovací povinnost soudu
§ 114c – přípravné jednání Předvolání, lhůty – 20 dnů, nedostavení se § 114c odst. 6, 7, skutková tvrzení, označení důkazů, lhůty ne delší 30 dnů, zákonná koncentrace § 118b odst. 1 § 118a odst. 1 – skutková tvrzení § 118a odst. 2- změna právního pos. § 118a odst. 3- označení důkazů § 118b odst. 1- zákonná koncentrace § 119a odst.1– skutková tvrzení a označení důkazů před rozhodnutím ve věci - nejsou dotčena ust. § 118b, § 175 odst.4 § 119a odst. 2 – závěrečný návrh, náklady řízení

33 § 114b- kvalifikovaná výzva – fikce uznání § 114c – přípravné jednání
Příprava jednání § 114a – prostá příprava § 114b- kvalifikovaná výzva – fikce uznání § 114c – přípravné jednání

34 § 114b vyžaduje-li to povaha věci/ okolnosti případu, bylo-li rozhodnuto pl. r. ( § 172, § 174a, § 174b) namísto § 114a, nebo nebylo-li vyhověno, vyloučeno tam, kde nelze § 99, ve věcech § 120 odst. 2 uložit, aby se písemně vyjádřil, neuzná-li, aby vylíčili rozhodné skutečnosti a označil důkazy, listinné připojil lhůta delší nebo rovna 30 dnů od doručení/podání odporu doručeno do vlastních rukou, náhradní doručení vyloučeno, nelze před doručením žaloby nelze vydat nebo doručit po přípravném jednání ( § 114c), po nařízení jednání nevyjádří-li se včas, nebo bez váž. důvodu nesdělí, co mu brání, má se za to, že nárok uznává ( § 153a odst. 3), o tomto následku poučit

35 § 114b 33 Cdo 3359/2007 Nemůže-li žalovaný z vážných důvodů podat ve stanovené lhůtě vyjádření ve věci, musí tuto skutečnost před uplynutím lhůty soudu sdělit včetně důvodu, který mu v podání písemného vyjádření brání. Jestliže tak neučiní, má to pro něho tytéž procesní následky, jako kdyby písemné vyjádření bez vážného důvodu nepodal (výjimku představuje pouze případ, že jde o tak vážný důvod, který žalovanému neumožňuje ani to, aby soudu vážný důvod bránící mu se vyjádřit oznámil). Marné uplynutí lhůty stanovené v usnesení s výzvou podle § 114b odst. 1 o. s. ř. (tj. jestliže se žalovaný na výzvu bez vážného důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří a ani před uplynutím této lhůty soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání) znamená založení procesního stavu, že žalovaný žalobou uplatněný nárok uznal. Na základě této fikce uznání nároku je soud povinen rozhodnout v neprospěch žalovaného rozsudkem pro uznání, neboť její účinky nelze vyvrátit. Ustanovení § 114b, § 153a o. s. ř. ani jiné zákonné ustanovení nepřipouští důkaz opaku, tj. prokázání toho, že k uznání nároku žalovaným ve skutečnosti nedošlo. Jen pro vydání rozsudku pro uznání není třeba nařizovat jednání ve věci samé ve smyslu § 115 o. s. ř. (v souladu s § 156 odst. 1 o. s. ř. musí být rozsudek pro uznání vždy veřejně vyhlášen). Tím ovšem není vyloučena možnost, aby soud rozhodl rozsudkem pro uznání při nařízeném jednání.

36 § 114b 29 Odo 296/2003 Je-li žaloba zjevně bezdůvodná, neodůvodňuje povaha věci ani okolnosti případu, aby žalovaný byl vyzván k vyjádření podle ustanovení § 114b o. s. ř.; o takové žalobě nelze rozhodnout rozsudkem pro uznání podle § 153a odst. 3 o. s. ř. 21 Cdo 968/2003 Soud nemůže o věci samé rozhodnout rozsudkem pro uznání vydaným podle ustanovení § 114b odst. 5 a § 153a odst. 3 o. s. ř., jestliže pro nedostatek podmínky řízení musí být řízení zastaveno nebo jestliže žaloba trpí vadami, které brání pokračování v řízení. 14 Co 95/2003 Soud může vyzvat žalovaného, aby se ve smyslu § 114b odst. 1 o. s. ř. vyjádřil ke změněné žalobě, jen byla-li tato změna pravomocně připuštěna

37 § 114c nelze-li rozhodnout bez nařízení jednání
není-li možné jednání připravit dle § 114a nepostupoval-li dle § 114b předvolání doručení do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno povinnosti splnit do konce přípravného jednání na žádost, z důležitých důvodů, poskytne lhůtu k doplnění tvrzení, označení důkazů, ne delší než 30 dnů, před skončením p.j. vyjma § 120 odst. 2, poučí přítomné o tom, že ke skutečnostem a důkazům označeným po skončení přípravného jednání ( po uplynutí lhůty) může být přihlédnuto jen dle § 118b odst. 1

38 má se za to, že nárok uznává ( § 153a odst. 3)
§ 114c nedostaví-li se žalovaný, ač řádně předvolán nejméně 20 dnů předem, doručena žaloba, neomluvil se, nejde o věc, kde nelze § 99 a věcí § 120 odst. 2, byl o následku poučen : má se za to, že nárok uznává ( § 153a odst. 3) nedostaví-li se žalobce, ač řádně předvolán nejméně 20 dnů předem,neomluvil se, nejde o věc § 120 odst. 2, byl o následku poučen : řízení se zastaví

39 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Průběh jednání před soudem prvního stupně v civilních věcech."

Podobné prezentace


Reklamy Google